H6689
ציף צופי צוּף o
צּוּף צּוֹפַי צִּיף ‎ tsûph tsôphay tsı̂yph
tsoof, tso-fah‘ee, tseef
From 6688 honey comb; Tsuph or Tsophai or Tsiph, the name of an Israelite and a place in Palestine: - Zophai, Zuph.