Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 19

GNT

1 ἐγένετο δὲ ἐν τῶ τὸν ἀπολλῶ εἶναι ἐν κορίνθῳ παῦλον διελθόντα τὰ ἀνωτερικὰ μέρη [κατ]ελθεῖν εἰς ἔφεσον καὶ εὑρεῖν τινας μαθητάς,

2 εἶπέν τε πρὸς αὐτούς, εἰ πνεῦμα ἅγιον ἐλάβετε πιστεύσαντες; οἱ δὲ πρὸς αὐτόν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ εἰ πνεῦμα ἅγιον ἔστιν ἠκούσαμεν.

3 εἶπέν τε, εἰς τί οὗν ἐβαπτίσθητε; οἱ δὲ εἶπαν, εἰς τὸ ἰωάννου βάπτισμα.

4 εἶπεν δὲ παῦλος, ἰωάννης ἐβάπτισεν βάπτισμα μετανοίας, τῶ λαῶ λέγων εἰς τὸν ἐρχόμενον μετ᾽ αὐτὸν ἵνα πιστεύσωσιν, τοῦτ᾽ ἔστιν εἰς τὸν ἰησοῦν.

5 ἀκούσαντες δὲ ἐβαπτίσθησαν εἰς τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἰησοῦ·

6 καὶ ἐπιθέντος αὐτοῖς τοῦ παύλου [τὰς] χεῖρας ἦλθε τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἐπ᾽ αὐτούς, ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ ἐπροφήτευον.

7 ἦσαν δὲ οἱ πάντες ἄνδρες ὡσεὶ δώδεκα.

8 εἰσελθὼν δὲ εἰς τὴν συναγωγὴν ἐπαρρησιάζετο ἐπὶ μῆνας τρεῖς διαλεγόμενος καὶ πείθων [τὰ] περὶ τῆς βασιλείας τοῦ θεοῦ.

9 ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ ἠπείθουν κακολογοῦντες τὴν ὁδὸν ἐνώπιον τοῦ πλήθους, ἀποστὰς ἀπ᾽ αὐτῶν ἀφώρισεν τοὺς μαθητάς, καθ᾽ ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν τῇ σχολῇ τυράννου.

10 τοῦτο δὲ ἐγένετο ἐπὶ ἔτη δύο, ὥστε πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν ἀσίαν ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου, ἰουδαίους τε καὶ ἕλληνας.

11 δυνάμεις τε οὐ τὰς τυχούσας ὁ θεὸς ἐποίει διὰ τῶν χειρῶν παύλου,

12 ὥστε καὶ ἐπὶ τοὺς ἀσθενοῦντας ἀποφέρεσθαι ἀπὸ τοῦ χρωτὸς αὐτοῦ σουδάρια ἢ σιμικίνθια καὶ ἀπαλλάσσεσθαι ἀπ᾽ αὐτῶν τὰς νόσους, τά τε πνεύματα τὰ πονηρὰ ἐκπορεύεσθαι.

13 ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν περιερχομένων ἰουδαίων ἐξορκιστῶν ὀνομάζειν ἐπὶ τοὺς ἔχοντας τὰ πνεύματα τὰ πονηρὰ τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἰησοῦ λέγοντες, ὁρκίζω ὑμᾶς τὸν ἰησοῦν ὃν παῦλος κηρύσσει.

14 ἦσαν δέ τινος σκευᾶ ἰουδαίου ἀρχιερέως ἑπτὰ υἱοὶ τοῦτο ποιοῦντες.

15 ἀποκριθὲν δὲ τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν εἶπεν αὐτοῖς, τὸν [μὲν] ἰησοῦν γινώσκω καὶ τὸν παῦλον ἐπίσταμαι, ὑμεῖς δὲ τίνες ἐστέ;

16 καὶ ἐφαλόμενος ὁ ἄνθρωπος ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐν ᾧ ἦν τὸ πνεῦμα τὸ πονηρὸν κατακυριεύσας ἀμφοτέρων ἴσχυσεν κατ᾽ αὐτῶν, ὥστε γυμνοὺς καὶ τετραυματισμένους ἐκφυγεῖν ἐκ τοῦ οἴκου ἐκείνου.

