Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 7

GNT

1 περὶ δὲ ὧν ἐγράψατε, καλὸν ἀνθρώπῳ γυναικὸς μὴ ἅπτεσθαι·

2 διὰ δὲ τὰς πορνείας ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα ἐχέτω, καὶ ἑκάστη τὸν ἴδιον ἄνδρα ἐχέτω.

3 τῇ γυναικὶ ὁ ἀνὴρ τὴν ὀφειλὴν ἀποδιδότω, ὁμοίως δὲ καὶ ἡ γυνὴ τῶ ἀνδρί.

4 ἡ γυνὴ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ὁ ἀνήρ· ὁμοίως δὲ καὶ ὁ ἀνὴρ τοῦ ἰδίου σώματος οὐκ ἐξουσιάζει ἀλλὰ ἡ γυνή.

5 μὴ ἀποστερεῖτε ἀλλήλους, εἰ μήτι ἂν ἐκ συμφώνου πρὸς καιρὸν ἵνα σχολάσητε τῇ προσευχῇ καὶ πάλιν ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἦτε, ἵνα μὴ πειράζῃ ὑμᾶς ὁ σατανᾶς διὰ τὴν ἀκρασίαν ὑμῶν.

6 τοῦτο δὲ λέγω κατὰ συγγνώμην, οὐ κατ᾽ ἐπιταγήν.

7 θέλω δὲ πάντας ἀνθρώπους εἶναι ὡς καὶ ἐμαυτόν· ἀλλὰ ἕκαστος ἴδιον ἔχει χάρισμα ἐκ θεοῦ, ὁ μὲν οὕτως, ὁ δὲ οὕτως.

8 λέγω δὲ τοῖς ἀγάμοις καὶ ταῖς χήραις, καλὸν αὐτοῖς ἐὰν μείνωσιν ὡς κἀγώ·

9 εἰ δὲ οὐκ ἐγκρατεύονται γαμησάτωσαν, κρεῖττον γάρ ἐστιν γαμῆσαι ἢ πυροῦσθαι.

10 τοῖς δὲ γεγαμηκόσιν παραγγέλλω, οὐκ ἐγὼ ἀλλὰ ὁ κύριος, γυναῖκα ἀπὸ ἀνδρὸς μὴ χωρισθῆναι

11 _ ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῇ, μενέτω ἄγαμος ἢ τῶ ἀνδρὶ καταλλαγήτω _ καὶ ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι.

12 τοῖς δὲ λοιποῖς λέγω ἐγώ, οὐχ ὁ κύριος· εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον, καὶ αὕτη συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτοῦ, μὴ ἀφιέτω αὐτήν·

13 καὶ γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα ἄπιστον, καὶ οὖτος συνευδοκεῖ οἰκεῖν μετ᾽ αὐτῆς, μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα.

14 ἡγίασται γὰρ ὁ ἀνὴρ ὁ ἄπιστος ἐν τῇ γυναικί, καὶ ἡγίασται ἡ γυνὴ ἡ ἄπιστος ἐν τῶ ἀδελφῶ· ἐπεὶ ἄρα τὰ τέκνα ὑμῶν ἀκάθαρτά ἐστιν, νῦν δὲ ἅγιά ἐστιν.

15 εἰ δὲ ὁ ἄπιστος χωρίζεται, χωριζέσθω· οὐ δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ ἀδελφὴ ἐν τοῖς τοιούτοις· ἐν δὲ εἰρήνῃ κέκληκεν ὑμᾶς ὁ θεός.

16 τί γὰρ οἶδας, γύναι, εἰ τὸν ἄνδρα σώσεις; ἢ τί οἶδας, ἄνερ, εἰ τὴν γυναῖκα σώσεις;

17 εἰ μὴ ἑκάστῳ ὡς ἐμέρισεν ὁ κύριος, ἕκαστον ὡς κέκληκεν ὁ θεός, οὕτως περιπατείτω· καὶ οὕτως ἐν ταῖς ἐκκλησίαις πάσαις διατάσσομαι.

18 περιτετμημένος τις ἐκλήθη; μὴ ἐπισπάσθω. ἐν ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις; μὴ περιτεμνέσθω.

19 ἡ περιτομὴ οὐδέν ἐστιν, καὶ ἡ ἀκροβυστία οὐδέν ἐστιν, ἀλλὰ τήρησις ἐντολῶν θεοῦ.

20 ἕκαστος ἐν τῇ κλήσει ᾗ ἐκλήθη ἐν ταύτῃ μενέτω.

