H6204
ערפּה
עָרפָּה ‎ ‛orpâh
or-paw‘
Feminine of 6203 mane; Orpah, a Moabitess: - Orpah.