Sacred Texts  Bible  Index 
Philippians Index
  Previous  Next 

Philippians 1

GNT

1 παῦλος καὶ τιμόθεος δοῦλοι χριστοῦ ἰησοῦ πᾶσιν τοῖς ἁγίοις ἐν χριστῶ ἰησοῦ τοῖς οὗσιν ἐν φιλίπποις σὺν ἐπισκόποις καὶ διακόνοις·

2 χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν καὶ κυρίου ἰησοῦ χριστοῦ.

3 εὐχαριστῶ τῶ θεῶ μου ἐπὶ πάσῃ τῇ μνείᾳ ὑμῶν,

4 πάντοτε ἐν πάσῃ δεήσει μου ὑπὲρ πάντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς τὴν δέησιν ποιούμενος,

5 ἐπὶ τῇ κοινωνίᾳ ὑμῶν εἰς τὸ εὐαγγέλιον ἀπὸ τῆς πρώτης ἡμέρας ἄχρι τοῦ νῦν,

6 πεποιθὼς αὐτὸ τοῦτο, ὅτι ὁ ἐναρξάμενος ἐν ὑμῖν ἔργον ἀγαθὸν ἐπιτελέσει ἄχρι ἡμέρας χριστοῦ ἰησοῦ·

7 καθώς ἐστιν δίκαιον ἐμοὶ τοῦτο φρονεῖν ὑπὲρ πάντων ὑμῶν, διὰ τὸ ἔχειν με ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμᾶς, ἔν τε τοῖς δεσμοῖς μου καὶ ἐν τῇ ἀπολογίᾳ καὶ βεβαιώσει τοῦ εὐαγγελίου συγκοινωνούς μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς ὄντας.

8 μάρτυς γάρ μου ὁ θεός, ὡς ἐπιποθῶ πάντας ὑμᾶς ἐν σπλάγχνοις χριστοῦ ἰησοῦ.

9 καὶ τοῦτο προσεύχομαι, ἵνα ἡ ἀγάπη ὑμῶν ἔτι μᾶλλον καὶ μᾶλλον περισσεύῃ ἐν ἐπιγνώσει καὶ πάσῃ αἰσθήσει,

10 εἰς τὸ δοκιμάζειν ὑμᾶς τὰ διαφέροντα, ἵνα ἦτε εἰλικρινεῖς καὶ ἀπρόσκοποι εἰς ἡμέραν χριστοῦ,

11 πεπληρωμένοι καρπὸν δικαιοσύνης τὸν διὰ ἰησοῦ χριστοῦ εἰς δόξαν καὶ ἔπαινον θεοῦ.

12 γινώσκειν δὲ ὑμᾶς βούλομαι, ἀδελφοί, ὅτι τὰ κατ᾽ ἐμὲ μᾶλλον εἰς προκοπὴν τοῦ εὐαγγελίου ἐλήλυθεν,

13 ὥστε τοὺς δεσμούς μου φανεροὺς ἐν χριστῶ γενέσθαι ἐν ὅλῳ τῶ πραιτωρίῳ καὶ τοῖς λοιποῖς πάσιν,

14 καὶ τοὺς πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ πεποιθότας τοῖς δεσμοῖς μου περισσοτέρως τολμᾶν ἀφόβως τὸν λόγον λαλεῖν.

15 τινὲς μὲν καὶ διὰ φθόνον καὶ ἔριν, τινὲς δὲ καὶ δι᾽ εὐδοκίαν τὸν χριστὸν κηρύσσουσιν·

16 οἱ μὲν ἐξ ἀγάπης, εἰδότες ὅτι εἰς ἀπολογίαν τοῦ εὐαγγελίου κεῖμαι,

17 οἱ δὲ ἐξ ἐριθείας τὸν χριστὸν καταγγέλλουσιν, οὐχ ἁγνῶς, οἰόμενοι θλῖψιν ἐγείρειν τοῖς δεσμοῖς μου.

