Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 26

GNT

1 ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν παῦλον ἔφη, ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτοῦ λέγειν. τότε ὁ παῦλος ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο,

2 περὶ πάντων ὧν ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ἰουδαίων, βασιλεῦ ἀγρίππα, ἥγημαι ἐμαυτὸν μακάριον ἐπὶ σοῦ μέλλων σήμερον ἀπολογεῖσθαι,

3 μάλιστα γνώστην ὄντα σε πάντων τῶν κατὰ ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων· διὸ δέομαι μακροθύμως ἀκοῦσαί μου.

4 τὴν μὲν οὗν βίωσίν μου [τὴν] ἐκ νεότητος τὴν ἀπ᾽ ἀρχῆς γενομένην ἐν τῶ ἔθνει μου ἔν τε ἱεροσολύμοις ἴσασι πάντες [οἱ] ἰουδαῖοι,

5 προγινώσκοντές με ἄνωθεν, ἐὰν θέλωσι μαρτυρεῖν, ὅτι κατὰ τὴν ἀκριβεστάτην αἵρεσιν τῆς ἡμετέρας θρησκείας ἔζησα φαρισαῖος.

6 καὶ νῦν ἐπ᾽ ἐλπίδι τῆς εἰς τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐπαγγελίας γενομένης ὑπὸ τοῦ θεοῦ ἕστηκα κρινόμενος,

7 εἰς ἣν τὸ δωδεκάφυλον ἡμῶν ἐν ἐκτενείᾳ νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει καταντῆσαι· περὶ ἧς ἐλπίδος ἐγκαλοῦμαι ὑπὸ ἰουδαίων, βασιλεῦ.

8 τί ἄπιστον κρίνεται παρ᾽ ὑμῖν εἰ ὁ θεὸς νεκροὺς ἐγείρει;

9 ἐγὼ μὲν οὗν ἔδοξα ἐμαυτῶ πρὸς τὸ ὄνομα ἰησοῦ τοῦ ναζωραίου δεῖν πολλὰ ἐναντία πρᾶξαι·

10 ὃ καὶ ἐποίησα ἐν ἱεροσολύμοις, καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων ἐγὼ ἐν φυλακαῖς κατέκλεισα τὴν παρὰ τῶν ἀρχιερέων ἐξουσίαν λαβών, ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα ψῆφον,

11 καὶ κατὰ πάσας τὰς συναγωγὰς πολλάκις τιμωρῶν αὐτοὺς ἠνάγκαζον βλασφημεῖν, περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς ἐδίωκον ἕως καὶ εἰς τὰς ἔξω πόλεις.

12 ἐν οἷς πορευόμενος εἰς τὴν δαμασκὸν μετ᾽ ἐξουσίας καὶ ἐπιτροπῆς τῆς τῶν ἀρχιερέων

13 ἡμέρας μέσης κατὰ τὴν ὁδὸν εἶδον, βασιλεῦ, οὐρανόθεν ὑπὲρ τὴν λαμπρότητα τοῦ ἡλίου περιλάμψαν με φῶς καὶ τοὺς σὺν ἐμοὶ πορευομένους·

14 πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν εἰς τὴν γῆν ἤκουσα φωνὴν λέγουσαν πρός με τῇ ἑβραΐδι διαλέκτῳ, σαοὺλ σαούλ, τί με διώκεις; σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν.

15 ἐγὼ δὲ εἶπα, τίς εἶ, κύριε; ὁ δὲ κύριος εἶπεν, ἐγώ εἰμι ἰησοῦς ὃν σὺ διώκεις.

16 ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ στῆθι ἐπὶ τοὺς πόδας σου· εἰς τοῦτο γὰρ ὤφθην σοι, προχειρίσασθαί σε ὑπηρέτην καὶ μάρτυρα ὧν τε εἶδές [με] ὧν τε ὀφθήσομαί σοι,

17 ἐξαιρούμενός σε ἐκ τοῦ λαοῦ καὶ ἐκ τῶν ἐθνῶν, εἰς οὓς ἐγὼ ἀποστέλλω σε

18 ἀνοῖξαι ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι ἀπὸ σκότους εἰς φῶς καὶ τῆς ἐξουσίας τοῦ σατανᾶ ἐπὶ τὸν θεόν, τοῦ λαβεῖν αὐτοὺς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ κλῆρον ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πίστει τῇ εἰς ἐμέ.

19 ὅθεν, βασιλεῦ ἀγρίππα, οὐκ ἐγενόμην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ,

20 ἀλλὰ τοῖς ἐν δαμασκῶ πρῶτόν τε καὶ ἱεροσολύμοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς ἰουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον μετανοεῖν καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς μετανοίας ἔργα πράσσοντας.

