Sacred Texts  Bible  Index 
James Index
  Previous  Next 

James 2

GNT

1 ἀδελφοί μου, μὴ ἐν προσωπολημψίαις ἔχετε τὴν πίστιν τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ τῆς δόξης.

2 ἐὰν γὰρ εἰσέλθῃ εἰς συναγωγὴν ὑμῶν ἀνὴρ χρυσοδακτύλιος ἐν ἐσθῆτι λαμπρᾷ, εἰσέλθῃ δὲ καὶ πτωχὸς ἐν ῥυπαρᾷ ἐσθῆτι,

3 ἐπιβλέψητε δὲ ἐπὶ τὸν φοροῦντα τὴν ἐσθῆτα τὴν λαμπρὰν καὶ εἴπητε, σὺ κάθου ὧδε καλῶς, καὶ τῶ πτωχῶ εἴπητε, σὺ στῆθι ἐκεῖ ἢ κάθου ὑπὸ τὸ ὑποπόδιόν μου,

4 οὐ διεκρίθητε ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐγένεσθε κριταὶ διαλογισμῶν πονηρῶν;

5 ἀκούσατε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί. οὐχ ὁ θεὸς ἐξελέξατο τοὺς πτωχοὺς τῶ κόσμῳ πλουσίους ἐν πίστει καὶ κληρονόμους τῆς βασιλείας ἧς ἐπηγγείλατο τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν;

6 ὑμεῖς δὲ ἠτιμάσατε τὸν πτωχόν. οὐχ οἱ πλούσιοι καταδυναστεύουσιν ὑμῶν, καὶ αὐτοὶ ἕλκουσιν ὑμᾶς εἰς κριτήρια;

7 οὐκ αὐτοὶ βλασφημοῦσιν τὸ καλὸν ὄνομα τὸ ἐπικληθὲν ἐφ᾽ ὑμᾶς;

8 εἰ μέντοι νόμον τελεῖτε βασιλικὸν κατὰ τὴν γραφήν, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν, καλῶς ποιεῖτε·

9 εἰ δὲ προσωπολημπτεῖτε, ἁμαρτίαν ἐργάζεσθε, ἐλεγχόμενοι ὑπὸ τοῦ νόμου ὡς παραβάται.

10 ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονεν πάντων ἔνοχος.

11 ὁ γὰρ εἰπών, μὴ μοιχεύσῃς, εἶπεν καί, μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύεις, φονεύεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

12 οὕτως λαλεῖτε καὶ οὕτως ποιεῖτε ὡς διὰ νόμου ἐλευθερίας μέλλοντες κρίνεσθαι.

13 ἡ γὰρ κρίσις ἀνέλεος τῶ μὴ ποιήσαντι ἔλεος· κατακαυχᾶται ἔλεος κρίσεως.

14 τί τὸ ὄφελος, ἀδελφοί μου, ἐὰν πίστιν λέγῃ τις ἔχειν, ἔργα δὲ μὴ ἔχῃ; μὴ δύναται ἡ πίστις σῶσαι αὐτόν;

15 ἐὰν ἀδελφὸς ἢ ἀδελφὴ γυμνοὶ ὑπάρχωσιν καὶ λειπόμενοι τῆς ἐφημέρου τροφῆς,

16 εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ ὑμῶν, ὑπάγετε ἐν εἰρήνῃ, θερμαίνεσθε καὶ χορτάζεσθε, μὴ δῶτε δὲ αὐτοῖς τὰ ἐπιτήδεια τοῦ σώματος, τί τὸ ὄφελος;

17 οὕτως καὶ ἡ πίστις, ἐὰν μὴ ἔχῃ ἔργα, νεκρά ἐστιν καθ᾽ ἑαυτήν.

18 ἀλλ᾽ ἐρεῖ τις, σὺ πίστιν ἔχεις κἀγὼ ἔργα ἔχω. δεῖξόν μοι τὴν πίστιν σου χωρὶς τῶν ἔργων, κἀγώ σοι δείξω ἐκ τῶν ἔργων μου τὴν πίστιν.

19 σὺ πιστεύεις ὅτι εἷς ἐστιν ὁ θεός; καλῶς ποιεῖς· καὶ τὰ δαιμόνια πιστεύουσιν καὶ φρίσσουσιν.

20 θέλεις δὲ γνῶναι, ὦ ἄνθρωπε κενέ, ὅτι ἡ πίστις χωρὶς τῶν ἔργων ἀργή ἐστιν;

21 ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ἡμῶν οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ἀνενέγκας ἰσαὰκ τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον;

22 βλέπεις ὅτι ἡ πίστις συνήργει τοῖς ἔργοις αὐτοῦ καὶ ἐκ τῶν ἔργων ἡ πίστις ἐτελειώθη,

23 καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, ἐπίστευσεν δὲ ἀβραὰμ τῶ θεῶ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῶ εἰς δικαιοσύνην, καὶ φίλος θεοῦ ἐκλήθη.

