Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 17

GNT

1 διοδεύσαντες δὲ τὴν ἀμφίπολιν καὶ τὴν ἀπολλωνίαν ἦλθον εἰς θεσσαλονίκην, ὅπου ἦν συναγωγὴ τῶν ἰουδαίων.

2 κατὰ δὲ τὸ εἰωθὸς τῶ παύλῳ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτοὺς καὶ ἐπὶ σάββατα τρία διελέξατο αὐτοῖς ἀπὸ τῶν γραφῶν,

3 διανοίγων καὶ παρατιθέμενος ὅτι τὸν χριστὸν ἔδει παθεῖν καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν, καὶ ὅτι οὖτός ἐστιν ὁ χριστός, [ὁ] ἰησοῦς, ὃν ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.

4 καί τινες ἐξ αὐτῶν ἐπείσθησαν καὶ προσεκληρώθησαν τῶ παύλῳ καὶ τῶ σιλᾷ, τῶν τε σεβομένων ἑλλήνων πλῆθος πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων οὐκ ὀλίγαι.

5 ζηλώσαντες δὲ οἱ ἰουδαῖοι καὶ προσλαβόμενοι τῶν ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ ὀχλοποιήσαντες ἐθορύβουν τὴν πόλιν, καὶ ἐπιστάντες τῇ οἰκίᾳ ἰάσονος ἐζήτουν αὐτοὺς προαγαγεῖν εἰς τὸν δῆμον.

6 μὴ εὑρόντες δὲ αὐτοὺς ἔσυρον ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς πολιτάρχας, βοῶντες ὅτι οἱ τὴν οἰκουμένην ἀναστατώσαντες οὖτοι καὶ ἐνθάδε πάρεισιν,

7 οὓς ὑποδέδεκται ἰάσων· καὶ οὖτοι πάντες ἀπέναντι τῶν δογμάτων καίσαρος πράσσουσιν, βασιλέα ἕτερον λέγοντες εἶναι ἰησοῦν.

8 ἐτάραξαν δὲ τὸν ὄχλον καὶ τοὺς πολιτάρχας ἀκούοντας ταῦτα,

9 καὶ λαβόντες τὸ ἱκανὸν παρὰ τοῦ ἰάσονος καὶ τῶν λοιπῶν ἀπέλυσαν αὐτούς.

10 οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ νυκτὸς ἐξέπεμψαν τόν τε παῦλον καὶ τὸν σιλᾶν εἰς βέροιαν, οἵτινες παραγενόμενοι εἰς τὴν συναγωγὴν τῶν ἰουδαίων ἀπῄεσαν.

11 οὖτοι δὲ ἦσαν εὐγενέστεροι τῶν ἐν θεσσαλονίκῃ, οἵτινες ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης προθυμίας, καθ᾽ ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς γραφὰς εἰ ἔχοι ταῦτα οὕτως.

12 πολλοὶ μὲν οὗν ἐξ αὐτῶν ἐπίστευσαν, καὶ τῶν ἑλληνίδων γυναικῶν τῶν εὐσχημόνων καὶ ἀνδρῶν οὐκ ὀλίγοι.

13 ὡς δὲ ἔγνωσαν οἱ ἀπὸ τῆς θεσσαλονίκης ἰουδαῖοι ὅτι καὶ ἐν τῇ βεροίᾳ κατηγγέλη ὑπὸ τοῦ παύλου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ, ἦλθον κἀκεῖ σαλεύοντες καὶ ταράσσοντες τοὺς ὄχλους.

14 εὐθέως δὲ τότε τὸν παῦλον ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως ἐπὶ τὴν θάλασσαν· ὑπέμεινάν τε ὅ τε σιλᾶς καὶ ὁ τιμόθεος ἐκεῖ.

15 οἱ δὲ καθιστάνοντες τὸν παῦλον ἤγαγον ἕως ἀθηνῶν, καὶ λαβόντες ἐντολὴν πρὸς τὸν σιλᾶν καὶ τὸν τιμόθεον ἵνα ὡς τάχιστα ἔλθωσιν πρὸς αὐτὸν ἐξῄεσαν.

16 ἐν δὲ ταῖς ἀθήναις ἐκδεχομένου αὐτοὺς τοῦ παύλου, παρωξύνετο τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῶ θεωροῦντος κατείδωλον οὗσαν τὴν πόλιν.

