Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 4

GNT

1 ἰησοῦς δὲ πλήρης πνεύματος ἁγίου ὑπέστρεψεν ἀπὸ τοῦ ἰορδάνου, καὶ ἤγετο ἐν τῶ πνεύματι ἐν τῇ ἐρήμῳ

2 ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. καὶ οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν ἐπείνασεν.

3 εἶπεν δὲ αὐτῶ ὁ διάβολος, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, εἰπὲ τῶ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος.

4 καὶ ἀπεκρίθη πρὸς αὐτὸν ὁ ἰησοῦς, γέγραπται ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος.

5 καὶ ἀναγαγὼν αὐτὸν ἔδειξεν αὐτῶ πάσας τὰς βασιλείας τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου·

6 καὶ εἶπεν αὐτῶ ὁ διάβολος, σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν, ὅτι ἐμοὶ παραδέδοται καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν·

7 σὺ οὗν ἐὰν προσκυνήσῃς ἐνώπιον ἐμοῦ, ἔσται σοῦ πᾶσα.

8 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτῶ, γέγραπται, κύριον τὸν θεόν σου προσκυνήσεις καὶ αὐτῶ μόνῳ λατρεύσεις.

9 ἤγαγεν δὲ αὐτὸν εἰς ἰερουσαλὴμ καὶ ἔστησεν ἐπὶ τὸ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῶ, εἰ υἱὸς εἶ τοῦ θεοῦ, βάλε σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω·

10 γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ τοῦ διαφυλάξαι σε,

11 καὶ ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου.

12 καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς ὅτι εἴρηται, οὐκ ἐκπειράσεις κύριον τὸν θεόν σου.

13 καὶ συντελέσας πάντα πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ.

14 καὶ ὑπέστρεψεν ὁ ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ πνεύματος εἰς τὴν γαλιλαίαν. καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ αὐτοῦ.

15 καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζόμενος ὑπὸ πάντων.

16 καὶ ἦλθεν εἰς ναζαρά, οὖ ἦν τεθραμμένος, καὶ εἰσῆλθεν κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι.

17 καὶ ἐπεδόθη αὐτῶ βιβλίον τοῦ προφήτου ἠσαΐου, καὶ ἀναπτύξας τὸ βιβλίον εὖρεν τὸν τόπον οὖ ἦν γεγραμμένον,

18 πνεῦμα κυρίου ἐπ᾽ ἐμέ, οὖ εἵνεκεν ἔχρισέν με εὐαγγελίσασθαι πτωχοῖς, ἀπέσταλκέν με κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν, ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει,

19 κηρύξαι ἐνιαυτὸν κυρίου δεκτόν.

20 καὶ πτύξας τὸ βιβλίον ἀποδοὺς τῶ ὑπηρέτῃ ἐκάθισεν· καὶ πάντων οἱ ὀφθαλμοὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῶ.

21 ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς αὐτοὺς ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν ὑμῶν.

22 καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῶ καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, καὶ ἔλεγον, οὐχὶ υἱός ἐστιν ἰωσὴφ οὖτος;

23 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην· ἰατρέ, θεράπευσον σεαυτόν· ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα εἰς τὴν καφαρναοὺμ ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου.

24 εἶπεν δέ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ.

25 ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἠλίου ἐν τῶ ἰσραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς ἐπὶ ἔτη τρία καὶ μῆνας ἕξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν,

26 καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη ἠλίας εἰ μὴ εἰς σάρεπτα τῆς σιδωνίας πρὸς γυναῖκα χήραν.

27 καὶ πολλοὶ λεπροὶ ἦσαν ἐν τῶ ἰσραὴλ ἐπὶ ἐλισαίου τοῦ προφήτου, καὶ οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη εἰ μὴ ναιμὰν ὁ σύρος.

28 καὶ ἐπλήσθησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ ἀκούοντες ταῦτα,

29 καὶ ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως ὀφρύος τοῦ ὄρους ἐφ᾽ οὖ ἡ πόλις ᾠκοδόμητο αὐτῶν, ὥστε κατακρημνίσαι αὐτόν·

30 αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν ἐπορεύετο.