21 δοῦλος ἐκλήθης; μή σοι μελέτω· ἀλλ᾽ εἰ καὶ δύνασαι ἐλεύθερος γενέσθαι, μᾶλλον χρῆσαι.

22 ὁ γὰρ ἐν κυρίῳ κληθεὶς δοῦλος ἀπελεύθερος κυρίου ἐστίν· ὁμοίως ὁ ἐλεύθερος κληθεὶς δοῦλός ἐστιν χριστοῦ.

23 τιμῆς ἠγοράσθητε· μὴ γίνεσθε δοῦλοι ἀνθρώπων.

24 ἕκαστος ἐν ᾧ ἐκλήθη, ἀδελφοί, ἐν τούτῳ μενέτω παρὰ θεῶ.

25 περὶ δὲ τῶν παρθένων ἐπιταγὴν κυρίου οὐκ ἔχω, γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος ὑπὸ κυρίου πιστὸς εἶναι.

26 νομίζω οὗν τοῦτο καλὸν ὑπάρχειν διὰ τὴν ἐνεστῶσαν ἀνάγκην, ὅτι καλὸν ἀνθρώπῳ τὸ οὕτως εἶναι.

27 δέδεσαι γυναικί; μὴ ζήτει λύσιν· λέλυσαι ἀπὸ γυναικός; μὴ ζήτει γυναῖκα.

28 ἐὰν δὲ καὶ γαμήσῃς, οὐχ ἥμαρτες· καὶ ἐὰν γήμῃ ἡ παρθένος, οὐχ ἥμαρτεν. θλῖψιν δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ τοιοῦτοι, ἐγὼ δὲ ὑμῶν φείδομαι.

29 τοῦτο δέ φημι, ἀδελφοί, ὁ καιρὸς συνεσταλμένος ἐστίν· τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ οἱ ἔχοντες γυναῖκας ὡς μὴ ἔχοντες ὦσιν,

30 καὶ οἱ κλαίοντες ὡς μὴ κλαίοντες, καὶ οἱ χαίροντες ὡς μὴ χαίροντες, καὶ οἱ ἀγοράζοντες ὡς μὴ κατέχοντες,

31 καὶ οἱ χρώμενοι τὸν κόσμον ὡς μὴ καταχρώμενοι· παράγει γὰρ τὸ σχῆμα τοῦ κόσμου τούτου.

32 θέλω δὲ ὑμᾶς ἀμερίμνους εἶναι. ὁ ἄγαμος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, πῶς ἀρέσῃ τῶ κυρίῳ·

33 ὁ δὲ γαμήσας μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῇ γυναικί,

34 καὶ μεμέρισται. καὶ ἡ γυνὴ ἡ ἄγαμος καὶ ἡ παρθένος μεριμνᾷ τὰ τοῦ κυρίου, ἵνα ᾖ ἁγία καὶ τῶ σώματι καὶ τῶ πνεύματι· ἡ δὲ γαμήσασα μεριμνᾷ τὰ τοῦ κόσμου, πῶς ἀρέσῃ τῶ ἀνδρί.

35 τοῦτο δὲ πρὸς τὸ ὑμῶν αὐτῶν σύμφορον λέγω, οὐχ ἵνα βρόχον ὑμῖν ἐπιβάλω, ἀλλὰ πρὸς τὸ εὔσχημον καὶ εὐπάρεδρον τῶ κυρίῳ ἀπερισπάστως.

36 εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ τὴν παρθένον αὐτοῦ νομίζει ἐὰν ᾖ ὑπέρακμος, καὶ οὕτως ὀφείλει γίνεσθαι, ὃ θέλει ποιείτω· οὐχ ἁμαρτάνει· γαμείτωσαν.

37 ὃς δὲ ἕστηκεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἑδραῖος, μὴ ἔχων ἀνάγκην, ἐξουσίαν δὲ ἔχει περὶ τοῦ ἰδίου θελήματος, καὶ τοῦτο κέκρικεν ἐν τῇ ἰδίᾳ καρδίᾳ, τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ παρθένον, καλῶς ποιήσει·

38 ὥστε καὶ ὁ γαμίζων τὴν ἑαυτοῦ παρθένον καλῶς ποιεῖ, καὶ ὁ μὴ γαμίζων κρεῖσσον ποιήσει.

39 γυνὴ δέδεται ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ζῇ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς· ἐὰν δὲ κοιμηθῇ ὁ ἀνήρ, ἐλευθέρα ἐστὶν ᾧ θέλει γαμηθῆναι, μόνον ἐν κυρίῳ.