17 διελέγετο μὲν οὗν ἐν τῇ συναγωγῇ τοῖς ἰουδαίοις καὶ τοῖς σεβομένοις καὶ ἐν τῇ ἀγορᾷ κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς παρατυγχάνοντας.

18 τινὲς δὲ καὶ τῶν ἐπικουρείων καὶ στοϊκῶν φιλοσόφων συνέβαλλον αὐτῶ, καί τινες ἔλεγον, τί ἂν θέλοι ὁ σπερμολόγος οὖτος λέγειν; οἱ δέ, ξένων δαιμονίων δοκεῖ καταγγελεὺς εἶναι· ὅτι τὸν ἰησοῦν καὶ τὴν ἀνάστασιν εὐηγγελίζετο.

19 ἐπιλαβόμενοί τε αὐτοῦ ἐπὶ τὸν ἄρειον πάγον ἤγαγον, λέγοντες, δυνάμεθα γνῶναι τίς ἡ καινὴ αὕτη ἡ ὑπὸ σοῦ λαλουμένη διδαχή;

20 ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς τὰς ἀκοὰς ἡμῶν· βουλόμεθα οὗν γνῶναι τίνα θέλει ταῦτα εἶναι.

21 ἀθηναῖοι δὲ πάντες καὶ οἱ ἐπιδημοῦντες ξένοι εἰς οὐδὲν ἕτερον ηὐκαίρουν ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν τι καινότερον.

22 σταθεὶς δὲ [ὁ] παῦλος ἐν μέσῳ τοῦ ἀρείου πάγου ἔφη, ἄνδρες ἀθηναῖοι, κατὰ πάντα ὡς δεισιδαιμονεστέρους ὑμᾶς θεωρῶ·

23 διερχόμενος γὰρ καὶ ἀναθεωρῶν τὰ σεβάσματα ὑμῶν εὖρον καὶ βωμὸν ἐν ᾧ ἐπεγέγραπτο, ἀγνώστῳ θεῶ. ὃ οὗν ἀγνοοῦντες εὐσεβεῖτε, τοῦτο ἐγὼ καταγγέλλω ὑμῖν.

24 ὁ θεὸς ὁ ποιήσας τὸν κόσμον καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῶ, οὖτος οὐρανοῦ καὶ γῆς ὑπάρχων κύριος οὐκ ἐν χειροποιήτοις ναοῖς κατοικεῖ

25 οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται προσδεόμενός τινος, αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν καὶ τὰ πάντα·

26 ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς πᾶν ἔθνος ἀνθρώπων κατοικεῖν ἐπὶ παντὸς προσώπου τῆς γῆς, ὁρίσας προστεταγμένους καιροὺς καὶ τὰς ὁροθεσίας τῆς κατοικίας αὐτῶν,

27 ζητεῖν τὸν θεὸν εἰ ἄρα γε ψηλαφήσειαν αὐτὸν καὶ εὕροιεν, καί γε οὐ μακρὰν ἀπὸ ἑνὸς ἑκάστου ἡμῶν ὑπάρχοντα.

28 ἐν αὐτῶ γὰρ ζῶμεν καὶ κινούμεθα καὶ ἐσμέν, ὡς καί τινες τῶν καθ᾽ ὑμᾶς ποιητῶν εἰρήκασιν, τοῦ γὰρ καὶ γένος ἐσμέν.

29 γένος οὗν ὑπάρχοντες τοῦ θεοῦ οὐκ ὀφείλομεν νομίζειν χρυσῶ ἢ ἀργύρῳ ἢ λίθῳ, χαράγματι τέχνης καὶ ἐνθυμήσεως ἀνθρώπου, τὸ θεῖον εἶναι ὅμοιον.

30 τοὺς μὲν οὗν χρόνους τῆς ἀγνοίας ὑπεριδὼν ὁ θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς ἀνθρώποις πάντας πανταχοῦ μετανοεῖν,

31 καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ μέλλει κρίνειν τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ ἐν ἀνδρὶ ᾧ ὥρισεν, πίστιν παρασχὼν πᾶσιν ἀναστήσας αὐτὸν ἐκ νεκρῶν.

32 ἀκούσαντες δὲ ἀνάστασιν νεκρῶν οἱ μὲν ἐχλεύαζον, οἱ δὲ εἶπαν, ἀκουσόμεθά σου περὶ τούτου καὶ πάλιν.

33 οὕτως ὁ παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν.

34 τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῶ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ διονύσιος ὁ ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.