31 καὶ κατῆλθεν εἰς καφαρναοὺμ πόλιν τῆς γαλιλαίας. καὶ ἦν διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασιν·

32 καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ.

33 καὶ ἐν τῇ συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ ἀνέκραξεν φωνῇ μεγάλῃ,

34 ἔα, τί ἡμῖν καὶ σοί, ἰησοῦ ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ θεοῦ.

35 καὶ ἐπετίμησεν αὐτῶ ὁ ἰησοῦς λέγων, φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ᾽ αὐτοῦ. καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ μηδὲν βλάψαν αὐτόν.

36 καὶ ἐγένετο θάμβος ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους λέγοντες, τίς ὁ λόγος οὖτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασιν, καὶ ἐξέρχονται;

37 καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα τόπον τῆς περιχώρου.

38 ἀναστὰς δὲ ἀπὸ τῆς συναγωγῆς εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν σίμωνος. πενθερὰ δὲ τοῦ σίμωνος ἦν συνεχομένη πυρετῶ μεγάλῳ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς.

39 καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς ἐπετίμησεν τῶ πυρετῶ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν· παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα διηκόνει αὐτοῖς.

40 δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου ἅπαντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν· ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν αὐτούς.

41 ἐξήρχετο δὲ καὶ δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κρ[αυγ]άζοντα καὶ λέγοντα ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ. καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, ὅτι ᾔδεισαν τὸν χριστὸν αὐτὸν εἶναι.

42 γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον· καὶ οἱ ὄχλοι ἐπεζήτουν αὐτόν, καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν.

43 ὁ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ, ὅτι ἐπὶ τοῦτο ἀπεστάλην.

44 καὶ ἦν κηρύσσων εἰς τὰς συναγωγὰς τῆς ἰουδαίας.

KJV

1  And1161 Jesus2424 being full4134 of the Holy40 Ghost4151 returned5290 from575 Jordan,2446 and2532 was led71 by1722 the3588 Spirit4151 into1519 the3588 wilderness,2048

2  Being forty5062 days2250 tempted3985 of5259 the3588 devil.1228 And2532 in1722 those1565 days2250 he did3756 eat5315 nothing:3762 and2532 when they846 were ended,4931 he afterward5305 hungered.3983

3  And2532 the3588 devil1228 said2036 unto him,846 If1487 thou be1488 the Son5207 of God,2316 command2036 this5129 stone3037 that2443 it be made1096 bread.740

4  And2532 Jesus2424 answered611 4314 him,846 saying,3004 It is written,1125 That3754 man444 shall not3756 live2198 by1909 bread740 alone,3441 but235 by1909 every3956 word4487 of God.2316

5  And2532 the3588 devil,1228 taking him up321 846 into1519 a high5308 mountain,3735 showed1166 unto him846 all3956 the3588 kingdoms932 of the3588 world3625 in1722 a moment4743 of time.5550

6  And2532 the3588 devil1228 said2036 unto him,846 All537 this5026 power1849 will I give1325 thee,4671 and2532 the3588 glory1391 of them:846 for3754 that is delivered3860 unto me;1698 and2532 to whomsoever3739 1437 I will2309 I give1325 it.846

7  If1437 thou4771 therefore3767 wilt worship4352 me,3450 all3956 shall be2071 thine.4675

8  And2532 Jesus2424 answered611 and said2036 unto him,846 Get5217 thee behind3694 me,3450 Satan:4567 for1063 it is written,1125 Thou shalt worship4352 the Lord2962 thy4675 God,2316 and2532 him846 only3441 shalt thou serve.3000

9  And2532 he brought71 him846 to1519 Jerusalem,2419 and2532 set2476 him846 on1909 a pinnacle4419 of the3588 temple,2411 and2532 said2036 unto him,846 If1487 thou be1488 the Son5207 of God,2316 cast906 thyself4572 down2736 from hence:1782

10  For1063 it is written,1125 He shall give his angels charge1781 848 32 over4012 thee,4675 to keep1314 thee:4571

11  And2532 in1909 their hands5495 they shall bear thee up,142 4571 lest at any time3379 thou dash4350 thy4675 foot4228 against4314 a stone.3037

