Sacred Texts  Bible  Index 
1 Peter Index
  Previous  Next 

1 Peter 2

GNT

1 ἀποθέμενοι οὗν πᾶσαν κακίαν καὶ πάντα δόλον καὶ ὑποκρίσεις καὶ φθόνους καὶ πάσας καταλαλιάς,

2 ὡς ἀρτιγέννητα βρέφη τὸ λογικὸν ἄδολον γάλα ἐπιποθήσατε, ἵνα ἐν αὐτῶ αὐξηθῆτε εἰς σωτηρίαν,

3 εἰ ἐγεύσασθε ὅτι χρηστὸς ὁ κύριος.

4 πρὸς ὃν προσερχόμενοι, λίθον ζῶντα, ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδεδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῶ ἐκλεκτὸν ἔντιμον,

5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον, ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους [τῶ] θεῶ διὰ ἰησοῦ χριστοῦ.

6 διότι περιέχει ἐν γραφῇ, ἰδοὺ τίθημι ἐν σιὼν λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ᾽ αὐτῶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ.

7 ὑμῖν οὗν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν· ἀπιστοῦσιν δὲ λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὖτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας

8 καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου· οἳ προσκόπτουσιν τῶ λόγῳ ἀπειθοῦντες, εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν.

9 ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς·

10 οἵ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ, οἱ οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

11 ἀγαπητοί, παρακαλῶ ὡς παροίκους καὶ παρεπιδήμους ἀπέχεσθαι τῶν σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν, αἵτινες στρατεύονται κατὰ τῆς ψυχῆς·

12 τὴν ἀναστροφὴν ὑμῶν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἔχοντες καλήν, ἵνα, ἐν ᾧ καταλαλοῦσιν ὑμῶν ὡς κακοποιῶν, ἐκ τῶν καλῶν ἔργων ἐποπτεύοντες δοξάσωσιν τὸν θεὸν ἐν ἡμέρᾳ ἐπισκοπῆς.

13 ὑποτάγητε πάσῃ ἀνθρωπίνῃ κτίσει διὰ τὸν κύριον· εἴτε βασιλεῖ ὡς ὑπερέχοντι,

14 εἴτε ἡγεμόσιν ὡς δι᾽ αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν κακοποιῶν ἔπαινον δὲ ἀγαθοποιῶν·

15 ὅτι οὕτως ἐστὶν τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ, ἀγαθοποιοῦντας φιμοῦν τὴν τῶν ἀφρόνων ἀνθρώπων ἀγνωσίαν·

16 ὡς ἐλεύθεροι, καὶ μὴ ὡς ἐπικάλυμμα ἔχοντες τῆς κακίας τὴν ἐλευθερίαν, ἀλλ᾽ ὡς θεοῦ δοῦλοι.

17 πάντας τιμήσατε, τὴν ἀδελφότητα ἀγαπᾶτε, τὸν θεὸν φοβεῖσθε, τὸν βασιλέα τιμᾶτε.

18 οἱ οἰκέται ὑποτασσόμενοι ἐν παντὶ φόβῳ τοῖς δεσπόταις, οὐ μόνον τοῖς ἀγαθοῖς καὶ ἐπιεικέσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς σκολιοῖς.

19 τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ συνείδησιν θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων ἀδίκως.

20 ποῖον γὰρ κλέος εἰ ἁμαρτάνοντες καὶ κολαφιζόμενοι ὑπομενεῖτε; ἀλλ᾽ εἰ ἀγαθοποιοῦντες καὶ πάσχοντες ὑπομενεῖτε, τοῦτο χάρις παρὰ θεῶ.

21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ·

22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῶ στόματι αὐτοῦ·

23 ὃς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδόρει, πάσχων οὐκ ἠπείλει, παρεδίδου δὲ τῶ κρίνοντι δικαίως·

24 ὃς τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν αὐτὸς ἀνήνεγκεν ἐν τῶ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, ἵνα ταῖς ἁμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῇ δικαιοσύνῃ ζήσωμεν· οὖ τῶ μώλωπι ἰάθητε.

25 ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.

