G2333
Θευδᾶς
Theudas
thyoo-das‘
Of uncertain origin; Theudas, as Israelite: - Theudas.