Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 14

GNT

1 διώκετε τὴν ἀγάπην, ζηλοῦτε δὲ τὰ πνευματικά, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε.

2 ὁ γὰρ λαλῶν γλώσσῃ οὐκ ἀνθρώποις λαλεῖ ἀλλὰ θεῶ, οὐδεὶς γὰρ ἀκούει, πνεύματι δὲ λαλεῖ μυστήρια·

3 ὁ δὲ προφητεύων ἀνθρώποις λαλεῖ οἰκοδομὴν καὶ παράκλησιν καὶ παραμυθίαν.

4 ὁ λαλῶν γλώσσῃ ἑαυτὸν οἰκοδομεῖ· ὁ δὲ προφητεύων ἐκκλησίαν οἰκοδομεῖ.

5 θέλω δὲ πάντας ὑμᾶς λαλεῖν γλώσσαις, μᾶλλον δὲ ἵνα προφητεύητε· μείζων δὲ ὁ προφητεύων ἢ ὁ λαλῶν γλώσσαις, ἐκτὸς εἰ μὴ διερμηνεύῃ, ἵνα ἡ ἐκκλησία οἰκοδομὴν λάβῃ.

6 νῦν δέ, ἀδελφοί, ἐὰν ἔλθω πρὸς ὑμᾶς γλώσσαις λαλῶν, τί ὑμᾶς ὠφελήσω, ἐὰν μὴ ὑμῖν λαλήσω ἢ ἐν ἀποκαλύψει ἢ ἐν γνώσει ἢ ἐν προφητείᾳ ἢ [ἐν] διδαχῇ;

7 ὅμως τὰ ἄψυχα φωνὴν διδόντα, εἴτε αὐλὸς εἴτε κιθάρα, ἐὰν διαστολὴν τοῖς φθόγγοις μὴ δῶ, πῶς γνωσθήσεται τὸ αὐλούμενον ἢ τὸ κιθαριζόμενον;

8 καὶ γὰρ ἐὰν ἄδηλον σάλπιγξ φωνὴν δῶ, τίς παρασκευάσεται εἰς πόλεμον;

9 οὕτως καὶ ὑμεῖς διὰ τῆς γλώσσης ἐὰν μὴ εὔσημον λόγον δῶτε, πῶς γνωσθήσεται τὸ λαλούμενον; ἔσεσθε γὰρ εἰς ἀέρα λαλοῦντες.

10 τοσαῦτα εἰ τύχοι γένη φωνῶν εἰσιν ἐν κόσμῳ, καὶ οὐδὲν ἄφωνον·

11 ἐὰν οὗν μὴ εἰδῶ τὴν δύναμιν τῆς φωνῆς, ἔσομαι τῶ λαλοῦντι βάρβαρος καὶ ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ βάρβαρος.

12 οὕτως καὶ ὑμεῖς, ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων, πρὸς τὴν οἰκοδομὴν τῆς ἐκκλησίας ζητεῖτε ἵνα περισσεύητε.

13 διὸ ὁ λαλῶν γλώσσῃ προσευχέσθω ἵνα διερμηνεύῃ.

14 ἐὰν [γὰρ] προσεύχωμαι γλώσσῃ, τὸ πνεῦμά μου προσεύχεται, ὁ δὲ νοῦς μου ἄκαρπός ἐστιν.

15 τί οὗν ἐστιν; προσεύξομαι τῶ πνεύματι, προσεύξομαι δὲ καὶ τῶ νοΐ· ψαλῶ τῶ πνεύματι, ψαλῶ δὲ καὶ τῶ νοΐ.

16 ἐπεὶ ἐὰν εὐλογῇς [ἐν] πνεύματι, ὁ ἀναπληρῶν τὸν τόπον τοῦ ἰδιώτου πῶς ἐρεῖ τὸ ἀμήν ἐπὶ τῇ σῇ εὐχαριστίᾳ, ἐπειδὴ τί λέγεις οὐκ οἶδεν;

17 σὺ μὲν γὰρ καλῶς εὐχαριστεῖς, ἀλλ᾽ ὁ ἕτερος οὐκ οἰκοδομεῖται.

18 εὐχαριστῶ τῶ θεῶ, πάντων ὑμῶν μᾶλλον γλώσσαις λαλῶ·

19 ἀλλὰ ἐν ἐκκλησίᾳ θέλω πέντε λόγους τῶ νοΐ μου λαλῆσαι, ἵνα καὶ ἄλλους κατηχήσω, ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ.

