G5464
χάλαζα
chalaza
khal‘-ad-zah
Probably from 5465 hail: - hail.