Sacred Texts  Bible  Index 
Matthew Index
  Previous  Next 

Matthew 22

GNT

1 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἰησοῦς πάλιν εἶπεν ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λέγων,

2 ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησεν γάμους τῶ υἱῶ αὐτοῦ.

3 καὶ ἀπέστειλεν τοὺς δούλους αὐτοῦ καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν.

4 πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους λέγων, εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, ἰδοὺ τὸ ἄριστόν μου ἡτοίμακα, οἱ ταῦροί μου καὶ τὰ σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα· δεῦτε εἰς τοὺς γάμους.

5 οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὃς μὲν εἰς τὸν ἴδιον ἀγρόν, ὃς δὲ ἐπὶ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ·

6 οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες τοὺς δούλους αὐτοῦ ὕβρισαν καὶ ἀπέκτειναν.

7 ὁ δὲ βασιλεὺς ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα αὐτοῦ ἀπώλεσεν τοὺς φονεῖς ἐκείνους καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν.

8 τότε λέγει τοῖς δούλοις αὐτοῦ, ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ ἦσαν ἄξιοι·

9 πορεύεσθε οὗν ἐπὶ τὰς διεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ὅσους ἐὰν εὕρητε καλέσατε εἰς τοὺς γάμους.

10 καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας οὓς εὖρον, πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς· καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ἀνακειμένων.

11 εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου·

12 καὶ λέγει αὐτῶ, ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; ὁ δὲ ἐφιμώθη.

13 τότε ὁ βασιλεὺς εἶπεν τοῖς διακόνοις, δήσαντες αὐτοῦ πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον· ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων.

14 πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί.

15 τότε πορευθέντες οἱ φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ.

16 καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῶ τοὺς μαθητὰς αὐτῶν μετὰ τῶν ἡρῳδιανῶν λέγοντες, διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων.

17 εἰπὲ οὗν ἡμῖν τί σοι δοκεῖ· ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον καίσαρι ἢ οὔ;

18 γνοὺς δὲ ὁ ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπεν, τί με πειράζετε, ὑποκριταί;

19 ἐπιδείξατέ μοι τὸ νόμισμα τοῦ κήνσου. οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῶ δηνάριον.

20 καὶ λέγει αὐτοῖς, τίνος ἡ εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή;

21 λέγουσιν αὐτῶ, καίσαρος. τότε λέγει αὐτοῖς, ἀπόδοτε οὗν τὰ καίσαρος καίσαρι καὶ τὰ τοῦ θεοῦ τῶ θεῶ.

22 καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν, καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν.

23 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῶ σαδδουκαῖοι, λέγοντες μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν

24 λέγοντες, διδάσκαλε, μωϊσῆς εἶπεν, ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ ἀναστήσει σπέρμα τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ.

25 ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί· καὶ ὁ πρῶτος γήμας ἐτελεύτησεν, καὶ μὴ ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ τῶ ἀδελφῶ αὐτοῦ·

26 ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος καὶ ὁ τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά.

27 ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανεν ἡ γυνή.

28 ἐν τῇ ἀναστάσει οὗν τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή; πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν.

29 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, πλανᾶσθε μὴ εἰδότες τὰς γραφὰς μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ θεοῦ·

30 ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν οὔτε γαμίζονται, ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι ἐν τῶ οὐρανῶ εἰσιν.

31 περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ θεοῦ λέγοντος,

32 ἐγώ εἰμι ὁ θεὸς ἀβραὰμ καὶ ὁ θεὸς ἰσαὰκ καὶ ὁ θεὸς ἰακώβ; οὐκ ἔστιν [ὁ] θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων.

33 καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ.

34 οἱ δὲ φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσεν τοὺς σαδδουκαίους συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό.

35 καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν [νομικὸς] πειράζων αὐτόν,

36 διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῶ νόμῳ;

37 ὁ δὲ ἔφη αὐτῶ, ἀγαπήσεις κύριον τὸν θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·

38 αὕτη ἐστὶν ἡ μεγάλη καὶ πρώτη ἐντολή.

39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.

40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος κρέμαται καὶ οἱ προφῆται.

41 συνηγμένων δὲ τῶν φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ ἰησοῦς

42 λέγων, τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστιν; λέγουσιν αὐτῶ, τοῦ δαυίδ.

