H8124
שׁמשׁי
שִׁמשַׁי ‎ shimshay
shim-shah‘ee
(Chaldee); from 8122 sunny; Shimshai, a Samaritan: - Shimshai.