Sacred Texts  Bible  Index 
John Index
  Previous  Next 

John 16

GNT

1 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα μὴ σκανδαλισθῆτε.

2 ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς· ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα ἵνα πᾶς ὁ ἀποκτείνας ὑμᾶς δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῶ θεῶ.

3 καὶ ταῦτα ποιήσουσιν ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ.

4 ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὥρα αὐτῶν μνημονεύητε αὐτῶν ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν. ταῦτα δὲ ὑμῖν ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην.

5 νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν ἐρωτᾷ με, ποῦ ὑπάγεις;

6 ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἡ λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν καρδίαν.

7 ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν λέγω ὑμῖν, συμφέρει ὑμῖν ἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς· ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς.

8 καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως·

9 περὶ ἁμαρτίας μέν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ·

10 περὶ δικαιοσύνης δέ, ὅτι πρὸς τὸν πατέρα ὑπάγω καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με·

11 περὶ δὲ κρίσεως, ὅτι ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται.

12 ἔτι πολλὰ ἔχω ὑμῖν λέγειν, ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι·

13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς ἐν τῇ ἀληθείᾳ πάσῃ· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ ὅσα ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

14 ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήμψεται καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

15 πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ ἐμά ἐστιν· διὰ τοῦτο εἶπον ὅτι ἐκ τοῦ ἐμοῦ λαμβάνει καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

16 μικρὸν καὶ οὐκέτι θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με.

17 εἶπαν οὗν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, τί ἐστιν τοῦτο ὃ λέγει ἡμῖν, μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; καί, ὅτι ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα;

18 ἔλεγον οὗν, τί ἐστιν τοῦτο [ὃ λέγει], τὸ μικρόν; οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ.

19 ἔγνω [ὁ] ἰησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾶν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων ὅτι εἶπον, μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με;

20 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται· ὑμεῖς λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν εἰς χαρὰν γενήσεται.

21 ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ λύπην ἔχει, ὅτι ἦλθεν ἡ ὥρα αὐτῆς· ὅταν δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκέτι μνημονεύει τῆς θλίψεως διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον.

22 καὶ ὑμεῖς οὗν νῦν μὲν λύπην ἔχετε· πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει ἀφ᾽ ὑμῶν.

23 καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἄν τι αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῶ ὀνόματί μου δώσει ὑμῖν.

24 ἕως ἄρτι οὐκ ᾐτήσατε οὐδὲν ἐν τῶ ὀνόματί μου· αἰτεῖτε καὶ λήμψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ᾖ πεπληρωμένη.

25 ταῦτα ἐν παροιμίαις λελάληκα ὑμῖν· ἔρχεται ὥρα ὅτε οὐκέτι ἐν παροιμίαις λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀπαγγελῶ ὑμῖν.

26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῶ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·

27 αὐτὸς γὰρ ὁ πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε καὶ πεπιστεύκατε ὅτι ἐγὼ παρὰ [τοῦ] θεοῦ ἐξῆλθον.

28 ἐξῆλθον παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον· πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον καὶ πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα.

29 λέγουσιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ λαλεῖς, καὶ παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις.

30 νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα καὶ οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ· ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες.

31 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ἰησοῦς, ἄρτι πιστεύετε;

32 ἰδοὺ ἔρχεται ὥρα καὶ ἐλήλυθεν ἵνα σκορπισθῆτε ἕκαστος εἰς τὰ ἴδια κἀμὲ μόνον ἀφῆτε· καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν.

33 ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε· ἐν τῶ κόσμῳ θλῖψιν ἔχετε, ἀλλὰ θαρσεῖτε, ἐγὼ νενίκηκα τὸν κόσμον.

KJV

1  These things5023 have I spoken2980 unto you,5213 that2443 ye should not3361 be offended.4624

2  They shall put4160 you5209 out of the synagogues:656 yea,235 the time5610 cometh,2064 that2443 whosoever3956 killeth615 you5209 will think1380 that he doeth4374 God2316 service.2999

3  And2532 these things5023 will they do4160 unto you,5213 because3754 they have not3756 known1097 the3588 Father,3962 nor3761 me.1691

4  But235 these things5023 have I told2980 you,5213 that2443 when3752 the3588 time5610 shall come,2064 ye may remember3421 that3754 I1473 told2036 you5213 of them.846 And1161 these things5023 I said2036 not3756 unto you5213 at1537 the beginning,746 because3754 I was2252 with3326 you.5216

5  But1161 now3568 I go my way5217 to4314 him that sent3992 me;3165 and2532 none3762 of1537 you5216 asketh2065 me,3165 Whither4226 goest5217 thou?

