Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 10

GNT

1 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν ἐκεῖνος κλέπτης ἐστὶν καὶ λῃστής·

2 ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας ποιμήν ἐστιν τῶν προβάτων.

3 τούτῳ ὁ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα φωνεῖ κατ᾽ ὄνομα καὶ ἐξάγει αὐτά.

4 ὅταν τὰ ἴδια πάντα ἐκβάλῃ, ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται, καὶ τὰ πρόβατα αὐτῶ ἀκολουθεῖ, ὅτι οἴδασιν τὴν φωνὴν αὐτοῦ·

5 ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασιν τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.

6 ταύτην τὴν παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς· ἐκεῖνοι δὲ οὐκ ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς.

7 εἶπεν οὗν πάλιν ὁ ἰησοῦς, ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγώ εἰμι ἡ θύρα τῶν προβάτων.

8 πάντες ὅσοι ἦλθον [πρὸ ἐμοῦ] κλέπται εἰσὶν καὶ λῃσταί· ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα.

9 ἐγώ εἰμι ἡ θύρα· δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται καὶ εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν εὑρήσει.

10 ὁ κλέπτης οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ· ἐγὼ ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ περισσὸν ἔχωσιν.

11 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός· ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν προβάτων·

12 ὁ μισθωτὸς καὶ οὐκ ὢν ποιμήν, οὖ οὐκ ἔστιν τὰ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα καὶ φεύγει _ καὶ ὁ λύκος ἁρπάζει αὐτὰ καὶ σκορπίζει _

13 ὅτι μισθωτός ἐστιν καὶ οὐ μέλει αὐτῶ περὶ τῶν προβάτων.

14 ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, καὶ γινώσκω τὰ ἐμὰ καὶ γινώσκουσί με τὰ ἐμά,

15 καθὼς γινώσκει με ὁ πατὴρ κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα· καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ τῶν προβάτων.

16 καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς αὐλῆς ταύτης· κἀκεῖνα δεῖ με ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσουσιν, καὶ γενήσονται μία ποίμνη, εἷς ποιμήν.

17 διὰ τοῦτό με ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν.

18 οὐδεὶς αἴρει αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμοῦ, ἀλλ᾽ ἐγὼ τίθημι αὐτὴν ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ. ἐξουσίαν ἔχω θεῖναι αὐτήν, καὶ ἐξουσίαν ἔχω πάλιν λαβεῖν αὐτήν· ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.

19 σχίσμα πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς ἰουδαίοις διὰ τοὺς λόγους τούτους.

20 ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, δαιμόνιον ἔχει καὶ μαίνεται· τί αὐτοῦ ἀκούετε;

21 ἄλλοι ἔλεγον, ταῦτα τὰ ῥήματα οὐκ ἔστιν δαιμονιζομένου· μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν ὀφθαλμοὺς ἀνοῖξαι;

22 ἐγένετο τότε τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς ἱεροσολύμοις· χειμὼν ἦν,

23 καὶ περιεπάτει ὁ ἰησοῦς ἐν τῶ ἱερῶ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ σολομῶνος.

24 ἐκύκλωσαν οὗν αὐτὸν οἱ ἰουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῶ, ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; εἰ σὺ εἶ ὁ χριστός, εἰπὲ ἡμῖν παρρησίᾳ.

25 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, εἶπον ὑμῖν καὶ οὐ πιστεύετε· τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῶ ὀνόματι τοῦ πατρός μου ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ·

26 ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε, ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν.

27 τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούουσιν, κἀγὼ γινώσκω αὐτά, καὶ ἀκολουθοῦσίν μοι,

28 κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον, καὶ οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου.

29 ὁ πατήρ μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων μεῖζόν ἐστιν, καὶ οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός.

30 ἐγὼ καὶ ὁ πατὴρ ἕν ἐσμεν.

31 ἐβάστασαν πάλιν λίθους οἱ ἰουδαῖοι ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν.

32 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ἰησοῦς, πολλὰ ἔργα καλὰ ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός· διὰ ποῖον αὐτῶν ἔργον ἐμὲ λιθάζετε;

33 ἀπεκρίθησαν αὐτῶ οἱ ἰουδαῖοι, περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὢν ποιεῖς σεαυτὸν θεόν.