40 μακαριωτέρα δέ ἐστιν ἐὰν οὕτως μείνῃ, κατὰ τὴν ἐμὴν γνώμην, δοκῶ δὲ κἀγὼ πνεῦμα θεοῦ ἔχειν.

KJV

1  Now1161 concerning4012 the things whereof3739 ye wrote1125 unto me:3427 It is good2570 for a man444 not3361 to touch680 a woman.1135

2  Nevertheless,1161 to avoid1223 fornication,4202 let every man1538 have2192 his own1438 wife,1135 and2532 let every woman1538 have2192 her own2398 husband.435

3  Let the3588 husband435 render591 unto the3588 wife1135 due3784 benevolence:2133 and1161 likewise3668 also2532 the3588 wife1135 unto the3588 husband.435

4  The3588 wife1135 hath not power1850 3756 of her own2398 body,4983 but235 the3588 husband:435 and1161 likewise3668 also2532 the3588 husband435 hath not power1850 3756 of his own2398 body,4983 but235 the3588 wife.1135

5  Defraud650 ye not3361 one the other,240 except1509 302 it be with1537 consent4859 for4314 a time,2540 that2443 ye may give yourselves4980 to fasting3521 and2532 prayer;4335 and2532 come together4905 again,3825 that2443 Satan4567 tempt3985 you5209 not3361 for1223 your5216 incontinency.192

6  But1161 I speak3004 this5124 by2596 permission,4774 and not3756 of2596 commandment.2003

7  For1063 I would2309 that all3956 men444 were1511 even as5613 2532 I myself.1683 But235 every man1538 hath2192 his proper2398 gift5486 of1537 God,2316 one3739 3303 after this manner,3779 and1161 another3739 after that.3779

8  I say3004 therefore1161 to the3588 unmarried22 and2532 widows,5503 It is2076 good2570 for them846 if1437 they abide3306 even as I.2504 5613

9  But1161 if1487 they cannot contain,1467 3756 let them marry:1060 for1063 it is2076 better2909 to marry1060 than2228 to burn.4448

10  And1161 unto the3588 married1060 I command,3853 yet not3756 I,1473 but235 the3588 Lord,2962 Let not3361 the wife1135 depart5563 from575 her husband:435

11  But1161 and2532 if1437 she depart,5563 let her remain3306 unmarried,22 or2228 be reconciled2644 to her husband:435 and2532 let not3361 the husband435 put away863 his wife.1135

12  But1161 to the3588 rest3062 speak3004 I,1473 not3756 the3588 Lord:2962 If any1536 brother80 hath2192 a wife1135 that believeth not,571 and2532 she846 be pleased4909 to dwell3611 with3326 him,846 let him not3361 put her away.863 846

13  And2532 the woman1135 which3748 hath2192 a husband435 that believeth not,571 and2532 if he846 be pleased4909 to dwell3611 with3326 her,846 let her not3361 leave863 him.846

14  For1063 the3588 unbelieving571 husband435 is sanctified37 by1722 the3588 wife,1135 and2532 the3588 unbelieving571 wife1135 is sanctified37 by1722 the3588 husband:435 else1893 686 were2076 your5216 children5043 unclean;169 but1161 now3568 are2076 they holy.40

15  But1161 if1487 the3588 unbelieving571 depart,5563 let him depart.5563 A brother80 or2228 a sister79 is not3756 under bondage1402 in1722 such5108 cases: but1161 God2316 hath called2564 us2248 to1722 peace.1515

16  For1063 what5101 knowest1492 thou, O wife,1135 whether1487 thou shalt save4982 thy husband?435 or2228 how5101 knowest1492 thou, O man,435 whether1487 thou shalt save4982 thy wife?1135

17  But1508 as5613 God2316 hath distributed3307 to every man,1538 as5613 the3588 Lord2962 hath called2564 every one,1538 so3779 let him walk.4043 And2532 so3779 ordain1299 I in1722 all3956 churches.1577

18  Is any man5100 called2564 being circumcised?4059 let him not3361 become uncircumcised.1986 Is any5100 called2564 in1722 uncircumcision?203 let him not3361 be circumcised.4059

19  Circumcision4061 is2076 nothing,3762 and2532 uncircumcision203 is2076 nothing,3762 but235 the keeping5084 of the commandments1785 of God.2316

20  Let every man1538 1722 5026 abide3306 in1722 the same3588 calling2821 wherein3739 he was called.2564

21  Art thou called2564 being a servant?1401 care3199 not3361 for4671 it: but235 if1487 thou mayest1410 be made1096 free,1658 use5530 it rather.3123