6  But235 because3754 I have said2980 these things5023 unto you,5213 sorrow3077 hath filled4137 your5216 heart.2588

7  Nevertheless235 I1473 tell3004 you5213 the3588 truth;225 It is expedient4851 for you5213 that2443 I1473 go away:565 for1063 if I1437 go not away,565 3361 the3588 Comforter3875 will not3756 come2064 unto4314 you;5209 but1161 if1437 I depart,4198 I will send3992 him846 unto4314 you.5209

8  And2532 when he1565 is come,2064 he will reprove1651 the3588 world2889 of4012 sin,266 and2532 of4012 righteousness,1343 and2532 of4012 judgment:2920

9  Of4012 sin,266 3303 because3754 they believe4100 not3756 on1519 me;1691

10  1161 Of4012 righteousness,1343 because3754 I go5217 to4314 my3450 Father,3962 and2532 ye see2334 me3165 no3756 more;2089

11  1161 Of4012 judgment,2920 because3754 the3588 prince758 of this5127 world2889 is judged.2919

12  I have2192 yet2089 many things4183 to say3004 unto you,5213 but235 ye cannot1410 3756 bear941 them now.737

13  Howbeit1161 when3752 he,1565 the3588 Spirit4151 of truth,225 is come,2064 he will guide3594 you5209 into1519 all3956 truth:225 for1063 he shall not3756 speak2980 of575 himself;1438 but235 whatsoever3745 302 he shall hear,191 that shall he speak:2980 and2532 he will show312 you5213 things to come.2064

14  He1565 shall glorify1392 me:1691 for3754 he shall receive2983 of1537 mine,1699 and2532 shall show312 it unto you.5213

15  All things3956 that3745 the3588 Father3962 hath2192 are2076 mine:1699 therefore1223 5124 said2036 I, that3754 he shall take2983 of1537 mine,1699 and2532 shall show312 it unto you.5213

16  A little while,3397 and2532 ye shall not3756 see2334 me:3165 and2532 again,3825 a little while,3397 and2532 ye shall see3700 me,3165 because3754 I1473 go5217 to4314 the3588 Father.3962

17  Then3767 said2036 some of1537 his846 disciples3101 among4314 themselves,240 What5101 is2076 this5124 that3739 he saith3004 unto us,2254 A little while,3397 and2532 ye shall not3756 see2334 me:3165 and2532 again,3825 a little while,3397 and2532 ye shall see3700 me:3165 and,2532 Because3754 I1473 go5217 to4314 the3588 Father?3962

18  They said3004 therefore,3767 What5101 is2076 this5124 that3739 he saith,3004 A little while?3397 we cannot tell1492 3756 what5101 he saith.2980

19  Now3767 Jesus2424 knew1097 that3754 they were desirous2309 to ask2065 him,846 and2532 said2036 unto them,846 Do ye inquire2212 among3326 yourselves240 of4012 that3754 I said,2036 A little while,3397 and2532 ye shall not3756 see2334 me:3165 and2532 again,3825 a little while,3397 and2532 ye shall see3700 me?3165

20  Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 That3754 ye5210 shall weep2799 and2532 lament,2354 but1161 the3588 world2889 shall rejoice:5463 and1161 ye5210 shall be sorrowful,3076 but235 your5216 sorrow3077 shall be turned1096 into1519 joy.5479

21  A woman1135 when3752 she is in travail5088 hath2192 sorrow,3077 because3754 her846 hour5610 is come:2064 but1161 as soon as3752 she is delivered1080 of the3588 child,3813 she remembereth3421 no3756 more2089 the3588 anguish,2347 for1223 joy5479 that3754 a man444 is born1080 into1519 the3588 world.2889

22  And2532 ye5210 now3568 therefore3767 3303 have2192 sorrow:3077 but1161 I will see3700 you5209 again,3825 and2532 your5216 heart2588 shall rejoice,5463 and2532 your5216 joy5479 no man3762 taketh142 from575 you.5216

23  And2532 in1722 that1565 day2250 ye shall3756 ask2065 me1691 nothing.3762 Verily,281 verily,281 I say3004 unto you,5213 Whatsoever3745 302 ye shall ask154 the3588 Father3962 in1722 my3450 name,3686 he will give1325 it you.5213

24  Hitherto2193 737 have ye3756 asked154 nothing3762 in1722 my3450 name:3686 ask,154 and2532 ye shall receive,2983 that2443 your5216 joy5479 may be5600 full.4137

25  These things5023 have I spoken2980 unto you5213 in1722 proverbs:3942 but235 the time5610 cometh,2064 when3753 I shall no3756 more2089 speak2980 unto you5213 in1722 proverbs,3942 but235 I shall show312 you5213 plainly3954 of4012 the3588 Father.3962

26  At1722 that1565 day2250 ye shall ask154 in1722 my3450 name:3686 and2532 I say3004 not3756 unto you,5213 that3754 I1473 will pray2065 the3588 Father3962 for4012 you:5216

27  For1063 the3588 Father3962 himself846 loveth5368 you,5209 because3754 ye5210 have loved5368 me,1691 and2532 have believed4100 that3754 I1473 came out1831 from3844 God.2316

28  I came forth1831 from3844 the3588 Father,3962 and2532 am come2064 into1519 the3588 world:2889 again,3825 I leave863 the3588 world,2889 and2532 go4198 to4314 the3588 Father.3962

29  His846 disciples3101 said3004 unto him,846 Lo,2396 now3568 speakest2980 thou plainly,3954 and2532 speakest3004 no3762 proverb.3942