21 ἕνεκα τούτων με ἰουδαῖοι συλλαβόμενοι [ὄντα] ἐν τῶ ἱερῶ ἐπειρῶντο διαχειρίσασθαι.

22 ἐπικουρίας οὗν τυχὼν τῆς ἀπὸ τοῦ θεοῦ ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα μαρτυρόμενος μικρῶ τε καὶ μεγάλῳ, οὐδὲν ἐκτὸς λέγων ὧν τε οἱ προφῆται ἐλάλησαν μελλόντων γίνεσθαι καὶ μωϊσῆς,

23 εἰ παθητὸς ὁ χριστός, εἰ πρῶτος ἐξ ἀναστάσεως νεκρῶν φῶς μέλλει καταγγέλλειν τῶ τε λαῶ καὶ τοῖς ἔθνεσιν.

24 ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἀπολογουμένου ὁ φῆστος μεγάλῃ τῇ φωνῇ φησιν, μαίνῃ, παῦλε· τὰ πολλά σε γράμματα εἰς μανίαν περιτρέπει.

25 ὁ δὲ παῦλος, οὐ μαίνομαι, φησίν, κράτιστε φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι.

26 ἐπίσταται γὰρ περὶ τούτων ὁ βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος λαλῶ· λανθάνειν γὰρ αὐτὸν [τι] τούτων οὐ πείθομαι οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον τοῦτο.

27 πιστεύεις, βασιλεῦ ἀγρίππα, τοῖς προφήταις; οἶδα ὅτι πιστεύεις.

28 ὁ δὲ ἀγρίππας πρὸς τὸν παῦλον, ἐν ὀλίγῳ με πείθεις χριστιανὸν ποιῆσαι.

29 ὁ δὲ παῦλος, εὐξαίμην ἂν τῶ θεῶ καὶ ἐν ὀλίγῳ καὶ ἐν μεγάλῳ οὐ μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἀκούοντάς μου σήμερον γενέσθαι τοιούτους ὁποῖος καὶ ἐγώ εἰμι, παρεκτὸς τῶν δεσμῶν τούτων.

30 ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς καὶ ὁ ἡγεμὼν ἥ τε βερνίκη καὶ οἱ συγκαθήμενοι αὐτοῖς,

31 καὶ ἀναχωρήσαντες ἐλάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες ὅτι οὐδὲν θανάτου ἢ δεσμῶν ἄξιον [τι] πράσσει ὁ ἄνθρωπος οὖτος.

32 ἀγρίππας δὲ τῶ φήστῳ ἔφη, ἀπολελύσθαι ἐδύνατο ὁ ἄνθρωπος οὖτος εἰ μὴ ἐπεκέκλητο καίσαρα.

KJV

1  Then1161 Agrippa67 said5346 unto4314 Paul,3972 Thou4671 art permitted2010 to speak3004 for5228 thyself.4572 Then5119 Paul3972 stretched forth1614 the3588 hand,5495 and answered for himself:626

2  I think2233 myself1683 happy,3107 king935 Agrippa,67 because I shall3195 answer for myself626 this day4594 before1909 thee4675 touching4012 all3956 the things whereof3739 I am accused1458 of5259 the Jews:2453

3  Especially3122 because I know1492 thee4571 to be5607 expert1109 in all3956 customs1485 and5037 2532 questions2213 which are among2596 the Jews:2453 wherefore1352 I beseech1189 thee4675 to hear191 me3450 patiently.3116

4  My3450 manner of life981 3303 3767 from1537 my youth,3503 which was1096 at575 the first746 among1722 mine own3450 nation1484 at1722 Jerusalem,2414 know2467 all3956 the3588 Jews;2453

5  Which knew4267 me3165 from the beginning,509 if1437 they would2309 testify,3140 that3754 after2596 the3588 most straitest196 sect139 of our2251 religion2356 I lived2198 a Pharisee.5330

6  And2532 now3568 I stand2476 and am judged2919 for1909 the hope1680 of the3588 promise1860 made1096 of5259 God2316 unto4314 our fathers:3962

7  Unto1519 which3739 promise our2257 twelve tribes,1429 instantly1722 1616 serving3000 God day2250 and2532 night,3571 hope1679 to come.2658 For4012 which3739 hope's1680 sake, king935 Agrippa,67 I am accused1458 of5259 the3588 Jews.2453

8  Why5101 should it be thought2919 a thing incredible571 with3844 you,5213 that1487 God2316 should raise1453 the dead?3498

9  I1473 verily3303 3767 thought1380 with myself,1683 that I ought1163 to do4238 many things4183 contrary1727 to4314 the3588 name3686 of Jesus2424 of Nazareth.3480

10  Which thing3739 I also2532 did4160 in1722 Jerusalem:2414 and2532 many4183 of the3588 saints40 did I1473 shut up2623 in prison,5438 having received2983 authority1849 from3844 the3588 chief priests;749 and5037 when they846 were put to death,337 I gave my voice against2702 5586 them.