34 ἀπεκρίθη αὐτοῖς [ὁ] ἰησοῦς, οὐκ ἔστιν γεγραμμένον ἐν τῶ νόμῳ ὑμῶν ὅτι ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε;

35 εἰ ἐκείνους εἶπεν θεοὺς πρὸς οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται λυθῆναι ἡ γραφή,

36 ὃν ὁ πατὴρ ἡγίασεν καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον ὑμεῖς λέγετε ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, υἱὸς τοῦ θεοῦ εἰμι;

37 εἰ οὐ ποιῶ τὰ ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι·

38 εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύετε, ἵνα γνῶτε καὶ γινώσκητε ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ κἀγὼ ἐν τῶ πατρί.

39 ἐζήτουν [οὗν] αὐτὸν πάλιν πιάσαι· καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν.

40 καὶ ἀπῆλθεν πάλιν πέραν τοῦ ἰορδάνου εἰς τὸν τόπον ὅπου ἦν ἰωάννης τὸ πρῶτον βαπτίζων, καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ.

41 καὶ πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν καὶ ἔλεγον ὅτι ἰωάννης μὲν σημεῖον ἐποίησεν οὐδέν, πάντα δὲ ὅσα εἶπεν ἰωάννης περὶ τούτου ἀληθῆ ἦν.

42 καὶ πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν ἐκεῖ.

KJV

1  Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 He that entereth1525 not3361 by1223 the3588 door2374 into1519 the3588 sheepfold,833 4263 but235 climbeth up305 some other way,237 the same1565 is2076 a thief2812 and2532 a robber.3027

2  But1161 he that entereth in1525 by1223 the3588 door2374 is2076 the3588 shepherd4166 of the3588 sheep.4263

3  To him5129 the3588 porter2377 openeth;455 and2532 the3588 sheep4263 hear191 his846 voice:5456 and2532 he calleth2564 his own2398 sheep4263 by2596 name,3686 and2532 leadeth them out.1806 846

4  And2532 when3752 he putteth forth1544 his own2398 sheep,4263 he goeth4198 before1715 them,846 and2532 the3588 sheep4263 follow190 him:846 for3754 they know1492 his846 voice.5456

5  And1161 a stranger245 will they not3364 follow,190 but235 will flee5343 from575 him:846 for3754 they know1492 not3756 the3588 voice5456 of strangers.245

6  This5026 parable3942 spake2036 Jesus2424 unto them:846 but1161 they1565 understood1097 not3756 what things5101 they were2258 which3739 he spake2980 unto them.846

7  Then3767 said2036 Jesus2424 unto them846 again,3825 Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 3754 I1473 am1510 the3588 door2374 of the3588 sheep.4263

8  All3956 that3745 ever came2064 before4253 me1700 are1526 thieves2812 and2532 robbers:3027 but235 the3588 sheep4263 did not3756 hear191 them.846

9  I1473 am1510 the3588 door:2374 by1223 me1700 if1437 any man5100 enter in,1525 he shall be saved,4982 and2532 shall go in1525 and2532 out,1831 and2532 find2147 pasture.3542

10  The3588 thief2812 cometh2064 not,3756 but1508 for to2443 steal,2813 and2532 to kill,2380 and2532 to destroy:622 I1473 am come2064 that2443 they might have2192 life,2222 and2532 that they might have2192 it more abundantly.4053

11  I1473 am1510 the3588 good2570 shepherd:4166 the3588 good2570 shepherd4166 giveth5087 his846 life5590 for5228 the3588 sheep.4263

12  But1161 he that is a hireling,3411 and2532 not3756 the5607 shepherd,4166 whose3739 own2398 the3588 sheep4263 are1526 not,3756 seeth2334 the3588 wolf3074 coming,2064 and2532 leaveth863 the3588 sheep,4263 and2532 fleeth:5343 and2532 the3588 wolf3074 catcheth726 them,846 and2532 scattereth4650 the3588 sheep.4263

13  1161 The3588 hireling3411 fleeth,5343 because3754 he is2076 a hireling,3411 and2532 careth3199 not3756 for4012 the3588 sheep.4263

14  I1473 am1510 the3588 good2570 shepherd,4166 and2532 know1097 my1699 sheep, and2532 am known1097 of5259 mine.1699

15  As2531 the3588 Father3962 knoweth1097 me,3165 even so know I2504 1097 the3588 Father:3962 and2532 I lay down5087 my3450 life5590 for5228 the3588 sheep.4263

16  And2532 other243 sheep4263 I have,2192 which3739 are2076 not3756 of1537 this5026 fold:833 them also2548 I3165 must1163 bring,71 and2532 they shall hear191 my3450 voice;5456 and2532 there shall be1096 one3391 fold,4167 and one1520 shepherd.4166

17  Therefore1223 5124 doth my Father3962 love25 me,3165 because3754 I1473 lay down5087 my3450 life,5590 that2443 I might take2983 it846 again.3825

