Sacred Texts  Bible  Index 
Acts Index
  Previous  Next 

Acts 20

GNT

1 μετὰ δὲ τὸ παύσασθαι τὸν θόρυβον μεταπεμψάμενος ὁ παῦλος τοὺς μαθητὰς καὶ παρακαλέσας, ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς μακεδονίαν.

2 διελθὼν δὲ τὰ μέρη ἐκεῖνα καὶ παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῶ ἦλθεν εἰς τὴν ἑλλάδα,

3 ποιήσας τε μῆνας τρεῖς γενομένης ἐπιβουλῆς αὐτῶ ὑπὸ τῶν ἰουδαίων μέλλοντι ἀνάγεσθαι εἰς τὴν συρίαν ἐγένετο γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν διὰ μακεδονίας.

4 συνείπετο δὲ αὐτῶ σώπατρος πύρρου βεροιαῖος, θεσσαλονικέων δὲ ἀρίσταρχος καὶ σεκοῦνδος, καὶ γάϊος δερβαῖος καὶ τιμόθεος, ἀσιανοὶ δὲ τυχικὸς καὶ τρόφιμος.

5 οὖτοι δὲ προελθόντες ἔμενον ἡμᾶς ἐν τρῳάδι·

6 ἡμεῖς δὲ ἐξεπλεύσαμεν μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων ἀπὸ φιλίππων, καὶ ἤλθομεν πρὸς αὐτοὺς εἰς τὴν τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε, ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά.

7 ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων ἡμῶν κλάσαι ἄρτον ὁ παῦλος διελέγετο αὐτοῖς, μέλλων ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.

8 ἦσαν δὲ λαμπάδες ἱκαναὶ ἐν τῶ ὑπερῴῳ οὖ ἦμεν συνηγμένοι·

9 καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι εὔτυχος ἐπὶ τῆς θυρίδος, καταφερόμενος ὕπνῳ βαθεῖ διαλεγομένου τοῦ παύλου ἐπὶ πλεῖον, κατενεχθεὶς ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἔπεσεν ἀπὸ τοῦ τριστέγου κάτω καὶ ἤρθη νεκρός.

10 καταβὰς δὲ ὁ παῦλος ἐπέπεσεν αὐτῶ καὶ συμπεριλαβὼν εἶπεν, μὴ θορυβεῖσθε, ἡ γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῶ ἐστιν.

11 ἀναβὰς δὲ καὶ κλάσας τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος ἐφ᾽ ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν.

12 ἤγαγον δὲ τὸν παῖδα ζῶντα, καὶ παρεκλήθησαν οὐ μετρίως.

13 ἡμεῖς δὲ προελθόντες ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν ἐπὶ τὴν ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες ἀναλαμβάνειν τὸν παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος ἦν μέλλων αὐτὸς πεζεύειν.

14 ὡς δὲ συνέβαλλεν ἡμῖν εἰς τὴν ἆσσον, ἀναλαβόντες αὐτὸν ἤλθομεν εἰς μιτυλήνην,

15 κἀκεῖθεν ἀποπλεύσαντες τῇ ἐπιούσῃ κατηντήσαμεν ἄντικρυς χίου, τῇ δὲ ἑτέρᾳ παρεβάλομεν εἰς σάμον, τῇ δὲ ἐχομένῃ ἤλθομεν εἰς μίλητον·

16 κεκρίκει γὰρ ὁ παῦλος παραπλεῦσαι τὴν ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῶ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ ἀσίᾳ, ἔσπευδεν γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη αὐτῶ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς ἱεροσόλυμα.

17 ἀπὸ δὲ τῆς μιλήτου πέμψας εἰς ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.

