Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 1

GNT

1 τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων, ὦ θεόφιλε, ὧν ἤρξατο ὁ ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν

2 ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη·

3 οἷς καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, δι᾽ ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος αὐτοῖς καὶ λέγων τὰ περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.

4 καὶ συναλιζόμενος παρήγγειλεν αὐτοῖς ἀπὸ ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου·

5 ὅτι ἰωάννης μὲν ἐβάπτισεν ὕδατι, ὑμεῖς δὲ ἐν πνεύματι βαπτισθήσεσθε ἁγίῳ οὐ μετὰ πολλὰς ταύτας ἡμέρας.

6 οἱ μὲν οὗν συνελθόντες ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, κύριε, εἰ ἐν τῶ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῶ ἰσραήλ;

7 εἶπεν δὲ πρὸς αὐτούς, οὐχ ὑμῶν ἐστιν γνῶναι χρόνους ἢ καιροὺς οὓς ὁ πατὴρ ἔθετο ἐν τῇ ἰδίᾳ ἐξουσίᾳ·

8 ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν ἐπελθόντος τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ μου μάρτυρες ἔν τε ἰερουσαλὴμ καὶ [ἐν] πάσῃ τῇ ἰουδαίᾳ καὶ σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.

9 καὶ ταῦτα εἰπὼν βλεπόντων αὐτῶν ἐπήρθη, καὶ νεφέλη ὑπέλαβεν αὐτὸν ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.

10 καὶ ὡς ἀτενίζοντες ἦσαν εἰς τὸν οὐρανὸν πορευομένου αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ἄνδρες δύο παρειστήκεισαν αὐτοῖς ἐν ἐσθήσεσι λευκαῖς,

11 οἳ καὶ εἶπαν, ἄνδρες γαλιλαῖοι, τί ἑστήκατε [ἐμ]βλέποντες εἰς τὸν οὐρανόν; οὖτος ὁ ἰησοῦς ὁ ἀναλημφθεὶς ἀφ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οὕτως ἐλεύσεται ὃν τρόπον ἐθεάσασθε αὐτὸν πορευόμενον εἰς τὸν οὐρανόν.

12 τότε ὑπέστρεψαν εἰς ἰερουσαλὴμ ἀπὸ ὄρους τοῦ καλουμένου ἐλαιῶνος, ὅ ἐστιν ἐγγὺς ἰερουσαλὴμ σαββάτου ἔχον ὁδόν.

13 καὶ ὅτε εἰσῆλθον, εἰς τὸ ὑπερῶον ἀνέβησαν οὖ ἦσαν καταμένοντες, ὅ τε πέτρος καὶ ἰωάννης καὶ ἰάκωβος καὶ ἀνδρέας, φίλιππος καὶ θωμᾶς, βαρθολομαῖος καὶ μαθθαῖος, ἰάκωβος ἁλφαίου καὶ σίμων ὁ ζηλωτὴς καὶ ἰούδας ἰακώβου.

14 οὖτοι πάντες ἦσαν προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν τῇ προσευχῇ σὺν γυναιξὶν καὶ μαριὰμ τῇ μητρὶ τοῦ ἰησοῦ καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ.

15 καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἀναστὰς πέτρος ἐν μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων ἐπὶ τὸ αὐτὸ ὡσεὶ ἑκατὸν εἴκοσι,

16 ἄνδρες ἀδελφοί, ἔδει πληρωθῆναι τὴν γραφὴν ἣν προεῖπεν τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον διὰ στόματος δαυὶδ περὶ ἰούδα τοῦ γενομένου ὁδηγοῦ τοῖς συλλαβοῦσιν ἰησοῦν,

17 ὅτι κατηριθμημένος ἦν ἐν ἡμῖν καὶ ἔλαχεν τὸν κλῆρον τῆς διακονίας ταύτης.

18 οὖτος μὲν οὗν ἐκτήσατο χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος ἐλάκησεν μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ.