18  No man3762 taketh142 it846 from575 me,1700 but235 I1473 lay it down5087 846 of575 myself.1683 I have2192 power1849 to lay it down,5087 846 and2532 I have2192 power1849 to take2983 it846 again.3825 This5026 commandment1785 have I received2983 of3844 my3450 Father.3962

19  There was1096 a division4978 therefore3767 again3825 among1722 the3588 Jews2453 for1223 these5128 sayings.3056

20  And1161 many4183 of1537 them846 said,3004 He hath2192 a devil,1140 and2532 is mad;3105 why5101 hear191 ye him?846

21  Others243 said,3004 These5023 are2076 not3756 the3588 words4487 of him that hath a devil.1139 Can1410 a3361 devil1140 open455 the eyes3788 of the blind?5185

22  And1161 it was1096 at1722 Jerusalem2414 the3588 feast of the dedication,1456 and2532 it was2258 winter.5494

23  And2532 Jesus2424 walked4043 in1722 the3588 temple2411 in1722 Solomon's4672 porch.4745

24  Then3767 came the Jews round about2944 3588 2453 him,846 and2532 said3004 unto him,846 How long2193 4219 dost thou make us to doubt?142 2257 5590 If1487 thou4771 be1488 the3588 Christ,5547 tell2036 us2254 plainly.3954

25  Jesus2424 answered611 them,846 I told2036 you,5213 and2532 ye believed4100 not:3756 the3588 works2041 that3739 I1473 do4160 in1722 my3450 Father's3962 name,3686 they5023 bear witness3140 of4012 me.1700

26  But235 ye5210 believe4100 not,3756 because1063 ye are2075 not3756 of1537 my1699 sheep,4263 as2531 I said2036 unto you.5213

27  My1699 sheep4263 hear191 my3450 voice,5456 and I2504 know1097 them,846 and2532 they follow190 me:3427

28  And I2504 give1325 unto them846 eternal166 life;2222 and2532 they shall never3364 1519 165 perish,622 neither2532 3756 shall any5100 man pluck726 them846 out of1537 my3450 hand.5495

29  My3450 Father,3962 which3739 gave1325 them me,3427 is2076 greater3187 than all;3956 and2532 no3762 man is able1410 to pluck726 them out of1537 my3450 Father's3962 hand.5495

30  I1473 and2532 my Father3962 are2070 one.1520

31  Then3767 the3588 Jews2453 took up941 stones3037 again3825 to2443 stone3034 him.846

32  Jesus2424 answered611 them,846 Many4183 good2570 works2041 have I showed1166 you5213 from1537 my3450 Father;3962 for1223 which4169 of those846 works2041 do ye stone3034 me?3165

33  The3588 Jews2453 answered611 him,846 saying,3004 For4012 a good2570 work2041 we stone3034 thee4571 not;3756 but235 for4012 blasphemy;988 and2532 because3754 that thou,4771 being5607 a man,444 makest4160 thyself4572 God.2316

34  Jesus2424 answered611 them,846 Is2076 it not3756 written1125 in1722 your5216 law,3551 I1473 said,2036 Ye are2075 gods2316

35  If1487 he called2036 them1565 gods,2316 unto4314 whom3739 the3588 word3056 of God2316 came,1096 and2532 the3588 Scripture1124 cannot1410 3756 be broken;3089

36  Say3004 ye5210 of him, whom3739 the3588 Father3962 hath sanctified,37 and2532 sent649 into1519 the3588 world,2889 Thou blasphemest;987 because3754 I said,3004 I am1510 the Son5207 of God?2316

37  If1487 I do4160 not3756 the3588 works2041 of my3450 Father,3962 believe4100 me3427 not.3361

38  But1161 if1487 I do,4160 though2579 ye believe4100 not3361 me,1698 believe4100 the3588 works:2041 that2443 ye may know,1097 and2532 believe,4100 that3754 the3588 Father3962 is in1722 me,1698 and I2504 in1722 him.846

39  Therefore3767 they sought2212 again3825 to take4084 him:846 but2532 he escaped1831 out of1537 their846 hand,5495

40  And2532 went away565 again3825 beyond4008 Jordan2446 into1519 the3588 place5117 where3699 John2491 at first4412 baptized;2258 907 and2532 there1563 he abode.3306

41  And2532 many4183 resorted2064 unto4314 him,846 and2532 said,3004 John2491 did4160 no3762 miracle:4592 but1161 all things3956 that3745 John2491 spake2036 of4012 this man5127 were2258 true.227

