Sacred Texts  Bible  Index 
2 Peter Index
  Previous  Next 

2 Peter 1

GNT

1 συμεὼν πέτρος δοῦλος καὶ ἀπόστολος ἰησοῦ χριστοῦ τοῖς ἰσότιμον ἡμῖν λαχοῦσιν πίστιν ἐν δικαιοσύνῃ τοῦ θεοῦ ἡμῶν καὶ σωτῆρος ἰησοῦ χριστοῦ·

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη πληθυνθείη ἐν ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ καὶ ἰησοῦ τοῦ κυρίου ἡμῶν.

3 ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ,

4 δι᾽ ὧν τὰ τίμια καὶ μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ φύσεως, ἀποφυγόντες τῆς ἐν τῶ κόσμῳ ἐν ἐπιθυμίᾳ φθορᾶς.

5 καὶ αὐτὸ τοῦτο δὲ σπουδὴν πᾶσαν παρεισενέγκαντες ἐπιχορηγήσατε ἐν τῇ πίστει ὑμῶν τὴν ἀρετήν, ἐν δὲ τῇ ἀρετῇ τὴν γνῶσιν,

6 ἐν δὲ τῇ γνώσει τὴν ἐγκράτειαν, ἐν δὲ τῇ ἐγκρατείᾳ τὴν ὑπομονήν, ἐν δὲ τῇ ὑπομονῇ τὴν εὐσέβειαν,

7 ἐν δὲ τῇ εὐσεβείᾳ τὴν φιλαδελφίαν, ἐν δὲ τῇ φιλαδελφίᾳ τὴν ἀγάπην.

8 ταῦτα γὰρ ὑμῖν ὑπάρχοντα καὶ πλεονάζοντα οὐκ ἀργοὺς οὐδὲ ἀκάρπους καθίστησιν εἰς τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ ἐπίγνωσιν·

9 ᾧ γὰρ μὴ πάρεστιν ταῦτα, τυφλός ἐστιν μυωπάζων, λήθην λαβὼν τοῦ καθαρισμοῦ τῶν πάλαι αὐτοῦ ἁμαρτιῶν.

10 διὸ μᾶλλον, ἀδελφοί, σπουδάσατε βεβαίαν ὑμῶν τὴν κλῆσιν καὶ ἐκλογὴν ποιεῖσθαι· ταῦτα γὰρ ποιοῦντες οὐ μὴ πταίσητέ ποτε·

11 οὕτως γὰρ πλουσίως ἐπιχορηγηθήσεται ὑμῖν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν αἰώνιον βασιλείαν τοῦ κυρίου ἡμῶν καὶ σωτῆρος ἰησοῦ χριστοῦ.

12 διὸ μελλήσω ἀεὶ ὑμᾶς ὑπομιμνῄσκειν περὶ τούτων, καίπερ εἰδότας καὶ ἐστηριγμένους ἐν τῇ παρούσῃ ἀληθείᾳ.

13 δίκαιον δὲ ἡγοῦμαι, ἐφ᾽ ὅσον εἰμὶ ἐν τούτῳ τῶ σκηνώματι, διεγείρειν ὑμᾶς ἐν ὑπομνήσει,

14 εἰδὼς ὅτι ταχινή ἐστιν ἡ ἀπόθεσις τοῦ σκηνώματός μου, καθὼς καὶ ὁ κύριος ἡμῶν ἰησοῦς χριστὸς ἐδήλωσέν μοι·

15 σπουδάσω δὲ καὶ ἑκάστοτε ἔχειν ὑμᾶς μετὰ τὴν ἐμὴν ἔξοδον τὴν τούτων μνήμην ποιεῖσθαι.

16 οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾽ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.

17 λαβὼν γὰρ παρὰ θεοῦ πατρὸς τιμὴν καὶ δόξαν φωνῆς ἐνεχθείσης αὐτῶ τοιᾶσδε ὑπὸ τῆς μεγαλοπρεποῦς δόξης, ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός μου οὖτός ἐστιν, εἰς ὃν ἐγὼ εὐδόκησα _

18 καὶ ταύτην τὴν φωνὴν ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐξ οὐρανοῦ ἐνεχθεῖσαν σὺν αὐτῶ ὄντες ἐν τῶ ἁγίῳ ὄρει.

