Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 13

GNT

1 ἦσαν δὲ ἐν ἀντιοχείᾳ κατὰ τὴν οὗσαν ἐκκλησίαν προφῆται καὶ διδάσκαλοι ὅ τε βαρναβᾶς καὶ συμεὼν ὁ καλούμενος νίγερ, καὶ λούκιος ὁ κυρηναῖος, μαναήν τε ἡρῴδου τοῦ τετραάρχου σύντροφος καὶ σαῦλος.

2 λειτουργούντων δὲ αὐτῶν τῶ κυρίῳ καὶ νηστευόντων εἶπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, ἀφορίσατε δή μοι τὸν βαρναβᾶν καὶ σαῦλον εἰς τὸ ἔργον ὃ προσκέκλημαι αὐτούς.

3 τότε νηστεύσαντες καὶ προσευξάμενοι καὶ ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν.

4 αὐτοὶ μὲν οὗν ἐκπεμφθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος κατῆλθον εἰς σελεύκειαν, ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς κύπρον,

5 καὶ γενόμενοι ἐν σαλαμῖνι κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ ἐν ταῖς συναγωγαῖς τῶν ἰουδαίων· εἶχον δὲ καὶ ἰωάννην ὑπηρέτην.

6 διελθόντες δὲ ὅλην τὴν νῆσον ἄχρι πάφου εὖρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην ἰουδαῖον ᾧ ὄνομα βαριησοῦ,

7 ὃς ἦν σὺν τῶ ἀνθυπάτῳ σεργίῳ παύλῳ, ἀνδρὶ συνετῶ. οὖτος προσκαλεσάμενος βαρναβᾶν καὶ σαῦλον ἐπεζήτησεν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ·

8 ἀνθίστατο δὲ αὐτοῖς ἐλύμας ὁ μάγος, οὕτως γὰρ μεθερμηνεύεται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ζητῶν διαστρέψαι τὸν ἀνθύπατον ἀπὸ τῆς πίστεως.

9 σαῦλος δέ, ὁ καὶ παῦλος, πλησθεὶς πνεύματος ἁγίου ἀτενίσας εἰς αὐτὸν

10 εἶπεν, ὦ πλήρης παντὸς δόλου καὶ πάσης ῥᾳδιουργίας, υἱὲ διαβόλου, ἐχθρὲ πάσης δικαιοσύνης, οὐ παύσῃ διαστρέφων τὰς ὁδοὺς [τοῦ] κυρίου τὰς εὐθείας;

11 καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ κυρίου ἐπὶ σέ, καὶ ἔσῃ τυφλὸς μὴ βλέπων τὸν ἥλιον ἄχρι καιροῦ. παραχρῆμά τε ἔπεσεν ἐπ᾽ αὐτὸν ἀχλὺς καὶ σκότος, καὶ περιάγων ἐζήτει χειραγωγούς.

12 τότε ἰδὼν ὁ ἀνθύπατος τὸ γεγονὸς ἐπίστευσεν ἐκπλησσόμενος ἐπὶ τῇ διδαχῇ τοῦ κυρίου.

13 ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τῆς πάφου οἱ περὶ παῦλον ἦλθον εἰς πέργην τῆς παμφυλίας· ἰωάννης δὲ ἀποχωρήσας ἀπ᾽ αὐτῶν ὑπέστρεψεν εἰς ἱεροσόλυμα.

14 αὐτοὶ δὲ διελθόντες ἀπὸ τῆς πέργης παρεγένοντο εἰς ἀντιόχειαν τὴν πισιδίαν, καὶ [εἰς]ελθόντες εἰς τὴν συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐκάθισαν.

15 μετὰ δὲ τὴν ἀνάγνωσιν τοῦ νόμου καὶ τῶν προφητῶν ἀπέστειλαν οἱ ἀρχισυνάγωγοι πρὸς αὐτοὺς λέγοντες, ἄνδρες ἀδελφοί, εἴ τίς ἐστιν ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς τὸν λαόν, λέγετε.

