H1317
בּשׁנה
בָּשׁנָה ‎ boshnâh
bosh-naw‘
Feminine from 954 shamefulness: - shame.