Sacred Texts  Bible  Index 
Revelation Index
  Previous  Next 

Revelation 2

GNT

1 τῶ ἀγγέλῳ τῆς ἐν ἐφέσῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ κρατῶν τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας ἐν τῇ δεξιᾷ αὐτοῦ, ὁ περιπατῶν ἐν μέσῳ τῶν ἑπτὰ λυχνιῶν τῶν χρυσῶν·

2 οἶδα τὰ ἔργα σου καὶ τὸν κόπον καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ ὅτι οὐ δύνῃ βαστάσαι κακούς, καὶ ἐπείρασας τοὺς λέγοντας ἑαυτοὺς ἀποστόλους καὶ οὐκ εἰσίν, καὶ εὖρες αὐτοὺς ψευδεῖς·

3 καὶ ὑπομονὴν ἔχεις, καὶ ἐβάστασας διὰ τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐ κεκοπίακες.

4 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι τὴν ἀγάπην σου τὴν πρώτην ἀφῆκες.

5 μνημόνευε οὗν πόθεν πέπτωκας, καὶ μετανόησον καὶ τὰ πρῶτα ἔργα ποίησον· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω τὴν λυχνίαν σου ἐκ τοῦ τόπου αὐτῆς, ἐὰν μὴ μετανοήσῃς.

6 ἀλλὰ τοῦτο ἔχεις, ὅτι μισεῖς τὰ ἔργα τῶν νικολαϊτῶν, ἃ κἀγὼ μισῶ.

7 ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῶ νικῶντι δώσω αὐτῶ φαγεῖν ἐκ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς, ὅ ἐστιν ἐν τῶ παραδείσῳ τοῦ θεοῦ.

8 καὶ τῶ ἀγγέλῳ τῆς ἐν σμύρνῃ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, ὃς ἐγένετο νεκρὸς καὶ ἔζησεν·

9 οἶδά σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων ἰουδαίους εἶναι ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ σατανᾶ.

10 μηδὲν φοβοῦ ἃ μέλλεις πάσχειν. ἰδοὺ μέλλει βάλλειν ὁ διάβολος ἐξ ὑμῶν εἰς φυλακὴν ἵνα πειρασθῆτε, καὶ ἕξετε θλῖψιν ἡμερῶν δέκα. γίνου πιστὸς ἄχρι θανάτου, καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον τῆς ζωῆς.

11 ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. ὁ νικῶν οὐ μὴ ἀδικηθῇ ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.

12 καὶ τῶ ἀγγέλῳ τῆς ἐν περγάμῳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὴν ῥομφαίαν τὴν δίστομον τὴν ὀξεῖαν·

13 οἶδα ποῦ κατοικεῖς, ὅπου ὁ θρόνος τοῦ σατανᾶ, καὶ κρατεῖς τὸ ὄνομά μου, καὶ οὐκ ἠρνήσω τὴν πίστιν μου καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ἀντιπᾶς ὁ μάρτυς μου ὁ πιστός μου, ὃς ἀπεκτάνθη παρ᾽ ὑμῖν, ὅπου ὁ σατανᾶς κατοικεῖ.

14 ἀλλ᾽ ἔχω κατὰ σοῦ ὀλίγα, ὅτι ἔχεις ἐκεῖ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν βαλαάμ, ὃς ἐδίδασκεν τῶ βαλὰκ βαλεῖν σκάνδαλον ἐνώπιον τῶν υἱῶν ἰσραήλ, φαγεῖν εἰδωλόθυτα καὶ πορνεῦσαι·

15 οὕτως ἔχεις καὶ σὺ κρατοῦντας τὴν διδαχὴν [τῶν] νικολαϊτῶν ὁμοίως.

16 μετανόησον οὗν· εἰ δὲ μή, ἔρχομαί σοι ταχύ, καὶ πολεμήσω μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ στόματός μου.

17 ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις. τῶ νικῶντι δώσω αὐτῶ τοῦ μάννα τοῦ κεκρυμμένου, καὶ δώσω αὐτῶ ψῆφον λευκὴν καὶ ἐπὶ τὴν ψῆφον ὄνομα καινὸν γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων.

18 καὶ τῶ ἀγγέλῳ τῆς ἐν θυατείροις ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ υἱὸς τοῦ θεοῦ, ὁ ἔχων τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ ὡς φλόγα πυρός, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ·

19 οἶδά σου τὰ ἔργα καὶ τὴν ἀγάπην καὶ τὴν πίστιν καὶ τὴν διακονίαν καὶ τὴν ὑπομονήν σου, καὶ τὰ ἔργα σου τὰ ἔσχατα πλείονα τῶν πρώτων.

