G2385
Ἰάκωβος
Iakōbos
ee-ak‘-o-bos
The same as 2384 Graecized; Jacobus, the name of three Israelites: - James.