20 ἀδελφοί, μὴ παιδία γίνεσθε ταῖς φρεσίν, ἀλλὰ τῇ κακίᾳ νηπιάζετε, ταῖς δὲ φρεσὶν τέλειοι γίνεσθε.

21 ἐν τῶ νόμῳ γέγραπται ὅτι ἐν ἑτερογλώσσοις καὶ ἐν χείλεσιν ἑτέρων λαλήσω τῶ λαῶ τούτῳ, καὶ οὐδ᾽ οὕτως εἰσακούσονταί μου, λέγει κύριος.

22 ὥστε αἱ γλῶσσαι εἰς σημεῖόν εἰσιν οὐ τοῖς πιστεύουσιν ἀλλὰ τοῖς ἀπίστοις, ἡ δὲ προφητεία οὐ τοῖς ἀπίστοις ἀλλὰ τοῖς πιστεύουσιν.

23 ἐὰν οὗν συνέλθῃ ἡ ἐκκλησία ὅλη ἐπὶ τὸ αὐτὸ καὶ πάντες λαλῶσιν γλώσσαις, εἰσέλθωσιν δὲ ἰδιῶται ἢ ἄπιστοι, οὐκ ἐροῦσιν ὅτι μαίνεσθε;

24 ἐὰν δὲ πάντες προφητεύωσιν, εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ ἰδιώτης, ἐλέγχεται ὑπὸ πάντων, ἀνακρίνεται ὑπὸ πάντων,

25 τὰ κρυπτὰ τῆς καρδίας αὐτοῦ φανερὰ γίνεται, καὶ οὕτως πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον προσκυνήσει τῶ θεῶ, ἀπαγγέλλων ὅτι ὄντως ὁ θεὸς ἐν ὑμῖν ἐστιν.

26 τί οὗν ἐστιν, ἀδελφοί; ὅταν συνέρχησθε, ἕκαστος ψαλμὸν ἔχει, διδαχὴν ἔχει, ἀποκάλυψιν ἔχει, γλῶσσαν ἔχει, ἑρμηνείαν ἔχει· πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω.

27 εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ, κατὰ δύο ἢ τὸ πλεῖστον τρεῖς, καὶ ἀνὰ μέρος, καὶ εἷς διερμηνευέτω·

28 ἐὰν δὲ μὴ ᾖ διερμηνευτής, σιγάτω ἐν ἐκκλησίᾳ, ἑαυτῶ δὲ λαλείτω καὶ τῶ θεῶ.

29 προφῆται δὲ δύο ἢ τρεῖς λαλείτωσαν, καὶ οἱ ἄλλοι διακρινέτωσαν·

30 ἐὰν δὲ ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ, ὁ πρῶτος σιγάτω.

31 δύνασθε γὰρ καθ᾽ ἕνα πάντες προφητεύειν, ἵνα πάντες μανθάνωσιν καὶ πάντες παρακαλῶνται,

32 καὶ πνεύματα προφητῶν προφήταις ὑποτάσσεται·

33 οὐ γάρ ἐστιν ἀκαταστασίας ὁ θεὸς ἀλλὰ εἰρήνης. ὡς ἐν πάσαις ταῖς ἐκκλησίαις τῶν ἁγίων,

34 αἱ γυναῖκες ἐν ταῖς ἐκκλησίαις σιγάτωσαν, οὐ γὰρ ἐπιτρέπεται αὐταῖς λαλεῖν· ἀλλὰ ὑποτασσέσθωσαν, καθὼς καὶ ὁ νόμος λέγει.

35 εἰ δέ τι μαθεῖν θέλουσιν, ἐν οἴκῳ τοὺς ἰδίους ἄνδρας ἐπερωτάτωσαν, αἰσχρὸν γάρ ἐστιν γυναικὶ λαλεῖν ἐν ἐκκλησίᾳ.

36 ἢ ἀφ᾽ ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν, ἢ εἰς ὑμᾶς μόνους κατήντησεν;

37 εἴ τις δοκεῖ προφήτης εἶναι ἢ πνευματικός, ἐπιγινωσκέτω ἃ γράφω ὑμῖν ὅτι κυρίου ἐστὶν ἐντολή·

38 εἰ δέ τις ἀγνοεῖ, ἀγνοεῖται.