17 τοῦτο δὲ ἐγένετο γνωστὸν πᾶσιν ἰουδαίοις τε καὶ ἕλλησιν τοῖς κατοικοῦσιν τὴν ἔφεσον, καὶ ἐπέπεσεν φόβος ἐπὶ πάντας αὐτούς, καὶ ἐμεγαλύνετο τὸ ὄνομα τοῦ κυρίου ἰησοῦ.

18 πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων ἤρχοντο ἐξομολογούμενοι καὶ ἀναγγέλλοντες τὰς πράξεις αὐτῶν.

19 ἱκανοὶ δὲ τῶν τὰ περίεργα πραξάντων συνενέγκαντες τὰς βίβλους κατέκαιον ἐνώπιον πάντων· καὶ συνεψήφισαν τὰς τιμὰς αὐτῶν καὶ εὖρον ἀργυρίου μυριάδας πέντε.

20 οὕτως κατὰ κράτος τοῦ κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ ἴσχυεν.

21 ὡς δὲ ἐπληρώθη ταῦτα, ἔθετο ὁ παῦλος ἐν τῶ πνεύματι διελθὼν τὴν μακεδονίαν καὶ ἀχαΐαν πορεύεσθαι εἰς ἱεροσόλυμα, εἰπὼν ὅτι μετὰ τὸ γενέσθαι με ἐκεῖ δεῖ με καὶ ῥώμην ἰδεῖν.

22 ἀποστείλας δὲ εἰς τὴν μακεδονίαν δύο τῶν διακονούντων αὐτῶ, τιμόθεον καὶ ἔραστον, αὐτὸς ἐπέσχεν χρόνον εἰς τὴν ἀσίαν.

23 ἐγένετο δὲ κατὰ τὸν καιρὸν ἐκεῖνον τάραχος οὐκ ὀλίγος περὶ τῆς ὁδοῦ.

24 δημήτριος γάρ τις ὀνόματι, ἀργυροκόπος, ποιῶν ναοὺς ἀργυροῦς ἀρτέμιδος παρείχετο τοῖς τεχνίταις οὐκ ὀλίγην ἐργασίαν,

25 οὓς συναθροίσας καὶ τοὺς περὶ τὰ τοιαῦτα ἐργάτας εἶπεν, ἄνδρες, ἐπίστασθε ὅτι ἐκ ταύτης τῆς ἐργασίας ἡ εὐπορία ἡμῖν ἐστιν,

26 καὶ θεωρεῖτε καὶ ἀκούετε ὅτι οὐ μόνον ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης τῆς ἀσίας ὁ παῦλος οὖτος πείσας μετέστησεν ἱκανὸν ὄχλον, λέγων ὅτι οὐκ εἰσὶν θεοὶ οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι.

27 οὐ μόνον δὲ τοῦτο κινδυνεύει ἡμῖν τὸ μέρος εἰς ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς μεγάλης θεᾶς ἀρτέμιδος ἱερὸν εἰς οὐθὲν λογισθῆναι, μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι τῆς μεγαλειότητος αὐτῆς, ἣν ὅλη ἡ ἀσία καὶ ἡ οἰκουμένη σέβεται.

28 ἀκούσαντες δὲ καὶ γενόμενοι πλήρεις θυμοῦ ἔκραζον λέγοντες, μεγάλη ἡ ἄρτεμις ἐφεσίων.

29 καὶ ἐπλήσθη ἡ πόλις τῆς συγχύσεως, ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς τὸ θέατρον συναρπάσαντες γάϊον καὶ ἀρίσταρχον μακεδόνας, συνεκδήμους παύλου.

30 παύλου δὲ βουλομένου εἰσελθεῖν εἰς τὸν δῆμον οὐκ εἴων αὐτὸν οἱ μαθηταί·

31 τινὲς δὲ καὶ τῶν ἀσιαρχῶν, ὄντες αὐτῶ φίλοι, πέμψαντες πρὸς αὐτὸν παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς τὸ θέατρον.

32 ἄλλοι μὲν οὗν ἄλλο τι ἔκραζον, ἦν γὰρ ἡ ἐκκλησία συγκεχυμένη, καὶ οἱ πλείους οὐκ ᾔδεισαν τίνος ἕνεκα συνεληλύθεισαν.

