Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 16

GNT

1 κατήντησεν δὲ [καὶ] εἰς δέρβην καὶ εἰς λύστραν. καὶ ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ ὀνόματι τιμόθεος, υἱὸς γυναικὸς ἰουδαίας πιστῆς πατρὸς δὲ ἕλληνος,

2 ὃς ἐμαρτυρεῖτο ὑπὸ τῶν ἐν λύστροις καὶ ἰκονίῳ ἀδελφῶν.

3 τοῦτον ἠθέλησεν ὁ παῦλος σὺν αὐτῶ ἐξελθεῖν, καὶ λαβὼν περιέτεμεν αὐτὸν διὰ τοὺς ἰουδαίους τοὺς ὄντας ἐν τοῖς τόποις ἐκείνοις, ᾔδεισαν γὰρ ἅπαντες ὅτι ἕλλην ὁ πατὴρ αὐτοῦ ὑπῆρχεν.

4 ὡς δὲ διεπορεύοντο τὰς πόλεις, παρεδίδοσαν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων καὶ πρεσβυτέρων τῶν ἐν ἱεροσολύμοις.

5 αἱ μὲν οὗν ἐκκλησίαι ἐστερεοῦντο τῇ πίστει καὶ ἐπερίσσευον τῶ ἀριθμῶ καθ᾽ ἡμέραν.

6 διῆλθον δὲ τὴν φρυγίαν καὶ γαλατικὴν χώραν, κωλυθέντες ὑπὸ τοῦ ἁγίου πνεύματος λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ ἀσίᾳ·

7 ἐλθόντες δὲ κατὰ τὴν μυσίαν ἐπείραζον εἰς τὴν βιθυνίαν πορευθῆναι, καὶ οὐκ εἴασεν αὐτοὺς τὸ πνεῦμα ἰησοῦ·

8 παρελθόντες δὲ τὴν μυσίαν κατέβησαν εἰς τρῳάδα.

9 καὶ ὅραμα διὰ [τῆς] νυκτὸς τῶ παύλῳ ὤφθη, ἀνὴρ μακεδών τις ἦν ἑστὼς καὶ παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων, διαβὰς εἰς μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.

10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν, εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς μακεδονίαν, συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ θεὸς εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.

11 ἀναχθέντες δὲ ἀπὸ τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς σαμοθρᾴκην, τῇ δὲ ἐπιούσῃ εἰς νέαν πόλιν,

12 κἀκεῖθεν εἰς φιλίππους, ἥτις ἐστὶν πρώτη[ς] μερίδος τῆς μακεδονίας πόλις, κολωνία. ἦμεν δὲ ἐν ταύτῃ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς.

13 τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πύλης παρὰ ποταμὸν οὖ ἐνομίζομεν προσευχὴν εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξίν.

14 καί τις γυνὴ ὀνόματι λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως θυατείρων σεβομένη τὸν θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ κύριος διήνοιξεν τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ παύλου.

15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσεν λέγουσα, εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῶ κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μένετε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

16 ἐγένετο δὲ πορευομένων ἡμῶν εἰς τὴν προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα πύθωνα ὑπαντῆσαι ἡμῖν, ἥτις ἐργασίαν πολλὴν παρεῖχεν τοῖς κυρίοις αὐτῆς μαντευομένη.

17 αὕτη κατακολουθοῦσα τῶ παύλῳ καὶ ἡμῖν ἔκραζεν λέγουσα, οὖτοι οἱ ἄνθρωποι δοῦλοι τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου εἰσίν, οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν ὁδὸν σωτηρίας.

18 τοῦτο δὲ ἐποίει ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας. διαπονηθεὶς δὲ παῦλος καὶ ἐπιστρέψας τῶ πνεύματι εἶπεν, παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι ἰησοῦ χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ᾽ αὐτῆς· καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ.

19 ἰδόντες δὲ οἱ κύριοι αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας αὐτῶν ἐπιλαβόμενοι τὸν παῦλον καὶ τὸν σιλᾶν εἵλκυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας,

20 καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν, οὖτοι οἱ ἄνθρωποι ἐκταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες,

21 καὶ καταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐκ ἔξεστιν ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν ῥωμαίοις οὗσιν.

22 καὶ συνεπέστη ὁ ὄχλος κατ᾽ αὐτῶν, καὶ οἱ στρατηγοὶ περιρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια ἐκέλευον ῥαβδίζειν,

23 πολλάς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς πληγὰς ἔβαλον εἰς φυλακήν, παραγγείλαντες τῶ δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς·

24 ὃς παραγγελίαν τοιαύτην λαβὼν ἔβαλεν αὐτοὺς εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλακὴν καὶ τοὺς πόδας ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς τὸ ξύλον.

