Sacred Texts  Bible  Index 
Luke Index
  Previous  Next 

Luke 11

GNT

1 καὶ ἐγένετο ἐν τῶ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, ὡς ἐπαύσατο, εἶπέν τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, κύριε, δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ἰωάννης ἐδίδαξεν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ.

2 εἶπεν δὲ αὐτοῖς, ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, πάτερ, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου· ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου·

3 τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ ἡμέραν·

4 καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν· καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν.

5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς, τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν μεσονυκτίου καὶ εἴπῃ αὐτῶ, φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους,

6 ἐπειδὴ φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω αὐτῶ·

7 κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, μή μοι κόπους πάρεχε· ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην εἰσίν· οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι.

8 λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὐ δώσει αὐτῶ ἀναστὰς διὰ τὸ εἶναι φίλον αὐτοῦ, διά γε τὴν ἀναίδειαν αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῶ ὅσων χρῄζει.

9 κἀγὼ ὑμῖν λέγω, αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν· ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε· κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὑμῖν.

10 πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῶ κρούοντι ἀνοιγ[ής]εται.

11 τίνα δὲ ἐξ ὑμῶν τὸν πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἰχθύν, καὶ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν αὐτῶ ἐπιδώσει;

12 ἢ καὶ αἰτήσει ᾠόν, ἐπιδώσει αὐτῶ σκορπίον;

13 εἰ οὗν ὑμεῖς πονηροὶ ὑπάρχοντες οἴδατε δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν.

14 καὶ ἦν ἐκβάλλων δαιμόνιον [, καὶ αὐτὸ ἦν] κωφόν· ἐγένετο δὲ τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ κωφός. καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι·

15 τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, ἐν βεελζεβοὺλ τῶ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια·

16 ἕτεροι δὲ πειράζοντες σημεῖον ἐξ οὐρανοῦ ἐζήτουν παρ᾽ αὐτοῦ.

17 αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν τὰ διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισθεῖσα ἐρημοῦται, καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει.

18 εἰ δὲ καὶ ὁ σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ; ὅτι λέγετε ἐν βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια.

19 εἰ δὲ ἐγὼ ἐν βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσιν; διὰ τοῦτο αὐτοὶ ὑμῶν κριταὶ ἔσονται.

20 εἰ δὲ ἐν δακτύλῳ θεοῦ [ἐγὼ] ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ.

21 ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶν τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ·

22 ἐπὰν δὲ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ αἴρει ἐφ᾽ ᾗ ἐπεποίθει, καὶ τὰ σκῦλα αὐτοῦ διαδίδωσιν.

23 ὁ μὴ ὢν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστιν, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει.

24 ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον, [τότε] λέγει, ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·

25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.

26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ ἑπτά, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

27 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῶ, μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.

28 αὐτὸς δὲ εἶπεν, μενοῦν μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ καὶ φυλάσσοντες.

29 τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστιν· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον ἰωνᾶ.

30 καθὼς γὰρ ἐγένετο ἰωνᾶς τοῖς νινευίταις σημεῖον, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ.

31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς· ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν σολομῶνος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον σολομῶνος ὧδε.

32 ἄνδρες νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν· ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον ἰωνᾶ ὧδε.

33 οὐδεὶς λύχνον ἅψας εἰς κρύπτην τίθησιν [οὐδὲ ὑπὸ τὸν μόδιον] ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φῶς βλέπωσιν.

34 ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός σου. ὅταν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἐστιν· ἐπὰν δὲ πονηρὸς ᾖ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν.

35 σκόπει οὗν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν.

36 εἰ οὗν τὸ σῶμά σου ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον μέρος τι σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον ὡς ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε.

37 ἐν δὲ τῶ λαλῆσαι ἐρωτᾷ αὐτὸν φαρισαῖος ὅπως ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῶ· εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν.

38 ὁ δὲ φαρισαῖος ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου.

39 εἶπεν δὲ ὁ κύριος πρὸς αὐτόν, νῦν ὑμεῖς οἱ φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε, τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας.

