Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 18

GNT

1 μετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς κόρινθον.

2 καὶ εὑρών τινα ἰουδαῖον ὀνόματι ἀκύλαν, ποντικὸν τῶ γένει, προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς ἰταλίας καὶ πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ διὰ τὸ διατεταχέναι κλαύδιον χωρίζεσθαι πάντας τοὺς ἰουδαίους ἀπὸ τῆς ῥώμης, προσῆλθεν αὐτοῖς,

3 καὶ διὰ τὸ ὁμότεχνον εἶναι ἔμενεν παρ᾽ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο· ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.

4 διελέγετο δὲ ἐν τῇ συναγωγῇ κατὰ πᾶν σάββατον, ἔπειθέν τε ἰουδαίους καὶ ἕλληνας.

5 ὡς δὲ κατῆλθον ἀπὸ τῆς μακεδονίας ὅ τε σιλᾶς καὶ ὁ τιμόθεος, συνείχετο τῶ λόγῳ ὁ παῦλος, διαμαρτυρόμενος τοῖς ἰουδαίοις εἶναι τὸν χριστόν, ἰησοῦν.

6 ἀντιτασσομένων δὲ αὐτῶν καὶ βλασφημούντων ἐκτιναξάμενος τὰ ἱμάτια εἶπεν πρὸς αὐτούς, τὸ αἷμα ὑμῶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὑμῶν· καθαρὸς ἐγώ· ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ ἔθνη πορεύσομαι.

7 καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν εἰσῆλθεν εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι τιτίου ἰούστου σεβομένου τὸν θεόν, οὖ ἡ οἰκία ἦν συνομοροῦσα τῇ συναγωγῇ.

8 κρίσπος δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος ἐπίστευσεν τῶ κυρίῳ σὺν ὅλῳ τῶ οἴκῳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τῶν κορινθίων ἀκούοντες ἐπίστευον καὶ ἐβαπτίζοντο.

9 εἶπεν δὲ ὁ κύριος ἐν νυκτὶ δι᾽ ὁράματος τῶ παύλῳ, μὴ φοβοῦ, ἀλλὰ λάλει καὶ μὴ σιωπήσῃς,

10 διότι ἐγώ εἰμι μετὰ σοῦ καὶ οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί σε, διότι λαός ἐστί μοι πολὺς ἐν τῇ πόλει ταύτῃ.

11 ἐκάθισεν δὲ ἐνιαυτὸν καὶ μῆνας ἓξ διδάσκων ἐν αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ.

12 γαλλίωνος δὲ ἀνθυπάτου ὄντος τῆς ἀχαΐας κατεπέστησαν ὁμοθυμαδὸν οἱ ἰουδαῖοι τῶ παύλῳ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἐπὶ τὸ βῆμα,

13 λέγοντες ὅτι παρὰ τὸν νόμον ἀναπείθει οὖτος τοὺς ἀνθρώπους σέβεσθαι τὸν θεόν.

14 μέλλοντος δὲ τοῦ παύλου ἀνοίγειν τὸ στόμα εἶπεν ὁ γαλλίων πρὸς τοὺς ἰουδαίους, εἰ μὲν ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα πονηρόν, ὦ ἰουδαῖοι, κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην ὑμῶν·

15 εἰ δὲ ζητήματά ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων καὶ νόμου τοῦ καθ᾽ ὑμᾶς, ὄψεσθε αὐτοί· κριτὴς ἐγὼ τούτων οὐ βούλομαι εἶναι.

16 καὶ ἀπήλασεν αὐτοὺς ἀπὸ τοῦ βήματος.

17 ἐπιλαβόμενοι δὲ πάντες σωσθένην τὸν ἀρχισυνάγωγον ἔτυπτον ἔμπροσθεν τοῦ βήματος· καὶ οὐδὲν τούτων τῶ γαλλίωνι ἔμελεν.

18 ὁ δὲ παῦλος ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει εἰς τὴν συρίαν, καὶ σὺν αὐτῶ πρίσκιλλα καὶ ἀκύλας, κειράμενος ἐν κεγχρεαῖς τὴν κεφαλήν, εἶχεν γὰρ εὐχήν.

19 κατήντησαν δὲ εἰς ἔφεσον, κἀκείνους κατέλιπεν αὐτοῦ, αὐτὸς δὲ εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγὴν διελέξατο τοῖς ἰουδαίοις.