KJV

1  Now1161 when they had passed through1353 Amphipolis295 and2532 Apollonia,624 they came2064 to1519 Thessalonica,2332 where3699 was2258 a synagogue4864 of the3588 Jews:2453

2  And1161 Paul,3972 as his manner was,2596 1486 went in1525 unto4314 them,846 and2532 three5140 sabbath days4521 reasoned1256 with them846 out of575 the3588 Scriptures,1124

3  Opening1272 and2532 alleging,3908 that3754 Christ5547 must needs1163 have suffered,3958 and2532 risen again450 from1537 the dead;3498 and2532 that3754 this3778 Jesus,2424 whom3739 I1473 preach2605 unto you,5213 is2076 Christ.5547

4  And2532 some5100 of1537 them846 believed,3982 and2532 consorted with4345 Paul3972 and2532 Silas;4609 and5037 of the3588 devout4576 Greeks1672 a great4183 multitude,4128 and5037 of the3588 chief4413 women1135 not3756 a few.3641

5  But1161 the3588 Jews2453 which believed not,544 moved with envy,2206 2532 took unto4355 them certain5100 lewd4190 fellows435 of the3588 baser sort,60 and2532 gathered a company,3792 and set all the city on an uproar,2350 3588 4172 and5037 assaulted2186 the3588 house3614 of Jason,2394 and sought2212 to846 bring them out71 to1519 the3588 people.1218

6  And1161 when they found2147 them846 not,3361 they drew4951 Jason2394 and2532 certain5100 brethren80 unto1909 the3588 rulers of the city,4173 crying,994 These3778 that have turned the world upside down387 3588 3625 are come3918 hither1759 also;2532

7  Whom3739 Jason2394 hath received:5264 and2532 these3778 all3956 do4238 contrary561 to the3588 decrees1378 of Caesar,2541 saying3004 that there is1511 another2087 king,935 one Jesus.2424

8  And1161 they troubled5015 the3588 people3793 and2532 the3588 rulers of the city,4173 when they heard191 these things.5023

9  And2532 when they had taken2983 security2425 of3844 Jason,2394 and2532 of the3588 other,3062 they let them go.630 846

10  And1161 the3588 brethren80 immediately2112 sent away1599 5037 Paul3972 and2532 Silas4609 by1223 night3571 unto1519 Berea:960 who3748 coming3854 thither went549 into1519 the3588 synagogue4864 of the3588 Jews.2453

11  These3778 were2258 more noble2104 than those3588 in1722 Thessalonica,2332 in that they3748 received1209 the3588 word3056 with3326 all3956 readiness of mind,4288 and searched350 the3588 Scriptures1124 daily,2596 2250 whether1487 those things5023 were2192 so.3779

12  Therefore3767 many4183 3303 of1537 them846 believed;4100 also2532 of honorable2158 women1135 which were Greeks,1674 and2532 of men,435 not3756 a few.3641

13  But1161 when5613 the3588 Jews2453 of575 Thessalonica2332 had knowledge1097 that3754 the3588 word3056 of God2316 was preached2605 of5259 Paul3972 at1722 Berea,960 they came2064 thither also,2546 and stirred up4531 the3588 people.3793

14  And1161 then5119 immediately2112 the3588 brethren80 sent away1821 Paul3972 to go4198 as it were5613 to1909 the3588 sea:2281 but1161 5037 Silas4609 and2532 Timothy5095 abode5278 there1563 still.

15  And1161 they that conducted2525 Paul3972 brought71 him846 unto2193 Athens:116 and2532 receiving2983 a commandment1785 unto4314 Silas4609 and2532 Timothy5095 for to come2064 to4314 him846 with all speed,5613 5033 they departed.1826

16  Now1161 while Paul3972 waited for1551 them846 at1722 Athens,116 his848 spirit4151 was stirred3947 in1722 him,846 when he saw2334 the3588 city4172 wholly given to idolatry.2712

17  Therefore3767 disputed1256 he3303 in1722 the3588 synagogue4864 with the3588 Jews,2453 and2532 with the3588 devout persons,4576 and2532 in1722 the3588 market58 daily2596 3956 2250 with4314 them that met with3909 him.