16 ἀναστὰς δὲ παῦλος καὶ κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν· ἄνδρες ἰσραηλῖται καὶ οἱ φοβούμενοι τὸν θεόν, ἀκούσατε.

17 ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ τούτου ἰσραὴλ ἐξελέξατο τοὺς πατέρας ἡμῶν, καὶ τὸν λαὸν ὕψωσεν ἐν τῇ παροικίᾳ ἐν γῇ αἰγύπτου, καὶ μετὰ βραχίονος ὑψηλοῦ ἐξήγαγεν αὐτοὺς ἐξ αὐτῆς,

18 καὶ ὡς τεσσερακονταετῆ χρόνον ἐτροποφόρησεν αὐτοὺς ἐν τῇ ἐρήμῳ,

19 καὶ καθελὼν ἔθνη ἑπτὰ ἐν γῇ χανάαν κατεκληρονόμησεν τὴν γῆν αὐτῶν

20 ὡς ἔτεσιν τετρακοσίοις καὶ πεντήκοντα. καὶ μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως σαμουὴλ [τοῦ] προφήτου.

21 κἀκεῖθεν ᾐτήσαντο βασιλέα, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ θεὸς τὸν σαοὺλ υἱὸν κίς, ἄνδρα ἐκ φυλῆς βενιαμίν, ἔτη τεσσεράκοντα.

22 καὶ μεταστήσας αὐτὸν ἤγειρεν τὸν δαυὶδ αὐτοῖς εἰς βασιλέα, ᾧ καὶ εἶπεν μαρτυρήσας, εὖρον δαυὶδ τὸν τοῦ ἰεσσαί, ἄνδρα κατὰ τὴν καρδίαν μου, ὃς ποιήσει πάντα τὰ θελήματά μου.

23 τούτου ὁ θεὸς ἀπὸ τοῦ σπέρματος κατ᾽ ἐπαγγελίαν ἤγαγεν τῶ ἰσραὴλ σωτῆρα ἰησοῦν,

24 προκηρύξαντος ἰωάννου πρὸ προσώπου τῆς εἰσόδου αὐτοῦ βάπτισμα μετανοίας παντὶ τῶ λαῶ ἰσραήλ.

25 ὡς δὲ ἐπλήρου ἰωάννης τὸν δρόμον, ἔλεγεν, τί ἐμὲ ὑπονοεῖτε εἶναι; οὐκ εἰμὶ ἐγώ· ἀλλ᾽ ἰδοὺ ἔρχεται μετ᾽ ἐμὲ οὖ οὐκ εἰμὶ ἄξιος τὸ ὑπόδημα τῶν ποδῶν λῦσαι.

26 ἄνδρες ἀδελφοί, υἱοὶ γένους ἀβραὰμ καὶ οἱ ἐν ὑμῖν φοβούμενοι τὸν θεόν, ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας ταύτης ἐξαπεστάλη.

27 οἱ γὰρ κατοικοῦντες ἐν ἰερουσαλὴμ καὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν τοῦτον ἀγνοήσαντες καὶ τὰς φωνὰς τῶν προφητῶν τὰς κατὰ πᾶν σάββατον ἀναγινωσκομένας κρίναντες ἐπλήρωσαν,

28 καὶ μηδεμίαν αἰτίαν θανάτου εὑρόντες ᾐτήσαντο πιλᾶτον ἀναιρεθῆναι αὐτόν·

29 ὡς δὲ ἐτέλεσαν πάντα τὰ περὶ αὐτοῦ γεγραμμένα, καθελόντες ἀπὸ τοῦ ξύλου ἔθηκαν εἰς μνημεῖον.

30 ὁ δὲ θεὸς ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν·

31 ὃς ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς συναναβᾶσιν αὐτῶ ἀπὸ τῆς γαλιλαίας εἰς ἰερουσαλήμ, οἵτινες [νῦν] εἰσιν μάρτυρες αὐτοῦ πρὸς τὸν λαόν.

