Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 1

GNT

1 πολυμερῶς καὶ πολυτρόπως πάλαι ὁ θεὸς λαλήσας τοῖς πατράσιν ἐν τοῖς προφήταις

2 ἐπ᾽ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν τούτων ἐλάλησεν ἡμῖν ἐν υἱῶ, ὃν ἔθηκεν κληρονόμον πάντων, δι᾽ οὖ καὶ ἐποίησεν τοὺς αἰῶνας·

3 ὃς ὢν ἀπαύγασμα τῆς δόξης καὶ χαρακτὴρ τῆς ὑποστάσεως αὐτοῦ, φέρων τε τὰ πάντα τῶ ῥήματι τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, καθαρισμὸν τῶν ἁμαρτιῶν ποιησάμενος ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τῆς μεγαλωσύνης ἐν ὑψηλοῖς,

4 τοσούτῳ κρείττων γενόμενος τῶν ἀγγέλων ὅσῳ διαφορώτερον παρ᾽ αὐτοὺς κεκληρονόμηκεν ὄνομα.

5 τίνι γὰρ εἶπέν ποτε τῶν ἀγγέλων, υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε; καὶ πάλιν, ἐγὼ ἔσομαι αὐτῶ εἰς πατέρα, καὶ αὐτὸς ἔσται μοι εἰς υἱόν;

6 ὅταν δὲ πάλιν εἰσαγάγῃ τὸν πρωτότοκον εἰς τὴν οἰκουμένην, λέγει, καὶ προσκυνησάτωσαν αὐτῶ πάντες ἄγγελοι θεοῦ.

7 καὶ πρὸς μὲν τοὺς ἀγγέλους λέγει, ὁ ποιῶν τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ πνεύματα, καὶ τοὺς λειτουργοὺς αὐτοῦ πυρὸς φλόγα·

8 πρὸς δὲ τὸν υἱόν, ὁ θρόνος σου, ὁ θεός, εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, καὶ ἡ ῥάβδος τῆς εὐθύτητος ῥάβδος τῆς βασιλείας σου.

9 ἠγάπησας δικαιοσύνην καὶ ἐμίσησας ἀνομίαν· διὰ τοῦτο ἔχρισέν σε ὁ θεός, ὁ θεός σου, ἔλαιον ἀγαλλιάσεως παρὰ τοὺς μετόχους σου·

10 καί, σὺ κατ᾽ ἀρχάς, κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί·

11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται,

12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, ὡς ἱμάτιον καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσιν.

13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέν ποτε, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;

14 οὐχὶ πάντες εἰσὶν λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν;

KJV

1  God2316 who at sundry times4181 and2532 in divers manners4187 spake2980 in time past3819 unto the3588 fathers3962 by1722 the3588 prophets,4396

2  Hath in1909 these5130 last2078 days2250 spoken2980 unto us2254 by1722 his Son,5207 whom3739 he hath appointed5087 heir2818 of all things,3956 by1223 whom3739 also2532 he made4160 the3588 worlds;165

3  Who3739 being5607 the brightness541 of his glory,1391 and2532 the express image5481 of his848 person,5287 and5037 upholding5342 all things3956 by the3588 word4487 of his846 power,1411 when he had by1223 himself1438 purged4160 2512 our2257 sins,266 sat down2523 on1722 the right hand1188 of the3588 Majesty3172 on1722 high;5308

4  Being made1096 so much5118 better2909 than the3588 angels,32 as3745 he hath by inheritance obtained2816 a more excellent1313 name3686 than3844 they.846

5  For1063 unto which5101 of the3588 angels32 said2036 he at any time,4218 Thou4771 art1488 my3450 son,5207 this day4594 have I1473 begotten1080 thee?4571 And2532 again,3825 I1473 will be2071 to him846 a1519 Father,3962 and2532 he846 shall be2071 to me3427 a1519 Son?5207

6  And1161 again,3825 when3752 he bringeth in1521 the3588 first begotten4416 into1519 the3588 world,3625 he saith,3004 And2532 let all3956 the angels32 of God2316 worship4352 him.846

7  And2532 of the angels4314 3588 32 he saith,3004 Who maketh4160 his848 angels32 spirits,4151 and2532 his848 ministers3011 a flame5395 of fire.4442

8  But1161 unto4314 the3588 Son5207 he saith, Thy4675 throne,2362 O God,2316 is forever and ever:1519 165 165 a scepter4464 of righteousness2118 is the3588 scepter4464 of thy4675 kingdom.932

9  Thou hast loved25 righteousness,1343 and2532 hated3404 iniquity;458 therefore1223 5124 God,2316 even thy4675 God,2316 hath anointed5548 thee4571 with the oil1637 of gladness20 above3844 thy4675 fellows.3353

10  And,2532 Thou,4771 Lord,2962 in2596 the beginning746 hast laid the foundation2311 of the3588 earth;1093 and2532 the3588 heavens3772 are1526 the works2041 of thine4675 hands:5495

11  They846 shall perish;622 but1161 thou4771 remainest;1265 and2532 they all3956 shall wax old3822 as5613 doth a garment;2440

12  And2532 as5616 a vesture4018 shalt thou fold them up,1667 846 and2532 they shall be changed:236 but1161 thou4771 art1488 the3588 same,846 and2532 thy4675 years2094 shall not3756 fail.1587

13  But1161 to4314 which5101 of the3588 angels32 said2046 he at any time,4218 Sit2521 on1537 my3450 right hand,1188 until2193 302 I make5087 thine4675 enemies2190 thy footstool?5286 4675 4228

14  Are1526 they not3780 all3956 ministering3010 spirits,4151 sent forth649 to minister1519 1248 for1223 them who shall be3195 heirs2816 of salvation?4991

Vul

1 Multifariam, multisque modis olim Deus loquens patribus in prophetis:

2 novissime, diebus istis locutus est nobis in Filio, quem constituit hæredem universorum, per quem fecit et sæcula:

3 qui cum sit splendor gloriæ, et figura substantiæ ejus, portansque omnia verbo virtutis suæ, purgationem peccatorum faciens, sedet ad dexteram majestatis in excelsis:

4 tanto melior angelis effectus, quanto differentius præ illis nomen hæreditavit.

5 Cui enim dixit aliquando angelorum: Filius meus es tu, ego hodie genui te? Et rursum: Ego ero illi in patrem, et ipse erit mihi in filium?

6 Et cum iterum introducit primogenitum in orbem terræ, dicit: Et adorent eum omnes angeli Dei.

7 Et ad angelos quidem dicit: Qui facit angelos suos spiritus, et ministros suos flammam ignis.

8 Ad Filium autem: Thronus tuus Deus in sæculum sæculi: virga æquitatis, virga regni tui.

9 Dilexisti justitiam, et odisti iniquitatem: propterea unxit te Deus, Deus tuus, oleo exultationis præ participibus tuis.

10 Et: Tu in principio, Domine, terram fundasti: et opera manuum tuarum sunt cæli.

11 Ipsi peribunt, tu autem permanebis, et omnes ut vestimentum veterascent:

12 et velut amictum mutabis eos, et mutabuntur: tu autem idem ipse es, et anni tui non deficient.

13 Ad quem autem angelorum dixit aliquando: Sede a dextris meis, quoadusque ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum?

14 Nonne omnes sunt administratorii spiritus, in ministerium missi propter eos, qui hæreditatem capient salutis?


Next: Hebrews 2