H7929
שׁכמה
שִׁכמָה ‎ shikmâh
shik-maw‘
Feminine of 7926 the shoulder bone: - shoulder blade.