32 καὶ ἡμεῖς ὑμᾶς εὐαγγελιζόμεθα τὴν πρὸς τοὺς πατέρας ἐπαγγελίαν γενομένην,

33 ὅτι ταύτην ὁ θεὸς ἐκπεπλήρωκεν τοῖς τέκνοις [αὐτῶν] ἡμῖν ἀναστήσας ἰησοῦν, ὡς καὶ ἐν τῶ ψαλμῶ γέγραπται τῶ δευτέρῳ, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε.

34 ὅτι δὲ ἀνέστησεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν μηκέτι μέλλοντα ὑποστρέφειν εἰς διαφθοράν, οὕτως εἴρηκεν ὅτι δώσω ὑμῖν τὰ ὅσια δαυὶδ τὰ πιστά.

35 διότι καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει, οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν σου ἰδεῖν διαφθοράν.

36 δαυὶδ μὲν γὰρ ἰδίᾳ γενεᾷ ὑπηρετήσας τῇ τοῦ θεοῦ βουλῇ ἐκοιμήθη καὶ προσετέθη πρὸς τοὺς πατέρας αὐτοῦ καὶ εἶδεν διαφθοράν,

37 ὃν δὲ ὁ θεὸς ἤγειρεν οὐκ εἶδεν διαφθοράν.

38 γνωστὸν οὗν ἔστω ὑμῖν, ἄνδρες ἀδελφοί, ὅτι διὰ τούτου ὑμῖν ἄφεσις ἁμαρτιῶν καταγγέλλεται [, καὶ] ἀπὸ πάντων ὧν οὐκ ἠδυνήθητε ἐν νόμῳ μωϊσέως δικαιωθῆναι

39 ἐν τούτῳ πᾶς ὁ πιστεύων δικαιοῦται.

40 βλέπετε οὗν μὴ ἐπέλθῃ τὸ εἰρημένον ἐν τοῖς προφήταις,

41 ἴδετε, οἱ καταφρονηταί, καὶ θαυμάσατε καὶ ἀφανίσθητε, ὅτι ἔργον ἐργάζομαι ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἔργον ὃ οὐ μὴ πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν.

42 ἐξιόντων δὲ αὐτῶν παρεκάλουν εἰς τὸ μεταξὺ σάββατον λαληθῆναι αὐτοῖς τὰ ῥήματα ταῦτα.

43 λυθείσης δὲ τῆς συναγωγῆς ἠκολούθησαν πολλοὶ τῶν ἰουδαίων καὶ τῶν σεβομένων προσηλύτων τῶ παύλῳ καὶ τῶ βαρναβᾷ, οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς ἔπειθον αὐτοὺς προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ.

44 τῶ δὲ ἐρχομένῳ σαββάτῳ σχεδὸν πᾶσα ἡ πόλις συνήχθη ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου.

45 ἰδόντες δὲ οἱ ἰουδαῖοι τοὺς ὄχλους ἐπλήσθησαν ζήλου καὶ ἀντέλεγον τοῖς ὑπὸ παύλου λαλουμένοις βλασφημοῦντες.

46 παρρησιασάμενοί τε ὁ παῦλος καὶ ὁ βαρναβᾶς εἶπαν, ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ· ἐπειδὴ ἀπωθεῖσθε αὐτὸν καὶ οὐκ ἀξίους κρίνετε ἑαυτοὺς τῆς αἰωνίου ζωῆς, ἰδοὺ στρεφόμεθα εἰς τὰ ἔθνη.

47 οὕτως γὰρ ἐντέταλται ἡμῖν ὁ κύριος, τέθεικά σε εἰς φῶς ἐθνῶν τοῦ εἶναί σε εἰς σωτηρίαν ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

48 ἀκούοντα δὲ τὰ ἔθνη ἔχαιρον καὶ ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου, καὶ ἐπίστευσαν ὅσοι ἦσαν τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον·

49 διεφέρετο δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου δι᾽ ὅλης τῆς χώρας.