18 τί γάρ; πλὴν ὅτι παντὶ τρόπῳ, εἴτε προφάσει εἴτε ἀληθείᾳ, χριστὸς καταγγέλλεται, καὶ ἐν τούτῳ χαίρω· ἀλλὰ καὶ χαρήσομαι,

19 οἶδα γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος ἰησοῦ χριστοῦ,

20 κατὰ τὴν ἀποκαραδοκίαν καὶ ἐλπίδα μου ὅτι ἐν οὐδενὶ αἰσχυνθήσομαι, ἀλλ᾽ ἐν πάσῃ παρρησίᾳ ὡς πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται χριστὸς ἐν τῶ σώματί μου, εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ θανάτου.

21 ἐμοὶ γὰρ τὸ ζῆν χριστὸς καὶ τὸ ἀποθανεῖν κέρδος.

22 εἰ δὲ τὸ ζῆν ἐν σαρκί, τοῦτό μοι καρπὸς ἔργου· καὶ τί αἱρήσομαι οὐ γνωρίζω.

23 συνέχομαι δὲ ἐκ τῶν δύο, τὴν ἐπιθυμίαν ἔχων εἰς τὸ ἀναλῦσαι καὶ σὺν χριστῶ εἶναι, πολλῶ [γὰρ] μᾶλλον κρεῖσσον·

24 τὸ δὲ ἐπιμένειν [ἐν] τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι᾽ ὑμᾶς.

25 καὶ τοῦτο πεποιθὼς οἶδα ὅτι μενῶ καὶ παραμενῶ πᾶσιν ὑμῖν εἰς τὴν ὑμῶν προκοπὴν καὶ χαρὰν τῆς πίστεως,

26 ἵνα τὸ καύχημα ὑμῶν περισσεύῃ ἐν χριστῶ ἰησοῦ ἐν ἐμοὶ διὰ τῆς ἐμῆς παρουσίας πάλιν πρὸς ὑμᾶς.

27 μόνον ἀξίως τοῦ εὐαγγελίου τοῦ χριστοῦ πολιτεύεσθε, ἵνα εἴτε ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ὑμᾶς εἴτε ἀπὼν ἀκούω τὰ περὶ ὑμῶν, ὅτι στήκετε ἐν ἑνὶ πνεύματι, μιᾷ ψυχῇ συναθλοῦντες τῇ πίστει τοῦ εὐαγγελίου,

28 καὶ μὴ πτυρόμενοι ἐν μηδενὶ ὑπὸ τῶν ἀντικειμένων, ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς ἔνδειξις ἀπωλείας, ὑμῶν δὲ σωτηρίας, καὶ τοῦτο ἀπὸ θεοῦ·

29 ὅτι ὑμῖν ἐχαρίσθη τὸ ὑπὲρ χριστοῦ, οὐ μόνον τὸ εἰς αὐτὸν πιστεύειν ἀλλὰ καὶ τὸ ὑπὲρ αὐτοῦ πάσχειν,

30 τὸν αὐτὸν ἀγῶνα ἔχοντες οἷον εἴδετε ἐν ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν ἐμοί.

KJV

1  Paul3972 and2532 Timothy,5095 the servants1401 of Jesus5547 Christ,5547 to all3956 the3588 saints40 in1722 Christ5547 Jesus2424 which are5607 at1722 Philippi,5375 with4862 the bishops1985 and2532 deacons:1249

2  Grace5485 be unto you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father,3962 and2532 from the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

3  I thank2168 my3450 God2316 upon1909 every3956 remembrance3417 of you,5216

4  Always3842 in1722 every3956 prayer1162 of mine3450 for5228 you5216 all3956 making4160 request1162 with3326 joy,5479

5  For1909 your5216 fellowship2842 in1519 the3588 gospel2098 from575 the first4413 day2250 until891 now;3568

6  Being confident3982 of this very thing,5124 848 that3754 he which hath begun1728 a good18 work2041 in1722 you5213 will perform2005 it until891 the day2250 of Jesus2424 Christ:5547

7  Even as2531 it is2076 meet1342 for me1698 to think5426 this5124 of5228 you5216 all,3956 because I3165 have2192 you5209 in1722 my heart;2588 inasmuch as both5037 in1722 my3450 bonds,1199 and2532 in the3588 defense627 and2532 confirmation951 of the3588 gospel,2098 ye5209 all3956 are5607 partakers4791 of my3450 grace.5485