42  And2532 many4183 believed4100 on1519 him846 there.1563

Vul

1 Amen, amen dico vobis: qui non intrat per ostium in ovile ovium, sed ascendit aliunde, ille fur est et latro.

2 Qui autem intrat per ostium, pastor est ovium.

3 Huic ostiarius aperit, et oves vocem ejus audiunt, et proprias ovas vocat nominatim, et educit eas.

4 Et cum proprias oves emiserit, ante eas vadit: et oves illum sequuntur, quia sciunt vocem ejus.

5 Alienum autem non sequuntur, sed fugiunt ab eo: quia non noverunt vocem alienorum.

6 Hoc proverbium dixit eis Jesus: illi autem non cognoverunt quid loqueretur eis.

7 Dixit ergo eis iterum Jesus: Amen, amen dico vobis, quia ego sum ostium ovium.

8 Omnes quotquot venerunt, fures sunt, et latrones, et non audierunt eos oves.

9 Ego sum ostium. Per me si quis introierit, salvabitur: et ingredietur, et egredietur, et pascua inveniet.

10 Fur non venit nisi ut furetur, et mactet, et perdat. Ego veni ut vitam habeant, et abundantius habeant.

11 Ego sum pastor bonus. Bonus pastor animam suam dat pro ovibus suis.

12 Mercenarius autem, et qui non est pastor, cujus non sunt oves propriæ, videt lupum venientem, et dimittit oves, et fugit: et lupus rapit, et dispergit oves;

13 mercenarius autem fugit, quia mercenarius est, et non pertinet ad eum de ovibus.

14 Ego sum pastor bonus: et cognosco meas, et cognoscunt me meæ.

15 Sicut novit me Pater, et ego agnosco Patrem: et animam meam pono pro ovibus meis.

16 Et alias oves habeo, quæ non sunt ex hoc ovili: et illas oportet me adducere, et vocem meam audient, et fiet unum ovile et unus pastor.

17 Propterea me diligit Pater: quia ego pono animam meam, ut iterum sumam eam.

18 Nemo tollit eam a me: sed ego pono eam a meipso, et potestatem habeo ponendi eam, et potestatem habeo iterum sumendi eam. Hoc mandatum accepi a Patre meo.

19 Dissensio iterum facta est inter Judæos propter sermones hos.

20 Dicebant autem multi ex ipsis: Dæmonium habet, et insanit: quid eum auditis?

21 Alii dicebant: Hæc verba non sunt dæmonium habentis: numquid dæmonium potest cæcorum oculos aperire?

22 Facta sunt autem Encænia in Jerosolymis, et hiems erat.

23 Et ambulabat Jesus in templo, in porticu Salomonis.

24 Circumdederunt ergo eum Judæi, et dicebant ei: Quousque animam nostram tollis? si tu es Christus, dic nobis palam.

25 Respondit eis Jesus: Loquor vobis, et non creditis: opera quæ ego facio in nomine Patris mei, hæc testimonium perhibent de me:

26 sed vos non creditis, quia non estis ex ovibus meis.

27 Oves meæ vocem meam audiunt, et ego cognosco eas, et sequuntur me:

28 et ego vitam æternam do eis, et non peribunt in æternum, et non rapiet eas quisquam de manu mea.

29 Pater meus quod dedit mihi, majus omnibus est: et nemo potest rapere de manu Patris mei.

30 Ego et Pater unum sumus.

31 Sustulerunt ergo lapides Judæi, ut lapidarent eum.

32 Respondit eis Jesus: Multa bona opera ostendi vobis ex Patre meo: propter quod eorum opus me lapidatis?

33 Responderunt ei Judæi: De bono opere non lapidamus te, sed de blasphemia; et quia tu homo cum sis, facis teipsum Deum.

34 Respondit eis Jesus: Nonne scriptum est in lege vestra, Quia ego dixi: Dii estis?

35 Si illos dixit deos, ad quos sermo Dei factus est, et non potest solvi Scriptura:

36 quem Pater sanctificavit, et misit in mundum vos dicitis: Quia blasphemas, quia dixi: Filius Dei sum?

37 Si non facio opera Patris mei, nolite credere mihi.

38 Si autem facio: etsi mihi non vultis credere, operibus credite, ut cognoscatis, et credatis quia Pater in me est, et ego in Patre.

39 Quærebant ergo eum apprehendere: et exivit de manibus eorum.

40 Et abiit iterum trans Jordanem, in eum locum ubi erat Joannes baptizans primum, et mansit illic;

41 et multi venerunt ad eum, et dicebant: Quia Joannes quidem signum fecit nullum.

42 Omnia autem quæcumque dixit Joannes de hoc, vera erant. Et multi crediderunt in eum.


Next: John 11