50 οἱ δὲ ἰουδαῖοι παρώτρυναν τὰς σεβομένας γυναῖκας τὰς εὐσχήμονας καὶ τοὺς πρώτους τῆς πόλεως καὶ ἐπήγειραν διωγμὸν ἐπὶ τὸν παῦλον καὶ βαρναβᾶν, καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν.

51 οἱ δὲ ἐκτιναξάμενοι τὸν κονιορτὸν τῶν ποδῶν ἐπ᾽ αὐτοὺς ἦλθον εἰς ἰκόνιον,

52 οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο χαρᾶς καὶ πνεύματος ἁγίου.

KJV

1  Now1161 there were2258 in2596 the3588 church1577 that was5607 at1722 Antioch490 certain5100 prophets4396 and2532 teachers;1320 as5037 3739 Barnabas,921 and2532 Simeon4826 that was called2564 Niger,3526 and2532 Lucius3066 of Cyrene,2956 and5037 Manaen,3127 which had been brought up with4939 Herod2264 the3588 tetrarch,5076 and2532 Saul.4569

2  As1161 they846 ministered3008 to the3588 Lord,2962 and2532 fasted,3522 the3588 Holy40 Ghost4151 said,2036 Separate873 1211 me3427 5037 Barnabas921 and2532 Saul4569 for1519 the3588 work2041 whereunto3739 I have called4341 them.846

3  And when5119 they had fasted3522 and2532 prayed,4336 and2532 laid2007 their hands5495 on them,846 they sent them away.630

4  So3767 they,3778 being3303 sent forth1599 by5259 the3588 Holy40 Ghost,4151 departed2718 unto1519 Seleucia;4581 and5037 from thence1564 they sailed636 to1519 Cyprus.2954

5  And2532 when they were1096 at1722 Salamis,4529 they preached2605 the3588 word3056 of God2316 in1722 the3588 synagogues4864 of the3588 Jews:2453 and1161 they had2192 also2532 John2491 to their minister.5257

6  And1161 when they had gone through1330 the3588 isle3520 unto891 Paphos,3974 they found2147 a certain5100 sorcerer,3097 a false prophet,5578 a Jew,2453 whose3739 name3686 was Barjesus:919

7  Which3739 was2258 with4862 the3588 deputy of the country,446 Sergius4588 Paulus,3972 a prudent4908 man;435 who3778 called for4341 Barnabas921 and2532 Saul,4569 and desired1934 to hear191 the3588 word3056 of God.2316

8  But1161 Elymas1681 the3588 sorcerer3097 (for1063 so3779 is his name by interpretation)3177 846 3686 withstood436 them,846 seeking2212 to turn away1294 the3588 deputy446 from575 the3588 faith.4102

9  Then1161 Saul,4569 (who3588 also2532 is called Paul,)3972 filled4130 with the Holy40 Ghost,4151 2532 set his eyes816 on1519 him,846

10  And said,2036 O5599 full4134 of all3956 subtlety1388 and2532 all3956 mischief,4468 thou child5207 of the devil,1228 thou enemy2190 of all3956 righteousness,1343 wilt thou not3756 cease3973 to pervert1294 the3588 right2117 ways3598 of the Lord?2962

11  And2532 now,3568 behold,2400 the hand5495 of the3588 Lord2962 is upon1909 thee,4571 and2532 thou shalt be2071 blind,5185 not3361 seeing991 the3588 sun2246 for891 a season.2540 And1161 immediately3916 there fell1968 on1909 him846 a mist887 and2532 a darkness;4655 and2532 he went about4013 seeking2212 some to lead him by the hand.5497

12  Then5119 the3588 deputy,446 when he saw1492 what was done,1096 believed,4100 being astonished1605 at1909 the3588 doctrine1322 of the3588 Lord.2962