40 ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ τὸ ἔσωθεν ἐποίησεν;

41 πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην, καὶ ἰδοὺ πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν.

42 ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μὴ παρεῖναι.

43 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς.

44 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι [οἱ] περιπατοῦντες ἐπάνω οὐκ οἴδασιν.

45 ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει αὐτῶ, διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις.

46 ὁ δὲ εἶπεν, καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε τοῖς φορτίοις.

47 οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν προφητῶν, οἱ δὲ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς.

48 ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν, ὅτι αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτοὺς ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε.

49 διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, ἀποστελῶ εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσιν καὶ διώξουσιν,

50 ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ ἐκκεχυμένον ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης,

51 ἀπὸ αἵματος ἅβελ ἕως αἵματος ζαχαρίου τοῦ ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου· ναί, λέγω ὑμῖν, ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης.

52 οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως· αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθατε καὶ τοὺς εἰσερχομένους ἐκωλύσατε.

53 κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων,

54 ἐνεδρεύοντες αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ.

KJV

1  And2532 it came to pass,1096 that, as he846 was1511 praying4336 in1722 a certain5100 place,5117 when5613 he ceased,3973 one5100 of his846 disciples3101 said2036 unto4314 him,846 Lord,2962 teach1321 us2248 to pray,4336 as2531 John2491 also2532 taught1321 his848 disciples.3101

2  And1161 he said2036 unto them,846 When3752 ye pray,4336 say,3004 Our2257 Father3962 which3588 art in1722 heaven,3772 Hallowed37 be thy4675 name.3686 Thy4675 kingdom932 come.2064 Thy4675 will2307 be done,1096 as5613 in1722 heaven,3772 so2532 in1909 earth.1093

3  Give1325 us2254 day by day2596 2250 our2257 daily1967 bread.740

4  And2532 forgive863 us2254 our2257 sins;266 for1063 we846 also2532 forgive863 every one3956 that is indebted3784 to us.2254 And2532 lead1533 us2248 not3361 into1519 temptation;3986 but235 deliver4506 us2248 from575 evil.4190

5  And2532 he said2036 unto4314 them,846 Which5101 of1537 you5216 shall have2192 a friend,5384 and2532 shall go4198 unto4314 him846 at midnight,3317 and2532 say2036 unto him,846 Friend,5384 lend5531 me3427 three5140 loaves;740

6  For1894 a friend5384 of mine3450 in1537 his journey3598 is come3854 to4314 me,3165 and2532 I have2192 nothing3756 to3739 set before3908 him?846

7  And he2548 from within2081 shall answer611 and say,2036 Trouble me not:3930 3427 3361 2873 the3588 door2374 is now2235 shut,2808 and2532 my3450 children3813 are1526 with3326 me1700 in1519 bed;2845 I cannot1410 3756 rise450 and give1325 thee.4671

8  I say3004 unto you,5213 Though1499 he will not3756 rise450 and give1325 him,846 because he is1511 his846 friend,5384 yet1065 because1223 of his846 importunity335 he will rise1453 and give1325 him846 as many as3745 he needeth.5535

9  And I2504 say3004 unto you,5213 Ask,154 and2532 it shall be given1325 you;5213 seek,2212 and2532 ye shall find;2147 knock,2925 and2532 it shall be opened455 unto you.5213

10  For1063 every one3956 that asketh154 receiveth;2983 and2532 he that seeketh2212 findeth;2147 and2532 to him that knocketh2925 it shall be opened.455

11  If1161 a son5207 shall ask154 bread740 of any5101 of you5216 that is a father,3962 will he3361 give1929 him846 a stone?3037 or2532 if1487 he ask a fish,2486 will3361 he for473 a fish2486 give1929 him846 a serpent?3789

12  Or2228 2532 if1437 he shall ask154 an egg,5609 will he3361 offer1929 him846 a scorpion?4651

13  If1487 ye5210 then,3767 being5225 evil,4190 know1492 how to give1325 good18 gifts1390 unto your5216 children:5043 how much4214 more3123 shall your heavenly1537 3772 Father3962 give1325 the Holy40 Spirit4151 to them that ask154 him?846