22  For1063 he that is called2564 in1722 the Lord,2962 being a servant,1401 is2076 the Lord's2962 freeman:558 likewise3668 also2532 he that is called,2564 being free,1658 is2076 Christ's5547 servant.1401

23  Ye are bought59 with a price;5092 be1096 not3361 ye the servants1401 of men.444

24  Brethren,80 let every man,1538 wherein1722 3739 he is called,2564 therein1722 5129 abide3306 with3844 God.2316

25  Now1161 concerning4012 virgins3933 I have2192 no3756 commandment2003 of the Lord:2962 yet1161 I give1325 my judgment,1106 as5613 one that hath obtained mercy1653 of5259 the Lord2962 to be1511 faithful.4103

26  I suppose3543 therefore3767 that this5124 is5225 good2570 for1223 the3588 present1764 distress,318 I say, that3754 it is good2570 for a man444 so3779 to be.1511

27  Art thou bound1210 unto a wife?1135 seek2212 not3361 to be loosed.3080 Art thou loosed3089 from575 a wife?1135 seek2212 not3361 a wife.1135

28  But1161 and2532 if1437 thou marry,1060 thou hast not3756 sinned;264 and2532 if1437 a virgin3933 marry,1060 she hath not3756 sinned.264 Nevertheless1161 such5108 shall have2192 trouble2347 in the3588 flesh:4561 but1161 I1473 spare5339 you.5216

29  But1161 this5124 I say,5346 brethren,80 the3588 time2540 is short:4958 it remaineth,2076 3063 that2443 both2532 they that have2192 wives1135 be5600 as though5613 they had2192 none;3361

30  And2532 they that weep,2799 as though5613 they wept2799 not;3361 and2532 they that rejoice,5463 as though5613 they rejoiced5463 not;3361 and2532 they that buy,59 as though5613 they possessed2722 not;3361

31  And2532 they that use5530 this5129 world,2889 as5613 not3361 abusing2710 it: for1063 the3588 fashion4976 of this5127 world2889 passeth away.3855

32  But1161 I would2309 have1511 you5209 without carefulness.275 He that is unmarried22 careth for3309 the things3588 that belong to the3588 Lord,2962 how4459 he may please700 the3588 Lord:2962

33  But1161 he that is married1060 careth for3309 the things3588 that are of the3588 world,2889 how4459 he may please700 his wife.1135

34  There is difference also between3307 a wife1135 and2532 a virgin.3933 The3588 unmarried woman22 careth for3309 the things3588 of the3588 Lord,2962 that2443 she may be5600 holy40 both2532 in body4983 and2532 in spirit:4151 but1161 she that is married1060 careth for3309 the things3588 of the3588 world,2889 how4459 she may please700 her husband.435

35  And1161 this5124 I speak3004 for4314 your own5216 846 profit;4851 not3756 that2443 I may cast1911 a snare1029 upon you,5213 but235 for4314 that which is comely,2158 and2532 that ye may attend upon2145 the3588 Lord2962 without distraction.563

36  But1161 if1487 any man5100 think3543 that he behaveth himself uncomely807 toward1909 his848 virgin,3933 if1437 she pass the flower of her age,5600 5230 and2532 need3784 so3779 require,1096 let him do4160 what3739 he will,2309 he sinneth264 not:3756 let them marry.1060

37  Nevertheless1161 he3739 that standeth2476 steadfast1476 in1722 his heart,2588 having2192 no3361 necessity,318 but1161 hath2192 power1849 over4012 his own2398 will,2307 and2532 hath so5124 decreed2919 in1722 his848 heart2588 that he will keep5083 his1438 virgin,3933 doeth4160 well.2573

38  So then5620 2532 he that giveth her in marriage1547 doeth4160 well;2573 but1161 he that giveth her not in marriage1547 3361 doeth4160 better.2908

39  The wife1135 is bound1210 by the law3551 as long as1909 3745 5550 her848 husband435 liveth;2198 but1161 if1437 her848 husband435 be dead,2837 she is2076 at liberty1658 to be married1060 to whom3739 she will;2309 only3440 in1722 the Lord.2962

40  But1161 she is2076 happier3107 if1437 she so3779 abide,3306 after2596 my1699 judgment:1106 and1161 I think1380 also that I2504 have2192 the Spirit4151 of God.2316

Vul

1 De quibus autem scripsistis mihi: Bonum est homini mulierem non tangere:

2 propter fornicationem autem unusquisque suam uxorem habeat, et unaquæque suum virum habeat.

3 Uxori vir debitum reddat: similiter autem et uxor viro.

4 Mulier sui corporis potestatem non habet, sed vir. Similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet, sed mulier.