13  Now1161 when Paul3972 and his company4012 loosed321 from575 Paphos,3974 they came2064 to1519 Perga4011 in Pamphylia:3828 and1161 John2491 departing672 from575 them846 returned5290 to1519 Jerusalem.2414

14  But1161 when they846 departed1330 from575 Perga,4011 they came3854 to1519 Antioch490 in Pisidia,4099 and2532 went1525 into1519 the3588 synagogue4864 on the3588 sabbath4521 day,2250 and sat down.2523

15  And1161 after3326 the3588 reading320 of the3588 law3551 and2532 the3588 prophets4396 the3588 rulers of the synagogue752 sent649 unto4314 them,846 saying,3004 Ye men435 and brethren,80 if1487 ye have2076 1722 5213 any word3056 of exhortation3874 for4314 the3588 people,2992 say on.3004

16  Then1161 Paul3972 stood up,450 and2532 beckoning2678 with his hand5495 said,2036 Men435 of Israel,2475 and2532 ye that fear5399 God,2316 give audience.191

17  The3588 God2316 of this5127 people2992 of Israel2474 chose1586 our2257 fathers,3962 and2532 exalted5312 the3588 people2992 when1722 they dwelt as strangers3940 in1722 the land1093 of Egypt,125 and2532 with3326 a high5308 arm1023 brought1806 he them846 out of1537 it.846

18  And2532 about5613 the time5550 of forty years5063 suffered he their manners5159 846 in1722 the3588 wilderness.2048

19  And2532 when he had destroyed2507 seven2033 nations1484 in1722 the land1093 of Canaan,5477 he divided their land to them by lot.2624 846 1093 846

20  And2532 after3326 that5023 he gave1325 unto them judges2923 about the space of5613 four hundred5071 and2532 fifty4004 years,2094 until2193 Samuel4545 the3588 prophet.4396

21  And afterward2547 they desired154 a king:935 and2532 God2316 gave1325 unto them846 Saul4549 the son5207 of Kish,2797 a man435 of1537 the tribe5443 of Benjamin,958 by the space of forty5062 years.2094

22  And2532 when he had removed3179 him,846 he raised up1453 unto them846 David1138 to be their king;1519 935 to whom3739 also2532 he gave testimony,3140 and said,2036 I have found2147 David1138 the3588 son of Jesse,2421 a man435 after2596 mine own3450 heart,2588 which3739 shall fulfil4160 all3956 my3450 will.2307

23  Of575 this man's5127 seed4690 hath God2316 according2596 to his promise1860 raised1453 unto Israel2474 a Savior,4990 Jesus:2424

24  When John2491 had first preached4296 before4253 his846 coming1529 4383 the baptism908 of repentance3341 to all3956 the3588 people2992 of Israel.2474

25  And1161 as5613 John2491 fulfilled4137 his course,1408 he said,3004 Whom5101 think5282 ye that I3165 am?1511 I1473 am1510 not3756 he. But,235 behold,2400 there cometh2064 one after3326 me,1691 whose3739 shoes5266 of his feet4228 I am1510 not3756 worthy514 to loose.3089

26  Men435 and brethren,80 children5207 of the stock1085 of Abraham,11 and2532 whosoever among1722 you5213 feareth5399 God,2316 to you5213 is the3588 word3056 of this5026 salvation4991 sent.649

27  For1063 they that dwell2730 at1722 Jerusalem,2419 and2532 their846 rulers,758 because they knew him not,50 5126 nor2532 yet the3588 voices5456 of the3588 prophets4396 which are read314 every2596 3956 sabbath day,4521 they have fulfilled4137 them in condemning2919 him.