18 ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτὸν εἶπεν αὐτοῖς, ὑμεῖς ἐπίστασθε ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾽ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν ἀσίαν πῶς μεθ᾽ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην,

19 δουλεύων τῶ κυρίῳ μετὰ πάσης ταπεινοφροσύνης καὶ δακρύων καὶ πειρασμῶν τῶν συμβάντων μοι ἐν ταῖς ἐπιβουλαῖς τῶν ἰουδαίων·

20 ὡς οὐδὲν ὑπεστειλάμην τῶν συμφερόντων τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι ὑμῖν καὶ διδάξαι ὑμᾶς δημοσίᾳ καὶ κατ᾽ οἴκους,

21 διαμαρτυρόμενος ἰουδαίοις τε καὶ ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν ἰησοῦν.

22 καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος ἐγὼ τῶ πνεύματι πορεύομαι εἰς ἰερουσαλήμ, τὰ ἐν αὐτῇ συναντήσοντά μοι μὴ εἰδώς,

23 πλὴν ὅτι τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι λέγον ὅτι δεσμὰ καὶ θλίψεις με μένουσιν.

24 ἀλλ᾽ οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν ψυχὴν τιμίαν ἐμαυτῶ ὡς τελειῶσαι τὸν δρόμον μου καὶ τὴν διακονίαν ἣν ἔλαβον παρὰ τοῦ κυρίου ἰησοῦ, διαμαρτύρασθαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ.

25 καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ οἶδα ὅτι οὐκέτι ὄψεσθε τὸ πρόσωπόν μου ὑμεῖς πάντες ἐν οἷς διῆλθον κηρύσσων τὴν βασιλείαν·

26 διότι μαρτύρομαι ὑμῖν ἐν τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός εἰμι ἀπὸ τοῦ αἵματος πάντων,

27 οὐ γὰρ ὑπεστειλάμην τοῦ μὴ ἀναγγεῖλαι πᾶσαν τὴν βουλὴν τοῦ θεοῦ ὑμῖν.

28 προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῶ ποιμνίῳ, ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ αἵματος τοῦ ἰδίου.

29 ἐγὼ οἶδα ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου,

30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.

31 διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.

32 καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς τῶ θεῶ καὶ τῶ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῶ δυναμένῳ οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν.

33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα·

34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὗσιν μετ᾽ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὖται.

35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν, μακάριόν ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.

36 καὶ ταῦτα εἰπὼν θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.

37 ἱκανὸς δὲ κλαυθμὸς ἐγένετο πάντων, καὶ ἐπιπεσόντες ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ παύλου κατεφίλουν αὐτόν,

38 ὀδυνώμενοι μάλιστα ἐπὶ τῶ λόγῳ ᾧ εἰρήκει ὅτι οὐκέτι μέλλουσιν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ θεωρεῖν. προέπεμπον δὲ αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον.

KJV

1  And1161 after the3588 uproar2351 was ceased,3973 Paul3972 called unto4341 him the3588 disciples,3101 and2532 embraced782 them, and departed1831 for to go4198 into1519 Macedonia.3109

2  And1161 when he had gone over1330 those1565 parts,3313 and2532 had given3870 them846 much4183 exhortation,3056 he came2064 into1519 Greece,1671

3  And5037 there abode4160 three5140 months.3376 And when5259 the3588 Jews2453 laid wait for1917 1096 him,846 as he was about3195 to sail321 into1519 Syria,4947 he purposed1096 1106 to return5290 through1223 Macedonia.3109

4  And1161 there accompanied4902 him846 into891 Asia773 Sopater4986 of Berea;961 and1161 of the Thessalonians,2331 Aristarchus708 and2532 Secundus;4580 and2532 Gaius1050 of Derbe,1190 and2532 Timothy;5095 and1161 of Asia,774 Tychicus5190 and2532 Trophimus.5161

5  These3778 going before4281 tarried3306 for us2248 at1722 Troas.5174

6  And1161 we2249 sailed away1602 from575 Philippi5375 after3326 the3588 days2250 of unleavened bread,106 and2532 came2064 unto4314 them846 to1519 Troas5174 in891 five4002 days;2250 where3757 we abode1304 seven2033 days.2250