11  And2532 I punished5097 them846 oft4178 in every2596 3956 synagogue,4864 and compelled315 them to blaspheme;987 and5037 being exceedingly mad against1693 4057 them,846 I persecuted1377 them even2193 2532 unto1519 strange1854 cities.4172

12  Whereupon1722 3739 as2532 I went4198 to1519 Damascus1154 with3326 authority1849 and2532 commission2011 from3844 the3588 chief priests,749

13  At midday,3319 2250 O king,935 I1492 saw in2596 the3588 way3598 a light5457 from heaven,3771 above5228 the3588 brightness2987 of the3588 sun,2246 shining round about4034 me3165 and2532 them which journeyed4198 with4862 me.1698

14  And1161 when we2257 were all3956 fallen2667 to1519 the3588 earth,1093 I heard191 a voice5456 speaking2980 unto4314 me,3165 and2532 saying3004 in the3588 Hebrew1446 tongue,1258 Saul,4549 Saul,4549 why5101 persecutest1377 thou me?3165 it is hard4642 for thee4671 to kick2979 against4314 the pricks.2759

15  And1161 I1473 said,2036 Who5101 art1488 thou, Lord?2962 And1161 he3588 said,2036 I1473 am1510 Jesus2424 whom3739 thou4771 persecutest.1377

16  But235 rise,450 and2532 stand2476 upon1909 thy4675 feet:4228 for1063 I have appeared3700 unto thee4671 for1519 this5124 purpose, to make4400 thee4571 a minister5257 and2532 a witness3144 both5037 of these things which3739 thou hast seen,1492 and5037 of those things in the which3739 I will appear3700 unto thee;4671

17  Delivering1807 thee4571 from1537 the3588 people,2992 and2532 from the3588 Gentiles,1484 unto1519 whom3739 now3568 I send649 thee,4571

18  To open455 their846 eyes,3788 and to turn1994 them from575 darkness4655 to1519 light,5457 and2532 from the3588 power1849 of Satan4567 unto1909 God,2316 that3588 they846 may receive2983 forgiveness859 of sins,266 and2532 inheritance2819 among1722 them3588 which are sanctified37 by faith4102 that3588 is in1519 me.1691

19  Whereupon,3606 O king935 Agrippa,67 I was1096 not3756 disobedient545 unto the3588 heavenly3770 vision:3701

20  But235 showed518 first4412 unto them3588 of1722 Damascus,1154 and2532 at Jerusalem,2414 and5037 throughout1519 all3956 the3588 coasts5561 of Judea,2449 and2532 then to the3588 Gentiles,1484 that they should repent3340 and2532 turn1994 to1909 God,2316 and do4238 works2041 meet514 for repentance.3341

21  For these causes1752 5130 the3588 Jews2453 caught4815 me3165 in1722 the3588 temple,2411 and went about3987 to kill1315 me.

22  Having therefore3767 obtained5177 help1947 of3844 God,2316 I continue2476 unto891 this5026 day,2250 witnessing3140 both5037 to small3398 and2532 great,3173 saying3004 none3762 other things1622 than those which3739 5037 the3588 prophets4396 and2532 Moses3475 did say2980 should3195 come:1096

23  That1487 Christ5547 should suffer,3805 and that1487 he should be the first4413 that should rise1537 386 from the dead,3498 and should3195 show2605 light5457 unto the3588 people,2992 and2532 to the3588 Gentiles.1484

24  And1161 as he846 thus5023 spake for himself,626 Festus5347 said5346 with a loud3173 voice,5456 Paul,3972 thou art beside thyself;3105 much4183 learning1121 doth make4062 thee4571 mad.3130

25  But1161 he3588 said,5346 I am not mad,3105 3756 most noble2903 Festus;5347 but235 I speak forth669 the words4487 of truth225 and2532 soberness.4997

26  For1063 the3588 king935 knoweth1987 of4012 these things,5130 before4314 whom3739 also2532 I speak2980 freely:3955 for1063 I am persuaded3982 that none3756 5100 of these things5130 are hidden2990 from him;846 for1063 this thing5124 was2076 not3756 done4238 in1722 a corner.1137

27  King935 Agrippa,67 believest4100 thou the3588 prophets?4396 I know1492 that3754 thou believest.4100

28  Then1161 Agrippa67 said5346 unto4314 Paul,3972 Almost1722 3641 thou persuadest3982 me3165 to be1096 a Christian.5546

29  And1161 Paul3972 said,2036 I would2172 302 to God,2316 that not3756 only3440 thou,4571 but235 also2532 all3956 that hear191 me3450 this day,4594 were1096 both2532 almost,1722 3641 and2532 altogether1722 4183 such5108 as3697 I2504 am,1510 except3924 these5130 bonds.1199

