Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 9

GNT

1 οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; οὐχὶ ἰησοῦν τὸν κύριον ἡμῶν ἑόρακα; οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ;

2 εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγίς μου τῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν κυρίῳ.

3 ἡ ἐμὴ ἀπολογία τοῖς ἐμὲ ἀνακρίνουσίν ἐστιν αὕτη.

4 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν φαγεῖν καὶ πεῖν;

5 μὴ οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν ἀδελφὴν γυναῖκα περιάγειν, ὡς καὶ οἱ λοιποὶ ἀπόστολοι καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου καὶ κηφᾶς;

6 ἢ μόνος ἐγὼ καὶ βαρναβᾶς οὐκ ἔχομεν ἐξουσίαν μὴ ἐργάζεσθαι;

7 τίς στρατεύεται ἰδίοις ὀψωνίοις ποτέ; τίς φυτεύει ἀμπελῶνα καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ οὐκ ἐσθίει; ἢ τίς ποιμαίνει ποίμνην καὶ ἐκ τοῦ γάλακτος τῆς ποίμνης οὐκ ἐσθίει;

8 μὴ κατὰ ἄνθρωπον ταῦτα λαλῶ, ἢ καὶ ὁ νόμος ταῦτα οὐ λέγει;

9 ἐν γὰρ τῶ μωϊσέως νόμῳ γέγραπται, οὐ κημώσεις βοῦν ἀλοῶντα. μὴ τῶν βοῶν μέλει τῶ θεῶ;

10 ἢ δι᾽ ἡμᾶς πάντως λέγει; δι᾽ ἡμᾶς γὰρ ἐγράφη, ὅτι ὀφείλει ἐπ᾽ ἐλπίδι ὁ ἀροτριῶν ἀροτριᾶν, καὶ ὁ ἀλοῶν ἐπ᾽ ἐλπίδι τοῦ μετέχειν.

11 εἰ ἡμεῖς ὑμῖν τὰ πνευματικὰ ἐσπείραμεν, μέγα εἰ ἡμεῖς ὑμῶν τὰ σαρκικὰ θερίσομεν;

12 εἰ ἄλλοι τῆς ὑμῶν ἐξουσίας μετέχουσιν, οὐ μᾶλλον ἡμεῖς; ἀλλ᾽ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν ἵνα μή τινα ἐγκοπὴν δῶμεν τῶ εὐαγγελίῳ τοῦ χριστοῦ.

13 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ τὰ ἱερὰ ἐργαζόμενοι [τὰ] ἐκ τοῦ ἱεροῦ ἐσθίουσιν, οἱ τῶ θυσιαστηρίῳ παρεδρεύοντες τῶ θυσιαστηρίῳ συμμερίζονται;

14 οὕτως καὶ ὁ κύριος διέταξεν τοῖς τὸ εὐαγγέλιον καταγγέλλουσιν ἐκ τοῦ εὐαγγελίου ζῆν.

15 ἐγὼ δὲ οὐ κέχρημαι οὐδενὶ τούτων. οὐκ ἔγραψα δὲ ταῦτα ἵνα οὕτως γένηται ἐν ἐμοί, καλὸν γάρ μοι μᾶλλον ἀποθανεῖν ἤ _ τὸ καύχημά μου οὐδεὶς κενώσει.

16 ἐὰν γὰρ εὐαγγελίζωμαι, οὐκ ἔστιν μοι καύχημα· ἀνάγκη γάρ μοι ἐπίκειται· οὐαὶ γάρ μοί ἐστιν ἐὰν μὴ εὐαγγελίσωμαι.

17 εἰ γὰρ ἑκὼν τοῦτο πράσσω, μισθὸν ἔχω· εἰ δὲ ἄκων, οἰκονομίαν πεπίστευμαι.

18 τίς οὗν μού ἐστιν ὁ μισθός; ἵνα εὐαγγελιζόμενος ἀδάπανον θήσω τὸ εὐαγγέλιον, εἰς τὸ μὴ καταχρήσασθαι τῇ ἐξουσίᾳ μου ἐν τῶ εὐαγγελίῳ.

