H8649
תּרמית תּרמוּת תּרמה o
תָּּרמָה תַּּרמוּת תַּּרמִיתּ ‎ tormâh tarmûth tarmı̂yth
tor-maw‘, tar-mooth‘, tar-meeth‘
From 7411 fraud: - deceit (-ful), privily.