12  And2532 Jesus2424 answering611 said2036 unto him,846 It is said,2046 Thou shalt not3756 tempt1598 the Lord2962 thy4675 God.2316

13  And2532 when the3588 devil1228 had ended4931 all3956 the temptation,3986 he departed868 from575 him846 for a season.891 2540

14  And2532 Jesus2424 returned5290 in1722 the3588 power1411 of the3588 Spirit4151 into1519 Galilee:1056 and2532 there went out1831 a fame5345 of4012 him846 through2596 all3650 the3588 region round about.4066

15  And2532 he846 taught1321 in1722 their846 synagogues,4864 being glorified1392 of5259 all.3956

16  And2532 he came2064 to1519 Nazareth,3478 where3757 he had been2258 brought up:5142 and,2532 as2596 his846 custom1486 was, he went1525 into1519 the3588 synagogue4864 on1722 the3588 sabbath4521 day,2250 and2532 stood up450 for to read.314

17  And2532 there was delivered1929 unto him846 the book975 of the3588 prophet4396 Isaiah.2268 And2532 when he had opened380 the3588 book,975 he found2147 the3588 place5117 where3757 it was2258 written,1125

18  The Spirit4151 of the Lord2962 is upon1909 me,1691 because3739 1752 he hath anointed5548 me3165 to preach the gospel2097 to the poor;4434 he hath sent649 me3165 to heal2390 the3588 brokenhearted,4937 2588 to preach2784 deliverance859 to the captives,164 and2532 recovering of sight309 to the blind,5185 to set649 at1722 liberty859 them that are bruised,2352

19  To preach2784 the acceptable1184 year1763 of the Lord.2962

20  And2532 he closed4428 the3588 book,975 and he gave it again591 to the3588 minister,5257 and sat down.2523 And2532 the3588 eyes3788 of all3956 them that were in1722 the3588 synagogue4864 were2258 fastened on816 him.846

21  And1161 he began756 to say3004 unto4314 them,846 This day4594 is this3778 Scripture1124 fulfilled4137 in1722 your5216 ears.3775

22  And2532 all3956 bare him witness,3140 846 and2532 wondered2296 at1909 the3588 gracious5485 words3056 which proceeded1607 out of1537 his846 mouth.4750 And2532 they said,3004 Is2076 not3756 this3778 Joseph's2501 son?5207

23  And2532 he said2036 unto4314 them,846 Ye will surely3843 say2046 unto me3427 this5026 proverb,3850 Physician,2395 heal2323 thyself:4572 whatsoever3745 we have heard191 done1096 in1722 Capernaum,2584 do4160 also2532 here5602 in1722 thy4675 country.3968

24  And1161 he said,2036 Verily281 I say3004 unto you,5213 No3762 prophet4396 is2076 accepted1184 in1722 his own848 country,3968

25  But1161 I tell3004 you5213 of1909 a truth,225 many4183 widows5503 were2258 in1722 Israel2474 in1722 the3588 days2250 of Elijah,2243 when3753 the3588 heaven3772 was shut up2808 three5140 years2094 and2532 six1803 months,3376 when5613 great3173 famine3042 was1096 throughout1909 all3956 the3588 land;1093

26  But2532 unto4314 none3762 of them846 was Elijah2243 sent,3992 save1508 unto1519 Sarepta,4558 a city of Sidon,4605 unto4314 a woman1135 that was a widow.5503

27  And2532 many4183 lepers3015 were2258 in1722 Israel2474 in the time1909 of Elisha1666 the3588 prophet;4396 and2532 none3762 of them846 was cleansed,2511 saving1508 Naaman3497 the3588 Syrian.4948

28  And2532 all3956 they in1722 the3588 synagogue,4864 when they heard191 these things,5023 were filled4130 with wrath,2372

29  And2532 rose up,450 and thrust1544 him846 out1854 of the3588 city,4172 and2532 led71 him846 unto2193 the3588 brow3790 of the3588 hill3735 whereon1909 3739 their846 city4172 was built,3618 that they might cast him down headlong.2630 846

30  But1161 he846 passing1330 through1223 the midst3319 of them846 went his way,4198

31  And2532 came down2718 to1519 Capernaum,2584 a city4172 of Galilee,1056 and2532 taught2258 1321 them846 on1722 the3588 sabbath days.4521