18  Then1161 certain5100 philosophers5386 of the3588 Epicureans,1946 and2532 of the3588 Stoics,4770 encountered4820 him.846 And2532 some5100 said,3004 What5101 will2309 302 this3778 babbler4691 say?3004 1161 other3588 some, He seemeth1380 to be1511 a setter forth2604 of strange3581 gods:1140 because3754 he preached2097 unto them846 Jesus,2424 and2532 the3588 resurrection.386

19  And5037 they took1949 him,846 and brought71 him unto1909 Areopagus,697 saying,3004 May1410 we know1097 what5101 this3778 new2537 doctrine,1322 whereof3588 thou4675 speakest,2980 is?

20  For1063 thou bringest1533 certain5100 strange things3579 to1519 our2257 ears:189 we would1014 know1097 therefore3767 what5101 these things5023 mean.2309 302 1511

21  (For1161 all3956 the Athenians117 and2532 strangers3581 which were there1927 spent their time2119 in1519 nothing3762 else,2087 but2228 either to tell,3004 or2532 to hear191 some5100 new thing.)2537

22  Then1161 Paul3972 stood2476 in1722 the midst3319 of Mars' hill,697 and said,5346 Ye men435 of Athens,117 I perceive2334 that in2596 all things3956 ye5209 are5613 too superstitious.1174

23  For1063 as I passed by,1330 and2532 beheld333 your5216 devotions,4574 I found2147 an2532 altar1041 with this inscription,1722 3739 1924 TO THE UNKNOWN57 GOD.2316 Whom3739 therefore3767 ye ignorantly50 worship,2151 him5126 declare2605 I1473 unto you.5213

24  God2316 that made4160 the3588 world2889 and2532 all things3956 therein,1722 846 seeing that he3778 is5225 Lord2962 of heaven3772 and2532 earth,1093 dwelleth2730 not3756 in1722 temples3485 made with hands;5499

25  Neither3761 is worshiped2323 with5259 men's444 hands,5495 as though he needed4326 any thing,5100 seeing he846 giveth1325 to all3956 life,2222 and2532 breath,4157 and all things;2596 3956

26  And5037 hath made4160 of1537 one1520 blood129 all3956 nations1484 of men444 for to dwell2730 on1909 all3956 the3588 face4383 of the3588 earth,1093 and hath determined3724 the times2540 before appointed,4384 and2532 the3588 bounds3734 of their848 habitation;2733

27  That they should seek2212 the3588 Lord,2962 if1487 haply686 1065 they might feel after5584 him,846 and2532 find2147 him, though2544 he be5225 not3756 far3112 from575 every1538 one1520 of us:2257

28  For1063 in1722 him846 we live,2198 and2532 move,2795 and2532 have our being;2070 as5613 certain5100 also2532 of your own2596 5209 poets4163 have said,2046 For1063 we are2070 also2532 his5120 offspring.1085

29  Forasmuch then3767 as we are5225 the offspring1085 of God,2316 we ought3784 not3756 to think3543 that the3588 Godhead2304 is1511 like unto3664 gold,5557 or2228 silver,696 or2228 stone,3037 graven5480 by art5078 and2532 man's444 device.1761

30  And3767 3303 the3588 times5550 of this ignorance52 God2316 winked5237 at; but now3569 commandeth3853 all3956 men444 every where3837 to repent:3340

31  Because1360 he hath appointed2476 a day,2250 in1722 the which3739 he will3195 judge2919 the3588 world3625 in1722 righteousness1343 by1722 that man435 whom3739 he hath ordained;3724 whereof he hath given3930 assurance4102 unto all3956 men, in that he hath raised450 him846 from1537 the dead.3498

32  And1161 when they heard191 of the resurrection386 of the dead,3498 some3588 3303 mocked:5512 and1161 others3588 said,2036 We will hear191 thee4675 again3825 of4012 this5127 matter.

33  2532 So3779 Paul3972 departed1831 from1537 among3319 them.846

34  Howbeit1161 certain5100 men435 cleaved2853 unto him,846 and2532 believed:4100 among1722 the which3739 was Dionysius1354 the3588 Areopagite,698 and2532 a woman1135 named3686 Damaris,1152 and2532 others2087 with4862 them.846

Vul

1 Cum autem perambulassent Amphipolim et Apolloniam, venerunt Thessalonicam, ubi erat synagoga Judæorum.

2 Secundum consuetudinem autem Paulus introivit ad eos, et per sabbata tria disserebat eis de Scripturis,

3 adaperiens et insinuans quia Christum oportuit pati, et resurgere a mortuis: et quia hic est Jesus Christus, quem ego annuntio vobis.

4 Et quidam ex eis crediderunt et adjuncti sunt Paulo et Silæ: et de colentibus gentilibusque multitudo magna, et mulieres nobiles non paucæ.