25 κατὰ δὲ τὸ μεσονύκτιον παῦλος καὶ σιλᾶς προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν θεόν, ἐπηκροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι·

26 ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας ὥστε σαλευθῆναι τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου, ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα αἱ θύραι πᾶσαι, καὶ πάντων τὰ δεσμὰ ἀνέθη.

27 ἔξυπνος δὲ γενόμενος ὁ δεσμοφύλαξ καὶ ἰδὼν ἀνεῳγμένας τὰς θύρας τῆς φυλακῆς, σπασάμενος [τὴν] μάχαιραν ἤμελλεν ἑαυτὸν ἀναιρεῖν, νομίζων ἐκπεφευγέναι τοὺς δεσμίους.

28 ἐφώνησεν δὲ μεγάλῃ φωνῇ [ὁ] παῦλος λέγων, μηδὲν πράξῃς σεαυτῶ κακόν, ἅπαντες γάρ ἐσμεν ἐνθάδε.

29 αἰτήσας δὲ φῶτα εἰσεπήδησεν, καὶ ἔντρομος γενόμενος προσέπεσεν τῶ παύλῳ καὶ [τῶ] σιλᾷ,

30 καὶ προαγαγὼν αὐτοὺς ἔξω ἔφη, κύριοι, τί με δεῖ ποιεῖν ἵνα σωθῶ;

31 οἱ δὲ εἶπαν, πίστευσον ἐπὶ τὸν κύριον ἰησοῦν, καὶ σωθήσῃ σὺ καὶ ὁ οἶκός σου.

32 καὶ ἐλάλησαν αὐτῶ τὸν λόγον τοῦ κυρίου σὺν πᾶσιν τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ.

33 καὶ παραλαβὼν αὐτοὺς ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ τῆς νυκτὸς ἔλουσεν ἀπὸ τῶν πληγῶν, καὶ ἐβαπτίσθη αὐτὸς καὶ οἱ αὐτοῦ πάντες παραχρῆμα,

34 ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον παρέθηκεν τράπεζαν, καὶ ἠγαλλιάσατο πανοικεὶ πεπιστευκὼς τῶ θεῶ.

35 ἡμέρας δὲ γενομένης ἀπέστειλαν οἱ στρατηγοὶ τοὺς ῥαβδούχους λέγοντες, ἀπόλυσον τοὺς ἀνθρώπους ἐκείνους.

36 ἀπήγγειλεν δὲ ὁ δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους [τούτους] πρὸς τὸν παῦλον, ὅτι ἀπέσταλκαν οἱ στρατηγοὶ ἵνα ἀπολυθῆτε· νῦν οὗν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν εἰρήνῃ.

37 ὁ δὲ παῦλος ἔφη πρὸς αὐτούς, δείραντες ἡμᾶς δημοσίᾳ ἀκατακρίτους, ἀνθρώπους ῥωμαίους ὑπάρχοντας, ἔβαλαν εἰς φυλακήν· καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς ἐκβάλλουσιν; οὐ γάρ, ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ ἡμᾶς ἐξαγαγέτωσαν.

38 ἀπήγγειλαν δὲ τοῖς στρατηγοῖς οἱ ῥαβδοῦχοι τὰ ῥήματα ταῦτα. ἐφοβήθησαν δὲ ἀκούσαντες ὅτι ῥωμαῖοί εἰσιν,

39 καὶ ἐλθόντες παρεκάλεσαν αὐτούς, καὶ ἐξαγαγόντες ἠρώτων ἀπελθεῖν ἀπὸ τῆς πόλεως.

40 ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ τῆς φυλακῆς εἰσῆλθον πρὸς τὴν λυδίαν, καὶ ἰδόντες παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐξῆλθαν.