20 ἐρωτώντων δὲ αὐτῶν ἐπὶ πλείονα χρόνον μεῖναι οὐκ ἐπένευσεν,

21 ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ εἰπών, πάλιν ἀνακάμψω πρὸς ὑμᾶς τοῦ θεοῦ θέλοντος, ἀνήχθη ἀπὸ τῆς ἐφέσου·

22 καὶ κατελθὼν εἰς καισάρειαν, ἀναβὰς καὶ ἀσπασάμενος τὴν ἐκκλησίαν, κατέβη εἰς ἀντιόχειαν,

23 καὶ ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν, διερχόμενος καθεξῆς τὴν γαλατικὴν χώραν καὶ φρυγίαν, ἐπιστηρίζων πάντας τοὺς μαθητάς.

24 ἰουδαῖος δέ τις ἀπολλῶς ὀνόματι, ἀλεξανδρεὺς τῶ γένει, ἀνὴρ λόγιος, κατήντησεν εἰς ἔφεσον, δυνατὸς ὢν ἐν ταῖς γραφαῖς.

25 οὖτος ἦν κατηχημένος τὴν ὁδὸν τοῦ κυρίου, καὶ ζέων τῶ πνεύματι ἐλάλει καὶ ἐδίδασκεν ἀκριβῶς τὰ περὶ τοῦ ἰησοῦ, ἐπιστάμενος μόνον τὸ βάπτισμα ἰωάννου.

26 οὖτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν τῇ συναγωγῇ· ἀκούσαντες δὲ αὐτοῦ πρίσκιλλα καὶ ἀκύλας προσελάβοντο αὐτὸν καὶ ἀκριβέστερον αὐτῶ ἐξέθεντο τὴν ὁδὸν [τοῦ θεοῦ].

27 βουλομένου δὲ αὐτοῦ διελθεῖν εἰς τὴν ἀχαΐαν προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς μαθηταῖς ἀποδέξασθαι αὐτόν· ὃς παραγενόμενος συνεβάλετο πολὺ τοῖς πεπιστευκόσιν διὰ τῆς χάριτος·

28 εὐτόνως γὰρ τοῖς ἰουδαίοις διακατηλέγχετο δημοσίᾳ ἐπιδεικνὺς διὰ τῶν γραφῶν εἶναι τὸν χριστὸν, ἰησοῦν.

KJV

1161 After3326 these things5023 Paul3972 departed5563 from1537 Athens116 and came2064 to1519 Corinth;2882

2  And2532 found2147 a certain5100 Jew2453 named3686 Aquila,207 born1085 in Pontus,4193 lately4373 come2064 from575 Italy,2482 with2532 his848 wife1135 Priscilla; because that4252 (Claudius2804 had commanded1299 all3956 Jews2453 to depart5563 from1537 Rome:)4516 and came4334 unto them.846

3  And2532 because he was1511 of the3588 same craft,3673 he abode3306 with3844 them,846 and2532 wrought:2038 for1063 by their occupation5078 they were2258 tentmakers.4635

4  And1161 he reasoned1256 in1722 the3588 synagogue4864 every2596 3956 sabbath,4521 and5037 persuaded3982 the Jews2453 and2532 the Greeks.1672

5  And1161 when5613 5037 Silas4609 and2532 Timothy5095 were come2718 from575 Macedonia,3109 Paul3972 was pressed4912 in the3588 spirit,4151 and testified1263 to the3588 Jews2453 that Jesus2424 was Christ.5547

6  And1161 when they846 opposed themselves,498 and2532 blasphemed,987 he shook1621 his raiment,2440 and said2036 unto4314 them,846 Your5216 blood129 be upon1909 your own5216 heads;2776 I1473 am clean:2513 from575 henceforth3568 I will go4198 unto1519 the3588 Gentiles.1484

7  And2532 he departed3327 thence,1564 and entered2064 into1519 a certain5100 man's house,3614 named3686 Justus,2459 one that worshipped4576 God,2316 whose3739 house3614 joined hard2258 4927 to the3588 synagogue.4864

8  And1161 Crispus,2921 the3588 chief ruler of the synagogue,752 believed4100 on the3588 Lord2962 with4862 all3650 his848 house;3624 and2532 many4183 of the3588 Corinthians2881 hearing191 believed,4100 and2532 were baptized.907