20 ἀλλὰ ἔχω κατὰ σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα ἰεζάβελ, ἡ λέγουσα ἑαυτὴν προφῆτιν, καὶ διδάσκει καὶ πλανᾷ τοὺς ἐμοὺς δούλους πορνεῦσαι καὶ φαγεῖν εἰδωλόθυτα.

21 καὶ ἔδωκα αὐτῇ χρόνον ἵνα μετανοήσῃ, καὶ οὐ θέλει μετανοῆσαι ἐκ τῆς πορνείας αὐτῆς.

22 ἰδοὺ βάλλω αὐτὴν εἰς κλίνην, καὶ τοὺς μοιχεύοντας μετ᾽ αὐτῆς εἰς θλῖψιν μεγάλην, ἐὰν μὴ μετανοήσωσιν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῆς·

23 καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι ὁ ἐραυνῶν νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.

24 ὑμῖν δὲ λέγω τοῖς λοιποῖς τοῖς ἐν θυατείροις, ὅσοι οὐκ ἔχουσιν τὴν διδαχὴν ταύτην, οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν τὰ βαθέα τοῦ σατανᾶ, ὡς λέγουσιν, οὐ βάλλω ἐφ᾽ ὑμᾶς ἄλλο βάρος·

25 πλὴν ὃ ἔχετε κρατήσατε ἄχρι[ς] οὖ ἂν ἥξω.

26 καὶ ὁ νικῶν καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους τὰ ἔργα μου, δώσω αὐτῶ ἐξουσίαν ἐπὶ τῶν ἐθνῶν,

27 καὶ ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ, ὡς τὰ σκεύη τὰ κεραμικὰ συντρίβεται,

28 ὡς κἀγὼ εἴληφα παρὰ τοῦ πατρός μου, καὶ δώσω αὐτῶ τὸν ἀστέρα τὸν πρωϊνόν.

29 ὁ ἔχων οὗς ἀκουσάτω τί τὸ πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.

KJV

1  Unto the3588 angel32 of the3588 church1577 of Ephesus2179 write;1125 These things3592 saith3004 he that holdeth2902 the3588 seven2033 stars792 in1722 his848 right hand1188 who walketh4043 in1722 the midst3319 of the3588 seven2033 golden5552 candlesticks;3087

2  I know1492 thy4675 works,2041 and2532 thy4675 labor,2873 and2532 thy4675 patience,5281 and2532 how3754 thou canst1410 not3756 bear941 them which are evil:2556 and2532 thou hast tried3985 them which say5335 they are1511 apostles,652 and2532 are1526 not,3756 and2532 hast found2147 them846 liars:5571

3  And2532 hast borne,941 and2532 hast2192 patience,5281 and2532 for my name's sake1223 3450 3686 hast labored,2872 and2532 hast not3756 fainted.2577

4  Nevertheless235 I have2192 somewhat against2596 thee,4675 because3754 thou hast left863 thy4675 first4413 love.26

5  Remember3421 therefore3767 from whence4159 thou art fallen,1601 and2532 repent,3340 and2532 do4160 the3588 first4413 works;2041 or else1490 I will come2064 unto thee4671 quickly,5034 and2532 will remove2795 thy4675 candlestick3087 out of1537 his848 place,5117 except3362 thou repent.3340

6  But235 this5124 thou hast,2192 that3754 thou hatest3404 the3588 deeds2041 of the3588 Nicolaitanes,3531 which3739 I also2504 hate.3404

7  He that hath2192 an ear,3775 let him hear191 what5101 the3588 Spirit4151 saith3004 unto the3588 churches;1577 To him846 that overcometh3528 will I give1325 to eat5315 of1537 the3588 tree3586 of life,2222 which3739 is2076 in1722 the midst3319 of the3588 paradise3857 of God.2316

8  And2532 unto the3588 angel32 of the3588 church1577 in Smyrna4668 write;1125 These things3592 saith3004 the3588 first4413 and2532 the3588 last,2078 which3739 was1096 dead,3498 and2532 is alive;2198

9  I know1492 thy4675 works,2041 and2532 tribulation,2347 and2532 poverty,4432 (but1161 thou art1488 rich)4145 and2532 I know the3588 blasphemy988 of them which say3004 they1438 are1511 Jews,2453 and2532 are1526 not,3756 but235 are the synagogue4864 of Satan.4567