KJV

1  Then1161 came2658 he to1519 Derbe1191 and2532 Lystra:3082 and,2532 behold,2400 a certain5100 disciple3101 was2258 there,1563 named3686 Timothy,5095 the son5207 of a certain5100 woman,1135 which was a Jewess,2453 and believed;4103 but1161 his father2962 was a Greek:1672

2  Which3739 was well reported of3140 by5259 the3588 brethren80 that were at1722 Lystra3082 and2532 Iconium.2430

3  Him5126 would2309 Paul3972 have to go forth1831 with4862 him;846 and2532 took2983 and circumcised4059 him846 because of1223 the3588 Jews2453 which were5607 in1722 those1565 quarters:5117 for1063 they knew1492 all537 that3754 his848 father3962 was5225 a Greek.1672

4  And1161 as5613 they went through1279 the3588 cities,4172 they delivered3860 them846 the3588 decrees1378 for to keep,5442 that were ordained2919 of5259 the3588 apostles652 and2532 elders4245 which3588 were at1722 Jerusalem.2419

5  And3767 so3303 were the3588 churches1577 established4732 in the3588 faith,4102 and2532 increased4052 in number706 daily.2596 2250

6  Now1161 when they had gone throughout1330 Phrygia5435 and2532 the3588 region5561 of Galatia,1054 and were forbidden2967 of5259 the3588 Holy40 Ghost4151 to preach2980 the3588 word3056 in1722 Asia,773

7  After they were come2064 to2596 Mysia,3465 they attempted3985 to go4198 into2596 Bithynia:978 but2532 the3588 Spirit4151 suffered1439 them846 not.3756

8  And1161 they passing by3928 Mysia3465 came down2597 to1519 Troas.5174

9  And2532 a vision3705 appeared3700 to Paul3972 in1223 the3588 night;3571 there stood2258 2476 a man435 of Macedonia,3110 and2532 prayed3870 him,846 saying,3004 Come over1224 into1519 Macedonia,3109 and help997 us.2254

10  And1161 after5613 he had seen1492 the3588 vision,3705 immediately2112 we endeavored2212 to go1831 into1519 Macedonia,3109 assuredly gathering4822 that3754 the3588 Lord2962 had called4341 us2248 for to preach the gospel2097 unto them.846

11  Therefore3767 loosing321 from575 Troas,5174 we came with a straight course2113 to1519 Samothracia,4543 and5037 the3588 next1966 day to1519 Neapolis;3496

12  And5037 from thence1564 to1519 Philippi,5375 which3748 is2076 the chief4413 city4172 of that part3310 of Macedonia,3109 and a colony:2862 and1161 we were2258 in1722 that5026 city4172 abiding1304 certain5100 days.2250

13  And5037 on2250 the3588 sabbath4521 we went1831 out1854 of the3588 city4172 by3844 a river side,4215 where3757 prayer4335 was wont3543 to be made;1511 and2532 we sat down,2523 and spake2980 unto the3588 women1135 which resorted4905 thither.

14  And2532 a certain5100 woman1135 named3686 Lydia,3070 a seller of purple,4211 of the city4172 of Thyatira,2363 which worshipped4576 God,2316 heard191 us: whose3739 heart2588 the3588 Lord2962 opened,1272 that she attended4337 unto the things which were spoken2980 of5259 Paul.3972

15  And1161 when5613 she was baptized,907 and2532 her848 household,3624 she besought3870 us, saying,3004 If1487 ye have judged2919 me3165 to be1511 faithful4103 to the3588 Lord,2962 come1525 into1519 my3450 house,3624 and abide3306 there. And2532 she constrained3849 us.2248

16  And1161 it came to pass,1096 as we2257 went4198 to1519 prayer,4335 a certain5100 damsel3814 possessed2192 with a spirit4151 of divination4436 met528 us,2254 which3748 brought3930 her848 masters2962 much4183 gain2039 by soothsaying:3132

17  The same3778 followed2628 Paul3972 and2532 us,2254 and cried,2896 saying,3004 These3778 men444 are1526 the servants1401 of the3588 most high5310 God,2316 which3748 show2605 unto us2254 the way3598 of salvation.4991

18  And1161 this5124 did4160 she1909 many4183 days.2250 But1161 Paul,3972 being grieved,1278 turned1994 and2532 said2036 to the3588 spirit,4151 I command3853 thee4671 in1722 the3588 name3686 of Jesus2424 Christ5547 to come1831 out of575 her.846 And2532 he came out1831 the3588 same846 hour.5610

19  And1161 when her848 masters2962 saw1492 that3754 the3588 hope1680 of their848 gains2039 was gone,1831 they caught1949 Paul3972 and2532 Silas,4609 and drew1670 them into1519 the3588 marketplace58 unto1909 the3588 rulers,758

20  And2532 brought4317 them846 to the3588 magistrates,4755 saying,2036 These3778 men,444 being5225 Jews,2453 do exceedingly trouble1613 our2257 city,4172

21  And2532 teach2605 customs,1485 which3739 are not lawful1832 3756 for us2254 to receive,3858 neither3761 to observe,4160 being5607 Romans.4514

22  And2532 the3588 multitude3793 rose up together4911 against2596 them:846 and2532 the3588 magistrates4755 rent off4048 their846 clothes,2440 and commanded2753 to beat4463 them.