9  Then1161 spake2036 the3588 Lord2962 to Paul3972 in1722 the night3571 by1223 a vision,3705 Be not afraid,5399 3361 but235 speak,2980 and2532 hold not thy peace:4623 3361

10  For1360 I1473 am1510 with3326 thee,4675 and2532 no man3762 shall set on2007 thee4671 to hurt2559 thee:4571 for1360 I3427 have2076 much4183 people2992 in1722 this5026 city.4172

11  And5037 he continued2523 there a year1763 and2532 six1803 months,3376 teaching1321 the3588 word3056 of God2316 among1722 them.846

12  And1161 when Gallio1058 was the deputy445 of Achaia,882 the3588 Jews2453 made insurrection with one accord against2721 3661 Paul,3972 and2532 brought71 him846 to1909 the3588 judgment seat,968

13  Saying,3004 This3778 fellow persuadeth374 men444 to worship4576 God2316 contrary3844 to the3588 law.3551

14  And1161 when Paul3972 was now about3195 to open455 his mouth,4750 Gallio1058 said2036 unto4314 the3588 Jews,2453 If1487 it3303 3767 were2258 a5100 matter of wrong92 or2228 wicked4190 lewdness,4467 O5599 ye Jews,2453 reason3056 would that I should bear with430 302 you:5216

15  But1161 if1487 it be2076 a question2213 of4012 words3056 and2532 names,3686 and2532 of2596 your5209 law,3551 look3700 ye846 to it; for1063 I1473 will1014 be1511 no3756 judge2923 of such5130 matters.

16  And2532 he drove556 them846 from575 the3588 judgment seat.968

17  Then1161 all3956 the3588 Greeks1672 took1949 Sosthenes,4988 the3588 chief ruler of the synagogue,752 and beat5180 him before1715 the3588 judgment seat.968 And2532 Gallio1058 cared for3199 none3762 of those things.5130

18  And1161 Paul3972 after this tarried4357 there yet2089 a good while,2425 2250 and then took his leave657 of the3588 brethren,80 and sailed thence1602 into1519 Syria,4947 and2532 with4862 him846 Priscilla4252 and2532 Aquila;207 having shorn2751 his head2776 in1722 Cenchrea:2747 for1063 he had2192 a vow.2171

19  And1161 he came2658 to1519 Ephesus,2181 and left them2548 2641 there:847 but1161 he848 himself entered1525 into1519 the3588 synagogue,4864 and reasoned1256 with the3588 Jews.2453

20  When1161 they846 desired2065 him to tarry3306 longer4119 time5550 with3844 them,846 he consented1962 not;3756

21  But235 bade them farewell,657 846 saying,2036 I3165 must1163 by all means3843 keep4160 this feast1859 that cometh2064 in1519 Jerusalem:2414 but1161 I will return344 again3825 unto4314 you,5209 if God2316 will.2309 And2532 he sailed321 from575 Ephesus.2181

22  And2532 when he had landed2718 at1519 Caesarea,2542 and gone up,305 and2532 saluted782 the3588 church,1577 he went down2597 to1519 Antioch.490

23  And2532 after he had spent4160 some5100 time5550 there, he departed,1831 and went over1330 all the3588 country5561 of Galatia1054 and2532 Phrygia5435 in order,2517 strengthening1991 all3956 the3588 disciples.3101

24  And1161 a certain5100 Jew2453 named3686 Apollos,625 born1085 at Alexandria,221 an eloquent3052 man,435 and5607 mighty1415 in1722 the3588 Scriptures,1124 came2658 to1519 Ephesus.2181

25  This man3778 was2258 instructed2727 in the3588 way3598 of the3588 Lord;2962 and2532 being fervent2204 in the3588 spirit,4151 he spake2980 and2532 taught1321 diligently199 the things3588 of4012 the3588 Lord,2962 knowing1987 only3440 the3588 baptism908 of John.2491

26  And5037 he3778 began756 to speak boldly3955 in1722 the3588 synagogue:4864 1161 whom846 when Aquila207 and2532 Priscilla4252 had heard,191 they took him unto4355 846 them, and2532 expounded1620 unto him846 the3588 way3598 of God2316 more perfectly.197