39 ὥστε, ἀδελφοί [μου], ζηλοῦτε τὸ προφητεύειν, καὶ τὸ λαλεῖν μὴ κωλύετε γλώσσαις·

40 πάντα δὲ εὐσχημόνως καὶ κατὰ τάξιν γινέσθω.

KJV

1  Follow after1377 charity,26 and1161 desire2206 spiritual4152 gifts, but1161 rather3123 that2443 ye may prophesy.4395

2  For1063 he that speaketh2980 in an unknown tongue1100 speaketh2980 not3756 unto men,444 but235 unto God:2316 for1063 no man3762 understandeth191 him; howbeit1161 in the spirit4151 he speaketh2980 mysteries.3466

3  But1161 he that prophesieth4395 speaketh2980 unto men444 to edification,3619 and2532 exhortation,3874 and2532 comfort.3889

4  He that speaketh2980 in an unknown tongue1100 edifieth3618 himself;1438 but1161 he that prophesieth4395 edifieth3618 the church.1577

5  I1161 would2309 that ye5209 all3956 spake2980 with tongues,1100 but1161 rather3123 that2443 ye prophesied:4395 for1063 greater3187 is he that prophesieth4395 than2228 he that speaketh,2980 with tongues,1100 except1622 1508 he interpret,1329 that2443 the3588 church1577 may receive2983 edifying.3619

1161 Now,3570 brethren,80 if1437 I come2064 unto4314 you5209 speaking2980 with tongues,1100 what5101 shall I profit5623 you,5209 except3362 I shall speak2980 to you5213 either2228 by1722 revelation,602 or2228 by1722 knowledge,1108 or2228 by1722 prophesying,4394 or2228 by1722 doctrine?1322

7  And even3676 things without life895 giving1325 sound,5456 whether1535 pipe836 or1535 harp,2788 except1437 they give1325 a3361 distinction1293 in the3588 sounds,5353 how4459 shall it be known1097 what is piped832 or2228 harped?2789

8  For1063 2532 if1437 the trumpet4536 give1325 an uncertain82 sound,5456 who5101 shall prepare3903 himself to1519 the battle?4171

9  So3779 likewise2532 ye,5210 except3362 ye utter1325 by1223 the3588 tongue1100 words3056 easy to be understood,2154 how4459 shall it be known1097 what is spoken?2980 for1063 ye shall speak2071 2980 into1519 the air.109

10  There are,2076 it may be,1487 5177 so many5118 kinds1085 of voices5456 in1722 the world,2889 and2532 none3762 of them846 is without signification.880

11  Therefore3767 if1437 I know1492 not3361 the3588 meaning1411 of the3588 voice,5456 I shall be2071 unto him that speaketh2980 a barbarian,915 and2532 he that speaketh2980 shall be a barbarian915 unto1722 me.1698

12  Even2532 so3779 ye,5210 forasmuch as1893 ye are2075 zealous2207 of spiritual4151 gifts, seek2212 that2443 ye may excel4052 to4314 the3588 edifying3619 of the3588 church.1577

13  Wherefore1355 let him that speaketh2980 in an unknown tongue1100 pray4336 that2443 he may interpret.1329

14  For1063 if1437 I pray4336 in an unknown tongue,1100 my3450 spirit4151 prayeth,4336 but1161 my3450 understanding3563 is2076 unfruitful.175

15  What5101 is2076 it then?3767 I will pray4336 with the3588 spirit,4151 and1161 I will pray4336 with the3588 understanding3563 also:2532 I will sing5567 with the3588 spirit,4151 and1161 I will sing5567 with the3588 understanding3563 also.2532

16  Else1893 when1437 thou shalt bless2127 with the3588 spirit,4151 how4459 shall he that occupieth378 the3588 room5117 of the3588 unlearned2399 say2046 Amen281 at1909 thy4674 giving of thanks,2169 seeing1894 he understandeth1492 not3756 what5101 thou sayest?3004

17  For1063 thou4771 verily3303 givest thanks2168 well,2573 but235 the3588 other2087 is not3756 edified.3618

18  I thank2168 my3450 God,2316 I speak2980 with tongues1100 more3123 than ye5216 all:3956

19  Yet235 in1722 the church1577 I had2309 rather speak2980 five4002 words3056 with1223 my3450 understanding,3563 that2443 by my voice I might teach2727 others243 also,2532 than2228 ten thousand3463 words3056 in1722 an unknown tongue.1100