19 καὶ γνωστὸν ἐγένετο πᾶσι τοῖς κατοικοῦσιν ἰερουσαλήμ, ὥστε κληθῆναι τὸ χωρίον ἐκεῖνο τῇ ἰδίᾳ διαλέκτῳ αὐτῶν ἁκελδαμάχ, τοῦτ᾽ ἔστιν, χωρίον αἵματος.

20 γέγραπται γὰρ ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, γενηθήτω ἡ ἔπαυλις αὐτοῦ ἔρημος καὶ μὴ ἔστω ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ, καί, τὴν ἐπισκοπὴν αὐτοῦ λαβέτω ἕτερος.

21 δεῖ οὗν τῶν συνελθόντων ἡμῖν ἀνδρῶν ἐν παντὶ χρόνῳ ᾧ εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὁ κύριος ἰησοῦς,

22 ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσματος ἰωάννου ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη ἀφ᾽ ἡμῶν, μάρτυρα τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ σὺν ἡμῖν γενέσθαι ἕνα τούτων.

23 καὶ ἔστησαν δύο, ἰωσὴφ τὸν καλούμενον βαρσαββᾶν, ὃς ἐπεκλήθη ἰοῦστος, καὶ μαθθίαν.

24 καὶ προσευξάμενοι εἶπαν, σὺ κύριε, καρδιογνῶστα πάντων, ἀνάδειξον ὃν ἐξελέξω ἐκ τούτων τῶν δύο ἕνα

25 λαβεῖν τὸν τόπον τῆς διακονίας ταύτης καὶ ἀποστολῆς, ἀφ᾽ ἧς παρέβη ἰούδας πορευθῆναι εἰς τὸν τόπον τὸν ἴδιον.

26 καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος ἐπὶ μαθθίαν, καὶ συγκατεψηφίσθη μετὰ τῶν ἕνδεκα ἀποστόλων.

KJV

1  The3588 former4413 treatise3056 have3303 I made,4160 O5599 Theophilus,2321 of4012 all3956 that3739 Jesus2424 began756 both5037 to do4160 and2532 teach,1321

2  Until891 the day2250 in which3739 he was taken up,353 after that he through1223 the Holy40 Ghost4151 had given commandments1781 unto the3588 apostles652 whom3739 he had chosen:1586

3  To whom3739 also2532 he showed3936 himself1438 alive2198 after his846 passion3958 by1722 many4183 infallible proofs,5039 being seen3700 of them846 forty5062 days,2250 and2532 speaking3004 of the things3588 pertaining4012 to the3588 kingdom932 of God:2316

4  And,2532 being assembled together with4871 them, commanded3853 them846 that they should not3361 depart5563 from575 Jerusalem,2414 but235 wait for4037 the3588 promise1860 of the3588 Father,3962 which,3739 saith he, ye have heard191 of me.3450

5  For3754 John2491 truly3303 baptized907 with water;5204 but1161 ye5210 shall be baptized907 with1722 the Holy40 Ghost4151 not3756 many4183 days2250 hence.5025

6  When they3588 3303 therefore3767 were come together,4905 they asked1905 of him,846 saying,3004 Lord,2962 wilt thou1487 at1722 this5129 time5550 restore again600 the3588 kingdom932 to Israel?2474

7  And1161 he said2036 unto4314 them,846 It is2076 not3756 for you5216 to know1097 the times5550 or2228 the seasons,2540 which3739 the3588 Father3962 hath put5087 in1722 his own2398 power.1849

8  But235 ye shall receive2983 power,1411 after that the3588 Holy40 Ghost4151 is come1904 upon1909 you:5209 and2532 ye shall be2071 witnesses3144 unto me3427 both5037 in1722 Jerusalem,2419 and2532 in1722 all3956 Judea,2449 and2532 in Samaria,4540 and2532 unto2193 the uttermost part2078 of the3588 earth.1093

9  And2532 when he had spoken2036 these things,5023 while they846 beheld,991 he was taken up;1869 and2532 a cloud3507 received5274 him846 out of575 their846 sight.3788

