H7927
שׁכם
שְׁכֶם ‎ shekem
shek-em‘
The same as 7926 ridge; Shekem, a place in Palestine: - Shechem.