8  For1063 God2316 is2076 my3450 record,3144 how5613 greatly I long after1971 you5209 all3956 in1722 the bowels4698 of Jesus2424 Christ.5547

9  And2532 this5124 I pray,4336 that2443 your5216 love26 may abound4052 yet2089 more3123 and2532 more3123 in1722 knowledge1922 and2532 in all3956 judgment;144

10  That ye5209 may approve1381 things that are excellent;1308 that2443 ye may be5600 sincere1506 and2532 without offense677 till1519 the day2250 of Christ;5547

11  Being filled4137 with the fruits2590 of righteousness,1343 which3588 are by1223 Jesus2424 Christ,5547 unto1519 the glory1391 and2532 praise1868 of God.2316

12  But1161 I would1014 ye5209 should understand,1097 brethren,80 that3754 the things3588 which happened unto2596 me1691 have fallen out2064 rather3123 unto1519 the furtherance4297 of the3588 gospel;2098

13  So that5620 my3450 bonds1199 in1722 Christ5547 are1096 manifest5318 in1722 all3650 the3588 palace,4232 and2532 in all3956 other3062 places;

14  And2532 many4119 of the3588 brethren80 in1722 the Lord,2962 waxing confident3982 by my3450 bonds,1199 are much more bold5111 4056 to speak2980 the3588 word3056 without fear.870

15  Some5100 indeed3303 preach2784 Christ5547 even2532 of1223 envy5355 and2532 strife;2054 and1161 some5100 also2532 of1223 good will:2107

16  The one3588 3303 preach2605 Christ5547 of1537 contention,2052 not3756 sincerely,55 supposing3633 to add2018 affliction2347 to my3450 bonds:1199

17  But1161 the other3588 of1537 love,26 knowing1492 that3754 I am set2749 for1519 the defense627 of the3588 gospel.2098

18  What5101 then?1063 notwithstanding,4133 every3956 way,5158 whether1535 in pretense,4392 or1535 in truth,225 Christ5547 is preached;2605 and2532 I therein1722 5129 do rejoice,5463 yea,235 and2532 will rejoice.5463

19  For1063 I know1492 that3754 this5124 shall turn576 to1519 my3427 salvation4991 through1223 your5216 prayer,1162 and2532 the supply2024 of the3588 Spirit4151 of Jesus2424 Christ,5547

20  According2596 to my3450 earnest expectation603 and2532 my hope,1680 that3754 in1722 nothing3762 I shall be ashamed,153 but235 that with1722 all3956 boldness,3954 as5613 always,3842 so now3568 also2532 Christ5547 shall be magnified3170 in1722 my3450 body,4983 whether1535 it be by1223 life,2222 or1535 by1223 death.2288

21  For1063 to me1698 to live2198 is Christ,5547 and2532 to die599 is gain.2771

22  But1161 if1487 I live2198 in1722 the flesh,4561 this5124 is the fruit2590 of my3427 labor:2041 yet2532 what5101 I shall choose138 I wot1107 not.3756

23  For1063 I am in a strait4912 between1537 two,1417 having2192 a desire1939 to depart,360 and2532 to be1511 with4862 Christ;5547 which is far4183 3123 better:2909

24  Nevertheless1161 to abide1961 in1722 the3588 flesh4561 is more needful316 for1223 you.5209

25  And2532 having this confidence,3982 5124 I know1492 that3754 I shall abide3306 and2532 continue with4839 you5213 all3956 for1519 your5216 furtherance4297 and2532 joy5479 of faith;4102

26  That2443 your5216 rejoicing2745 may be more abundant4052 in1722 Jesus2424 Christ5547 for1722 me1698 by1223 my1699 coming3952 to4314 you5209 again.3825

27  Only3440 let your conversation be4176 as it becometh516 the3588 gospel2098 of Christ:5547 that2443 whether1535 I come2064 and2532 see1492 you,5209 or else1535 be absent,548 I may hear191 of your affairs,5216 4012 that3754 ye stand fast4739 in1722 one1520 spirit,4151 with one3391 mind5590 striving together4866 for the3588 faith4102 of the3588 gospel;2098