7  And1161 upon1722 the3588 first3391 day of the3588 week,4521 when the3588 disciples3101 came together4863 to break2806 bread,740 Paul3972 preached1256 unto them,846 ready3195 to depart1826 on the3588 morrow;1887 and5037 continued3905 his speech3056 until3360 midnight.3317

8  And1161 there were2258 many2425 lights2985 in1722 the3588 upper chamber,5253 where3757 they were2258 gathered together.4863

9  And1161 there sat2521 in1909 a window2376 a certain5100 young man3494 named3686 Eutychus,2161 being fallen into2702 a deep901 sleep:5258 and as Paul3972 was1909 long4119 preaching,1256 he sunk down2702 with575 sleep,5258 and fell4098 down2736 from575 the3588 third loft,5152 and2532 was taken up142 dead.3498

10  And1161 Paul3972 went down,2597 and fell on1968 him,846 and2532 embracing4843 him said,2036 Trouble not yourselves;2350 3361 for1063 his846 life5590 is2076 in1722 him.846

11  When1161 he therefore was come up again,305 and2532 had broken2806 bread,740 and2532 eaten,1089 and5037 talked3656 a long while,1909 2425 even till891 break of day,827 so3779 he departed.1831

12  And1161 they brought71 the3588 young man3816 alive,2198 and2532 were not3756 a little3357 comforted.3870

13  And1161 we2249 went before4281 to1909 ship,4143 and sailed321 unto1519 Assos,789 there1564 intending3195 to take in353 Paul:3972 for1063 so3779 had2258 he appointed,1299 minding3195 himself846 to go afoot.3978

14  And1161 when5613 he met4820 with us2254 at1519 Assos,789 we took him in,353 846 and came2064 to1519 Mitylene.3412

15  And we sailed thence,2547 636 and came2658 the3588 next1966 day over against481 Chios;5508 and1161 the3588 next2087 day we arrived3846 at1519 Samos,4544 and2532 tarried3306 at1722 Trogyllium;5175 and the3588 next2192 day we came2064 to1519 Miletus.3399

16  For1063 Paul3972 had determined2919 to sail by3896 Ephesus,2181 because3704 he846 would1096 not3361 spend the time5551 in1722 Asia:773 for1063 he hasted,4692 if1487 it were2258 possible1415 for him,846 to be1096 at1519 Jerusalem2414 the3588 day2250 of Pentecost.4005

17  And1161 from575 Miletus3399 he sent3992 to1519 Ephesus,2181 and called3333 the3588 elders4245 of the3588 church.1577

18  And1161 when5613 they were come3854 to4314 him,846 he said2036 unto them,846 Ye5210 know,1987 from575 the first4413 day2250 that575 3739 I came1910 into1519 Asia,773 after what manner4459 I have been1096 with3326 you5216 at all3956 seasons,5550

19  Serving1398 the3588 Lord2962 with3326 all3956 humility of mind,5012 and2532 with many4183 tears,1144 and2532 temptations,3986 which befell4819 me3427 by1722 the3588 lying in wait1917 of the3588 Jews:2453

20  And how5613 I kept back5288 nothing3762 that was profitable4851 unto you,3361 but have showed312 you,5213 and2532 have taught1321 you5209 publicly,1219 and2532 from house to house,2596 3624

21  Testifying1263 both5037 to the Jews,2453 and2532 also to the Greeks,1672 repentance3341 toward1519 God,2316 and2532 faith4102 toward1519 our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

22  And2532 now,3568 behold,2400 I1473 go4198 bound1210 in the3588 spirit4151 unto1519 Jerusalem,2419 not3361 knowing1492 the things that shall befall4876 me3427 there:1722 846

23  Save4133 that3754 the3588 Holy40 Ghost4151 witnesseth1263 in every city,2596 4172 saying3004 that3754 bonds1199 and2532 afflictions2347 abide3306 me.3165

24  But235 none of these things move me,4160 3056 3762 neither3761 count2192 I my3450 life5590 dear5093 unto myself,1683 so that5613 I might finish5048 my3450 course1408 with3326 joy,5479 and2532 the3588 ministry,1248 which3739 I have received2983 of3844 the3588 Lord2962 Jesus,2424 to testify1263 the3588 gospel2098 of the3588 grace5485 of God.2316

25  And2532 now,3568 behold,2400 I1473 know1492 that3754 ye5210 all,3956 among1722 whom3739 I have gone1330 preaching2784 the3588 kingdom932 of God,2316 shall see3700 my3450 face4383 no more.3765

26  Wherefore1352 I take you to record3143 5213 this4594 day,2250 that3754 I1473 am pure2513 from575 the3588 blood129 of all3956 men.