33 ἐκ δὲ τοῦ ὄχλου συνεβίβασαν ἀλέξανδρον, προβαλόντων αὐτὸν τῶν ἰουδαίων· ὁ δὲ ἀλέξανδρος κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι τῶ δήμῳ.

34 ἐπιγνόντες δὲ ὅτι ἰουδαῖός ἐστιν φωνὴ ἐγένετο μία ἐκ πάντων ὡς ἐπὶ ὥρας δύο κραζόντων, μεγάλη ἡ ἄρτεμις ἐφεσίων.

35 καταστείλας δὲ ὁ γραμματεὺς τὸν ὄχλον φησίν, ἄνδρες ἐφέσιοι, τίς γάρ ἐστιν ἀνθρώπων ὃς οὐ γινώσκει τὴν ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὗσαν τῆς μεγάλης ἀρτέμιδος καὶ τοῦ διοπετοῦς;

36 ἀναντιρρήτων οὗν ὄντων τούτων δέον ἐστὶν ὑμᾶς κατεσταλμένους ὑπάρχειν καὶ μηδὲν προπετὲς πράσσειν.

37 ἠγάγετε γὰρ τοὺς ἄνδρας τούτους οὔτε ἱεροσύλους οὔτε βλασφημοῦντας τὴν θεὸν ἡμῶν.

38 εἰ μὲν οὗν δημήτριος καὶ οἱ σὺν αὐτῶ τεχνῖται ἔχουσι πρός τινα λόγον, ἀγοραῖοι ἄγονται καὶ ἀνθύπατοί εἰσιν· ἐγκαλείτωσαν ἀλλήλοις.

39 εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε, ἐν τῇ ἐννόμῳ ἐκκλησίᾳ ἐπιλυθήσεται.

40 καὶ γὰρ κινδυνεύομεν ἐγκαλεῖσθαι στάσεως περὶ τῆς σήμερον, μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος, περὶ οὖ [οὐ] δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς συστροφῆς ταύτης. καὶ ταῦτα εἰπὼν ἀπέλυσεν τὴν ἐκκλησίαν.

KJV

1  And1161 it came to pass,1096 that, while Apollos625 was1511 at1722 Corinth,2882 Paul3972 having passed through1330 the3588 upper510 coasts3313 came2064 to1519 Ephesus:2181 and2532 finding2147 certain5100 disciples,3101

2  He said2036 unto4314 them,846 Have1487 ye received2983 the Holy40 Ghost4151 since ye believed?4100 And1161 they3588 said2036 unto4314 him,846 We have not so much as235 3761 heard191 whether1487 there be2076 any Holy40 Ghost.4151

3  And5037 he said2036 unto4314 them,846 Unto1519 what5101 then3767 were ye baptized?907 And1161 they3588 said,2036 Unto1519 John's2491 baptism.908

4  Then1161 said2036 Paul,3972 John2491 verily3303 baptized907 with the baptism908 of repentance,3341 saying3004 unto the3588 people,2992 that2443 they should believe4100 on1519 him which should come2064 after3326 him,846 that is,5123 on1519 Christ5547 Jesus.2424

5  When1161 they heard191 this, they were baptized907 in1519 the3588 name3686 of the3588 Lord2962 Jesus.2424

6  And2532 when Paul3972 had laid2007 his hands5495 upon them,846 the3588 Holy40 Ghost4151 came2064 on1909 them;846 and5037 they spake2980 with tongues,1100 and2532 prophesied.4395

7  And1161 all3956 the men435 were2258 about5616 twelve.1177

8  And1161 he went1525 into1519 the3588 synagogue,4864 and spake boldly3955 for the space of1909 three5140 months,3376 disputing1256 and2532 persuading3982 the things3588 concerning4012 the3588 kingdom932 of God.2316

9  But1161 when5613 divers5100 were hardened,4645 and2532 believed not,544 but spake evil2551 of that way3598 before1799 the3588 multitude,4128 he departed868 from575 them,846 and separated873 the3588 disciples,3101 disputing1256 daily2596 2250 in1722 the3588 school4981 of one5100 Tyrannus.5181

10  And1161 this5124 continued1096 by the space of1909 two1417 years;2094 so that5620 all3956 they which dwelt2730 in Asia773 heard191 the3588 word3056 of the3588 Lord2962 Jesus,2424 both5037 Jews2453 and2532 Greeks.1672