23  And5037 when they had laid2007 many4183 stripes4127 upon them,846 they cast906 them into1519 prison,5438 charging3853 the3588 jailer1200 to keep5083 them846 safely:806

24  Who,3739 having received2983 such5108 a charge,3852 thrust906 them846 into1519 the3588 inner2082 prison,5438 and2532 made their feet fast805 846 4228 in1519 the3588 stocks.3586

25  And1161 at2596 midnight3317 Paul3972 and2532 Silas4609 prayed,4336 and2532 sang praises5214 unto God:2316 and1161 the3588 prisoners1198 heard1874 them.846

26  And1161 suddenly869 there was1096 a great3173 earthquake,4578 so that5620 the3588 foundations2310 of the3588 prison1201 were shaken:4531 and5037 immediately3916 all3956 the3588 doors2374 were opened,455 and2532 every one's3956 bands1199 were loosed.447

27  And1161 the3588 keeper of the prison1200 awaking out of his sleep,1096 1853 and2532 seeing1492 the3588 prison5438 doors2374 open,455 he drew out4685 his sword,3162 and would3195 have killed337 himself,1438 supposing3543 that the3588 prisoners1198 had been fled.1628

28  But1161 Paul3972 cried5455 with a loud3173 voice,5456 saying,3004 Do4238 thyself4572 no3367 harm:2556 for1063 we are2070 all537 here.1759

29  Then1161 he called154 for a light,5457 and sprang in,1530 and2532 came1096 trembling,1790 and fell down before4363 Paul3972 and2532 Silas,4609

30  And2532 brought4254 them846 out,1854 and said,5346 Sirs,2962 what5101 must1163 I3165 do4160 to2443 be saved?4982

31  And1161 they3588 said,2036 Believe4100 on1909 the3588 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 and2532 thou4771 shalt be saved,4982 and2532 thy4675 house.3624

32  And2532 they spake2980 unto him846 the3588 word3056 of the3588 Lord,2962 and2532 to all3956 that3588 were in1722 his848 house.3614

33  And2532 he took3880 them846 the3588 same1565 hour5610 of the3588 night,3571 and washed3068 their575 stripes;4127 and2532 was baptized,907 he846 and2532 all3956 his,846 straightway.3916

34  And5037 when he had brought321 them846 into1519 his848 house,3624 he set meat before3908 5132 them, and2532 rejoiced,21 believing4100 in God2316 with all his house.3832

35  And1161 when it was1096 day,2250 the3588 magistrates4755 sent649 the3588 sergeants,4465 saying,3004 Let those men go.630 1565 444

36  And1161 the3588 keeper of the prison1200 told518 this5128 saying3056 to4314 Paul,3972 The3588 magistrates4755 have sent649 to2443 let you go:630 now3568 therefore3767 depart,1831 and go4198 in1722 peace.1515

37  But1161 Paul3972 said5346 unto4314 them,846 They have beaten1194 us2248 openly1219 uncondemned,178 being5225 Romans,4514 and444 have cast906 us into1519 prison;5438 and2532 now3568 do they thrust us out1544 2248 privily?2977 nay3756 verily;1063 but235 let them come2064 themselves848 and fetch us out.1806 2248

38  And1161 the3588 sergeants4465 told312 these5023 words4487 unto the3588 magistrates:4755 and2532 they feared,5399 when they heard191 that3754 they were1526 Romans.4514

39  And2532 they came2064 and besought3870 them,846 and2532 brought them out,1806 and desired2065 them to depart out1831 of the3588 city.4172

40  And1161 they went1831 out of1537 the3588 prison,5438 and entered1525 into1519 the house of Lydia:3070 and2532 when they had seen1492 the3588 brethren,80 they comforted3870 them,846 and2532 departed.1831

Vul

1 Pervenit autem Derben et Lystram. Et ecce discipulus quidam erat ibi nomine Timotheus, filius mulieris Judææ fidelis, patre gentili.

2 Huic testimonium bonum reddebant qui in Lystris erant et Iconio fratres.

3 Hunc voluit Paulus secum proficisci: et assumens circumcidit eum propter Judæos qui erant in illis locis. Sciebant enim omnes quod pater ejus erat gentilis.

4 Cum autem pertransirent civitates, tradebant eis custodiri dogmata quæ erant decreta ab Apostolis et senioribus qui erant Jerosolymis.