28  And2532 in1722 nothing3367 terrified4426 3361 by5259 your adversaries:480 which3748 is2076 to them846 an3303 evident token1732 of perdition,684 but1161 to you5213 of salvation,4991 and2532 that5124 of575 God.2316

29  For3754 unto you5213 it is given5483 in the behalf5228 of Christ,5547 not3756 only3440 to believe4100 on1519 him,846 but235 also2532 to suffer3958 for his sake;5228 846

30  Having2192 the3588 same846 conflict73 which3634 ye saw1492 in1722 me,1698 and2532 now3568 hear191 to be in1722 me.1698

Vul

1 Paulus et Timotheus, servi Jesu Christi, omnibus sanctis in Christo Jesu, qui sunt Philippis, cum episcopis et diaconibus.

2 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.

3 Gratias ago Deo meo in omni memoria vestri,

4 semper in cunctis orationibus meis pro omnibus vobis, cum gaudio deprecationem faciens,

5 super communicatione vestra in Evangelio Christi a prima die usque nunc.

6 Confidens hoc ipsum, quia qui cœpit in vobis opus bonum, perficiet usque in diem Christi Jesu:

7 sicut est mihi justum hoc sentire pro omnibus vobis: eo quod habeam vos in corde, et in vinculis meis, et in defensione, et confirmatione Evangelii, socios gaudii mei omnes vos esse.

8 Testis enim mihi est Deus, quomodo cupiam omnes vos in visceribus Jesu Christi.

9 Et hoc oro, ut caritas vestra magis ac magis abundet in scientia, et in omni sensu:

10 ut probetis potiora, ut sitis sinceri, et sine offensa in diem Christi,

11 repleti fructu justitiæ per Jesum Christum, in gloriam et laudem Dei.

12 Scire autem vos volo fratres, quia quæ circa me sunt, magis ad profectum venerunt Evangelii:

13 ita ut vincula mea manifesta fierent in Christo in omni prætorio, et in ceteris omnibus,

14 et plures e fratribus in Domino confidentes vinculis meis, abundantius auderent sine timore verbum Dei loqui.

15 Quidam quidem et propter invidiam et contentionem: quidam autem et propter bonam voluntatem Christum prædicant:

16 quidam ex caritate, scientes quoniam in defensionem Evangelii positus sum.

17 Quidam autem ex contentione Christum annuntiant non sincere, existimantes pressuram se suscitare vinculis meis.

18 Quid enim? Dum omni modo sive per occasionem, sive per veritatem, Christus annuntietur: et in hoc gaudeo, sed et gaudebo.

19 Scio enim quia hoc mihi proveniet ad salutem, per vestram orationem, et subministrationem Spiritus Jesu Christi,

20 secundum exspectationem et spem meam, quia in nullo confundar: sed in omni fiducia sicut semper, et nunc magnificabitur Christus in corpore meo, sive per vitam, sive per mortem.

21 Mihi enim vivere Christus est, et mori lucrum.

22 Quod si vivere in carne, hic mihi fructus operis est, et quid eligam ignoro.

23 Coarctor autem e duobus: desiderium habens dissolvi, et esse cum Christo, multo magis melius:

24 permanere autem in carne, necessarium propter vos.

25 Et hoc confidens scio quia manebo, et permanebo omnibus vobis ad profectum vestrum, et gaudium fidei:

26 ut gratulatio vestra abundet in Christo Jesu in me, per meum adventum iterum ad vos.

27 Tantum digne Evangelio Christi conversamini: ut sive cum venero, et videro vos, sive absens audiam de vobis, quia statis in uno spiritu unanimes, collaborantes fidei Evangelii:

28 et in nullo terreamini ab adversariis: quæ illis est causa perditionis, vobis autem salutis, et hoc a Deo:

29 quia vobis donatum est pro Christo, non solum ut in eum credatis, sed ut etiam pro illo patiamini:

30 idem certamen habentes, quale et vidistis in me, et nunc audistis de me.


Next: Philippians 2