14  And2532 he was2258 casting out1544 a devil,1140 and2532 it846 was2258 dumb.2974 And1161 it came to pass,1096 when the3588 devil1140 was gone out,1831 the3588 dumb2974 spake;2980 and2532 the3588 people3793 wondered.2296

15  But1161 some5100 of1537 them846 said,2036 He casteth out1544 devils1140 through1722 Beelzebub954 the chief758 of the3588 devils.1140

16  And1161 others,2087 tempting3985 him, sought2212 of3844 him846 a sign4592 from1537 heaven.3772

17  But1161 he,846 knowing1492 their846 thoughts,1270 said2036 unto them,846 Every3956 kingdom932 divided1266 against1909 itself1438 is brought to desolation;2049 and2532 a house3624 divided against1909 a house3624 falleth.4098

18  1161 If1487 Satan4567 also2532 be divided1266 against1909 himself,1438 how4459 shall his846 kingdom932 stand?2476 because3754 ye say3004 that I3165 cast out1544 devils1140 through1722 Beelzebub.954

19  And1161 if1487 I1473 by1722 Beelzebub954 cast out1544 devils,1140 by1722 whom5101 do your5216 sons5207 cast them out?1544 therefore1223 5124 shall they846 be2071 your5216 judges.2923

20  But1161 if1487 I with1722 the finger1147 of God2316 cast out1544 devils,1140 no doubt686 the3588 kingdom932 of God2316 is come5348 upon1909 you.5209

21  When3752 a strong man2478 armed2528 keepeth5442 his1438 palace,833 his846 goods5224 are2076 in1722 peace:1515

22  But1161 when1875 a stronger2478 than he846 shall come upon1904 him, and overcome3528 him,846 he taketh142 from him all his armor3833 846 wherein1909 3739 he trusted,3982 and2532 divideth1239 his846 spoils.4661

23  He that is5607 not3361 with3326 me1700 is2076 against2596 me:1700 and2532 he that gathereth4863 not3361 with3326 me1700 scattereth.4650

24  When3752 the3588 unclean169 spirit4151 is gone1831 out of575 a man,444 he walketh1330 through1223 dry504 places,5117 seeking2212 rest;372 and2532 finding2147 none,3361 he saith,3004 I will return5290 unto1519 my3450 house3624 whence3606 I came out.1831

25  And2532 when he cometh,2064 he findeth2147 it swept4563 and2532 garnished.2885

26  Then5119 goeth4198 he, and2532 taketh3880 to him seven2033 other2087 spirits4151 more wicked4191 than himself;1438 and2532 they enter in,1525 and2532 dwell2730 there:1563 and2532 the3588 last2078 state of that1565 man444 is1096 worse5501 than the3588 first.4413

27  And1161 it came to pass,1096 as he846 spake3004 these things,5023 a certain5100 woman1135 of1537 the3588 company3793 lifted up1869 her voice,5456 and said2036 unto him,846 Blessed3107 is the3588 womb2836 that bare941 thee,4571 and2532 the paps3149 which3739 thou hast sucked.2337

28  But1161 he846 said,2036 Yea rather,3304 blessed3107 are they that hear191 the3588 word3056 of God,2316 and2532 keep5442 it.846

29  And1161 when the3588 people3793 were gathered thick together,1865 he began756 to say,3004 This3778 is2076 an evil4190 generation:1074 they seek1934 a sign;4592 and2532 there shall no3756 sign4592 be given1325 it,846 but1508 the3588 sign4592 of Jonah2495 the3588 prophet.4396

30  For1063 as2531 Jonah2495 was1096 a sign4592 unto the444 Ninevites,3536 so3779 shall also2532 the3588 Son5207 of man444 be2071 to this5026 generation.1074

31  The queen938 of the south3558 shall rise up1453 in1722 the3588 judgment2920 with3326 the3588 men435 of this5026 generation,1074 and2532 condemn2632 them:846 for3754 she came2064 from1537 the3588 utmost parts4009 of the3588 earth1093 to hear191 the3588 wisdom4678 of Solomon;4672 and,2532 behold,2400 a greater4119 than Solomon4672 is here.5602