28  And2532 though they found2147 no3367 cause156 of death2288 in him, yet desired154 they Pilate4091 that he846 should be slain.337

29  And1161 when5613 they had fulfilled5055 all537 that was written1125 of4012 him,846 they took him down2507 from575 the3588 tree,3586 and laid5087 him in1519 a sepulcher.3419

30  But1161 God2316 raised1453 him846 from1537 the dead:3498

31  And he3739 was seen3700 many4119 days2250 of them which came up with4872 him846 from575 Galilee1056 to1519 Jerusalem,2419 who3748 are1526 his846 witnesses3144 unto4314 the3588 people.2992

32  And2532 we2249 declare unto you glad tidings,2097 5209 how that the3588 promise1860 which was made1096 unto4314 the3588 fathers,3962

33  3754 God2316 hath fulfilled1603 the same5026 unto us2254 their846 children,5043 in that he hath raised up Jesus again;450 2424 as5613 it is also2532 written1125 in1722 the3588 second1208 psalm,5568 Thou4771 art1488 my3450 Son,5207 this day4594 have I1473 begotten1080 thee.4571

34  And1161 as concerning that3754 he raised him up450 846 from1537 the dead,3498 now no more3371 to3195 return5290 to1519 corruption,1312 he said2046 on this wise,3779 I will give1325 you5213 the3588 sure4103 mercies3741 of David.1138

35  Wherefore1352 he saith3004 also2532 in1722 another2087 psalm, Thou shalt not3756 suffer1325 thine4675 Holy One3741 to see1492 corruption.1312

36  For1063 David,1138 after he3303 had served5256 his own2398 generation1074 by the3588 will1012 of God,2316 fell on sleep,2837 and2532 was laid4369 unto4314 his848 fathers,3962 and2532 saw1492 corruption:1312

37  But1161 he, whom3739 God2316 raised again,1453 saw1492 no3756 corruption.1312

38  Be2077 it known1110 unto you5213 therefore,3767 men435 and brethren,80 that3754 through1223 this man5127 is preached2605 unto you5213 the forgiveness859 of sins:266

39  And2532 by1722 him5129 all3956 that believe4100 are justified1344 from575 all things,3956 from which3739 ye could1410 not3756 be justified1344 by1722 the3588 law3551 of Moses.3475

40  Beware991 therefore,3767 lest3361 that come1904 upon1909 you,5209 which is spoken of2046 in1722 the3588 prophets;4396

41  Behold,1492 ye despisers,2707 and2532 wonder,2296 and2532 perish:853 for3754 I1473 work2038 a work2041 in1722 your5216 days,2250 a work2041 which3739 ye shall in no wise3364 believe,4100 though1437 a man5100 declare1555 it unto you.5213

42  And1161 when the3588 Jews2453 were gone1826 out of1537 the3588 synagogue,4864 the3588 Gentiles1484 besought3870 that these5023 words4487 might be preached2980 to them848 the3588 next3342 sabbath.4521

43  Now1161 when the3588 congregation4864 was broken up,3089 many4183 of the3588 Jews2453 and2532 religious4576 proselytes4339 followed190 Paul3972 and2532 Barnabas:921 who,3748 speaking to4354 them,846 persuaded3982 them846 to continue1961 in the3588 grace5485 of God.2316

44  And1161 the3588 next2064 sabbath day4521 came almost the whole city together4863 4975 3588 3956 4172 to hear191 the3588 word3056 of God.2316

45  But1161 when the3588 Jews2453 saw1492 the3588 multitudes,3793 they were filled4130 with envy,2205 and2532 spake against483 those things which were spoken3004 by5259 Paul,3972 contradicting483 and2532 blaspheming.987

46  Then1161 Paul3972 and2532 Barnabas921 waxed bold,3955 and said,2036 It was2258 necessary316 that the3588 word3056 of God2316 should first4412 have been spoken2980 to you:5213 but1161 seeing1894 ye put it from you,683 846 and2532 judge2919 yourselves1438 unworthy3756 514 of everlasting166 life,2222 lo,2400 we turn4762 to1519 the3588 Gentiles.1484

47  For1063 so3779 hath the3588 Lord2962 commanded1781 us,2254 saying, I have set5087 thee4571 to be a light1519 5457 of the Gentiles,1484 that thou4571 shouldest be1511 for1519 salvation4991 unto2193 the ends2078 of the3588 earth.1093