27  For1063 I have not3756 shunned5288 to3361 declare312 unto you5213 all3956 the3588 counsel1012 of God.2316

28  Take heed4337 therefore3767 unto yourselves,1438 and2532 to all3956 the3588 flock,4168 over1722 the which3739 the3588 Holy40 Ghost4151 hath made5087 you5209 overseers,1985 to feed4165 the3588 church1577 of God,2316 which3739 he hath purchased4046 with1223 his own2398 blood.129

29  For1063 I1473 know1492 this,5124 that3754 after3326 my3450 departing867 shall grievous926 wolves3074 enter in1525 among1519 you,5209 not3361 sparing5339 the3588 flock.4168

30  Also2532 of1537 your own selves5216 846 shall men435 arise,450 speaking2980 perverse things,1294 to draw away645 disciples3101 after3694 them.846

31  Therefore1352 watch,1127 and remember,3421 that3754 by the space of three years5148 I ceased3973 not3756 to warn3560 every1538 one1520 night3571 and2532 day2250 with3326 tears.1144

32  And2532 now,3569 brethren,80 I commend3908 you5209 to God,2316 and2532 to the3588 word3056 of his846 grace,5485 which is able1410 to build you up,2026 and2532 to give1325 you5213 an inheritance2817 among1722 all3956 them which are sanctified.37

33  I have coveted1937 no man's3762 silver,694 or2228 gold,5553 or2228 apparel.2441

34  Yea,1161 ye846 yourselves know,1097 that3754 these3778 hands5495 have ministered5256 unto my3450 necessities,5532 and2532 to them that were5607 with3326 me.1700

35  I have showed5263 you5213 all things,3956 how that3754 so3779 laboring2872 ye ought1163 to support482 the3588 weak,770 and5037 to remember3421 the3588 words3056 of the3588 Lord2962 Jesus,2424 how3754 he848 said,2036 It is2076 more3123 blessed3107 to give1325 than2228 to receive.2983

36  And2532 when he had thus5023 spoken,2036 he kneeled down,5087 846 1119 and prayed4336 with4862 them846 all.3956

37  And1161 they all wept sore,1096 2425 2805 3956 and2532 fell1968 on1909 Paul's3972 neck,5137 and kissed2705 him,846

38  Sorrowing3600 most of all3122 for1909 the3588 words3056 which3739 he spake,2046 that3754 they should3195 see2334 his848 face4383 no more.3765 And1161 they accompanied4311 him846 unto1519 the3588 ship.4143

Vul

1 Postquam autem cessavit tumultus, vocatis Paulus discipulis, et exhortatus eos, valedixit, et profectus est ut iret in Macedoniam.

2 Cum autem perambulasset partes illas, et exhortatus eos fuisset multo sermone, venit ad Græciam:

3 ubi cum fecisset menses tres, factæ sunt illi insidiæ a Judæis navigaturo in Syriam: habuitque consilium ut reverteretur per Macedoniam.

4 Comitatus est autem eum Sopater Pyrrhi Berœensis, Thessalonicensium vero Aristarchus, et Secundus, et Gajus Derbeus, et Timotheus: Asiani vero Tychicus et Trophimus.

5 Hi cum præcessissent, sustinuerunt nos Troade:

6 nos vero navigavimus post dies azymorum a Philippis, et venimus ad eos Troadem in diebus quinque, ubi demorati sumus diebus septem.

7 Una autem sabbati cum convenissemus ad frangendum panem, Paulus disputabat cum eis profecturus in crastinum, protraxitque sermonem usque in mediam noctem.