11  And5037 God2316 wrought4160 special3756 5177 miracles1411 by1223 the3588 hands5495 of Paul:3972

12  So that5620 2532 from575 his846 body5559 were brought2018 unto1909 the3588 sick770 handkerchiefs4676 or2228 aprons,4612 and2532 the3588 diseases3554 departed525 from575 them,846 and5037 the3588 evil4190 spirits4151 went1831 out of575 them.846

13  Then1161 certain5100 of575 the3588 vagabond4022 Jews,2453 exorcists,1845 took upon2021 them to call3687 over1909 them which had2192 evil4190 spirits4151 the3588 name3686 of the3588 Lord2962 Jesus,2424 saying,3004 We adjure3726 you5209 by Jesus2424 whom3739 Paul3972 preacheth.2784

14  And1161 there were2258 seven2033 sons5207 of one Sceva,4630 a Jew,2453 and chief of the priests,749 which did4160 so.5124

15  And1161 the3588 evil4190 spirit4151 answered611 and said,2036 Jesus2424 I know,1097 and2532 Paul3972 I know;1987 but1161 who5101 are2075 ye?5210

16  And2532 the3588 man444 in1722 whom3739 the3588 evil4190 spirit4151 was2258 leaped2177 on1909 them,846 and2532 overcame2634 them,846 and prevailed2480 against2596 them,846 so that5620 they fled1628 out of1537 that1565 house3624 naked1131 and2532 wounded.5135

17  And1161 this5124 was1096 known1110 to all3956 the Jews2453 and2532 Greeks1672 also5037 dwelling2730 at Ephesus;2181 and2532 fear5401 fell1968 on1909 them846 all,3956 and2532 the3588 name3686 of the3588 Lord2962 Jesus2424 was magnified.3170

18  And5037 many4183 that believed4100 came,2064 and confessed,1843 and2532 showed312 their848 deeds.4234

19  1161 Many2425 of them also which used4238 curious arts4021 brought their books together,4851 976 and burned2618 them before1799 all3956 men: and2532 they counted4860 the3588 price5092 of them,846 and2532 found2147 it fifty thousand4002 3461 pieces of silver.694

20  So3779 mightily2596 2904 grew837 the3588 word3056 of God2962 and2532 prevailed.2480

21  1161 After5613 these things5023 were ended,4137 Paul3972 purposed5087 in1722 the3588 spirit,4151 when he had passed through1330 Macedonia3109 and2532 Achaia,882 to go4198 to1519 Jerusalem,2419 saying,2036 After I3165 have been1096 there,1563 I3165 must1163 also2532 see1492 Rome.4516

22  So1161 he sent649 into1519 Macedonia3109 two1417 of them that ministered1247 unto him,846 Timothy5095 and2532 Erastus;2037 but he846 himself stayed1907 in1519 Asia773 for a season.5550

23  And1161 the same2596 1565 time2540 there arose1096 no3756 small3641 stir5017 about4012 that way.3598

24  For1063 a certain5100 man named3686 Demetrius,1216 a silversmith,695 which made4160 silver693 shrines3485 for Diana,735 brought3930 no3756 small3641 gain2039 unto the3588 craftsmen;5079

25  Whom3739 he called together4867 with2532 the3588 workmen2040 of4012 like occupation,5108 and said,2036 Sirs,435 ye know1987 that3754 by1537 this5026 craft2039 we have2076 our2257 wealth.2142

26  Moreover2532 ye see2334 and2532 hear,191 that3754 not3756 alone3440 at Ephesus,2181 but235 almost4975 throughout all3956 Asia,773 this3778 Paul3972 hath persuaded3982 and turned away3179 much2425 people,3793 saying3004 that3754 they be1526 no3756 gods,2316 which3588 are made1096 with1223 hands:5495

27  So that1161 not3756 only3440 this5124 our2254 craft3313 is in danger2793 to be set at naught;2064 1519 557 but235 also2532 that the3588 temple2411 of the3588 great3173 goddess2299 Diana735 should be despised,1519 3762 3049 and1161 her848 magnificence3168 should3195 be2532 destroyed,2507 whom3739 all3650 Asia773 and2532 the3588 world3625 worshippeth.4576

28  And1161 when they heard191 these sayings, they were1096 full4134 of wrath,2372 and2532 cried out,2896 saying,3004 Great3173 is Diana735 of the Ephesians.2180

