Sacred Texts  Bible  Index 
James Index
  Previous  Next 

James 4

GNT

1 πόθεν πόλεμοι καὶ πόθεν μάχαι ἐν ὑμῖν; οὐκ ἐντεῦθεν, ἐκ τῶν ἡδονῶν ὑμῶν τῶν στρατευομένων ἐν τοῖς μέλεσιν ὑμῶν;

2 ἐπιθυμεῖτε, καὶ οὐκ ἔχετε· φονεύετε καὶ ζηλοῦτε, καὶ οὐ δύνασθε ἐπιτυχεῖν· μάχεσθε καὶ πολεμεῖτε. οὐκ ἔχετε διὰ τὸ μὴ αἰτεῖσθαι ὑμᾶς·

3 αἰτεῖτε καὶ οὐ λαμβάνετε, διότι κακῶς αἰτεῖσθε, ἵνα ἐν ταῖς ἡδοναῖς ὑμῶν δαπανήσητε.

4 μοιχαλίδες, οὐκ οἴδατε ὅτι ἡ φιλία τοῦ κόσμου ἔχθρα τοῦ θεοῦ ἐστιν; ὃς ἐὰν οὗν βουληθῇ φίλος εἶναι τοῦ κόσμου, ἐχθρὸς τοῦ θεοῦ καθίσταται.

5 ἢ δοκεῖτε ὅτι κενῶς ἡ γραφὴ λέγει, πρὸς φθόνον ἐπιποθεῖ τὸ πνεῦμα ὃ κατῴκισεν ἐν ἡμῖν;

6 μείζονα δὲ δίδωσιν χάριν· διὸ λέγει, ὁ θεὸς ὑπερηφάνοις ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς δὲ δίδωσιν χάριν.

7 ὑποτάγητε οὗν τῶ θεῶ· ἀντίστητε δὲ τῶ διαβόλῳ, καὶ φεύξεται ἀφ᾽ ὑμῶν·

8 ἐγγίσατε τῶ θεῶ, καὶ ἐγγιεῖ ὑμῖν. καθαρίσατε χεῖρας, ἁμαρτωλοί, καὶ ἁγνίσατε καρδίας, δίψυχοι.

9 ταλαιπωρήσατε καὶ πενθήσατε καὶ κλαύσατε· ὁ γέλως ὑμῶν εἰς πένθος μετατραπήτω καὶ ἡ χαρὰ εἰς κατήφειαν.

10 ταπεινώθητε ἐνώπιον κυρίου, καὶ ὑψώσει ὑμᾶς.

11 μὴ καταλαλεῖτε ἀλλήλων, ἀδελφοί· ὁ καταλαλῶν ἀδελφοῦ ἢ κρίνων τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καταλαλεῖ νόμου καὶ κρίνει νόμον· εἰ δὲ νόμον κρίνεις, οὐκ εἶ ποιητὴς νόμου ἀλλὰ κριτής.

12 εἷς ἐστιν [ὁ] νομοθέτης καὶ κριτής, ὁ δυνάμενος σῶσαι καὶ ἀπολέσαι· σὺ δὲ τίς εἶ, ὁ κρίνων τὸν πλησίον;

13 ἄγε νῦν οἱ λέγοντες, σήμερον ἢ αὔριον πορευσόμεθα εἰς τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν ἐκεῖ ἐνιαυτὸν καὶ ἐμπορευσόμεθα καὶ κερδήσομεν·

14 οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε τὸ τῆς αὔριον ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν. ἀτμὶς γάρ ἐστε ἡ πρὸς ὀλίγον φαινομένη, ἔπειτα καὶ ἀφανιζομένη·

15 ἀντὶ τοῦ λέγειν ὑμᾶς, ἐὰν ὁ κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο.

16 νῦν δὲ καυχᾶσθε ἐν ταῖς ἀλαζονείαις ὑμῶν· πᾶσα καύχησις τοιαύτη πονηρά ἐστιν.

17 εἰδότι οὗν καλὸν ποιεῖν καὶ μὴ ποιοῦντι, ἁμαρτία αὐτῶ ἐστιν.

KJV

1  From whence4159 come wars4171 and2532 fightings3163 among1722 you?5213 come they not3756 hence,1782 even of1537 your5216 lusts2237 that war4754 in1722 your5216 members?3196

2  Ye lust,1937 and2532 have2192 not:3756 ye kill,5407 and2532 desire to have,2206 and2532 cannot1410 3756 obtain:2013 ye fight3164 and2532 war,4170 yet1161 ye have2192 not,3756 because ye5209 ask154 not.3361

3  Ye ask,154 and2532 receive2983 not,3756 because1360 ye ask154 amiss,2560 that2443 ye may consume1159 it upon1722 your5216 lusts.2237

4  Ye adulterers3432 and2532 adulteresses,3428 know1492 ye not3756 that3754 the3588 friendship5373 of the3588 world2889 is2076 enmity2189 with God?2316 whosoever3739 302 therefore3767 will1014 be1511 a friend5384 of the3588 world2889 is2525 the enemy2190 of God.2316