20  Brethren,80 be1096 not3361 children3813 in understanding:5424 howbeit235 in malice2549 be ye children,3515 but1161 in understanding5424 be1096 men.5046

21  In1722 the3588 law3551 it is written,1125 With1722 men of other tongues2084 and2532 other1722 2087 lips5491 will I speak2980 unto this5129 people;2992 and2532 yet for all that3779 will they not3761 hear1522 me,3450 saith3004 the Lord.2962

22  Wherefore5620 tongues1100 are1526 for1519 a sign,4592 not3756 to them that believe,4100 but235 to them that believe not:571 but1161 prophesying4394 serveth not3756 for them that believe not,571 but235 for them which believe.4100

23  If1437 therefore3767 the3588 whole3650 church1577 be come together4905 into1909 one place,846 and2532 all3956 speak2980 with tongues,1100 and1161 there come in1525 those that are unlearned,2399 or2228 unbelievers,571 will they not3756 say2046 that3754 ye are mad?3105

24  But1161 if1437 all3956 prophesy,4395 and1161 there come in1525 one5100 that believeth not,571 or2228 one unlearned,2399 he is convinced1651 of5259 all,3956 he is judged350 of5259 all:3956

25  And2532 thus3779 are the3588 secrets2927 of his848 heart2588 made1096 manifest;5318 and2532 so3779 falling down4098 on1909 his face4383 he will worship4352 God,2316 and report518 that3754 God2316 is2076 in1722 you5213 of a truth.3689

26  How5101 is2076 it then,3767 brethren?80 when3752 ye come together,4905 every one1538 of you5216 hath2192 a psalm,5568 hath2192 a doctrine,1322 hath2192 a tongue,1100 hath2192 a revelation,602 hath2192 an interpretation.2058 Let all things3956 be done1096 unto4314 edifying.3619

27  If1535 any man5100 speak2980 in an unknown tongue,1100 let it be by2596 two,1417 or2228 at the3588 most4118 by three,5140 and2532 that by303 course;3313 and2532 let one1520 interpret.1329

28  But1161 if1437 there be5600 no3361 interpreter,1328 let him keep silence4601 in1722 the church;1577 and1161 let him speak2980 to himself,1438 and2532 to God.2316

29  Let1161 the prophets4396 speak2980 two1417 or2228 three,5140 and2532 let the3588 other243 judge.1252

30  1161 If1437 any thing be revealed601 to another243 that sitteth by,2521 let the3588 first4413 hold his peace.4601

31  For1063 ye may1410 all3956 prophesy4395 one by one,2596 1520 that2443 all3956 may learn,3129 and2532 all3956 may be comforted.3870

32  And2532 the spirits4151 of the prophets4396 are subject5293 to the prophets.4396

33  For1063 God2316 is2076 not3756 the author of confusion,181 but235 of peace,1515 as5613 in1722 all3956 churches1577 of the3588 saints.40

34  Let your5216 women1135 keep silence4601 in1722 the3588 churches:1577 for1063 it is not3756 permitted2010 unto them846 to speak;2980 but235 they are commanded to be under obedience,5293 as2531 also2532 saith3004 the3588 law.3551

35  And1161 if1487 they will2309 learn3129 any thing,5100 let them ask1905 their2398 husbands435 at1722 home:3624 for1063 it is2076 a shame149 for women1135 to speak2980 in1722 the church.1577

36  What?2228 came1831 the3588 word3056 of God2316 out from575 you?5216 or2228 came2658 it unto1519 you5209 only?3441

37  If any man1536 think himself1380 to be1511 a prophet,4396 or2228 spiritual,4152 let him acknowledge1921 that3754 the things that3739 I write1125 unto you5213 are1526 the commandments1785 of the3588 Lord.2962

38  But1161 if1487 any man5100 be ignorant,50 let him be ignorant.50

39  Wherefore,5620 brethren,80 covet2206 to prophesy,4395 and2532 forbid2967 not3361 to speak2980 with tongues.1100

40  Let all things3956 be done1096 decently2156 and2532 in2596 order.5010

Vul

1 Sectamini caritatem, æmulamini spiritualia: magis autem ut prophetetis.

2 Qui enim loquitur lingua, non hominibus loquitur, sed Deo: nemo enim audit. Spiritu autem loquitur mysteria.

3 Nam qui prophetat, hominibus loquitur ad ædificationem, et exhortationem, et consolationem.

4 Qui loquitur lingua, semetipsum ædificat: qui autem prophetat, ecclesiam Dei ædificat.

5 Volo autem omnes vos loqui linguis: magis autem prophetare. Nam major est qui prophetat, quam qui loquitur linguis; nisi forte interpretetur ut ecclesia ædificationem accipiat.

