Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 2

GNT

1 τοῦ δὲ ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν βηθλέεμ τῆς ἰουδαίας ἐν ἡμέραις ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς ἱεροσόλυμα

2 λέγοντες, ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῶ.

3 ἀκούσας δὲ ὁ βασιλεὺς ἡρῴδης ἐταράχθη καὶ πᾶσα ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ,

4 καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν ποῦ ὁ χριστὸς γεννᾶται.

5 οἱ δὲ εἶπαν αὐτῶ, ἐν βηθλέεμ τῆς ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου·

6 καὶ σύ, βηθλέεμ γῆ ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν ἰσραήλ.

7 τότε ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος,

8 καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς βηθλέεμ εἶπεν, πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῶ.

9 οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν, καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὖ ἦν τὸ παιδίον.

10 ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.

11 καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῶ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῶ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν.

12 καὶ χρηματισθέντες κατ᾽ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς ἡρῴδην, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

13 ἀναχωρησάντων δὲ αὐτῶν ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῶ ἰωσὴφ λέγων, ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ φεῦγε εἰς αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν εἴπω σοι· μέλλει γὰρ ἡρῴδης ζητεῖν τὸ παιδίον τοῦ ἀπολέσαι αὐτό.

14 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ νυκτὸς καὶ ἀνεχώρησεν εἰς αἴγυπτον,

15 καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς τελευτῆς ἡρῴδου· ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος, ἐξ αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μου.

16 τότε ἡρῴδης ἰδὼν ὅτι ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων ἐθυμώθη λίαν, καὶ ἀποστείλας ἀνεῖλεν πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν βηθλέεμ καὶ ἐν πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτῆς ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσεν παρὰ τῶν μάγων.

17 τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ἰερεμίου τοῦ προφήτου λέγοντος,

18 φωνὴ ἐν ῥαμὰ ἠκούσθη, κλαυθμὸς καὶ ὀδυρμὸς πολύς· ῥαχὴλ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς, καὶ οὐκ ἤθελεν παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ εἰσίν.

19 τελευτήσαντος δὲ τοῦ ἡρῴδου ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου φαίνεται κατ᾽ ὄναρ τῶ ἰωσὴφ ἐν αἰγύπτῳ

20 λέγων, ἐγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ πορεύου εἰς γῆν ἰσραήλ, τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου.

21 ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβεν τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ εἰσῆλθεν εἰς γῆν ἰσραήλ.

22 ἀκούσας δὲ ὅτι ἀρχέλαος βασιλεύει τῆς ἰουδαίας ἀντὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἡρῴδου ἐφοβήθη ἐκεῖ ἀπελθεῖν· χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη τῆς γαλιλαίας,

23 καὶ ἐλθὼν κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην ναζαρέτ, ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν ὅτι ναζωραῖος κληθήσεται.

KJV

1  Now1161 when Jesus2424 was born1080 in1722 Bethlehem965 of Judea2449 in1722 the days2250 of Herod2264 the3588 king,935 behold,2400 there came3854 wise men3097 from575 the east395 to1519 Jerusalem,2414

2  Saying,3004 Where4226 is2076 he that is born5088 King935 of the3588 Jews?2453 for1063 we have seen1492 his846 star792 in1722 the3588 east,395 and2532 are come2064 to worship4352 him.846

3  When1161 Herod2264 the3588 king935 had heard191 these things, he was troubled,5015 and2532 all3956 Jerusalem2414 with3326 him.846

4  And2532 when he had gathered4863 all3956 the3588 chief priests749 and2532 scribes1122 of the3588 people2992 together, he demanded4441 of3844 them846 where4226 Christ5547 should be born.1080

5  And1161 they3588 said2036 unto him,846 In1722 Bethlehem965 of Judea:2449 for1063 thus3779 it is written1125 by1223 the3588 prophet,4396