32  The men435 of Nineveh3535 shall rise up450 in1722 the3588 judgment2920 with3326 this5026 generation,1074 and2532 shall condemn2632 it:846 for3754 they repented3340 at1519 the3588 preaching2782 of Jonah;2495 and,2532 behold,2400 a greater4119 than Jonah2495 is here.5602

33  No man,3762 when he hath lighted681 a candle,3088 putteth5087 it in1519 a secret place,2927 neither3761 under5259 a bushel,3426 but235 on1909 a candlestick,3087 that2443 they which come in1531 may see991 the3588 light.5338

34  The3588 light3088 of the3588 body4983 is2076 the3588 eye:3788 therefore3767 when3752 thine4675 eye3788 is5600 single,573 thy4675 whole3650 body4983 also2532 is2076 full of light;5460 but1161 when1875 thine eye is5600 evil,4190 thy4675 body4983 also2532 is full of darkness.4652

35  Take heed4648 therefore3767 that the3588 light5457 which3588 is in1722 thee4671 be2076 not3361 darkness.4655

36  If1487 thy4675 whole3650 body4983 therefore3767 be full of light,5460 having2192 no3361 5100 part3313 dark,4652 the whole3650 shall be2071 full of light,5460 as5613 when3752 the3588 bright shining796 of a candle3088 doth give thee light.5461 4571

37  And1161 as he spake,2980 a certain5100 Pharisee5330 besought2065 him846 to3704 dine709 with3844 him:846 and1161 he went1525 in, and sat down to meat.377

38  And1161 when the3588 Pharisee5330 saw1492 it, he marveled2296 that3754 he had not3756 first4412 washed907 before4253 dinner.712

39  And1161 the3588 Lord2962 said2036 unto4314 him,846 Now3568 do ye5210 Pharisees5330 make clean2511 the3588 outside1855 of the3588 cup4221 and2532 the3588 platter;4094 but1161 your5216 inward part2081 is full1073 of ravening724 and2532 wickedness.4189

40  Ye fools,878 did not3756 he that made4160 that3588 which is without1855 make4160 that3588 which is within2081 also?2532

41  But4133 rather give1325 alms1654 of such things as ye have;1751 and,2532 behold,2400 all things3956 are2076 clean2513 unto you.5213

42  But235 woe3759 unto you,5213 Pharisees!5330 for3754 ye tithe586 mint2238 and2532 rue4076 and2532 all manner3956 of herbs,3001 and2532 pass over3928 judgment2920 and2532 the3588 love26 of God:2316 these5023 ought1163 ye to have done,4160 and not to leave the other undone.2548 3361 863

43  Woe3759 unto you,5213 Pharisees!5330 for3754 ye love25 the3588 uppermost seats4410 in1722 the3588 synagogues,4864 and2532 greetings783 in1722 the3588 markets.58

44  Woe3759 unto you,5213 scribes1122 and2532 Pharisees,5330 hypocrites!5273 for3754 ye are2075 as5613 graves3419 which appear not,82 and2532 the3588 men444 that walk4043 over1883 them are not aware1492 3756 of them.

45  Then1161 answered611 one5100 of the3588 lawyers,3544 and said3004 unto him,846 Master,1320 thus5023 saying3004 thou reproachest5195 us2248 also.2532

46  And1161 he3588 said,2036 Woe3759 unto you5213 also,2532 ye lawyers!3544 for3754 ye lade5412 men444 with burdens5413 grievous to be borne,1419 and2532 ye yourselves846 touch4379 not3756 the3588 burdens5413 with one1520 of your5216 fingers.1147

47  Woe3759 unto you!5213 for3754 ye build3618 the3588 sepulchers3419 of the3588 prophets,4396 and1161 your5216 fathers3962 killed615 them.846

48  Truly686 ye bear witness3140 that2532 ye allow4909 the3588 deeds2041 of your5216 fathers:3962 for3754 they846 indeed3303 killed615 them,846 and1161 ye5210 build3618 their846 sepulchers.3419

49  Therefore1223 5124 also2532 said2036 the3588 wisdom4678 of God,2316 I will send649 1519 them846 prophets4396 and2532 apostles,652 and2532 some of1537 them846 they shall slay615 and2532 persecute:1559