10  Fear5399 none3367 of those things which3739 thou shalt3195 suffer:3958 behold,2400 the3588 devil1228 shall3195 cast906 some of1537 you5216 into1519 prison,5438 that2443 ye may be tried;3985 and2532 ye shall have2192 tribulation2347 ten1176 days;2250 be1096 thou faithful4103 unto891 death,2288 and2532 I will give1325 thee4671 a crown4735 of life.2222

11  He that hath2192 an ear,3775 let him hear191 what5101 the3588 Spirit4151 saith3004 unto the3588 churches;1577 He that overcometh3528 shall not3364 be hurt91 of1537 the3588 second1208 death.2288

12  And2532 to the3588 angel32 of the3588 church1577 in1722 Pergamos4010 write;1125 These things3592 saith3004 he which hath2192 the3588 sharp3691 sword4501 with two edges;1366

13  I know1492 thy4675 works,2041 and2532 where4226 thou dwellest,2730 even where3699 Satan's4567 seat2362 is: and2532 thou holdest fast2902 my3450 name,3686 and2532 hast not3756 denied720 my3450 faith,4102 even2532 in1722 those days2250 wherein1722 3739 Antipas493 was my3450 faithful4103 martyr,3144 who3739 was slain615 among3844 you,5213 where3699 Satan4567 dwelleth.2730

14  But235 I have2192 a few things3641 against2596 thee,4675 because3754 thou hast2192 there1563 them that hold2902 the3588 doctrine1322 of Balaam,903 who3739 taught1321 Balac904 to cast906 a stumblingblock4625 before1799 the3588 children5207 of Israel,2474 to eat5315 things sacrificed unto idols,1494 and2532 to commit fornication.4203

15  So3779 hast2192 thou4771 also2532 them that hold2902 the3588 doctrine1322 of the3588 Nicolaitanes,3531 which thing3739 I hate.3404

16  Repent;3340 or else1490 I will come2064 unto thee4671 quickly,5035 and2532 will fight4170 against3326 them846 with1722 the3588 sword4501 of my3450 mouth.4750

17  He that hath2192 an ear,3775 let him hear191 what5101 the3588 Spirit4151 saith3004 unto the3588 churches;1577 To him846 that overcometh3528 will I give1325 to eat5315 of575 the3588 hidden2928 3588 manna,3131 and2532 will give1325 him846 a white3022 stone,5586 and2532 in1909 the3588 stone5586 a new2537 name3686 written,1125 which3739 no man3762 knoweth1097 saving1508 he that receiveth2983 it.

18  And2532 unto the3588 angel32 of the3588 church1577 in1722 Thyatira2363 write;1125 These things3592 saith3004 the3588 Son5207 of God,2316 who hath2192 his848 eyes3788 like unto5613 a flame5395 of fire,4442 and2532 his848 feet4228 are like3664 fine brass;5474

19  I know1492 thy4675 works,2041 and2532 charity,26 and2532 service,1248 and2532 faith,4102 and2532 thy4675 patience,5281 and2532 thy4675 works;2041 and2532 the3588 last2078 to be more4119 than the3588 first.4413

20  Notwithstanding235 I have2192 a few things3641 against2596 thee,4675 because3754 thou sufferest1439 that woman1135 Jezebel,2403 which calleth3004 herself1438 a prophetess,4398 to teach1321 and2532 to seduce4105 my1699 servants1401 to commit fornication,4203 and2532 to eat5315 things sacrificed unto idols.1494

21  And2532 I gave1325 her846 space5550 to2443 repent3340 of1537 her848 fornication;4202 and2532 she repented3340 not.3756

22  Behold,2400 I1473 will cast906 her846 into1519 a bed,2825 and2532 them that commit adultery3431 with3326 her846 into1519 great3173 tribulation,2347 except3362 they repent3340 of1537 their848 deeds.2041

23  And2532 I will kill615 her848 children5043 with1722 death;2288 and2532 all3956 the3588 churches1577 shall know1097 that3754 I1473 am1510 he which searcheth2045 the reins3510 and2532 hearts:2588 and2532 I will give1325 unto every one1538 of you5213 according2596 to your5216 works.2041

24  But1161 unto you5213 I say,3004 and2532 unto the rest3062 in1722 Thyatira,2363 as many as3745 have2192 not3756 this5026 doctrine,1322 and2532 which3748 have not3756 known1097 the3588 depths899 of Satan,4567 as5613 they speak;3004 I will put906 upon1909 you5209 none3756 other243 burden.922

25  But4133 that which3739 ye have2192 already hold fast2902 till891 3757 I come.2240 302

26  And2532 he that overcometh,3528 and2532 keepeth5083 my3450 works2041 unto891 the end,5056 to him846 will I give1325 power1849 over1909 the3588 nations:1484