43 λέγει αὐτοῖς, πῶς οὗν δαυὶδ ἐν πνεύματι καλεῖ αὐτὸν κύριον λέγων,

44 εἶπεν κύριος τῶ κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποκάτω τῶν ποδῶν σου;

45 εἰ οὗν δαυὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστιν;

46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῶ λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

KJV

1  And2532 Jesus2424 answered611 and spake2036 unto them846 again3825 by1722 parables,3850 and said,3004

2  The3588 kingdom932 of heaven3772 is like unto3666 a certain king,444 935 which3748 made4160 a marriage1062 for his848 son.5207

3  And2532 sent forth649 his848 servants1401 to call2564 them that were bidden2564 to1519 the3588 wedding:1062 and2532 they would2309 not3756 come.2064

4  Again,3825 he sent forth649 other243 servants,1401 saying,3004 Tell2036 them which are bidden,2564 Behold,2400 I have prepared2090 my3450 dinner:712 my3450 oxen5022 and2532 my fatlings4619 are killed,2380 and2532 all things3956 are ready:2092 come1205 unto1519 the3588 marriage.1062

5  But1161 they3588 made light of272 it, and went their ways,565 one3588 3303 to1519 his2398 farm,68 1161 another3588 3303 to1519 his848 merchandise:1711

6  And1161 the3588 remnant3062 took2902 his846 servants,1401 and entreated them spitefully,5195 and2532 slew615 them.

7  But1161 when the3588 king935 heard191 thereof, he was wroth:3710 and2532 he sent forth3992 his848 armies,4753 and destroyed622 those1565 murderers,5406 and2532 burned up1714 their846 city.4172

8  Then5119 saith3004 he to his848 servants,1401 The3588 wedding1062 3303 is2076 ready,2092 but1161 they which were bidden2564 were2258 not3756 worthy.514

9  Go4198 ye therefore3767 into1909 the3588 highways,1327 3598 and2532 as many as3745 302 ye shall find,2147 bid2564 to1519 the3588 marriage.1062

10  So2532 those1565 servants1401 went out1831 into1519 the3588 highways,3598 and gathered together4863 all3956 as many as3745 they found,2147 both5037 bad4190 and2532 good:18 and2532 the3588 wedding1062 was furnished4130 with guests.345

11  And1161 when the3588 king935 came in1525 to see2300 the3588 guests,345 he saw1492 there1563 a man444 which had not on1746 3756 a wedding1062 garment:1742

12  And2532 he saith3004 unto him,846 Friend,2083 how4459 camest1525 thou in hither5602 not3361 having2192 a wedding1062 garment?1742 And1161 he3588 was speechless.5392

13  Then5119 said2036 the3588 king935 to the3588 servants,1249 Bind1210 him846 hand5495 and2532 foot,4228 and take him away,142 846 and2532 cast1544 him into1519 outer1857 darkness;4655 there1563 shall be2071 weeping2805 and2532 gnashing1030 of teeth.3599

14  For1063 many4183 are1526 called,2822 but1161 few3641 are chosen.1588

15  Then5119 went4198 the3588 Pharisees,5330 and2532 took2983 counsel4824 how3704 they might entangle3802 him846 in1722 his talk.3056

16  And2532 they sent out649 unto him846 their848 disciples3101 with3326 the3588 Herodians,2265 saying,3004 Master,1320 we know1492 that3754 thou art1488 true,227 and2532 teachest1321 the3588 way3598 of God2316 in1722 truth,225 neither2532 3756 carest3199 thou4671 for4012 any3762 man: for1063 thou regardest991 not3756 the1519 person4383 of men.444

17  Tell2036 us2254 therefore,3767 What5101 thinkest1380 thou?4671 Is it lawful1832 to give1325 tribute2778 unto Caesar,2541 or2228 not?3756

18  But1161 Jesus2424 perceived1097 their846 wickedness,4189 and said,2036 Why5101 tempt3985 ye me,3165 ye hypocrites?5273

19  Show1925 me3427 the3588 tribute2778 money.3546 And1161 they3588 brought4374 unto him846 a penny.1220

20  And2532 he saith3004 unto them,846 Whose5101 is this3778 image1504 and2532 superscription?1923

21  They say3004 unto him,846 Caesar's.2541 Then5119 saith3004 he unto them,846 Render591 therefore3767 unto Caesar2541 the things3588 which are Caesar's;2541 and2532 unto God2316 the things3588 that are God's.2316