5 Nolite fraudare invicem, nisi forte ex consensu ad tempus, ut vacetis orationi: et iterum revertimini in idipsum, ne tentet vos Satanas propter incontinentiam vestram.

6 Hoc autem dico secundum indulgentiam, non secundum imperium.

7 Volo enim omnes vos esse sicut meipsum: sed unusquisque proprium donum habet ex Deo: alius quidem sic, alius vero sic.

8 Dico autem non nuptis, et viduis: bonum est illis si sic permaneant, sicut et ego.

9 Quod si non se continent, nubant. Melius est enim nubere, quam uri.

10 Iis autem qui matrimonio juncti sunt, præcipio non ego, sed Dominus, uxorem a viro non discedere:

11 quod si discesserit, manere innuptam, aut viro suo reconciliari. Et vir uxorem non dimittat.

12 Nam ceteris ego dico, non Dominus. Si quis frater uxorem habet infidelem, et hæc consentit habitare cum illo, non dimittat illam.

13 Et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum:

14 sanctificatus est enim vir infidelis per mulierem fidelem, et sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem: alioquin filii vestri immundi essent, nunc autem sancti sunt.

15 Quod si infidelis discedit, discedat: non enim servituti subjectus est frater, aut soror in hujusmodi: in pace autem vocavit nos Deus.

16 Unde enim scis mulier, si virum salvum facies? aut unde scis vir, si mulierem salvam facies?

17 Nisi unicuique sicut divisit Dominus, unumquemque sicut vocavit Deus, ita ambulet, et sicut in omnibus ecclesiis doceo.

18 Circumcisus aliquis vocatus est? non adducat præputium. In præputio aliquis vocatus est? non circumcidatur.

19 Circumcisio nihil est, et præputium nihil est: sed observatio mandatorum Dei.

20 Unusquisque in qua vocatione vocatus est, in ea permaneat.

21 Servus vocatus es? non sit tibi curæ: sed et si potes fieri liber, magis utere.

22 Qui enim in Domino vocatus est servus, libertus est Domini: similiter qui liber vocatus est, servus est Christi.

23 Pretio empti estis: nolite fieri servi hominum.

24 Unusquisque in quo vocatus est, fratres, in hoc permaneat apud Deum.

25 De virginibus autem præceptum Domini non habeo: consilium autem do, tamquam misericordiam consecutus a Domino, ut sim fidelis.

26 Existimo ergo hoc bonum esse propter instantem necessitatem, quoniam bonum est homini sic esse.

27 Alligatus es uxori? noli quærere solutionem. Solutus es ab uxore? noli quærere uxorem.

28 Si autem acceperis uxorem, non peccasti. Et si nupserit virgo, non peccavit: tribulationem tamen carnis habebunt hujusmodi. Ego autem vobis parco.

29 Hoc itaque dico, fratres: tempus breve est: reliquum est, ut et qui habent uxores, tamquam non habentes sint:

30 et qui flent, tamquam non flentes: et qui gaudent, tamquam non gaudentes: et qui emunt, tamquam non possidentes:

31 et qui utuntur hoc mundo, tamquam non utantur: præterit enim figura hujus mundi.

32 Volo autem vos sine sollicitudine esse. Qui sine uxore est, sollicitus est quæ Domini sunt, quomodo placeat Deo.

33 Qui autem cum uxore est, sollicitus est quæ sunt mundi, quomodo placeat uxori, et divisus est.

34 Et mulier innupta, et virgo, cogitat quæ Domini sunt, ut sit sancta corpore, et spiritu. Quæ autem nupta est, cogitat quæ sunt mundi, quomodo placeat viro.

35 Porro hoc ad utilitatem vestram dico: non ut laqueum vobis injiciam, sed ad id, quod honestum est, et quod facultatem præbeat sine impedimento Dominum obsecrandi.

36 Si quis autem turpem se videri existimat super virgine sua, quod sit superadulta, et ita oportet fieri: quod vult faciat: non peccat, si nubat.

37 Nam qui statuit in corde suo firmus, non habens necessitatem, potestatem autem habens suæ voluntatis, et hoc judicavit in corde suo, servare virginem suam, bene facit.

38 Igitur et qui matrimonio jungit virginem suam, bene facit: et qui non jungit, melius facit.

39 Mulier alligata est legi quanto tempore vir ejus vivit, quod si dormierit vir ejus, liberata est: cui vult nubat, tantum in Domino.

40 Beatior autem erit si sic permanserit secundum meum consilium: puto autem quod et ego Spiritum Dei habeam.


Next: 1 Corinthians 8