Sacred Texts  Bible  Index 
Colossians Index
  Previous  Next 

Colossians 3

GNT

1 εἰ οὗν συνηγέρθητε τῶ χριστῶ, τὰ ἄνω ζητεῖτε, οὖ ὁ χριστός ἐστιν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ καθήμενος·

2 τὰ ἄνω φρονεῖτε, μὴ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς·

3 ἀπεθάνετε γάρ, καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται σὺν τῶ χριστῶ ἐν τῶ θεῶ.

4 ὅταν ὁ χριστὸς φανερωθῇ, ἡ ζωὴ ὑμῶν, τότε καὶ ὑμεῖς σὺν αὐτῶ φανερωθήσεσθε ἐν δόξῃ.

5 νεκρώσατε οὗν τὰ μέλη τὰ ἐπὶ τῆς γῆς, πορνείαν, ἀκαθαρσίαν, πάθος, ἐπιθυμίαν κακήν, καὶ τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία,

6 δι᾽ ἃ ἔρχεται ἡ ὀργὴ τοῦ θεοῦ [ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῆς ἀπειθείας]·

7 ἐν οἷς καὶ ὑμεῖς περιεπατήσατέ ποτε ὅτε ἐζῆτε ἐν τούτοις.

8 νυνὶ δὲ ἀπόθεσθε καὶ ὑμεῖς τὰ πάντα, ὀργήν, θυμόν, κακίαν, βλασφημίαν, αἰσχρολογίαν ἐκ τοῦ στόματος ὑμῶν·

9 μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ,

10 καὶ ἐνδυσάμενοι τὸν νέον τὸν ἀνακαινούμενον εἰς ἐπίγνωσιν κατ᾽ εἰκόνα τοῦ κτίσαντος αὐτόν,

11 ὅπου οὐκ ἔνι ἕλλην καὶ ἰουδαῖος, περιτομὴ καὶ ἀκροβυστία, βάρβαρος, σκύθης, δοῦλος, ἐλεύθερος, ἀλλὰ [τὰ] πάντα καὶ ἐν πᾶσιν χριστός.

12 ἐνδύσασθε οὗν ὡς ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ, ἅγιοι καὶ ἠγαπημένοι, σπλάγχνα οἰκτιρμοῦ, χρηστότητα, ταπεινοφροσύνην, πραΰτητα, μακροθυμίαν,

13 ἀνεχόμενοι ἀλλήλων καὶ χαριζόμενοι ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα ἔχῃ μομφήν· καθὼς καὶ ὁ κύριος ἐχαρίσατο ὑμῖν οὕτως καὶ ὑμεῖς·

14 ἐπὶ πᾶσιν δὲ τούτοις τὴν ἀγάπην, ὅ ἐστιν σύνδεσμος τῆς τελειότητος.

15 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ χριστοῦ βραβευέτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, εἰς ἣν καὶ ἐκλήθητε ἐν ἑνὶ σώματι· καὶ εὐχάριστοι γίνεσθε.

16 ὁ λόγος τοῦ χριστοῦ ἐνοικείτω ἐν ὑμῖν πλουσίως, ἐν πάσῃ σοφίᾳ διδάσκοντες καὶ νουθετοῦντες ἑαυτοὺς ψαλμοῖς, ὕμνοις, ᾠδαῖς πνευματικαῖς ἐν [τῇ] χάριτι ᾄδοντες ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν τῶ θεῶ·

17 καὶ πᾶν ὅ τι ἐὰν ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν ἔργῳ, πάντα ἐν ὀνόματι κυρίου ἰησοῦ, εὐχαριστοῦντες τῶ θεῶ πατρὶ δι᾽ αὐτοῦ.

18 αἱ γυναῖκες, ὑποτάσσεσθε τοῖς ἀνδράσιν, ὡς ἀνῆκεν ἐν κυρίῳ.

19 οἱ ἄνδρες, ἀγαπᾶτε τὰς γυναῖκας καὶ μὴ πικραίνεσθε πρὸς αὐτάς.

20 τὰ τέκνα, ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν κατὰ πάντα, τοῦτο γὰρ εὐάρεστόν ἐστιν ἐν κυρίῳ.