48  And1161 when the3588 Gentiles1484 heard191 this, they were glad,5463 and2532 glorified1392 the3588 word3056 of the3588 Lord:2962 and2532 as many as3745 were2258 ordained5021 to1519 eternal166 life2222 believed.4100

49  And1161 the3588 word3056 of the3588 Lord2962 was published1308 throughout1223 all3650 the3588 region.5561

50  But1161 the3588 Jews2453 stirred up3951 the3588 devout4576 and2532 honorable2158 women,1135 and2532 the3588 chief men4413 of the3588 city,4172 and2532 raised1892 persecution1375 against1909 Paul3972 and2532 Barnabas,921 and2532 expelled1544 them846 out of575 their848 coasts.3725

51  But1161 they3588 shook off1621 the3588 dust2868 of their848 feet4228 against1909 them,846 and came2064 unto1519 Iconium.2430

52  And1161 the3588 disciples3101 were filled4137 with joy,5479 and2532 with the Holy40 Ghost.4151

Vul

1 Erant autem in ecclesia quæ erat Antiochiæ, prophetæ et doctores, in quibus Barnabas, et Simon qui vocabatur Niger, et Lucius Cyrenensis, et Manahen, qui erat Herodis Tetrarchæ collactaneus, et Saulus.

2 Ministrantibus autem illis Domino, et jejunantibus, dixit illis Spiritus Sanctus: Segregate mihi Saulum et Barnabam in opus ad quod assumpsi eos.

3 Tunc jejunantes et orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos.

4 Et ipsi quidem missi a Spiritu Sancto abierunt Seleuciam: et inde navigaverunt Cyprum.

5 Et cum venissent Salaminam, prædicabant verbum Dei in synagogis Judæorum. Habebant autem et Joannem in ministerio.

6 Et cum perambulassent universam insulam usque Paphum, invenerunt quemdam virum magum pseudoprophetam, Judæum, cui nomen erat Barjesu,

7 qui erat cum proconsule Sergio Paulo viro prudente. Hic, accersitis Barnaba et Saulo, desiderabat audire verbum Dei.

8 Resistebat autem illis Elymas magus (sic enim interpretatur nomen ejus), quærens avertere proconsulem a fide.

9 Saulus autem, qui et Paulus, repletus Spiritu Sancto, intuens in eum,

10 dixit: O plene omni dolo et omni fallacia, fili diaboli, inimice omnis justitiæ, non desinis subvertere vias Domini rectas.

11 Et nunc ecce manus Domini super te, et eris cæcus, non videns solem usque ad tempus. Et confestim cecidit in eum caligo et tenebræ: et circuiens quærebat qui ei manum daret.

12 Tunc proconsul cum vidisset factum, credidit admirans super doctrina Domini.

13 Et cum a Papho navigassent Paulus et qui cum eo erant, venerunt Pergen Pamphyliæ. Joannes autem discedens ab eis, reversus est Jerosolymam.

14 Illi vero pertranseuntes Pergen, venerunt Antiochiam Pisidiæ: et ingressi synagogam die sabbatorum, sederunt.

15 Post lectionem autem legis et prophetarum, miserunt principes synagogæ ad eos, dicentes: Viri fratres, si quis est in vobis sermo exhortationis ad plebem, dicite.

16 Surgens autem Paulus, et manu silentium indicens, ait: Viri Israëlitæ, et qui timetis Deum, audite:

17 Deus plebis Israël elegit patres nostros, et plebem exaltavit cum essent incolæ in terra Ægypti, et in brachio excelso eduxit eos ex ea,

18 et per quadraginta annorum tempus mores eorum sustinuit in deserto.

19 Et destruens gentes septem in terra Chanaan, sorte distribuit eis terram eorum,

20 quasi post quadringentos et quinquaginta annos: et post hæc dedit judices, usque ad Samuel prophetam.

