G3934
Πάρθος
Parthos
par‘-thos
Probably of foreign origin; a Parthian, that is, inhabitant of Parthia: - Parthian.