19 καὶ ἔχομεν βεβαιότερον τὸν προφητικὸν λόγον, ᾧ καλῶς ποιεῖτε προσέχοντες ὡς λύχνῳ φαίνοντι ἐν αὐχμηρῶ τόπῳ, ἕως οὖ ἡμέρα διαυγάσῃ καὶ φωσφόρος ἀνατείλῃ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν·

20 τοῦτο πρῶτον γινώσκοντες, ὅτι πᾶσα προφητεία γραφῆς ἰδίας ἐπιλύσεως οὐ γίνεται·

21 οὐ γὰρ θελήματι ἀνθρώπου ἠνέχθη προφητεία ποτέ, ἀλλὰ ὑπὸ πνεύματος ἁγίου φερόμενοι ἐλάλησαν ἀπὸ θεοῦ ἄνθρωποι.

KJV

1  Simon4826 Peter,4074 a servant1401 and2532 an apostle652 of Jesus2424 Christ,5547 to them that have obtained2975 like precious2472 faith4102 with us2254 through1722 the righteousness1343 of God2316 and2532 our2257 Savior4990 Jesus2424 Christ:5547

2  Grace5485 and2532 peace1515 be multiplied4129 unto you5213 through1722 the knowledge1922 of God,2316 and2532 of Jesus2424 our2257 Lord,2962

3  According as5613 his846 divine2304 power1411 hath given1433 unto us2254 all things3956 that3588 pertain unto4314 life2222 and2532 godliness,2150 through1223 the3588 knowledge1922 of him that hath called2564 us2248 to1223 glory1391 and2532 virtue:703

4  Whereby1223 3739 are given1433 unto us2254 exceeding great3176 and2532 precious5093 promises:1862 that2443 by1223 these5130 ye might be1096 partakers2844 of the divine2304 nature,5449 having escaped668 the3588 corruption5356 that is in1722 the world2889 through1722 lust.1939

5  And1161 beside this,846 5124 2532 giving3923 all3956 diligence,4710 add2023 to1722 your5216 faith4102 virtue;703 and1161 to1722 virtue703 knowledge;1108

6  And1161 to1722 knowledge1108 temperance;1466 and1161 to1722 temperance1466 patience;5281 and1161 to1722 patience5281 godliness;2150

7  And1161 to1722 godliness2150 brotherly kindness;5360 and1161 to1722 brotherly kindness5360 charity.26

8  For1063 if these things5023 be5225 in you,5213 and2532 abound,4121 they make2525 you that ye shall neither3756 be barren692 nor3761 unfruitful175 in1519 the3588 knowledge1922 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

9  But1063 he3739 that lacketh3918 3361 these things5023 is2076 blind,5185 and cannot see afar off,3467 and hath forgotten2983 3024 that he was purged2512 from his848 old3819 sins.266

10  Wherefore1352 the rather,3123 brethren,80 give diligence4704 to make4160 your5216 calling2821 and2532 election1589 sure:949 for1063 if ye do4160 these things,5023 ye shall never3364 4218 fall:4417

11  For1063 so3779 an entrance1529 shall be ministered unto2023 you5213 abundantly4146 into1519 the3588 everlasting166 kingdom932 of our2257 Lord2962 and2532 Savior4990 Jesus2424 Christ.5547

12  Wherefore1352 I will not3756 be negligent272 to put you always in remembrance5279 5209 104 of4012 these things,5130 though2539 ye know1492 them, and2532 be established4741 in1722 the3588 present3918 truth.225

13  Yea,1161 I think2233 it meet,1342 as long as1909 3745 I am1510 in1722 this5129 tabernacle,4638 to stir you up1326 5209 by putting you in remembrance;1722 5280

14  Knowing1492 that3754 shortly5031 I must2076 put off595 this my3450 tabernacle,4638 even2532 as2531 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ5547 hath showed1213 me.3427

15  Moreover1161 I will endeavor4704 that2532 ye5209 may be able after3326 my1699 decease1841 to have2192 these things5130 always1539 in remembrance.4160 3420

16  For1063 we have not3756 followed1811 cunningly devised4679 fables,3454 when we made known1107 unto you5213 the3588 power1411 and2532 coming3952 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 but235 were1096 eyewitnesses2030 of his1565 majesty.3168