50  That2443 the3588 blood129 of all3956 the3588 prophets,4396 which was shed1632 from575 the foundation2602 of the world,2889 may be required1567 of575 this5026 generation;1074

51  From575 the3588 blood129 of Abel6 unto2193 the3588 blood129 of Zacharias,2197 which perished622 between3342 the3588 altar2379 and2532 the3588 temple:3624 verily3483 I say3004 unto you,5213 It shall be required1567 of575 this5026 generation.1074

52  Woe3759 unto you,5213 lawyers!3544 for3754 ye have taken away142 the3588 key2807 of knowledge:1108 ye entered not in1525 3756 yourselves,846 and2532 them that were entering in1525 ye hindered.2967

53  And1161 as he846 said3004 these things5023 unto4314 them,846 the3588 scribes1122 and2532 the3588 Pharisees5330 began756 to urge1758 him vehemently,1171 and2532 to provoke him to speak653 846 of4012 many things:4119

54  Laying wait1748 for him,846 and2532 seeking2212 to catch2340 something5100 out of1537 his846 mouth,4750 that2443 they might accuse2723 him.846

Vul

1 Et factum est: cum esset in quodam loco orans, ut cessavit, dixit unus ex discipulis ejus ad eum: Domine, doce nos orare, sicut docuit et Joannes discipulos suos.

2 Et ait illis: Cum oratis, dicite: Pater, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum.

3 Panem nostrum quotidianum da nobis hodie.

4 Et dimitte nobis peccata nostra, siquidem et ipsi dimittimus omni debenti nobis. Et ne nos inducas in tentationem.

5 Et ait ad illos: Quis vestrum habebit amicum, et ibit ad illum media nocte, et dicet illi: Amice, commoda mihi tres panes,

6 quoniam amicus meus venit de via ad me, et non habeo quod ponam ante illum,

7 et ille de intus respondens dicat: Noli mihi molestus esse, jam ostium clausum est, et pueri mei mecum sunt in cubili: non possum surgere, et dare tibi.

8 Et si ille perseveraverit pulsans: dico vobis, etsi non dabit illi surgens eo quod amicus ejus sit, propter improbitatem tamen ejus surget, et dabit illi quotquot habet necessarios.

9 Et ego dico vobis: Petite, et dabitur vobis; quærite, et invenietis; pulsate, et aperietur vobis.

10 Omnis enim qui petit, accipit: et qui quærit, invenit: et pulsanti aperietur.

11 Quis autem ex vobis patrem petit panem, numquid lapidem dabit illi? aut piscem, numquid pro pisce serpentem dabit illi?

12 aut si petierit ovum, numquid porriget illi scorpionem?

13 Si ergo vos, cum sitis mali, nostis bona data dare filiis vestris: quanto magis Pater vester de cælo dabit spiritum bonum petentibus se?

14 Et erat ejiciens dæmonium, et illud erat mutum. Et cum ejecisset dæmonium, locutus est mutus, et admiratæ sunt turbæ.

15 Quidam autem ex eis dixerunt: In Beelzebub principe dæmoniorum ejicit dæmonia.

16 Et alii tentantes, signum de cælo quærebant ab eo.

17 Ipse autem ut vidit cogitationes eorum, dixit eis: Omne regnum in seipsum divisum desolabitur, et domus supra domum cadet.

18 Si autem et Satanas in seipsum divisus est, quomodo stabit regnum ejus? quia dicitis in Beelzebub me ejicere dæmonia.

19 Si autem ego in Beelzebub ejicio dæmonia: filii vestri in quo ejiciunt? ideo ipsi judices vestri erunt.

20 Porro si in digito Dei ejicio dæmonia: profecto pervenit in vos regnum Dei.

21 Cum fortis armatus custodit atrium suum, in pace sunt ea quæ possidet.

22 Si autem fortior eo superveniens vicerit eum, universa arma ejus auferet, in quibus confidebat, et spolia ejus distribuet.

23 Qui non est mecum, contra me est: et qui non colligit mecum, dispergit.

24 Cum immundus spiritus exierit de homine, ambulat per loca inaquosa, quærens requiem: et non inveniens dicit: Revertar in domum meam unde exivi.