29  And2532 the3588 whole3650 city4172 was filled4130 with confusion:4799 and5037 having caught4884 Gaius1050 and2532 Aristarchus,708 men of Macedonia,3110 Paul's3972 companions in travel,4898 they rushed3729 with one accord3661 into1519 the3588 theater.2302

30  And1161 when Paul3972 would1014 have entered in1525 unto1519 the3588 people,1218 the3588 disciples3101 suffered1439 him846 not.3756

31  And1161 certain5100 of2532 the3588 chief of Asia,775 which were5607 his846 friends,5384 sent3992 unto4314 him,846 desiring3870 him that he would not3361 adventure1325 himself1438 into1519 the3588 theater.2302

32  Some therefore cried one thing,243 3303 3767 2896 and some243 another:5100 for1063 the3588 assembly1577 was2258 confused;4797 and2532 the3588 more part4119 knew1492 not3756 wherefore5101 1752 they were come together.4905

33  And1161 they drew4264 Alexander223 out of1537 the3588 multitude,3793 the3588 Jews2453 putting him forward.4261 846 And1161 Alexander223 beckoned2678 with the3588 hand,5495 and would2309 have made his defense626 unto the3588 people.1218

34  But1161 when they knew1921 that3754 he was2076 a Jew,2453 all with one voice1096 5456 3391 1537 3956 about the space of5613 1909 two1417 hours5610 cried out,2896 Great3173 is Diana735 of the Ephesians.2180

35  And1161 when the3588 town clerk1122 had appeased2687 the3588 people,3793 he said,5346 Ye men435 of Ephesus,2180 1063 what5101 man444 is2076 there that3739 knoweth1097 not3756 how that the3588 city4172 of the Ephesians2180 is5607 a worshiper3511 of the3588 great3173 goddess2299 Diana,735 and2532 of the image which fell down from Jupiter?1356

36  Seeing then3767 that these things5130 cannot be spoken against,5607 368 ye5209 2076 ought1163 to be5225 quiet,2687 and2532 to do4238 nothing3367 rashly.4312

37  For1063 ye have brought71 hither these5128 men,435 which are neither3777 robbers of churches,2417 nor3777 yet blasphemers987 of your5216 goddess.2299

38  Wherefore3767 if1487 3303 Demetrius,1216 and2532 the3588 craftsmen5079 which are with4862 him,846 have2192 a matter3056 against4314 any man,5100 the law is open,60 71 and2532 there are1526 deputies:446 let them implead1458 one another.240

39  But1161 if1487 ye inquire1934 any thing5100 concerning4012 other matters,2087 it shall be determined1956 in1722 a lawful1772 assembly.1577

40  For1063 we are in danger2793 to2532 be called in question1458 for4012 this day's4594 uproar,4714 there being5225 no3367 cause158 whereby4012 3739 we may1410 give591 an account3056 of this5026 concourse.4963

41  And2532 when he had thus5023 spoken,2036 he dismissed630 the3588 assembly.1577

Vul

1 Factum est autem cum Apollo esset Corinthi, ut Paulus peragratis superioribus partibus veniret Ephesum, et inveniret quosdam discipulos:

2 dixitque ad eos: Si Spiritum Sanctum accepistis credentes? At illi dixerunt ad eum: Sed neque si Spiritus Sanctus est, audivimus.

3 Ille vero ait: In quo ergo baptizati estis? Qui dixerunt: In Joannis baptismate.

4 Dixit autem Paulus: Joannes baptizavit baptismo pœnitentiæ populum, dicens in eum qui venturus esset post ipsum ut crederent, hoc est, in Jesum.

5 His auditis, baptizati sunt in nomine Domini Jesu.

6 Et cum imposuisset illis manus Paulus, venit Spiritus Sanctus super eos, et loquebantur linguis, et prophetabant.

7 Erant autem omnes viri fere duodecim.

8 Introgressus autem synagogam, cum fiducia loquebatur per tres menses, disputans et suadens de regno Dei.

9 Cum autem quidam indurarentur, et non crederent, maledicentes viam Domini coram multitudine, discedens ab eis, segregavit discipulos, quotidie disputans in schola tyranni cujusdam.