22  2532 When they had heard191 these words, they marveled,2296 and2532 left863 him,846 and went their way.565

23  The same1565 day2250 came4334 to him846 the Sadducees,4523 which say3004 that there is1511 no3361 resurrection,386 and2532 asked1905 him,846

24  Saying,3004 Master,1320 Moses3475 said,2036 If1437 a man5100 die,599 having2192 no3361 children,5043 his848 brother80 shall marry1918 his846 wife,1135 and2532 raise up450 seed4690 unto his848 brother.80

25  Now1161 there were2258 with3844 us2254 seven2033 brethren:80 and2532 the3588 first,4413 when he had married a wife,1060 deceased,5053 and,2532 having2192 no3361 issue,4690 left863 his848 wife1135 unto his848 brother:80

26  Likewise3668 the3588 second1208 also,2532 and2532 the3588 third,5154 unto2193 the3588 seventh.2033

27  And1161 last5305 of all3956 the3588 woman1135 died599 also.2532

28  Therefore3767 in1722 the3588 resurrection386 whose5101 wife1135 shall she be2071 of the3588 seven?2033 for1063 they all3956 had2192 her.846

29  1161 Jesus2424 answered611 and said2036 unto them,846 Ye do err,4105 not3361 knowing1492 the3588 Scriptures,1124 nor3366 the3588 power1411 of God.2316

30  For1063 in1722 the3588 resurrection386 they neither3777 marry,1060 nor3777 are given in marriage,1547 but235 are1526 as5613 the angels32 of God2316 in1722 heaven.3772

31  But1161 as touching4012 the3588 resurrection386 of the3588 dead,3498 have ye not3756 read314 that which was spoken4483 unto you5213 by5259 God,2316 saying,3004

32  I1473 am1510 the3588 God2316 of Abraham,11 and2532 the3588 God2316 of Isaac,2464 and2532 the3588 God2316 of Jacob2384 God2316 is2076 not3756 the God2316 of the dead,3498 but235 of the living.2198

33  And2532 when the3588 multitude3793 heard191 this, they were astonished1605 at1909 his846 doctrine.1322

34  But1161 when the3588 Pharisees5330 had heard191 that3754 he had put the Sadducees to silence,5392 3588 4523 they were gathered4863 together.1909 846

35  Then2532 one1520 of1537 them,846 which was a lawyer,3544 asked1905 him a question, tempting3985 him,846 and2532 saying,3004

36  Master,1320 which4169 is the great3173 commandment1785 in1722 the3588 law?3551

37  1161 Jesus2424 said2036 unto him,846 Thou shalt love25 the Lord2962 thy4675 God2316 with1722 all3650 thy4675 heart,2588 and2532 with1722 all3650 thy4675 soul,5590 and2532 with1722 all3650 thy4675 mind.1271

38  This3778 is2076 the first4413 and2532 great3173 commandment.1785

39  And1161 the second1208 is like unto3664 it,846 Thou shalt love25 thy4675 neighbor4139 as5613 thyself.4572

40  On1722 these5025 two1417 commandments1785 hang2910 all3650 the3588 law3551 and2532 the3588 prophets.4396

41  While1161 the3588 Pharisees5330 were gathered together,4863 Jesus2424 asked1905 them,846

42  Saying,3004 What5101 think1380 ye5213 of4012 Christ?5547 whose5101 son5207 is2076 he? They say3004 unto him,846 The son of David.1138

43  He saith3004 unto them,846 How4459 then3767 doth David1138 in1722 spirit4151 call2564 him846 Lord,2962 saying,3004

44  The3588 LORD2962 said2036 unto my3450 Lord,2962 Sit2521 thou on1537 my3450 right hand,1188 till2193 I make5087 thine4675 enemies2190 thy4675 footstool?5286 4228

45  If1487 David1138 then3767 call2564 him,846 Lord,2962 how4459 is2076 he his846 son?5207

46  And2532 no man3762 was able1410 to answer611 him846 a word,3056 neither3761 durst5111 any5100 man from575 that1565 day2250 forth ask1905 him846 any more3765 questions.

Vul

1 Et respondens Jesus, dixit iterum in parabolis eis, dicens:

2 Simile factum est regnum cælorum homini regi, qui fecit nuptias filio suo.

3 Et misit servos suos vocare invitatos ad nuptias, et nolebant venire.

4 Iterum misit alios servos, dicens: Dicite invitatis: Ecce prandium meum paravi, tauri mei et altilia occisa sunt, et omnia parata: venite ad nuptias.