32  And2532 they were astonished1605 at1909 his846 doctrine:1322 for3754 his846 word3056 was2258 with1722 power.1849

33  And2532 in1722 the3588 synagogue4864 there was2258 a man,444 which had2192 a spirit4151 of an unclean169 devil,1140 and2532 cried out349 with a loud3173 voice,5456

34  Saying,3004 Let us alone;1436 what have we to do with thee,5101 2254 2532 4671 thou Jesus2424 of Nazareth?3479 art thou come2064 to destroy622 us?2248 I know1492 thee4571 who5101 thou art;1488 the3588 Holy One40 of God.2316

35  And2532 Jesus2424 rebuked2008 him,846 saying,3004 Hold thy peace,5392 and2532 come1831 out of1537 him.846 And2532 when the3588 devil1140 had thrown4496 him846 in1519 the3588 midst,3319 he came1831 out of575 him,846 and2532 hurt984 him846 not.3367

36  And2532 they were1909 all3956 amazed,2285 1096 and2532 spake4814 among4314 themselves,240 saying,3004 What5101 a word3056 is this!3778 for3754 with1722 authority1849 and2532 power1411 he commandeth2004 the3588 unclean169 spirits,4151 and2532 they come out.1831

37  And2532 the fame2279 of4012 him846 went out1607 into1519 every3956 place5117 of the3588 country round about.4066

38  And1161 he arose450 out of1537 the3588 synagogue,4864 and entered1525 into1519 Simon's4613 house.3614 And1161 Simon's4613 wife's mother3994 was2258 taken with4912 a great3173 fever;4446 and2532 they besought2065 him846 for4012 her.846

39  And2532 he stood2186 over1883 her,846 and rebuked2008 the3588 fever;4446 and2532 it left863 her:846 and1161 immediately3916 she arose450 and ministered1247 unto them.846

40  Now1161 when the3588 sun2246 was setting,1416 all3956 they3745 that had2192 any sick770 with divers4164 diseases3554 brought71 them846 unto4314 him;846 and1161 he3588 laid his hands on2007 5495 every1538 one1520 of them,846 and healed2323 them.846

41  And1161 devils1140 also2532 came1831 out of575 many,4183 crying out,2896 and2532 saying,3004 Thou4771 art1488 Christ5547 the3588 Son5207 of God.2316 And2532 he rebuking2008 them suffered1439 them846 not3756 to speak:2980 for3754 they knew1492 that he846 was1511 Christ.5547

42  And1161 when it was1096 day,2250 he departed1831 and went4198 into1519 a desert2048 place:5117 and2532 the3588 people3793 sought2212 him,846 and2532 came2064 unto2193 him,846 and2532 stayed2722 him,846 that he should not3361 depart4198 from575 them.846

43  And1161 he3588 said2036 unto4314 them,846 I3165 must1163 preach2097 the3588 kingdom932 of God2316 to other2087 cities4172 also:2532 for3754 therefore1519 5124 am I sent.649

44  And2532 he preached2258 2784 in1722 the3588 synagogues4864 of Galilee.1056

Vul

1 Jesus autem plenus Spiritu Sancto regressus est a Jordane: et agebatur a Spiritu in desertum

2 diebus quadraginta, et tentabatur a diabolo. Et nihil manducavit in diebus illis: et consummatis illis esuriit.

3 Dixit autem illi diabolus: Si Filius Dei es, dic lapidi huic ut panis fiat.

4 Et respondit ad illum Jesus: Scriptum est: Quia non in solo pane vivit homo, sed in omni verbo Dei.

5 Et duxit illum diabolus in montem excelsum, et ostendit illi omnia regna orbis terræ in momento temporis,

6 et ait illi: Tibi dabo potestatem hanc universam, et gloriam illorum: quia mihi tradita sunt, et cui volo do illa.

7 Tu ergo si adoraveris coram me, erunt tua omnia.

8 Et respondens Jesus, dixit illi: Scriptum est: Dominum Deum tuum adorabis, et illi soli servies.

9 Et duxit illum in Jerusalem, et statuit eum super pinnam templi, et dixit illi: Si Filius Dei es, mitte te hinc deorsum.

10 Scriptum est enim quod angelis suis mandavit de te, ut conservent te:

11 et quia in manibus tollent te, ne forte offendas ad lapidem pedem tuum.