6  And2532 thou4771 Bethlehem,965 in the land1093 of Judah,2448 art1488 not3760 the least1646 among1722 the3588 princes2232 of Judah:2448 for1063 out1537 of thee4675 shall come1831 a Governor,2233 that3748 shall rule4165 my3450 people2992 Israel.2474

7  Then5119 Herod,2264 when he had privily2977 called2564 the3588 wise men,3097 inquired of them diligently198 3844 846 what time5550 the3588 star792 appeared.5316

8  And2532 he sent3992 them846 to1519 Bethlehem,965 and said,2036 Go4198 and search1833 diligently199 for4012 the3588 young child;3813 and1161 when1875 ye have found2147 him, bring me word again,518 3427 that3704 I2504 may come2064 and worship4352 him846 also.

9  When1161 they3588 had heard191 the3588 king,935 they departed;4198 and,2532 lo,2400 the3588 star,792 which3739 they saw1492 in1722 the3588 east,395 went before4254 them,846 till2193 it came2064 and stood2476 over1883 where3757 the3588 young child3813 was.2258

10  When1161 they saw1492 the3588 star,792 they rejoiced5463 with exceeding4970 great3173 joy.5479

11  And2532 when they were come2064 into1519 the3588 house,3614 they saw1492 the3588 young child3813 with3326 Mary3137 his846 mother,3384 and2532 fell down,4098 and worshiped4352 him:846 and2532 when they had opened455 their848 treasures,2344 they presented4374 unto him846 gifts;1435 gold,5557 and2532 frankincense,3030 and2532 myrrh.4666

12  And2532 being warned of God5537 in2596 a dream3677 that they should not3361 return344 to4314 Herod,2264 they departed402 into1519 their own848 country another5561 243 way.3598

13  And1161 when they846 were departed,402 behold,2400 the angel32 of the Lord2962 appeareth5316 to Joseph2501 in2596 a dream,3677 saying,3004 Arise,1453 and take3880 the3588 young child3813 and2532 his846 mother,3384 and2532 flee5343 into1519 Egypt,125 and2532 be2468 thou there1563 until2193 302 I bring thee word:2036 4671 for1063 Herod2264 will3195 seek2212 the3588 young child3813 to destroy622 him.846

14  When1161 he3588 arose,1453 he took3880 the3588 young child3813 and2532 his846 mother3384 by night,3571 and2532 departed402 into1519 Egypt:125

15  And2532 was2258 there1563 until2193 the3588 death5054 of Herod:2264 that2443 it might be fulfilled4137 which3588 was spoken4483 of5259 the3588 Lord2962 by1223 the3588 prophet,4396 saying,3004 Out1537 of Egypt125 have I called2564 my3450 son.5207

16  Then5119 Herod,2264 when he saw1492 that3754 he was mocked1702 of5259 the3588 wise men,3097 was exceeding wroth,2373 3029 and2532 sent forth,649 and2532 slew337 all3956 the3588 children3816 that3588 were in1722 Bethlehem,965 and2532 in1722 all3956 the3588 coasts3725 thereof,846 from575 two years old1332 and2532 under,2736 according2596 to the3588 time5550 which3739 he had diligently inquired198 of3844 the3588 wise men.3097

17  Then5119 was fulfilled4137 that which was spoken4483 by5259 Jeremiah2408 the3588 prophet,4396 saying,3004

18  In1722 Ramah4471 was there a voice5456 heard,191 lamentation,2355 and2532 weeping,2805 and2532 great4183 mourning,3602 Rachel4478 weeping2799 for her848 children,5043 and2532 would2309 not3756 be comforted,3870 because3754 they are1526 not.3756

19  But1161 when Herod2264 was dead,5053 behold,2400 an angel32 of the Lord2962 appeareth5316 in2596 a dream3677 to Joseph2501 in1722 Egypt,125

20  Saying,3004 Arise,1453 and take3880 the3588 young child3813 and2532 his846 mother,3384 and2532 go4198 into1519 the land1093 of Israel:2474 for1063 they are dead2348 which sought2212 the3588 young child's3813 life.5590

