H783
ארתּחשׁשׁתּא ארתּחשׁשׁתּא
אַרתַּּחשַׁשׁתָּּא אַרתַּּחשַׁשׁתּּא ‎ ‘artachshashtâ‘ ‘artachshasht‘
ar-takh-shash-taw‘, ar-takh-shasht‘
Of foreign origin; Artachshasta (or Artaxerxes), a title (rather than name) of several Persian kings: - Artaxerxes.