G3021
λευκαίνω
leukainō
lyoo-kah‘ee-no
From 3022 to whiten: - make white, whiten.