10  And2532 while5613 they looked steadfastly2258 816 toward1519 heaven3772 as he846 went up,4198 behold,2400 two1417 men435 2532 stood by3936 them846 in1722 white3022 apparel;2066

11  Which3739 also2532 said,2036 Ye men435 of Galilee,1057 why5101 stand2476 ye gazing up1689 into1519 heaven?3772 this same3778 Jesus,2424 which is taken up353 from575 you5216 into1519 heaven,3772 shall so3779 come2064 in like manner3739 5158 as ye have seen2300 him846 go4198 into1519 heaven.3772

12  Then5119 returned5290 they unto1519 Jerusalem2419 from575 the mount3735 called2564 Olivet,1638 which is3603 from1451 Jerusalem2419 a2192 sabbath day's4521 journey.3598

13  And2532 when3753 they were come in,1525 they went up305 into1519 an upper room,5253 where3757 abode2258 2650 both5037 Peter,4074 and2532 James,2385 and2532 John,2491 and2532 Andrew,406 Philip,5376 and2532 Thomas,2381 Bartholomew,918 and2532 Matthew,3156 James2385 the son of Alphaeus,256 and2532 Simon4613 Zelotes,2208 and2532 Judas2455 the brother of James.2385

14  These3778 all3956 continued2258 4342 with one accord3661 in prayer4335 and2532 supplication,1162 with4862 the women,1135 and2532 Mary3137 the3588 mother3384 of Jesus,2424 and2532 with4862 his846 brethren.80

15  And2532 in1722 those5025 days2250 Peter4074 stood up450 in1722 the midst3319 of the3588 disciples,3101 and said,2036 (the5037 number3793 of names3686 together1909 846 were2258 about5613 a hundred and twenty,)1540 1501

16  Men435 and brethren,80 this5026 Scripture1124 must needs1163 have been fulfilled,4137 which3739 the3588 Holy40 Ghost4151 by1223 the mouth4750 of David1138 spake before4277 concerning4012 Judas,2455 which was1096 guide3595 to them that took4815 Jesus.2424

17  For3754 he was2258 numbered2674 with4862 us,2254 and2532 had obtained2975 part2819 of this5026 ministry.1248

18  Now3767 this man3778 3303 purchased2932 a field5564 with1537 the3588 reward3408 of iniquity;93 and2532 falling1096 headlong,4248 he burst asunder2997 in the midst,3319 and2532 all3956 his846 bowels4698 gushed out.1632

19  And2532 it was1096 known1110 unto all3956 the3588 dwellers2730 at Jerusalem;2419 insomuch as5620 that1565 field5564 is called2564 in their846 proper2398 tongue,1258 Aceldama,184 that is to say,5123 The field5564 of blood.129

20  For1063 it is written1125 in1722 the book976 of Psalms,5568 Let his846 habitation1886 be1096 desolate,2048 and2532 let no3361 man2077 dwell2730 therein:1722 846 and2532 his846 bishopric1984 let another2087 take.2983

21  Wherefore3767 of1163 these men435 which have companied4905 with us2254 all3956 the time5550 that1722 3739 the3588 Lord2962 Jesus2424 went in1525 and2532 out1831 among1909 us,2248

22  Beginning756 from575 the3588 baptism908 of John,2491 unto2193 that same day2250 that3739 he was taken up353 from575 us,2257 must one1520 be5130 ordained1096 to be a witness3144 with4862 us2254 of his846 resurrection.386

23  And2532 they appointed2476 two,1417 Joseph2501 called2564 Barsabas,923 who3739 was surnamed1941 Justus,2459 and2532 Matthias.3159

24  And2532 they prayed,4336 and said,2036 Thou,4771 Lord,2962 which knowest the hearts2589 of all3956 men, show322 whether3739 1520 of1537 these5130 two1417 thou hast chosen,1586

25  That he may take2983 part2819 of this5026 ministry1248 and2532 apostleship,651 from1537 which3739 Judas2455 by transgression fell,3845 that he might go4198 to1519 his own2398 place.5117

