G1524
εἴσειμι
eiseimi
ice‘-i-mee
From 1519 and εἶμι eimi (to go); to enter: - enter (go) into.