30  Now3568 are we sure1492 that3754 thou knowest1492 all things,3956 and2532 needest2192 5532 not3756 that2443 any man5100 should ask2065 thee:4571 by1722 this5129 we believe4100 that3754 thou camest forth1831 from575 God.2316

31  Jesus2424 answered611 them,846 Do ye now737 believe?4100

32  Behold,2400 the hour5610 cometh,2064 yea,2532 is now3568 come,2064 that2443 ye shall be scattered,4650 every man1538 to1519 his own,2398 and2532 shall leave863 me1691 alone:3441 and2532 yet I am1510 not3756 alone,3441 because3754 the3588 Father3962 is2076 with3326 me.1700

33  These things5023 I have spoken2980 unto you,5213 that2443 in1722 me1698 ye might have2192 peace.1515 In1722 the3588 world2889 ye shall have2192 tribulation:2347 but235 be of good cheer;2293 I1473 have overcome3528 the3588 world.2889

Vul

1 Hæc locutus sum vobis, ut non scandalizemini.

2 Absque synagogis facient vos: sed venit hora, ut omnis qui interficit vos arbitretur obsequium se præstare Deo.

3 Et hæc facient vobis, quia non noverunt Patrem, neque me.

4 Sed hæc locutus sum vobis, ut cum venerit hora eorum, reminiscamini quia ego dixi vobis.

5 Hæc autem vobis ab initio non dixi, quia vobiscum eram. Et nunc vado ad eum qui misit me; et nemo ex vobis interrogat me: Quo vadis?

6 sed quia hæc locutus sum vobis, tristitia implevit cor vestrum.

7 Sed ego veritatem dico vobis: expedit vobis ut ego vadam: si enim non abiero, Paraclitus non veniet ad vos; si autem abiero, mittam eum ad vos.

8 Et cum venerit ille, arguet mundum de peccato, et de justitia, et de judicio.

9 De peccato quidem, quia non crediderunt in me.

10 De justitia vero, quia ad Patrem vado, et jam non videbitis me.

11 De judicio autem, quia princeps hujus mundi jam judicatus est.

12 Adhuc multa habeo vobis dicere, sed non potestis portare modo.

13 Cum autem venerit ille Spiritus veritatis, docebit vos omnem veritatem: non enim loquetur a semetipso, sed quæcumque audiet loquetur, et quæ ventura sunt annuntiabit vobis.

14 Ille me clarificabit, quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.

15 Omnia quæcumque habet Pater, mea sunt. Propterea dixi: quia de meo accipiet, et annuntiabit vobis.

16 Modicum, et jam non videbitis me; et iterum modicum, et videbitis me: quia vado ad Patrem.

17 Dixerunt ergo ex discipulis ejus ad invicem: Quid est hoc quod dicit nobis: Modicum, et non videbitis me; et iterum modicum, et videbitis me, et quia vado ad Patrem?

18 Dicebant ergo: Quid est hoc quod dicit: Modicum? nescimus quid loquitur.

19 Cognovit autem Jesus, quia volebant eum interrogare, et dixit eis: De hoc quæritis inter vos quia dixi: Modicum, et non videbitis me; et iterum modicum, et videbitis me.

20 Amen, amen dico vobis: quia plorabitis, et flebitis vos, mundus autem gaudebit; vos autem contristabimini, sed tristitia vestra vertetur in gaudium.

21 Mulier cum parit, tristitiam habet, quia venit hora ejus; cum autem pepererit puerum, jam non meminit pressuræ propter gaudium, quia natus est homo in mundum.

22 Et vos igitur nunc quidem tristitiam habetis, iterum autem videbo vos, et gaudebit cor vestrum: et gaudium vestrum nemo tollet a vobis.

23 Et in illo die me non rogabitis quidquam. Amen, amen dico vobis: si quid petieritis Patrem in nomine meo, dabit vobis.

24 Usque modo non petistis quidquam in nomine meo: petite, et accipietis, ut gaudium vestrum sit plenum.

25 Hæc in proverbiis locutus sum vobis. Venit hora cum jam non in proverbiis loquar vobis, sed palam de Patre annuntiabo vobis:

26 in illo die in nomine meo petetis: et non dico vobis quia ego rogabo Patrem de vobis:

27 ipse enim Pater amat vos, quia vos me amastis, et credidistis, quia ego a Deo exivi.

28 Exivi a Patre, et veni in mundum: iterum relinquo mundum, et vado ad Patrem.

29 Dicunt ei discipuli ejus: Ecce nunc palam loqueris, et proverbium nullum dicis:

30 nunc scimus quia scis omnia, et non opus est tibi ut quis te interroget: in hoc credimus quia a Deo existi.

31 Respondit eis Jesus: Modo creditis?

32 ecce venit hora, et jam venit, ut dispergamini unusquisque in propria, et me solum relinquatis: et non sum solus, quia Pater mecum est.

33 Hæc locutus sum vobis, ut in me pacem habeatis. In mundo pressuram habebitis: sed confidite, ego vici mundum.


Next: John 17