30  And2532 when he846 had thus5023 spoken,2036 the3588 king935 rose up,450 and2532 the3588 governor,2232 and5037 Bernice,959 and2532 they that sat with4775 them:846

31  And2532 when they were gone aside,402 they talked2980 between themselves,4314 240 saying,3004 This3778 man444 doeth4238 nothing3762 worthy514 of death2288 or2228 of bonds.1199

32  Then1161 said5346 Agrippa67 unto Festus,5347 This3778 man444 might1410 have been set at liberty,630 if1487 he had not3361 appealed1941 unto Caesar.2541

Vul

1 Agrippa vero ad Paulum ait: Permittitur tibi loqui pro temetipso. Tunc Paulus extenta manu cœpit rationem reddere:

2 De omnibus quibus accusor a Judæis, rex Agrippa, æstimo me beatum apud te cum sim defensurus me hodie,

3 maxime te sciente omnia, et quæ apud Judæos sunt consuetudines et quæstiones: propter quod obsecro patienter me audias.

4 Et quidem vitam meam a juventute, quæ ab initio fuit in gente mea in Jerosolymis, noverunt omnes Judæi:

5 præscientes me ab initio (si velint testimonium perhibere) quoniam secundum certissimam sectam nostræ religionis vixi pharisæus.

6 Et nunc, in spe quæ ad patres nostros repromissionis facta est a Deo, sto judicio subjectus:

7 in quam duodecim tribus nostræ nocte ac die deservientes, sperant devenire. De qua spe accusor a Judæis, rex.

8 Quid incredibile judicatur apud vos, si Deus mortuos suscitat?

9 Et ego quidem existimaveram me adversus nomen Jesu Nazareni debere multa contraria agere,

10 quod et feci Jerosolymis, et multos sanctorum ego in carceribus inclusi, a principibus sacerdotum potestate accepta: et cum occiderentur, detuli sententiam.

11 Et per omnes synagogas frequenter puniens eos, compellebam blasphemare: et amplius insaniens in eos, persequebar usque in exteras civitates.

12 In quibus dum irem Damascum cum potestate et permissu principum sacerdotum,

13 die media in via vidi, rex, de cælo supra splendorem solis circumfulsisse me lumen, et eos qui mecum simul erant.

14 Omnesque nos cum decidissemus in terram, audivi vocem loquentem mihi hebraica lingua: Saule, Saule, quid me persequeris? durum est tibi contra stimulum calcitrare.

15 Ego autem dixi: Quis es, domine? Dominus autem dixit: Ego sum Jesus, quem tu persequeris.

16 Sed exsurge, et sta super pedes tuos: ad hoc enim apparui tibi, ut constituam te ministrum, et testem eorum quæ vidisti, et eorum quibus apparebo tibi,

17 eripiens te de populo et gentibus, in quas nunc ego mitto te,

18 aperire oculos eorum, ut convertantur a tenebris ad lucem, et de potestate Satanæ ad Deum, ut accipiant remissionem peccatorum, et sortem inter sanctos, per fidem quæ est in me.

19 Unde, rex Agrippa, non fui incredulus cælesti visioni:

20 sed his qui sunt Damasci primum, et Jerosolymis, et in omnem regionem Judææ, et gentibus, annuntiabam, ut pœnitentiam agerent, et converterentur ad Deum, digna pœnitentiæ opera facientes.

21 Hac ex causa me Judæi, cum essem in templo, comprehensum tentabant interficere.

22 Auxilio autem adjutus Dei usque in hodiernum diem, sto, testificans minori atque majori, nihil extra dicens quam ea quæ prophetæ locuti sunt futura esse, et Moyses,

23 si passibilis Christus, si primus ex resurrectione mortuorum, lumen annuntiaturus est populo et gentibus.

24 Hæc loquente eo, et rationem reddente, Festus magna voce dixit: Insanis, Paule: multæ te litteræ ad insaniam convertunt.

25 Et Paulus: Non insanio, inquit, optime Feste, sed veritatis et sobrietatis verba loquor.

26 Scit enim de his rex, ad quem et constanter loquor: latere enim eum nihil horum arbitror. Neque enim in angulo quidquam horum gestum est.

27 Credis, rex Agrippa, prophetis? Scio quia credis.

28 Agrippa autem ad Paulum: In modico suades me christianum fieri.

29 Et Paulus: Opto apud Deum, et in modico et in magno, non tantum te, sed etiam omnes qui audiunt hodie fieri tales, qualis et ego sum, exceptis vinculis his.

30 Et exsurrexit rex, et præses, et Bernice, et qui assidebant eis.

31 Et cum secessissent, loquebantur ad invicem, dicentes: Quia nihil morte aut vinculis dignum quid fecit homo iste.

32 Agrippa autem Festo dixit: Dimitti poterat homo hic, si non appellasset Cæsarem.


Next: Acts 27