17  For1063 he received2983 from3844 God2316 the Father3962 honor5092 and2532 glory,1391 when there came5342 such5107 a voice5456 to him846 from5259 the3588 excellent3169 glory,1391 This3778 is2076 my3450 beloved27 Son,5207 in1519 whom3739 I1473 am well pleased.2106

18  And2532 this5026 voice5456 which came5342 from1537 heaven3772 we2249 heard,191 when we were5607 with4862 him846 in1722 the3588 holy40 mount.3735

19  We have2192 also2532 a more sure949 word3056 of prophecy;4397 whereunto3739 ye do4160 well2573 that ye take heed,4337 as5613 unto a light3088 that shineth5316 in1722 a dark850 place,5117 until2193 3757 the day2250 dawn,1306 and2532 the day star5459 arise393 in1722 your5216 hearts:2588

20  Knowing1097 this5124 first,4412 that3754 no3956 3756 prophecy4394 of the Scripture1124 is1096 of any private2398 interpretation.1955

21  For1063 the prophecy4394 came5342 not3756 in old time4218 by the will2307 of man:444 but235 holy40 men444 of God2316 spake2980 as they were moved5342 by5259 the Holy40 Ghost.4151

Vul

1 Simon Petrus, servus et apostolus Jesu Christi, iis qui coæqualem nobiscum sortiti sunt fidem in justitia Dei nostri, et Salvatoris Jesu Christi.

2 Gratia vobis, et pax adimpleatur in cognitione Dei, et Christi Jesu Domini nostri:

3 Quomodo omnia nobis divinæ virtutis suæ, quæ ad vitam et pietatem donata sunt, per cognitionem ejus, qui vocavit nos propria gloria, et virtute,

4 per quem maxima, et pretiosa nobis promissa donavit: ut per hæc efficiamini divinæ consortes naturæ: fugientes ejus, quæ in mundo est, concupiscentiæ corruptionem.

5 Vos autem curam omnem subinferentes, ministrate in fide vestra virtutem, in virtute autem scientiam,

6 in scientia autem abstinentiam, in abstinentia autem patientiam, in patientia autem pietatem,

7 in pietate autem amorem fraternitatis, in amore autem fraternitatis caritatem.

8 Hæc enim si vobiscum adsint, et superent, non vacuos nec sine fructu vos constituent in Domini nostri Jesu Christi cognitione.

9 Cui enim non præsto sunt hæc, cæcus est, et manu tentans, oblivionem accipiens purgationis veterum suorum delictorum.

10 Quapropter fratres, magis satagite ut per bona opera certam vestram vocationem, et electionem faciatis: hæc enim facientes, non peccabitis aliquando.

11 Sic enim abundanter ministrabitur vobis introitus in æternum regnum Domini nostri et Salvatoris Jesu Christi.

12 Propter quod incipiam vos semper commonere de his: et quidem scientes et confirmatos vos in præsenti veritate.

13 Justum autem arbitror quamdiu sum in hoc tabernaculo, suscitare vos in commonitione:

14 certus quod velox est depositio tabernaculi mei secundum quod et Dominus noster Jesus Christus significavit mihi.

15 Dabo autem operam et frequenter habere vos post obitum meum, ut horum memoriam faciatis.

16 Non enim doctas fabulas secuto notam fecimus vobis Domini nostri Jesu Christi virtutem et præsentiam: sed speculatores facti illius magnitudinis.

17 Accipiens enim a Deo Patre honorem et gloriam, voce delapsa ad eum hujuscemodi a magnifica gloria: Hic est Filius meus dilectus, in quo mihi complacui, ipsum audite.

18 Et hanc vocem nos audivimus de cælo allatam, cum essemus cum ipso in monte sancto.

19 Et habemus firmiorem propheticum sermonem: cui benefacitis attendentes quasi lucernæ lucenti in caliginoso donec dies elucescat, et lucifer oriatur in cordibus vestris:

20 hoc primum intelligentes quod omnis prophetia Scripturæ propria interpretatione non fit.

21 Non enim voluntate humana allata est aliquando prophetia: sed Spiritu Sancto inspirati, locuti sunt sancti Dei homines.


Next: 2 Peter 2