8 Erant autem lampades copiosæ in cœnaculo, ubi eramus congregati.

9 Sedens autem quidam adolescens nomine Eutychus super fenestram, cum mergeretur somno gravi, disputante diu Paulo, ductus somno cecidit de tertio cœnaculo deorsum, et sublatus est mortuus.

10 Ad quem cum descendisset Paulus, incubuit super eum: et complexus dixit: Nolite turbari, anima enim ipsius in ipso est.

11 Ascendens autem, frangensque panem, et gustans, satisque allocutus usque in lucem, sic profectus est.

12 Adduxerunt autem puerum viventem, et consolati sunt non minime.

13 Nos autem ascendentes navem, navigavimus in Asson, inde suscepturi Paulum: sic enim disposuerat ipse per terram iter facturus.

14 Cum autem convenisset nos in Asson, assumpto eo, venimus Mitylenen.

15 Et inde navigantes, sequenti die venimus contra Chium, et alia applicuimus Samum, et sequenti die venimus Miletum.

16 Proposuerat enim Paulus transnavigare Ephesum, ne qua mora illi fieret in Asia. Festinabat enim, si possibile sibi esset, ut diem Pentecostes faceret Jerosolymis.

17 A Mileto autem mittens Ephesum, vocavit majores natu ecclesiæ.

18 Qui cum venissent ad eum, et simul essent, dixit eis: Vos scitis a prima die qua ingressus sum in Asiam, qualiter vobiscum per omne tempus fuerim,

19 serviens Domino cum omni humilitate, et lacrimis, et tentationibus, quæ mihi acciderunt ex insidiis Judæorum:

20 quomodo nihil subtraxerim utilium, quominus annuntiarem vobis et docerem vos, publice et per domos,

21 testificans Judæis atque gentilibus in Deum pœnitentiam, et fidem in Dominum nostrum Jesum Christum.

22 Et nunc ecce alligatus ego spiritu, vado in Jerusalem: quæ in ea ventura sint mihi, ignorans:

23 nisi quod Spiritus Sanctus per omnes civitates mihi protestatur, dicens quoniam vincula et tribulationes Jerosolymis me manent.

24 Sed nihil horum vereor: nec facio animam meam pretiosiorem quam me, dummodo consummem cursum meum, et ministerium verbi quod accepi a Domino Jesu, testificari Evangelium gratiæ Dei.

25 Et nunc ecce ego scio quia amplius non videbitis faciem meam vos omnes, per quos transivi prædicans regnum Dei.

26 Quapropter contestor vos hodierna die, quia mundus sum a sanguine omnium.

27 Non enim subterfugi, quominus annuntiarem omne consilium Dei vobis.

28 Attendite vobis, et universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit episcopos regere ecclesiam Dei, quam acquisivit sanguine suo.

29 Ego scio quoniam intrabunt post discessionem meam lupi rapaces in vos, non parcentes gregi.

30 Et ex vobisipsis exsurgent viri loquentes perversa, ut abducant discipulos post se.

31 Propter quod vigilate, memoria retinentes quoniam per triennium nocte et die non cessavi, cum lacrimis monens unumquemque vestrum.

32 Et nunc commendo vos Deo, et verbo gratiæ ipsius, qui potens est ædificare, et dare hæreditatem in sanctificatis omnibus.

33 Argentum, et aurum, aut vestem nullius concupivi, sicut

34 ipsi scitis: quoniam ad ea quæ mihi opus erant, et his qui mecum sunt, ministraverunt manus istæ.

35 Omnia ostendi vobis, quoniam sic laborantes, oportet suscipere infirmos ac meminisse verbi Domini Jesu: quoniam ipse dixit: Beatius est magis dare, quam accipere.

36 Et cum hæc dixisset, positis genibus suis oravit cum omnibus illis.

37 Magnus autem fletus factus est omnium: et procumbentes super collum Pauli, osculabantur eum,

38 dolentes maxime in verbo quod dixerat, quoniam amplius faciem ejus non essent visuri. Et deducebant eum ad navem.


Next: Acts 21