6 Nunc autem, fratres, si venero ad vos linguis loquens: quid vobis prodero, nisi vobis loquar aut in revelatione, aut in scientia, aut in prophetia, aut in doctrina?

7 Tamen quæ sine anima sunt vocem dantia, sive tibia, sive cithara; nisi distinctionem sonituum dederint, quomodo scietur id quod canitur, aut quod citharizatur?

8 Etenim si incertam vocem det tuba, quis parabit se ad bellum?

9 Ita et vos per linguam nisi manifestum sermonem dederitis: quomodo scietur id quod dicitur? eritis enim in aëra loquentes.

10 Tam multa, ut puta genera linguarum sunt in hoc mundo: et nihil sine voce est.

11 Si ergo nesciero virtutem vocis, ero ei, cui loquor, barbarus: et qui loquitur, mihi barbarus.

12 Sic et vos, quoniam æmulatores estis spirituum, ad ædificationem ecclesiæ quærite ut abundetis.

13 Et ideo qui loquitur lingua, oret ut interpretetur.

14 Nam si orem lingua, spiritus meus orat, mens autem mea sine fructu est.

15 Quid ergo est? Orabo spiritu, orabo et mente: psallam spiritu, psallam et mente.

16 Ceterum si benedixeris spiritu, qui supplet locum idiotæ, quomodo dicet: Amen, super tuam benedictionem? quoniam quid dicas, nescit.

17 Nam tu quidem bene gratias agis, sed alter non ædificatur.

18 Gratias ago Deo meo, quod omnium vestrum lingua loquor.

19 Sed in ecclesia volo quinque verba sensu meo loqui, ut et alios instruam: quam decem millia verborum in lingua.

20 Fratres, nolite pueri effici sensibus, sed malitia parvuli estote: sensibus autem perfecti estote.

21 In lege scriptum est: Quoniam in aliis linguis et labiis aliis loquar populo huic: et nec sic exaudient me, dicit Dominus.

22 Itaque linguæ in signum sunt non fidelibus, sed infidelibus: prophetiæ autem non infidelibus, sed fidelibus.

23 Si ergo conveniat universa ecclesia in unum, et omnes linguis loquantur, intrent autem idiotæ, aut infideles: nonne dicent quod insanitis?

24 Si autem omnes prophetent, intret autem quis infidelis, vel idiota, convincitur ab omnibus, dijudicatur ab omnibus:

25 occulta cordis ejus manifesta fiunt: et ita cadens in faciem adorabit Deum, pronuntians quod vere Deus in vobis sit.

26 Quid ergo est, fratres? Cum convenitis, unusquisque vestrum psalmum habet, doctrinam habet, apocalypsim habet, linguam habet, interpretationem habet: omnia ad ædificationem fiant.

27 Sive lingua quis loquitur, secundum duos, aut ut multum tres, et per partes, et unus interpretatur.

28 Si autem non fuerit interpres, taceat in ecclesia: sibi autem loquatur, et Deo.

29 Prophetæ autem duo, aut tres dicant, et ceteri dijudicent.

30 Quod si alii revelatum fuerit sedenti, prior taceat.

31 Potestis enim omnes per singulos prophetare: ut omnes discant, et omnes exhortentur:

32 et spiritus prophetarum prophetis subjecti sunt.

33 Non enim est dissensionis Deus, sed pacis: sicut et in omnibus ecclesiis sanctorum doceo.

34 Mulieres in ecclesiis taceant, non enim permittitur eis loqui, sed subditas esse, sicut et lex dicit.

35 Si quid autem volunt discere, domi viros suos interrogent. Turpe est enim mulieri loqui in ecclesia.

36 An a vobis verbum Dei processit? aut in vos solos pervenit?

37 Si quis videtur propheta esse, aut spiritualis, cognoscat quæ scribo vobis, quia Domini sunt mandata.

38 Si quis autem ignorat, ignorabitur.

39 Itaque fratres æmulamini prophetare: et loqui linguis nolite prohibere.

40 Omnia autem honeste, et secundum ordinem fiant.


Next: 1 Corinthians 15