KJV

1  Wherefore3767 laying aside659 all3956 malice,2549 and2532 all3956 guile,1388 and2532 hypocrisies,5272 and2532 envies,5355 and2532 all3956 evil speakings,2636

2  As5613 newborn738 babes,1025 desire1971 the3588 sincere97 milk1051 of the word,3050 that2443 ye may grow837 thereby:1722 846

3  If so be1512 ye have tasted1089 that3754 the3588 Lord2962 is gracious.5543

4  To4314 whom3739 coming,4334 as unto a living2198 stone,3037 disallowed593 indeed3303 of5259 men,444 but1161 chosen1588 of3844 God,2316 and precious,1784

5  Ye846 also,2532 as5613 lively2198 stones,3037 are built up3618 a spiritual4152 house,3624 an holy40 priesthood,2406 to offer up399 spiritual4152 sacrifices,2378 acceptable2144 to God2316 by1223 Jesus2424 Christ.5547

6  Wherefore1352 also2532 it is contained4023 in1722 the3588 scripture,1124 Behold,2400 I lay5087 in1722 Zion4622 a chief corner stone,204 3037 elect,1588 precious:1784 and2532 he that believeth4100 on1909 him846 shall not3364 be confounded.2617

7  Unto you5213 therefore3767 which believe4100 he is precious:5092 but1161 unto them which be disobedient,544 the stone3037 which3739 the3588 builders3618 disallowed,593 the same3778 is made1096 the1519 head2776 of the corner,1137

8  And2532 a stone3037 of stumbling,4348 and2532 a rock4073 of offense,4625 even to them which3739 stumble4350 at the3588 word,3056 being disobedient:544 whereunto1519 3739 also2532 they were appointed.5087

9  But1161 ye5210 are a chosen1588 generation,1085 a royal934 priesthood,2406 a holy40 nation,1484 a peculiar1519 4047 people;2992 that3704 ye should show forth1804 the3588 praises703 of him3588 who hath called2564 you5209 out of1537 darkness4655 into1519 his846 marvelous2298 light:5457

10  Which3588 in time past4218 were not3756 a people,2992 but1161 are now3568 the people2992 of God:2316 which had not obtained mercy,1653 3756 but1161 now3568 have obtained mercy.1653

11  Dearly beloved,27 I beseech3870 you as5613 strangers3941 and2532 pilgrims,3927 abstain567 from fleshly4559 lusts,1939 which3748 war4754 against2596 the3588 soul;5590

12  Having2192 your5216 conversation391 honest2570 among1722 the3588 Gentiles:1484 that,2443 whereas1722 3739 they speak against2635 you5216 as5613 evildoers,2555 they may by1537 your good2570 works,2041 which they shall behold,2029 glorify1392 God2316 in1722 the day2250 of visitation.1984

13  Submit yourselves5293 to3767 every3956 ordinance2937 of man442 for the Lord's sake:1223 3588 2962 whether1535 it be to the king,935 as5613 supreme;5242

14  Or1535 unto governors,2232 as5613 unto them that are sent3992 by1223 him846 for1519 the punishment1557 of3303 evildoers,2555 and1161 for the praise1868 of them that do well.17

15  For3754 so3779 is2076 the3588 will2307 of God,2316 that with well doing15 ye may put to silence5392 the3588 ignorance56 of foolish878 men:444

16  As5613 free,1658 and2532 not3361 using2192 your liberty1657 for5613 a cloak1942 of maliciousness,2549 but235 as5613 the servants1401 of God.2316

17  Honor5091 all3956 men. Love25 the3588 brotherhood.81 Fear5399 God.2316 Honor5091 the3588 king.935

18  Servants,3610 be subject to5293 your masters1203 with1722 all3956 fear;5401 not3756 only3440 to the3588 good18 and2532 gentle,1933 but235 also2532 to the3588 froward.4646

19  For1063 this5124 is thankworthy,5485 if1487 a man5100 for1223 conscience4893 toward God2316 endure5297 grief,3077 suffering3958 wrongfully.95

20  For1063 what4169 glory2811 is it, if,1487 when ye be buffeted2852 2532 for your faults,264 ye shall take it patiently?5278 but235 if,1487 when ye do well,15 and2532 suffer3958 for it, ye take it patiently,5278 this5124 is acceptable5485 with3844 God.2316