10 Hoc autem factum est per biennium, ita ut omnes qui habitabant in Asia audirent verbum Domini, Judæi atque gentiles.

11 Virtutesque non quaslibet faciebat Deus per manum Pauli,

12 ita ut etiam super languidos deferrentur a corpore ejus sudaria et semicinctia, et recedebant ab eis languores, et spiritus nequam egrediebantur.

13 Tentaverunt autem quidam et de circumeuntibus Judæis exorcistis invocare super eos qui habebant spiritus malos nomen Domini Jesu, dicentes: Adjuro vos per Jesum, quem Paulus prædicat.

14 Erant autem quidam Judæi, Scevæ principis sacerdotum septem filii, qui hoc faciebant.

15 Respondens autem spiritus nequam dixit eis: Jesum novi, et Paulum scio: vos autem qui estis?

16 Et insiliens in eos homo, in quo erat dæmonium pessimum, et dominatus amborum, invaluit contra eos, ita ut nudi et vulnerati effugerent de domo illa.

17 Hoc autem notum factum est omnibus Judæis, atque gentilibus qui habitabant Ephesi: et cecidit timor super omnes illos, et magnificabatur nomen Domini Jesu.

18 Multique credentium veniebant, confitentes et annuntiantes actus suos.

19 Multi autem ex eis, qui fuerant curiosa sectati, contulerunt libros, et combusserunt coram omnibus: et computatis pretiis illorum, invenerunt pecuniam denariorum quinquaginta millium.

20 Ita fortiter crescebat verbum Dei, et confirmabatur.

21 His autem expletis, proposuit Paulus in Spiritu, transita Macedonia et Achaia, ire Jerosolymam, dicens: Quoniam postquam fuero ibi, oportet me et Romam videre.

22 Mittens autem in Macedoniam duos ex ministrantibus sibi, Timotheum et Erastum, ipse remansit ad tempus in Asia.

23 Facta est autem illo tempore turbatio non minima de via Domini.

24 Demetrius enim quidam nomine, argentarius, faciens ædes argenteas Dianæ, præstabat artificibus non modicum quæstum:

25 quos convocans, et eos qui hujusmodi erant opifices, dixit: Viri, scitis quia de hoc artificio est nobis acquisitio:

26 et videtis et auditis quia non solum Ephesi, sed pene totius Asiæ, Paulus hic suadens avertit multam turbam, dicens: Quoniam non sunt dii, qui manibus fiunt.

27 Non solum autem hæc periclitabitur nobis pars in redargutionem venire, sed et magnæ Dianæ templum in nihilum reputabitur, sed et destrui incipiet majestas ejus, quam tota Asia et orbis colit.

28 His auditis, repleti sunt ira, et exclamaverunt dicentes: Magna Diana Ephesiorum.

29 Et impleta est civitas confusione, et impetum fecerunt uno animo in theatrum, rapto Gajo et Aristarcho Macedonibus, comitibus Pauli.

30 Paulo autem volente intrare in populum, non permiserunt discipuli.

31 Quidam autem et de Asiæ principibus, qui erant amici ejus, miserunt ad eum rogantes ne se daret in theatrum:

32 alii autem aliud clamabant. Erat enim ecclesia confusa: et plures nesciebant qua ex causa convenissent.

33 De turba autem detraxerunt Alexandrum, propellentibus eum Judæis. Alexander autem manu silentio postulato, volebat reddere rationem populo.

34 Quem ut cognoverunt Judæum esse, vox facta una est omnium, quasi per horas duas clamantium: Magna Diana Ephesiorum.

35 Et cum sedasset scriba turbas, dixit: Viri Ephesii, quis enim est hominum, qui nesciat Ephesiorum civitatem cultricem esse magnæ Dianæ, Jovisque prolis?

36 Cum ergo his contradici non possit, oportet vos sedatos esse, et nihil temere agere.

37 Adduxistis enim homines istos, neque sacrilegos, neque blasphemantes deam vestram.

38 Quod si Demetrius et qui cum eo sunt artifices, habent adversus aliquem causam, conventus forenses aguntur, et proconsules sunt: accusent invicem.

39 Si quid autem alterius rei quæritis, in legitima ecclesia poterit absolvi.

40 Nam et periclitamur argui seditionis hodiernæ, cum nullus obnoxius sit de quo possimus reddere rationem concursus istius. Et cum hæc dixisset, dimisit ecclesiam.


Next: Acts 20