12 Et respondens Jesus, ait illi: Dictum est: Non tentabis Dominum Deum tuum.

13 Et consummata omni tentatione, diabolus recessit ab illo, usque ad tempus.

14 Et regressus est Jesus in virtute Spiritus in Galilæam, et fama exiit per universam regionem de illo.

15 Et ipse docebat in synagogis eorum, et magnificabatur ab omnibus.

16 Et venit Nazareth, ubi erat nutritus, et intravit secundum consuetudinem suam die sabbati in synagogam, et surrexit legere.

17 Et traditus est illi liber Isaiæ prophetæ. Et ut revolvit librum, invenit locum ubi scriptum erat:

18 Spiritus Domini super me: propter quod unxit me, evangelizare pauperibus misit me, sanare contritos corde,

19 prædicare captivis remissionem, et cæcis visum, dimittere confractos in remissionem, prædicare annum Domini acceptum et diem retributionis.

20 Et cum plicuisset librum, reddit ministro, et sedit. Et omnium in synagoga oculi erant intendentes in eum.

21 Cœpit autem dicere ad illos: Quia hodie impleta est hæc scriptura in auribus vestris.

22 Et omnes testimonium illi dabant: et mirabantur in verbis gratiæ, quæ procedebant de ore ipsius, et dicebant: Nonne hic est filius Joseph?

23 Et ait illis: Utique dicetis mihi hanc similitudinem: Medice cura teipsum: quanta audivimus facta in Capharnaum, fac et hic in patria tua.

24 Ait autem: Amen dico vobis, quia nemo propheta acceptus est in patria sua.

25 In veritate dico vobis, multæ viduæ erant in diebus Eliæ in Israël, quando clausum est cælum annis tribus et mensibus sex, cum facta esset fames magna in omni terra:

26 et ad nullam illarum missus est Elias, nisi in Sarepta Sidoniæ, ad mulierem viduam.

27 Et multi leprosi erant in Israël sub Eliseo propheta: et nemo eorum mundatus est nisi Naaman Syrus.

28 Et repleti sunt omnes in synagoga ira, hæc audientes.

29 Et surrexerunt, et ejecerunt illum extra civitatem: et duxerunt illum usque ad supercilium montis, super quem civitas illorum erat ædificata, ut præcipitarent eum.

30 Ipse autem transiens per medium illorum, ibat.

31 Et descendit in Capharnaum civitatem Galilææ, ibique docebat illos sabbatis.

32 Et stupebant in doctrina ejus, quia in potestate erat sermo ipsius.

33 Et in synagoga erat homo habens dæmonium immundum, et exclamavit voce magna,

34 dicens: Sine, quid nobis et tibi, Jesu Nazarene? venisti perdere nos? scio te quis sis, Sanctus Dei.

35 Et increpavit illum Jesus, dicens: Obmutesce, et exi ab eo. Et cum projecisset illum dæmonium in medium, exiit ab illo, nihilque illum nocuit.

36 Et factus est pavor in omnibus, et colloquebantur ad invicem, dicentes: Quod est hoc verbum, quia in potestate et virtute imperat immundis spiritibus, et exeunt?

37 Et divulgabatur fama de illo in omnem locum regionis.

38 Surgens autem Jesus de synagoga, introivit in domum Simonis. Socrus autem Simonis tenebatur magnis febribus: et rogaverunt illum pro ea.

39 Et stans super illam imperavit febri: et dimisit illam. Et continuo surgens, ministrabat illis.

40 Cum autem sol occidisset, omnes qui habebant infirmos variis languoribus, ducebant illos ad eum. At ille singulis manus imponens, curabat eos.

41 Exibant autem dæmonia a multis clamantia, et dicentia: Quia tu es Filius Dei: et increpans non sinebat ea loqui: quia sciebant ipsum esse Christum.

42 Facta autem die egressus ibat in desertum locum, et turbæ requirebant eum, et venerunt usque ad ipsum: et detinebant illum ne discederet ab eis.

43 Quibus ille ait: Quia et aliis civitatibus oportet me evangelizare regnum Dei: quia ideo missus sum.

44 Et erat prædicans in synagogis Galilææ.


Next: Luke 5