21  And1161 he3588 arose,1453 and took3880 the3588 young child3813 and2532 his846 mother,3384 and2532 came2064 into1519 the land1093 of Israel.2474

22  But1161 when he heard191 that3754 Archelaus745 did reign936 in1909 Judea2449 in the room473 of his846 father3962 Herod,2264 he was afraid5399 to go565 thither:1563 notwithstanding,1161 being warned of God5537 in2596 a dream,3677 he turned aside402 into1519 the3588 parts3313 of Galilee:1056

23  And2532 he came2064 and dwelt2730 in1519 a city4172 called3004 Nazareth:3478 that3704 it might be fulfilled4137 which was spoken4483 by1223 the3588 prophets,4396 He shall be called2564 a Nazarene.3480

Vul

1 Cum ergo natus esset Jesus in Bethlehem Juda in diebus Herodis regis, ecce magi ab oriente venerunt Jerosolymam,

2 dicentes: Ubi est qui natus est rex Judæorum? vidimus enim stellam ejus in oriente, et venimus adorare eum.

3 Audiens autem Herodes rex, turbatus est, et omnis Jerosolyma cum illo.

4 Et congregans omnes principes sacerdotum, et scribas populi, sciscitabatur ab eis ubi Christus nasceretur.

5 At illi dixerunt: In Bethlehem Judæ: sic enim scriptum est per prophetam:

6 [Et tu Bethlehem terra Juda,
nequaquam minima es
in principibus Juda:
ex te enim exiet dux, qui regat populum meum Israël.]

7 Tunc Herodes clam vocatis magis diligenter didicit ab eis tempus stellæ, quæ apparuit eis:

8 et mittens illos in Bethlehem, dixit: Ite, et interrogate diligenter de puero: et cum inveneritis, renuntiate mihi, ut et ego veniens adorem eum.

9 Qui cum audissent regem, abierunt, et ecce stella, quam viderant in oriente, antecedebat eos, usque dum veniens staret supra, ubi erat puer.

10 Videntes autem stellam gavisi sunt gaudio magno valde.

11 Et intrantes domum, invenerunt puerum cum Maria matre ejus, et procidentes adoraverunt eum: et apertis thesauris suis obtulerunt ei munera, aurum, thus, et myrrham.

12 Et responso accepto in somnis ne redirent ad Herodem, per aliam viam reversi sunt in regionem suam.

13 Qui cum recessissent, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph, dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et fuge in Ægyptum, et esto ibi usque dum dicam tibi. Futurum est enim ut Herodes quærat puerum ad perdendum eum.

14 Qui consurgens accepit puerum et matrem ejus nocte, et secessit in Ægyptum:

15 et erat ibi usque ad obitum Herodis: ut adimpleretur quod dictum est a Domino per prophetam dicentem: Ex Ægypto vocavi filium meum.

16 Tunc Herodes videns quoniam illusus esset a magis, iratus est valde, et mittens occidit omnes pueros, qui erant in Bethlehem, et in omnibus finibus ejus, a bimatu et infra secundum tempus, quod exquisierat a magis.

17 Tunc adimpletum est quod dictum est per Jeremiam prophetam dicentem:

18 [Vox in Rama audita est
ploratus, et ululatus multus:
Rachel plorans filios suos,
et noluit consolari, quia non sunt.]

19 Defuncto autem Herode, ecce angelus Domini apparuit in somnis Joseph in Ægypto,

20 dicens: Surge, et accipe puerum, et matrem ejus, et vade in terram Israël: defuncti sunt enim qui quærebant animam pueri.

21 Qui consurgens, accepit puerum, et matrem ejus, et venit in terram Israël.

22 Audiens autem quod Archelaus regnaret in Judæa pro Herode patre suo, timuit illo ire: et admonitus in somnis, secessit in partes Galilææ.

23 Et veniens habitavit in civitate quæ vocatur Nazareth: ut adimpleretur quod dictum est per prophetas: Quoniam Nazaræus vocabitur.


Next: Matthew 3