5 Et ecclesiæ quidem confirmabantur fide, et abundabunt numero quotidie.

6 Transeuntes autem Phrygiam et Galatiæ regionem, vetati sunt a Spiritu Sancto loqui verbum Dei in Asia.

7 Cum venissent autem in Mysiam, tentabant ire in Bithyniam: et non permisit eos Spiritus Jesu.

8 Cum autem pertransissent Mysiam, descenderunt Troadem:

9 et visio per noctem Paulo ostensa est: vir Macedo quidam erat stans et deprecans eum, et dicens: Transiens in Macedoniam, adjuva nos.

10 Ut autem visum vidit, statim quæsivimus proficisci in Macedoniam, certi facti quod vocasset nos Deus evangelizare eis.

11 Navigantes autem a Troade, recto cursu venimus Samothraciam, et sequenti die Neapolim:

12 et inde Philippos, quæ est prima partis Macedoniæ civitas, colonia. Eramus autem in hac urbe diebus aliquot, conferentes.

13 Die autem sabbatorum egressi sumus foras portam juxta flumen, ubi videbatur oratio esse: et sedentes loquebamur mulieribus quæ convenerant.

14 Et quædam mulier nomine Lydia, purpuraria civitatis Thyatirenorum, colens Deum, audivit: cujus Dominus aperuit cor intendere his quæ dicebantur a Paulo.

15 Cum autem baptizata esset, et domus ejus, deprecata est, dicens: Si judicastis me fidelem Domino esse, introite in domum meam, et manete. Et coëgit nos.

16 Factum est autem euntibus nobis ad orationem, puellam quamdam habentem spiritum pythonem obviare nobis, quæ quæstum magnum præstabat dominis suis divinando.

17 Hæc subsecuta Paulum et nos, clamabat dicens: Isti homines servi Dei excelsi sunt, qui annuntiant vobis viam salutis.

18 Hoc autem faciebat multis diebus. Dolens autem Paulus, et conversus, spiritui dixit: Præcipio tibi in nomine Jesu Christi exire ab ea. Et exiit eadem hora.

19 Videntes autem domini ejus quia exivit spes quæstus eorum, apprehendentes Paulum et Silam, perduxerunt in forum ad principes:

20 et offerentes eos magistratibus, dixerunt: Hi homines conturbant civitatem nostram, cum sint Judæi:

21 et annuntiant morem quem non licet nobis suscipere neque facere, cum simus Romani.

22 Et cucurrit plebs adversus eos: et magistratus, scissis tunicis eorum, jusserunt eos virgis cædi.

23 Et cum multas plagas eis imposuissent, miserunt eos in carcerem, præcipientes custodi ut diligenter custodiret eos.

24 Qui cum tale præceptum accepisset, misit eos in interiorem carcerem, et pedes eorum strinxit ligno.

25 Media autem nocte Paulus et Silas orantes, laudabant Deum: et audiebant eos qui in custodia erant.

26 Subito vero terræmotus factus est magnus, ita ut moverentur fundamenta carceris. Et statim aperta sunt omnia ostia: et universorum vincula soluta sunt.

27 Expergefactus autem custos carceris, et videns januas apertas carceris, evaginato gladio volebat se interficere, æstimans fugisse vinctos.

28 Clamavit autem Paulus voce magna, dicens: Nihil tibi mali feceris: universi enim hic sumus.

29 Petitoque lumine, introgressus est: et tremefactus procidit Paulo et Silæ ad pedes:

30 et producens eos foras, ait: Domini, quid me oportet facere, ut salvus fiam?

31 At illi dixerunt: Crede in Dominum Jesum, et salvus eris tu, et domus tua.

32 Et locuti sunt ei verbum Domini cum omnibus qui erant in domo ejus.

33 Et tollens eos in illa hora noctis, lavit plagas eorum: et baptizatus est ipse, et omnis domus ejus continuo.

34 Cumque perduxisset eos in domum suam, apposuit eis mensam, et lætatus est cum omni domo sua credens Deo.

35 Et cum dies factus esset, miserunt magistratus lictores, dicentes: Dimitte homines illos.

36 Nuntiavit autem custos carceris verba hæc Paulo: Quia miserunt magistratus ut dimittamini: nunc igitur exeuntes, ite in pace.

37 Paulus autem dixit eis: Cæsos nos publice, indemnatos homines Romanos, miserunt in carcerem: et nunc occulte nos ejiciunt? Non ita: sed veniant,

38 et ipsi nos ejiciant. Nuntiaverunt autem magistratibus lictores verba hæc. Timueruntque audito quod Romani essent:

39 et venientes deprecati sunt eos, et educentes rogabant ut egrederentur de urbe.

40 Exeuntes autem de carcere, introierunt ad Lydiam: et visis fratribus consolati sunt eos, et profecti sunt.


Next: Acts 17