H7630
שׁבי
שׁוֹבַי ‎ shôbay
sho-bah‘ee
For 7629 Shobai, an Israelite: - Shobai.