24 ὁρᾶτε ὅτι ἐξ ἔργων δικαιοῦται ἄνθρωπος καὶ οὐκ ἐκ πίστεως μόνον.

25 ὁμοίως δὲ καὶ ῥαὰβ ἡ πόρνη οὐκ ἐξ ἔργων ἐδικαιώθη, ὑποδεξαμένη τοὺς ἀγγέλους καὶ ἑτέρᾳ ὁδῶ ἐκβαλοῦσα;

26 ὥσπερ γὰρ τὸ σῶμα χωρὶς πνεύματος νεκρόν ἐστιν, οὕτως καὶ ἡ πίστις χωρὶς ἔργων νεκρά ἐστιν.

KJV

1  My3450 brethren,80 have2192 not3361 the3588 faith4102 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 the Lord of glory,1391 with1722 respect of persons.4382

2  For1063 if1437 there come1525 unto1519 your5216 assembly4864 a man435 with a gold ring,5554 in1722 goodly2986 apparel,2066 and1161 there come in1525 also2532 a poor man4434 in1722 vile4508 raiment;2066

3  And2532 ye have respect1914 to1909 him that weareth5409 the3588 gay2986 clothing,2066 and2532 say2036 unto him,846 Sit2521 thou4771 here5602 in a good place;2573 and2532 say2036 to the3588 poor,4434 Stand2476 thou4771 there,1563 or2228 sit2521 here5602 under5259 my3450 footstool:5286

4  Are ye not then partial1252 3756 2532 in1722 yourselves,1438 and2532 are become1096 judges2923 of evil4190 thoughts?1261

5  Hearken,191 my3450 beloved27 brethren,80 Hath not3756 God2316 chosen1586 the3588 poor4434 of this5127 world2889 rich4145 in1722 faith,4102 and2532 heirs2818 of the3588 kingdom932 which3739 he hath promised1861 to them that love25 him?846

6  But1161 ye5210 have despised818 the3588 poor.4434 Do not3756 rich men4145 oppress2616 you,5216 and2532 draw1670 you5209 before1519 the judgment seats?2922

7  Do not3756 they846 blaspheme987 that worthy2570 name3686 by the which3588 1909 ye5209 are called?1941

8  If1487 ye3305 fulfill5055 the royal937 law3551 according2596 to the3588 Scripture,1124 Thou shalt love25 thy4675 neighbor4139 as5613 thyself,4572 ye do4160 well:2573

9  But1161 if1487 ye have respect to persons,4380 ye commit2038 sin,266 and are convinced1651 of5259 the3588 law3551 as5613 transgressors.3848

10  For1063 whosoever3748 shall keep5083 the3588 whole3650 law,3551 and1161 yet offend4417 in1722 one1520 point, he is1096 guilty1777 of all.3956

11  For1063 he that said,2036 Do not3361 commit adultery,3431 said2036 also,2532 Do not3361 kill.5407 Now1161 if1487 thou commit no adultery,3431 3756 yet1161 if thou kill,5407 thou art become1096 a transgressor3848 of the law.3551

12  So3779 speak2980 ye, and2532 so3779 do,4160 as5613 they that shall be3195 judged2919 by1223 the law3551 of liberty.1657

13  For1063 he shall have judgment2920 without mercy,448 that hath showed4160 no3361 mercy;1656 and2532 mercy1656 rejoiceth against2620 judgment.2920

14  What5101 doth it profit,3786 my3450 brethren,80 though1437 a man5100 say3004 he hath2192 faith,4102 and1161 have2192 not3361 works?2041 3361 can1410 faith4102 save4982 him?846

15  1161 If1437 a brother80 or2228 sister79 be5225 naked,1131 and2532 destitute5600 3007 of daily2184 food,5160

16  And1161 one5100 of1537 you5216 say2036 unto them,846 Depart5217 in1722 peace,1515 be ye warmed2328 and2532 filled;5526 notwithstanding1161 ye give1325 them846 not3361 those things which are needful2006 to the3588 body;4983 what5101 doth it profit?3786

17  Even2532 so3779 faith,4102 if1437 it hath2192 not3361 works,2041 is2076 dead,3498 being alone.2596 1438

18  Yea,235 a man5100 may say,2046 Thou4771 hast2192 faith,4102 and I2504 have2192 works:2041 show1166 me3427 thy4675 faith4102 without5565 thy4675 works,2041 and I2504 will show1166 thee4671 my3450 faith4102 by1537 my3450 works.2041