21 οἱ πατέρες, μὴ ἐρεθίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν, ἵνα μὴ ἀθυμῶσιν.

22 οἱ δοῦλοι, ὑπακούετε κατὰ πάντα τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις, μὴ ἐν ὀφθαλμοδουλίᾳ ὡς ἀνθρωπάρεσκοι, ἀλλ᾽ ἐν ἁπλότητι καρδίας, φοβούμενοι τὸν κύριον.

23 ὃ ἐὰν ποιῆτε, ἐκ ψυχῆς ἐργάζεσθε, ὡς τῶ κυρίῳ καὶ οὐκ ἀνθρώποις,

24 εἰδότες ὅτι ἀπὸ κυρίου ἀπολήμψεσθε τὴν ἀνταπόδοσιν τῆς κληρονομίας. τῶ κυρίῳ χριστῶ δουλεύετε·

25 ὁ γὰρ ἀδικῶν κομίσεται ὃ ἠδίκησεν, καὶ οὐκ ἔστιν προσωπολημψία.

KJV

1  If1487 ye then3767 be risen with4891 Christ,5547 seek2212 those things which are above,507 where3757 Christ5547 sitteth2076 2521 on1722 the right hand1188 of God.2316

2  Set your affection on5426 things above,507 not3361 on things3588 on1909 the3588 earth.1093

3  For1063 ye are dead,599 and2532 your5216 life2222 is hid2928 with4862 Christ5547 in1722 God.2316

4  When3752 Christ,5547 who is our2257 life,2222 shall appear,5319 then5119 shall ye5210 also2532 appear5319 with4862 him846 in1722 glory.1391

5  Mortify3499 therefore3767 your5216 members3196 which3588 are upon1909 the3588 earth;1093 fornication,4202 uncleanness,167 inordinate affection,3806 evil2556 concupiscence,1939 and2532 covetousness,4124 which3748 is2076 idolatry:1495

6  For which things' sake1223 3739 the3588 wrath3709 of God2316 cometh2064 on1909 the3588 children5207 of disobedience:543

7  In1722 the which3739 ye5210 also2532 walked4043 some time,4218 when3753 ye lived2198 in1722 them.846

8  But1161 now3570 ye5210 also2532 put off659 all these;3956 anger,3709 wrath,2372 malice,2549 blasphemy,988 filthy communication148 out of1537 your5216 mouth.4750

9  Lie5574 not3361 one to another,240 1519 seeing that ye have put off554 the3588 old3820 man444 with4862 his846 deeds;4234

10  And2532 have put on1746 the3588 new3501 man, which is renewed341 in1519 knowledge1922 after2596 the image1504 of him that created2936 him:846

11  Where3699 there is1762 neither3756 Greek1672 nor2532 Jew,2453 circumcision4061 nor2532 uncircumcision,203 Barbarian,915 Scythian,4658 bond1401 nor free:1658 but235 Christ5547 is all,3956 and2532 in1722 all.3956

12  Put on1746 therefore,3767 as5613 the elect1588 of God,2316 holy40 and2532 beloved,25 bowels4698 of mercies,3628 kindness,5544 humbleness of mind,5012 meekness,4236 longsuffering;3115

13  Forbearing430 one another,240 and2532 forgiving5483 one another,1438 if1437 any man5100 have2192 a quarrel3437 against4314 any:5100 even2532 as2531 Christ5547 forgave5483 you,5213 so3779 also2532 do ye.5210

14  And1161 above1909 all3956 these things5125 put on charity,26 which3748 is2076 the bond4886 of perfectness.5047

15  And2532 let the3588 peace1515 of God2316 rule1018 in1722 your5216 hearts,2588 to1519 the which3739 also2532 ye are called2564 in1722 one1520 body;4983 and2532 be1096 ye thankful.2170

16  Let the3588 word3056 of Christ5547 dwell1774 in1722 you5213 richly4146 in1722 all3956 wisdom;4678 teaching1321 and2532 admonishing3560 one another1438 in psalms5568 and2532 hymns5215 and2532 spiritual4152 songs,5603 singing103 with1722 grace5485 in1722 your5216 hearts2588 to the3588 Lord.2962