21 Et exinde postulaverunt regem: et dedit illis Deus Saul filium Cis, virum de tribu Benjamin, annis quadraginta:

22 et amoto illo, suscitavit illis David regem: cui testimonium perhibens, dixit: Inveni David filium Jesse, virum secundum cor meum, qui faciet omnes voluntates meas.

23 Hujus Deus ex semine secundum promissionem eduxit Israël salvatorem Jesum,

24 prædicante Joanne ante faciem adventus ejus baptismum pœnitentiæ omni populo Israël.

25 Cum impleret autem Joannes cursum suum, dicebat: Quem me arbitramini esse, non sum ego: sed ecce venit post me, cujus non sum dignus calceamenta pedum solvere.

26 Viri fratres, filii generis Abraham, et qui in vobis timent Deum, vobis verbum salutis hujus missum est.

27 Qui enim habitabant Jerusalem, et principes ejus hunc ignorantes, et voces prophetarum quæ per omne sabbatum leguntur, judicantes impleverunt,

28 et nullam causam mortis invenientes in eo, petierunt a Pilato ut interficerent eum.

29 Cumque consummassent omnia quæ de eo scripta erant, deponentes eum de ligno, posuerunt eum in monumento.

30 Deus vero suscitavit eum a mortuis tertia die: qui visus est per dies multos his

31 qui simul ascenderant cum eo de Galilæa in Jerusalem: qui usque nunc sunt testes ejus ad plebem.

32 Et nos vobis annuntiamus eam, quæ ad patres nostros repromissio facta est:

33 quoniam hanc Deus adimplevit filiis nostris resuscitans Jesum, sicut et in psalmo secundo scriptum est: Filius meus es tu, ego hodie genui te.

34 Quod autem suscitavit eum a mortuis, amplius jam non reversurum in corruptionem, ita dixit: Quia dabo vobis sancta David fidelia.

35 Ideoque et alias dicit: Non dabis sanctum tuum videre corruptionem.

36 David enim in sua generatione cum administrasset, voluntati Dei dormivit: et appositus est ad patres suos, et vidit corruptionem.

37 Quem vero Deus suscitavit a mortuis, non vidit corruptionem.

38 Notum igitur sit vobis, viri fratres, quia per hunc vobis remissio peccatorum annuntiatur, et ab omnibus quibus non potuistis in lege Moysi justificari,

39 in hoc omnis qui credit, justificatur.

40 Videte ergo ne superveniat vobis quod dictum est in prophetis:

41 [Videte contemptores, et admiramini, et disperdimini:
quia opus operor ego in diebus vestris,
opus quod non credetis, si quis enarraverit vobis.]

42 Exeuntibus autem illis rogabant ut sequenti sabbato loquerentur sibi verba hæc.

43 Cumque dimissa esset synagoga, secuti sunt multi Judæorum, et colentium advenarum, Paulum et Barnabam: qui loquentes suadebant eis ut permanerent in gratia Dei.

44 Sequenti vero sabbato pene universa civitas convenit audire verbum Dei.

45 Videntes autem turbas Judæi, repleti sunt zelo, et contradicebant his quæ a Paulo dicebantur, blasphemantes.

46 Tunc constanter Paulus et Barnabas dixerunt: Vobis oportebat primum loqui verbum Dei: sed quoniam repellitis illud, et indignos vos judicatis æternæ vitæ, ecce convertimur ad gentes.

47 Sic enim præcepit nobis Dominus: Posui te in lucem gentium, ut sis in salutem usque ad extremum terræ.

48 Audientes autem gentes, gavisæ sunt, et glorificabant verbum Domini: et crediderunt quotquot erant præordinati ad vitam æternam.

49 Disseminabatur autem verbum Domini per universam regionem.

50 Judæi autem concitaverunt mulieres religiosas et honestas, et primos civitatis, et excitaverunt persecutionem in Paulum et Barnabam: et ejecerunt eos de finibus suis.

51 At illi excusso pulvere pedum in eos, venerunt Iconium.

52 Discipuli quoque replebantur gaudio, et Spiritu Sancto.


Next: Acts 14