27  And2532 he shall rule4165 them846 with1722 a rod4464 of iron;4603 as5613 the3588 vessels4632 of a potter2764 shall they be broken to shivers:4937 even as5613 I2504 received2983 of3844 my3450 Father.3962

28  And2532 I will give1325 him846 the3588 morning4407 star.792

29  He that hath2192 an ear,3775 let him hear191 what5101 the3588 Spirit4151 saith3004 unto the3588 churches.1577

Vul

1 Angelo Ephesi ecclesiæ scribe: Hæc dicit, qui tenet septem stellas in dextera sua, qui ambulat in medio septem candelabrorum aureorum:

2 Scio opera tua, et laborem, et patientiam tuam, et quia non potes sustinere malos: et tentasti eos, qui se dicunt apostolos esse, et non sunt: et invenisti eos mendaces:

3 et patientiam habes, et sustinuisti propter nomen meum, et non defecisti.

4 Sed habeo adversum te, quod caritatem tuam primam reliquisti.

5 Memor esto itaque unde excideris: et age pœnitentiam, et prima opera fac: sin autem, venio tibi, et movebo candelabrum tuum de loco suo, nisi pœnitentiam egeris.

6 Sed hoc habes, quia odisti facta Nicolaitarum, quæ et ego odi.

7 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis: Vincenti dabo edere de ligno vitæ, quod est in paradiso Dei mei.

8 Et angelo Smyrnæ ecclesiæ scribe: Hæc dicit primus, et novissimus, qui fuit mortuus, et vivit:

9 Scio tribulationem tuam, et paupertatem tuam, sed dives es: et blasphemaris ab his, qui se dicunt Judæos esse, et non sunt, sed sunt synagoga Satanæ.

10 Nihil horum timeas quæ passurus es. Ecce missurus est diabolus aliquos ex vobis in carcerem ut tentemini: et habebitis tribulationem diebus decem. Esto fidelis usque ad mortem, et dabo tibi coronam vitæ.

11 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis: Qui vicerit, non lædetur a morte secunda.

12 Et angelo Pergami ecclesiæ scribe: Hæc dicit qui habet rhomphæam utraque parte acutam:

13 Scio ubi habitas, ubi sedes est Satanæ: et tenes nomen meum, et non negasti fidem meam. Et in diebus illis Antipas testis meus fidelis, qui occisus est apud vos ubi Satanas habitat.

14 Sed habeo aversus te pauca: quia habes illic tenentes doctrinam Balaam, qui docebat Balac mittere scandalum coram filiis Israël, edere, et fornicari:

15 ita habes et tu tenentes doctrinam Nicolaitarum.

16 Similiter pœnitentiam age: si quominus veniam tibi cito, et pugnabo cum illis in gladio oris mei.

17 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis: Vincenti dabo manna absconditum, et dabo illi calculum candidum: et in calculo nomen novum scriptum, quod nemo scit, nisi qui accipit.

18 Et angelo Thyatiræ ecclesiæ scribe: Hæc dicit Filius Dei, qui habet oculos tamquam flammam ignis, et pedes ejus similes auricalco:

19 Novi opera tua, et fidem, et caritatem tuam, et ministerium, et patientiam tuam, et opera tua novissima plura prioribus.

20 Sed habeo adversus te pauca: quia permittis mulierem Jezabel, quæ se dicit propheten, docere, et seducere servos meos, fornicari, et manducare de idolothytis.

21 Et dedi illi tempus ut pœnitentiam ageret: et non vult pœnitere a fornicatione sua.

22 Ecce mittam eam in lectum: et qui mœchantur cum ea, in tribulatione maxima erunt, nisi pœnitentiam ab operibus suis egerint.

23 Et filios ejus interficiam in morte, et scient omnes ecclesiæ, quia ego sum scrutans renes, et corda: et dabo unicuique vestrum secundum opera sua. Vobis autem dico,

24 et ceteris qui Thyatiræ estis: quicumque non habent doctrinam hanc, et qui non cognoverunt altitudines Satanæ, quemadmodum dicunt, non mittam super vos aliud pondus:

25 tamen id quod habetis, tenete donec veniam.

26 Et qui vicerit, et custodierit usque in finem opera mea, dabo illi potestatem super gentes,

27 et reget eas in virga ferrea, et tamquam vas figuli confringentur,

28 sicut et ego accepi a Patre meo: et dabo illi stellam matutinam.

29 Qui habet aurem, audiat quid Spiritus dicat ecclesiis.


Next: Revelation 3