5 Zelantes autem Judæi, assumentesque de vulgo viros quosdam malos, et turba facta, concitaverunt civitatem: et assistentes domui Jasonis quærebant eos producere in populum.

6 Et cum non invenissent eos, trahebant Jasonem et quosdam fratres ad principes civitatis, clamantes: Quoniam hi qui urbem concitant, et huc venerunt,

7 quos suscepit Jason, et hi omnes contra decreta Cæsaris faciunt, regem alium dicentes esse, Jesum.

8 Concitaverunt autem plebem et principes civitatis audientes hæc.

9 Et accepta satisfactione a Jasone et a ceteris, dimiserunt eos.

10 Fratres vero confestim per noctem dimiserunt Paulum et Silam in Berœam. Qui cum venissent, in synagogam Judæorum introierunt.

11 Hi autem erant nobiliores eorum qui sunt Thessalonicæ, qui susceperunt verbum cum omni aviditate, quotidie scrutantes Scripturas, si hæc ita se haberent.

12 Et multi quidem crediderunt ex eis, et mulierum gentilium honestarum, et viri non pauci.

13 Cum autem cognovissent in Thessalonica Judæi quia et Berœæ prædicatum est a Paulo verbum Dei, venerunt et illuc commoventes, et turbantes multitudinem.

14 Statimque tunc Paulum dimiserunt fratres, ut iret usque ad mare: Silas autem et Timotheus remanserunt ibi.

15 Qui autem deducebant Paulum, perduxerunt eum usque Athenas, et accepto mandato ab eo ad Silam et Timotheum ut quam celeriter venirent ad illum, profecti sunt.

16 Paulus autem cum Athenis eos exspectaret, incitabatur spiritus ejus in ipso, videns idololatriæ deditam civitatem.

17 Disputabat igitur in synagoga cum Judæis et colentibus, et in foro, per omnes dies ad eos qui aderant.

18 Quidam autem epicurei et stoici philosophi disserebant cum eo, et quidam dicebant: Quid vult seminiverbius hic dicere? Alii vero: Novorum dæmoniorum videtur annuntiator esse: quia Jesum et resurrectionem annuntiabat eis.

19 Et apprehensum eum ad Areopagum duxerunt, dicentes: Possumus scire quæ est hæc nova, quæ a te dicitur, doctrina?

20 nova enim quædam infers auribus nostris: volumus ergo scire quidnam velint hæc esse.

21 (Athenienses autem omnes, et advenæ hospites, ad nihil aliud vacabant nisi aut dicere aut audire aliquid novi.)

22 Stans autem Paulus in medio Areopagi, ait: Viri Athenienses, per omnia quasi superstitiosiores vos video.

23 Præteriens enim, et videns simulacra vestra, inveni et aram in qua scriptum erat: Ignoto Deo. Quod ergo ignorantes colitis, hoc ego annuntio vobis.

24 Deus, qui fecit mundum, et omnia quæ in eo sunt, hic cæli et terræ cum sit Dominus, non in manufactis templis habitat,

25 nec manibus humanis colitur indigens aliquo, cum ipse det omnibus vitam, et inspirationem, et omnia:

26 fecitque ex uno omne genus hominum inhabitare super universam faciem terræ, definiens statuta tempora, et terminos habitationis eorum,

27 quærere Deum si forte attrectent eum, aut inveniant, quamvis non longe sit ab unoquoque nostrum.

28 In ipso enim vivimus, et movemur, et sumus: sicut et quidam vestrorum poëtarum dixerunt: Ipsius enim et genus sumus.

29 Genus ergo cum simus Dei, non debemus æstimare auro, aut argento, aut lapidi, sculpturæ artis, et cogitationis hominis, divinum esse simile.

30 Et tempora quidem hujus ignorantiæ despiciens Deus, nunc annuntiat hominibus ut omnes ubique pœnitentiam agant,

31 eo quod statuit diem in quo judicaturus est orbem in æquitate, in viro in quo statuit, fidem præbens omnibus, suscitans eum a mortuis.

32 Cum audissent autem resurrectionem mortuorum, quidam quidem irridebant, quidam vero dixerunt: Audiemus te de hoc iterum.

33 Sic Paulus exivit de medio eorum.

34 Quidam vero viri adhærentes ei, crediderunt: in quibus et Dionysius Areopagita, et mulier nomine Damaris, et alii cum eis.


Next: Acts 18