19  Thou4771 believest4100 that3754 there is2076 one1520 God;2316 thou doest4160 well:2573 the3588 devils1140 also2532 believe,4100 and2532 tremble.5425

20  But1161 wilt2309 thou know,1097 O5599 vain2756 man,444 that3754 faith4102 without5565 works2041 is2076 dead?3498

21  Was not3756 Abraham11 our2257 father3962 justified1344 by1537 works,2041 when he had offered399 Isaac2464 his848 son5207 upon1909 the3588 altar?2379

22  Seest991 thou how3754 faith4102 wrought with4903 his846 works,2041 and2532 by1537 works2041 was faith4102 made perfect?5048

23  And2532 the3588 Scripture1124 was fulfilled4137 which saith,3004 1161 Abraham11 believed4100 God,2316 and2532 it was imputed3049 unto him846 for1519 righteousness:1343 and2532 he was called2564 the Friend5384 of God.2316

24  Ye see3708 then5106 how3754 that by1537 works2041 a man444 is justified,1344 and2532 not3756 by1537 faith4102 only.3440

25  Likewise3668 also2532 was not3756 Rahab4460 the3588 harlot4204 justified1344 by1537 works,2041 when she had received5264 the3588 messengers,32 and2532 had sent them out1544 another2087 way?3598

26  For1063 as5618 the3588 body4983 without5565 the spirit4151 is2076 dead,3498 so3779 faith4102 without5565 works2041 is2076 dead3498 also.2532

Vul

1 Fratres mei, nolite in personarum acceptione habere fidem Domini nostri Jesu Christi gloriæ.

2 Etenim si introierit in conventum vestrum vir aureum annulum habens in veste candida, introierit autem et pauper in sordido habitu,

3 et intendatis in eum qui indutus est veste præclara, et dixeritis ei: Tu sede hic bene: pauperi autem dicatis: Tu sta illic; aut sede sub scabello pedum meorum:

4 nonne judicatis apud vosmetipsos, et facti estis judices cogitationum iniquarum?

5 Audite, fratres mei dilectissimi: nonne Deus elegit pauperes in hoc mundo, divites in fide, et hæredes regni, quod repromisit Deus diligentibus se?

6 vos autem exhonorastis pauperem. Nonne divites per potentiam opprimunt vos, et ipsi trahunt vos ad judicia?

7 nonne ipsi blasphemant bonum nomen, quod invocatum est super vos?

8 Si tamen legem perficitis regalem secundum Scripturas: Diliges proximum tuum sicut teipsum: bene facitis:

9 si autem personas accipitis, peccatum operamini, redarguti a lege quasi transgressores.

10 Quicumque autem totam legem servaverit, offendat autem in uno, factus est omnium reus.

11 Qui enim dixit: Non mœchaberis, dixit et: Non occides. Quod si non mœchaberis, occides autem, factus es transgressor legis.

12 Sic loquimini, et sic facite sicut per legem libertatis incipientes judicari.

13 Judicium enim sine misericordia illi qui non fecit misericordiam: superexaltat autem misericordia judicium.

14 Quid proderit, fratres mei, si fidem quis dicat se habere, opera autem non habeat? numquid poterit fides salvare eum?

15 Si autem frater et soror nudi sint, et indigeant victu quotidiano,

16 dicat autem aliquis ex vobis illis: Ite in pace, calefacimini et saturamini: non dederitis autem eis quæ necessaria sunt corpori, quid proderit?

17 Sic et fides, si non habeat opera, mortua est in semetipsa.

18 Sed dicet quis: Tu fidem habes, et ego opera habeo: ostende mihi fidem tuam sine operibus: et ego ostendam tibi ex operibus fidem meam.

19 Tu credis quoniam unus est Deus: bene facis: et dæmones credunt, et contremiscunt.

20 Vis autem scire, o homo inanis, quoniam fides sine operibus mortua est?

21 Abraham pater noster nonne ex operibus justificatus est, offerens Isaac filium suum super altare?

22 Vides quoniam fides cooperabatur operibus illius: et ex operibus fides consummata est?

23 Et suppleta est Scriptura, dicens: Credidit Abraham Deo, et reputatum est illi ad justitiam, et amicus Dei appellatus est.

24 Videtis quoniam ex operibus justificatur homo, et non ex fide tantum?

25 Similiter et Rahab meretrix, nonne ex operibus justificata est, suscipiens nuntios, et alia via ejiciens?

26 Sicut enim corpus sine spiritu mortuum est, ita et fides sine operibus mortua est.


Next: James 3