5 Illi autem neglexerunt: et abierunt, alius in villam suam, alius vero ad negotiationem suam:

6 reliqui vero tenuerunt servos ejus, et contumeliis affectos occiderunt.

7 Rex autem cum audisset, iratus est: et missis exercitibus suis, perdidit homicidas illos, et civitatem illorum succendit.

8 Tunc ait servis suis: Nuptiæ quidem paratæ sunt, sed qui invitati erant, non fuerunt digni:

9 ite ergo ad exitus viarum, et quoscumque inveneritis, vocate ad nuptias.

10 Et egressi servi ejus in vias, congregaverunt omnes quos invenerunt, malos et bonos: et impletæ sunt nuptiæ discumbentium.

11 Intravit autem rex ut videret discumbentes, et vidit ibi hominem non vestitum veste nuptiali.

12 Et ait illi: Amice, quomodo huc intrasti non habens vestem nuptialem? At ille obmutuit.

13 Tunc dicit rex ministris: Ligatis manibus et pedibus ejus, mittite eum in tenebras exteriores: ibi erit fletus et stridor dentium.

14 Multi enim sunt vocati, pauci vero electi.

15 Tunc abeuntes pharisæi, consilium inierunt ut caperent eum in sermone.

16 Et mittunt ei discipulos suos cum Herodianis, dicentes: Magister, scimus quia verax es, et viam Dei in veritate doces, et non est tibi cura de aliquo: non enim respicis personam hominum:

17 dic ergo nobis quid tibi videtur, licet censum dare Cæsari, an non?

18 Cognita autem Jesus nequitia eorum, ait: Quid me tentatis, hypocritæ?

19 ostendite mihi numisma census. At illi obtulerunt ei denarium.

20 Et ait illis Jesus: Cujus est imago hæc, et superscriptio?

21 Dicunt ei: Cæsaris. Tunc ait illis: Reddite ergo quæ sunt Cæsaris, Cæsari: et quæ sunt Dei, Deo.

22 Et audientes mirati sunt, et relicto eo abierunt.

23 In illo die accesserunt ad eum sadducæi, qui dicunt non esse resurrectionem: et interrogaverunt eum,

24 dicentes: Magister, Moyses dixit: Si quis mortuus fuerit non habens filium, ut ducat frater ejus uxorem illius, et suscitet semen fratri suo.

25 Erant autem apud nos septem fratres: et primus, uxore ducta, defunctus est: et non habens semen, reliquit uxorem suam fratri suo.

26 Similiter secundus, et tertius usque ad septimum.

27 Novissime autem omnium et mulier defuncta est.

28 In resurrectione ergo cujus erit de septem uxor? omnes enim habuerunt eam.

29 Respondens autem Jesus, ait illis: Erratis nescientes Scripturas, neque virtutem Dei.

30 In resurrectione enim neque nubent, neque nubentur: sed erunt sicut angeli Dei in cælo.

31 De resurrectione autem mortuorum non legistis quod dictum est a Deo dicente vobis:

32 Ego sum Deus Abraham, et Deus Isaac, et Deus Jacob? Non est Deus mortuorum, sed viventium.

33 Et audientes turbæ, mirabantur in doctrina ejus.

34 Pharisæi autem audientes quod silentium imposuisset sadducæis, convenerunt in unum:

35 et interrogavit eum unus ex eis legis doctor, tentans eum:

36 Magister, quod est mandatum magnum in lege?

37 Ait illi Jesus: Diliges Dominum Deum tuum ex toto corde tuo, et in tota anima tua, et in tota mente tua.

38 Hoc est maximum, et primum mandatum.

39 Secundum autem simile est huic: Diliges proximum tuum, sicut teipsum.

40 In his duobus mandatis universa lex pendet, et prophetæ.

41 Congregatis autem pharisæis, interrogavit eos Jesus,

42 dicens: Quid vobis videtur de Christo? cujus filius est? Dicunt ei: David.

43 Ait illis: Quomodo ergo David in spiritu vocat eum Dominum, dicens:

44 Dixit Dominus Domino meo: Sede a dextris meis, donec ponam inimicos tuos scabellum pedum tuorum?

45 Si ergo David vocat eum Dominum, quomodo filius ejus est?

46 Et nemo poterat ei respondere verbum: neque ausus fuit quisquam ex illa die eum amplius interrogare.


Next: Matthew 23