26  And2532 they gave forth1325 their846 lots;2819 and2532 the3588 lot2819 fell4098 upon1909 Matthias;3159 and2532 he was numbered4785 with3326 the3588 eleven1733 apostles.652

Vul

1 Primum quidem sermonem feci de omnibus, o Theophile, quæ cœpit Jesus facere et docere

2 usque in diem qua præcipiens Apostolis per Spiritum Sanctum, quos elegit, assumptus est:

3 quibus et præbuit seipsum vivum post passionem suam in multis argumentis, per dies quadraginta apparens eis, et loquens de regno Dei.

4 Et convescens, præcepit eis ab Jerosolymis ne discederent, sed exspectarent promissionem Patris, quam audistis (inquit) per os meum:

5 quia Joannes quidem baptizavit aqua, vos autem baptizabimini Spiritu Sancto non post multos hos dies.

6 Igitur qui convenerant, interrogabant eum, dicentes: Domine, si in tempore hoc restitues regnum Israël?

7 Dixit autem eis: Non est vestrum nosse tempora vel momenta quæ Pater posuit in sua potestate:

8 sed accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos, et eritis mihi testes in Jerusalem, et in omni Judæa, et Samaria, et usque ad ultimum terræ.

9 Et cum hæc dixisset, videntibus illis, elevatus est: et nubes suscepit eum ab oculis eorum.

10 Cumque intuerentur in cælum euntem illum, ecce duo viri astiterunt juxta illos in vestibus albis,

11 qui et dixerunt: Viri Galilæi, quid statis aspicientes in cælum? Hic Jesus, qui assumptus est a vobis in cælum, sic veniet quemadmodum vidistis eum euntem in cælum.

12 Tunc reversi sunt Jerosolymam a monte qui vocatur Oliveti, qui est juxta Jerusalem, sabbati habens iter.

13 Et cum introissent in cœnaculum, ascenderunt ubi manebant Petrus, et Joannes, Jacobus, et Andreas, Philippus, et Thomas, Bartholomæus, et Matthæus, Jacobus Alphæi, et Simon Zelotes, et Judas Jacobi.

14 Hi omnes erant perseverantes unanimiter in oratione cum mulieribus, et Maria matre Jesu, et fratribus ejus.

15 In diebus illis, exsurgens Petrus in medio fratrum, dixit (erat autem turba hominum simul, fere centum viginti):

16 Viri fratres, oportet impleri Scripturam quam prædixit Spiritus Sanctus per os David de Juda, qui fuit dux eorum qui comprehenderunt Jesum:

17 qui connumeratus erat in nobis, et sortitus est sortem ministerii hujus.

18 Et hic quidem possedit agrum de mercede iniquitatis, et suspensus crepuit medius: et diffusa sunt omnia viscera ejus.

19 Et notum factum est omnibus habitantibus Jerusalem, ita ut appellaretur ager ille, lingua eorum, Haceldama, hoc est, ager sanguinis.

20 Scriptum est enim in libro Psalmorum: Fiat commoratio eorum deserta, et non sit qui inhabitet in ea: et episcopatum ejus accipiat alter.

21 Oportet ergo ex his viris qui nobiscum sunt congregati in omni tempore quo intravit et exivit inter nos Dominus Jesus,

22 incipiens a baptismate Joannis usque in diem qua assumptus est a nobis, testem resurrectionis ejus nobiscum fieri unum ex istis.

23 Et statuerunt duos, Joseph, qui vocabatur Barsabas, qui cognominatus est Justus, et Mathiam.

24 Et orantes dixerunt: Tu Domine, qui corda nosti omnium, ostende quem elegeris ex his duobus unum,

25 accipere locum ministerii hujus et apostolatus, de quo prævaricatus est Judas ut abiret in locum suum.

26 Et dederunt sortes eis, et cecidit sors super Mathiam: et annumeratus est cum undecim Apostolis.


Next: Acts 2