5  Do ye2228 think1380 that3754 the3588 Scripture1124 saith3004 in vain,2761 The3588 spirit4151 that3739 dwelleth2730 in1722 us2254 lusteth1971 to4314 envy?5355

6  But1161 he giveth1325 more3187 grace.5485 Wherefore1352 he saith,3004 God2316 resisteth498 the proud,5244 but1161 giveth1325 grace5485 unto the humble.5011

7  Submit5293 yourselves therefore3767 to God.2316 Resist436 the3588 devil,1228 and2532 he will flee5343 from575 you.5216

8  Draw nigh1448 to God,2316 and2532 he will draw nigh1448 to you.5213 Cleanse2511 your hands,5495 ye sinners;268 and2532 purify48 your hearts,2588 ye double minded.1374

9  Be afflicted,5003 and2532 mourn,3996 and2532 weep:2799 let your5216 laughter1071 be turned3344 to1519 mourning,3997 and2532 your joy5479 to1519 heaviness.2726

10  Humble yourselves5013 in the sight1799 of the3588 Lord,2962 and2532 he shall lift you up.5312 5209

11  Speak not evil2635 3361 one of another,240 brethren.80 He that speaketh evil2635 of his brother,80 and2532 judgeth2919 his848 brother,80 speaketh evil2635 of the law,3551 and2532 judgeth2919 the law:3551 but1161 if1487 thou judge2919 the law,3551 thou art1488 not3756 a doer4163 of the law,3551 but235 a judge.2923

12  There is2076 one1520 lawgiver,3550 who is able1410 to save4982 and2532 to destroy:622 who5101 art1488 thou4771 that3739 judgest2919 another?2087

13  Go to33 now,3568 ye that say,3004 Today4594 or2532 tomorrow839 we will go4198 into1519 such3592 a city,4172 and2532 continue4160 there1563 a1520 year,1763 and2532 buy and sell,1710 and2532 get gain:2770

14  Whereas3748 ye know1987 not3756 what3588 shall be on the3588 morrow.839 For1063 what4169 is your5216 life?2222 It is2076 even1063 a vapor,822 that appeareth5316 for4314 a little time,3641 and1161 then1899 vanisheth away.853

15  For473 that ye5209 ought to say,3004 If1437 the3588 Lord2962 will,2309 we shall2532 live,2198 and2532 do4160 this,5124 or2228 that.1565

16  But1161 now3568 ye rejoice2744 in1722 your5216 boastings:212 all3956 such5108 rejoicing2746 is2076 evil.4190

17  Therefore3767 to him that knoweth1492 to do4160 good,2570 and2532 doeth4160 it not,3361 to him846 it is2076 sin.266

Vul

1 Unde bella et lites in vobis? nonne hinc: ex concupiscentiis vestris, quæ militant in membris vestris?

2 concupiscitis, et non habetis: occiditis, et zelatis: et non potestis adipisci: litigatis, et belligeratis, et non habetis, propter quod non postulatis.

3 Petitis, et non accipitis: eo quod male petatis: ut in concupiscentiis vestris insumatis.

4 Adulteri, nescitis quia amicitia hujus mundi inimica est Dei? quicumque ergo voluerit amicus esse sæculi hujus, inimicus Dei constituitur.

5 An putatis quia inaniter Scriptura dicat: Ad invidiam concupiscit spiritus qui habitat in vobis?

6 majorem autem dat gratiam. Propter quod dicit: Deus superbis resistit, humilibus autem dat gratiam.

7 Subditi ergo estote Deo, resistite autem diabolo, et fugiet a vobis.

8 Appropinquate Deo, et appropinquabit vobis. Emundate manus, peccatores: et purificate corda, duplices animo.

9 Miseri estote, et lugete, et plorate: risus vester in luctum convertatur, et gaudium in mœrorem.

10 Humiliamini in conspectu Domini, et exaltabit vos.

11 Nolite detrahere alterutrum fratres. Qui detrahit fratri, aut qui judicat fratrem suum, detrahit legi, et judicat legem. Si autem judicas legem, non es factor legis, sed judex.

12 Unus est legislator et judex, qui potest perdere et liberare.

13 Tu autem quis es, qui judicas proximum? Ecce nunc qui dicitis: Hodie, aut crastino ibimus in illam civitatem, et faciemus ibi quidem annum, et mercabimur, et lucrum faciemus:

14 qui ignoratis quid erit in crastino.

15 Quæ est enim vita vestra? vapor est ad modicum parens, et deinceps exterminabitur; pro eo ut dicatis: Si Dominus voluerit. Et: Si vixerimus, faciemus hoc, aut illud.

16 Nunc autem exsultatis in superbiis vestris. Omnis exsultatio talis, maligna est.

17 Scienti igitur bonum facere, et non facienti, peccatum est illi.


Next: James 5