27  And1161 when he846 was disposed1014 to pass1330 into1519 Achaia,882 the3588 brethren80 wrote,1125 exhorting4389 the3588 disciples3101 to receive588 him:846 who,3739 when he was come,3854 helped4820 them much4183 which had believed4100 through1223 grace:5485

28  For1063 he mightily2159 convinced1246 the3588 Jews,2453 and that publicly,1219 showing1925 by1223 the3588 Scriptures1124 that Jesus2424 was1511 Christ.5547

Vul

1 Post hæc egressus ab Athenis, venit Corinthum:

2 et inveniens quemdam Judæum nomine Aquilam, Ponticum genere, qui nuper venerat ab Italia, et Priscillam uxorem ejus (eo quod præcepisset Claudius discedere omnes Judæos a Roma), accessit ad eos.

3 Et quia ejusdem erat artis, manebat apud eos, et operabatur. (Erant autem scenofactoriæ artis.)

4 Et disputabat in synagoga per omne sabbatum, interponens nomen Domini Jesu: suadebatque Judæis et Græcis.

5 Cum venissent autem de Macedonia Silas et Timotheus, instabat verbo Paulus, testificans Judæis esse Christum Jesum.

6 Contradicentibus autem eis, et blasphemantibus, excutiens vestimenta sua, dixit ad eos: Sanguis vester super caput vestrum: mundus ego: ex hoc ad gentes vadam.

7 Et migrans inde, intravit in domum cujusdam, nomine Titi Justi, colentis Deum, cujus domus erat conjuncta synagogæ.

8 Crispus autem archisynagogus credidit Domino cum omni domo sua: et multi Corinthiorum audientes credebant, et baptizabantur.

9 Dixit autem Dominus nocte per visionem Paulo: Noli timere, sed loquere, et ne taceas:

10 propter quod ego sum tecum, et nemo apponetur tibi ut noceat te: quoniam populus est mihi multus in hac civitate.

11 Sedit autem ibi annum et sex menses, docens apud eos verbum Dei.

12 Gallione autem proconsule Achaiæ, insurrexerunt uno animo Judæi in Paulum, et adduxerunt eum ad tribunal,

13 dicentes: Quia contra legem hic persuadet hominibus colere Deum.

14 Incipiente autem Paulo aperire os, dixit Gallio ad Judæos: Si quidem esset iniquum aliquid aut facinus pessimum, o viri Judæi, recte vos sustinerem.

15 Si vero quæstiones sunt de verbo, et nominibus, et lege vestra, vos ipsi videritis: judex ego horum nolo esse.

16 Et minavit eos a tribunali.

17 Apprehendentes autem omnes Sosthenem principem synagogæ, percutiebant eum ante tribunal: et nihil eorum Gallioni curæ erat.

18 Paulus vero cum adhuc sustinuisset dies multos fratribus valefaciens, navigavit in Syriam (et cum eo Priscilla et Aquila), qui sibi totonderat in Cenchris caput: habebat enim votum.

19 Devenitque Ephesum, et illos ibi reliquit. Ipse vero ingressus synagogam, disputabat cum Judæis.

20 Rogantibus autem eis ut ampliori tempore maneret, non consensit,

21 sed valefaciens, et dicens: Iterum revertar ad vos, Deo volente: profectus est ab Epheso.

22 Et descendens Cæsaream, ascendit, et salutavit ecclesiam, et descendit Antiochiam.

23 Et facto ibi aliquanto tempore profectus est, perambulans ex ordine Galaticam regionem, et Phrygiam, confirmans omnes discipulos.

24 Judæus autem quidam, Apollo nomine, Alexandrinus genere, vir eloquens, devenit Ephesum, potens in scripturis.

25 Hic erat edoctus viam Domini: et fervens spiritu loquebatur, et docebat diligenter ea quæ sunt Jesu, sciens tantum baptisma Joannis.

26 Hic ergo cœpit fiducialiter agere in synagoga. Quem cum audissent Priscilla et Aquila, assumpserunt eum, et diligentius exposuerunt ei viam Domini.

27 Cum autem vellet ire Achaiam, exhortati fratres, scripserunt discipulis ut susciperent eum. Qui cum venisset, contulit multum his qui crediderant.

28 Vehementer enim Judæos revincebat publice, ostendens per Scripturas esse Christum Jesum.


Next: Acts 19