17  And2532 whatsoever3748 302 ye do4160 in1722 word3056 or2228 deed,2041 do all3956 in1722 the name3686 of the Lord2962 Jesus,2424 giving thanks2168 to God2316 and2532 the Father3962 by1223 him.846

18  Wives,1135 submit yourselves5293 unto your own2398 husbands,435 as5613 it is fit433 in1722 the Lord.2962

19  Husbands,435 love25 your wives,1135 and2532 be not bitter4087 3361 against4314 them.846

20  Children,5043 obey5219 your parents1118 in2596 all things:3956 for1063 this5124 is2076 well pleasing2101 unto the3588 Lord.2962

21  Fathers,2962 provoke2042 not3361 your5216 children5043 to anger, lest3363 they be discouraged.120

22  Servants,1401 obey5219 in2596 all things3956 your masters2962 according2596 to the flesh;4561 not3361 with1722 eyeservice,3787 as5613 menpleasers;441 but235 in1722 singleness572 of heart,2588 fearing5399 God:2316

23  And2532 whatsoever3748 1437 ye do,4160 do2038 it heartily,1537 5590 as5613 to the3588 Lord,2962 and2532 not3756 unto men;444

24  Knowing1492 that3754 of575 the Lord2962 ye shall receive618 the3588 reward469 of the inheritance;2817 for1063 ye serve1398 the3588 Lord2962 Christ.5547

25  But1161 he that doeth wrong91 shall receive2865 for the wrong which he hath done;91 3739 and2532 there is2076 no3756 respect of persons.4382

Vul

1 Igitur, si consurrexistis cum Christo: quæ sursum sunt quærite, ubi Christus est in dextera Dei sedens:

2 quæ sursum sunt sapite, non quæ super terram.

3 Mortui enim estis, et vita vestra est abscondita cum Christo in Deo.

4 Cum Christus apparuerit, vita vestra: tunc et vos apparebitis cum ipso in gloria.

5 Mortificate ergo membra vestra, quæ sunt super terram: fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam, et avaritiam, quæ est simulacrorum servitus:

6 propter quæ venit ira Dei super filios incredulitatis:

7 in quibus et vos ambulastis aliquando, cum viveretis in illis.

8 Nunc autem deponite et vos omnia: iram, indignationem, malitiam, blasphemiam, turpem sermonem de ore vestro.

9 Nolite mentiri invicem, expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis,

10 et induentes novum eum, qui renovatur in agnitionem secundum imaginem ejus qui creavit illum:

11 ubi non est gentilis et Judæus, circumcisio et præputium, Barbarus et Scytha, servus et liber: sed omnia, et in omnibus Christus.

12 Induite vos ergo, sicut electi Dei, sancti, et dilecti, viscera misericordiæ, benignitatem, humilitatem, modestiam, patientiam:

13 supportantes invicem, et donantes vobismetipsis si quis adversus aliquem habet querelam: sicut et Dominus donavit vobis, ita et vos.

14 Super omnia autem hæc, caritatem habete, quod est vinculum perfectionis:

15 et pax Christi exsultet in cordibus vestris, in qua et vocati estis in uno corpore: et grati estote.

16 Verbum Christi habitet in vobis abundanter, in omni sapientia, docentes, et commonentes vosmetipsos, psalmis, hymnis, et canticis spiritualibus, in gratia cantantes in cordibus vestris Deo.

17 Omne, quodcumque facitis in verbo aut in opere, omnia in nomine Domini Jesu Christi, gratias agentes Deo et Patri per ipsum.

18 Mulieres, subditæ estote viris, sicut oportet, in Domino.

19 Viri, diligite uxores vestras, et nolite amari esse ad illas.

20 Filii, obedite parentibus per omnia: hoc enim placitum est in Domino.

21 Patres, nolite ad indignationem provocare filios vestros, ut non pusillo animo fiant.

22 Servi, obedite per omnia dominis carnalibus, non ad oculum servientes, quasi hominibus placentes, sed in simplicitate cordis, timentes Deum.

23 Quodcumque facitis, ex animo operamini sicut Domino, et non hominibus:

24 scientes quod a Domino accipietis retributionem hæreditatis. Domino Christo servite.

25 Qui enim injuriam facit, recipiet id quod inique gessit: et non est personarum acceptio apud Deum.


Next: Colossians 4