21  For1063 even hereunto1519 5124 were ye called:2564 because3754 Christ5547 also2532 suffered3958 for5228 us,2257 leaving5277 us2254 an example,5261 that2443 ye should follow1872 his846 steps:2487

22  Who3739 did4160 no3756 sin,266 neither3761 was guile1388 found2147 in1722 his846 mouth:4750

23  Who,3739 when he was reviled,3058 reviled not again;486 3756 when he suffered,3958 he threatened546 not;3756 but1161 committed3860 himself to him that judgeth2919 righteously:1346

24  Who3739 his own self848 bare399 our2257 sins266 in1722 his own848 body4983 on1909 the3588 tree,3586 that2443 we, being dead581 to sins,266 should live2198 unto righteousness:1343 by whose3739 stripes3468 ye were healed.2390

25  For1063 ye were2258 as5613 sheep4263 going astray;4105 but235 are now3568 returned1994 unto1909 the3588 Shepherd4166 and2532 Bishop1985 of your5216 souls.5590

Vul

1 Deponentes igitur omnem malitiam, et omnem dolum, et simulationes, et invidias, et omnes detractiones,

2 sicut modo geniti infantes, rationabile, sine dolo lac concupiscite: ut in eo crescatis in salutem:

3 si tamen gustastis quoniam dulcis est Dominus.

4 Ad quem accedentes lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem electum, et honorificatum:

5 et ipsi tamquam lapides vivi superædificamini, domus spiritualis, sacerdotium sanctum, offerre spirituales hostias, acceptabiles Deo per Jesum Christum.

6 Propter quod continet Scriptura: Ecce pono in Sion lapidem summum angularem, electum, pretiosum: et qui crediderit in eum, non confundetur.

7 Vobis igitur honor credentibus: non credentibus autem lapis, quem reprobaverunt ædificantes: hic factus est in caput anguli,

8 et lapis offensionis, et petra scandali, his qui offendunt verbo, nec credunt in quo et positi sunt.

9 Vos autem genus electum, regale sacerdotium, gens sancta, populus acquisitionis: ut virtutes annuntietis ejus qui de tenebris vos vocavit in admirabile lumen suum.

10 Qui aliquando non populus, nunc autem populus Dei: qui non consecuti misericordiam, nunc autem misericordiam consecuti.

11 Carissimi, obsecro vos tamquam advenas et peregrinos abstinere vos a carnalibus desideriis, quæ militant adversus animam,

12 conversationem vestram inter gentes habentes bonam: ut in eo quod detrectant de vobis tamquam de malefactoribus, ex bonis operibus vos considerantes, glorificent Deum in die visitationis.

13 Subjecti igitur estote omni humanæ creaturæ propter Deum: sive regi quasi præcellenti:

14 sive ducibus tamquam ab eo missis ad vindictam malefactorum, laudem vero bonorum:

15 quia sic est voluntas Dei, ut benefacientes obmutescere faciatis imprudentium hominum ignorantiam:

16 quasi liberi, et non quasi velamen habentes malitiæ libertatem, sed sicut servi Dei.

17 Omnes honorate: fraternitatem diligite: Deum timete: regem honorificate.

18 Servi, subditi estote in omni timore dominis, non tantum bonis et modestis, sed etiam dyscolis.

19 Hæc est enim gratia, si propter Dei conscientiam sustinet quis tristitias, patiens injuste.

20 Quæ enim est gloria, si peccantes, et colaphizati suffertis? sed si bene facientes patienter sustinetis, hæc est gratia apud Deum.

21 In hoc enim vocati estis: quia et Christus passus est pro nobis, vobis relinquens exemplum ut sequamini vestigia ejus:

22 qui peccatum non fecit, nec inventus est dolus in ore ejus:

23 qui cum malediceretur, non maledicebat: cum pateretur, non comminabatur: tradebat autem judicanti se injuste:

24 qui peccata nostra ipse pertulit in corpore suo super lignum; ut peccatis mortui, justitiæ vivamus: cujus livore sanati estis.

25 Eratis enim sicut oves errantes, sed conversi estis nunc ad pastorem, et episcopum animarum vestrarum.


Next: 1 Peter 3