25 Et cum venerit, invenit eam scopis mundatam, et ornatam.

26 Tunc vadit, et assumit septem alios spiritus secum, nequiores se, et ingressi habitant ibi. Et fiunt novissima hominis illius pejora prioribus.

27 Factum est autem, cum hæc diceret: extollens vocem quædam mulier de turba dixit illi: Beatus venter qui te portavit, et ubera quæ suxisti.

28 At ille dixit: Quinimmo beati, qui audiunt verbum Dei et custodiunt illud.

29 Turbis autem concurrentibus cœpit dicere: Generatio hæc, generatio nequam est: signum quærit, et signum non dabitur ei, nisi signum Jonæ prophetæ.

30 Nam sicut fuit Jonas signum Ninivitis, ita erit et Filius hominis generationi isti.

31 Regina austri surget in judicio cum viris generationis hujus, et condemnabit illos: quia venit a finibus terræ audire sapientiam Salomonis: et ecce plus quam Salomon hic.

32 Viri Ninivitæ surgent in judicio cum generatione hac, et condemnabunt illam: quia pœnitentiam egerunt ad prædicationem Jonæ, et ecce plus quam Jonas hic.

33 Nemo lucernam accendit, et in abscondito ponit, neque sub modio: sed supra candelabrum, ut qui ingrediuntur, lumen videant.

34 Lucerna corporis tui est oculus tuus. Si oculus tuus fuerit simplex, totum corpus tuum lucidum erit: si autem nequam fuerit, etiam corpus tuum tenebrosum erit.

35 Vide ergo ne lumen quod in te est, tenebræ sint.

36 Si ergo corpus tuum totum lucidum fuerit, non habens aliquam partem tenebrarum, erit lucidum totum, et sicut lucerna fulgoris illuminabit te.

37 Et cum loqueretur, rogavit illum quidam pharisæus ut pranderet apud se. Et ingressus recubuit.

38 Pharisæus autem cœpit intra se reputans dicere, quare non baptizatus esset ante prandium.

39 Et ait Dominus ad illum: Nunc vos pharisæi, quod deforis est calicis et catini, mundatis: quod autem intus est vestrum, plenum est rapina et iniquitate.

40 Stulti! nonne qui fecit quod deforis est, etiam id quod deintus est fecit?

41 Verumtamen quod superest, date eleemosynam: et ecce omnia munda sunt vobis.

42 Sed væ vobis, pharisæis, quia decimatis mentham, et rutam, et omne olus, et præteritis judicium et caritatem Dei: hæc autem oportuit facere, et illa non omittere.

43 Væ vobis, pharisæis, quia diligitis primas cathedras in synagogis, et salutationes in foro.

44 Væ vobis, quia estis ut monumenta, quæ non apparent, et homines ambulantes supra, nesciunt.

45 Respondens autem quidam ex legisperitis, ait illi: Magister, hæc dicens etiam contumeliam nobis facis.

46 At ille ait: Et vobis legisperitis væ: quia oneratis homines oneribus, quæ portare non possunt, et ipsi uno digito vestro non tangitis sarcinas.

47 Væ vobis, qui ædificatis monumenta prophetarum: patres autem vestri occiderunt illos.

48 Profecto testificamini quod consentitis operibus patrum vestrorum: quoniam ipsi quidem eos occiderunt, vos autem ædificatis eorum sepulchra.

49 Propterea et sapientia Dei dixit: Mittam ad illos prophetas, et apostolos, et ex illis occident, et persequentur:

50 ut inquiratur sanguis omnium prophetarum, qui effusus est a constitutione mundi a generatione ista,

51 a sanguine Abel, usque ad sanguinem Zachariæ, qui periit inter altare et ædem. Ita dico vobis, requiretur ab hac generatione.

52 Væ vobis, legisperitis, quia tulistis clavem scientiæ: ipsi non introistis, et eos qui introibant, prohibuistis.

53 Cum autem hæc ad illos diceret, cœperunt pharisæi et legisperiti graviter insistere, et os ejus opprimere de multis,

54 insidiantes ei, et quærentes aliquid capere de ore ejus, ut accusarent eum.


Next: Luke 12