19 ἐλεύθερος γὰρ ὢν ἐκ πάντων πᾶσιν ἐμαυτὸν ἐδούλωσα, ἵνα τοὺς πλείονας κερδήσω·

20 καὶ ἐγενόμην τοῖς ἰουδαίοις ὡς ἰουδαῖος, ἵνα ἰουδαίους κερδήσω· τοῖς ὑπὸ νόμον ὡς ὑπὸ νόμον, μὴ ὢν αὐτὸς ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον κερδήσω·

21 τοῖς ἀνόμοις ὡς ἄνομος, μὴ ὢν ἄνομος θεοῦ ἀλλ᾽ ἔννομος χριστοῦ, ἵνα κερδάνω τοὺς ἀνόμους·

22 ἐγενόμην τοῖς ἀσθενέσιν ἀσθενής, ἵνα τοὺς ἀσθενεῖς κερδήσω· τοῖς πᾶσιν γέγονα πάντα, ἵνα πάντως τινὰς σώσω.

23 πάντα δὲ ποιῶ διὰ τὸ εὐαγγέλιον, ἵνα συγκοινωνὸς αὐτοῦ γένωμαι.

24 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἐν σταδίῳ τρέχοντες πάντες μὲν τρέχουσιν, εἷς δὲ λαμβάνει τὸ βραβεῖον; οὕτως τρέχετε ἵνα καταλάβητε.

25 πᾶς δὲ ὁ ἀγωνιζόμενος πάντα ἐγκρατεύεται, ἐκεῖνοι μὲν οὗν ἵνα φθαρτὸν στέφανον λάβωσιν, ἡμεῖς δὲ ἄφθαρτον.

26 ἐγὼ τοίνυν οὕτως τρέχω ὡς οὐκ ἀδήλως, οὕτως πυκτεύω ὡς οὐκ ἀέρα δέρων·

27 ἀλλὰ ὑπωπιάζω μου τὸ σῶμα καὶ δουλαγωγῶ, μή πως ἄλλοις κηρύξας αὐτὸς ἀδόκιμος γένωμαι.

KJV

1  Am1510 I not3756 an apostle?652 am1510 I not3756 free?1658 have I not3780 seen3708 Jesus2424 Christ5547 our2257 Lord?2962 are2075 not3756 ye5210 my3450 work2041 in1722 the Lord?2962

2  If1487 I be1510 not3756 an apostle652 unto others,243 yet235 doubtless1065 I am1510 to you:5213 for1063 the3588 seal4973 of mine1699 apostleship651 are2075 ye5210 in1722 the Lord.2962

3  Mine1699 answer627 to them that do examine350 me1691 is2076 this,3778

4  Have2192 we not3378 power1849 to eat5315 and2532 to drink?4095

5  Have2192 we not3378 power1849 to lead about4013 a sister,79 a wife,1135 as well as5613 2532 other3062 apostles,652 and2532 as the3588 brethren80 of the3588 Lord,2962 and2532 Cephas?2786

6  Or2228 I1473 only3441 and2532 Barnabas,921 have2192 not3756 we power1849 to forbear working?2038 3361

7  Who5101 goeth a warfare4754 any time4218 at his own2398 charges?3800 who5101 planteth5452 a vineyard,290 and2532 eateth2068 not3756 of1537 the3588 fruit2590 thereof?848 or2228 who5101 feedeth4165 a flock,4167 and2532 eateth2068 not3756 of1537 the3588 milk1051 of the3588 flock?4167

8  Say2980 I these things5023 3361 as2596 a man?444 or2228 saith3004 not3780 the3588 law3551 the same5023 also?2532

9  For1063 it is written1125 in1722 the3588 law3551 of Moses,3475 Thou shalt not3756 muzzle5392 the mouth of the ox1016 that treadeth out the corn.248 Doth3361 God2316 take care3199 for oxen?1016

10  Or2228 saith3004 he it altogether3843 for our sakes?1223 2248 For our sakes,1223 2248 no doubt,1063 this is written:1125 that3754 he that ploweth722 should3784 plow722 in1909 hope;1680 and2532 that he that thresheth248 in1909 hope1680 should be partaker3348 of his848 hope.1680

11  If1487 we2249 have sown4687 unto you5213 spiritual things,4152 is it a great thing3173 if1487 we2249 shall reap2325 your5216 carnal things?4559

12  If1487 others243 be partakers3348 of this power1849 over you,5216 are not3756 we2249 rather?3123 Nevertheless235 we have not3756 used5530 this5026 power;1849 but235 suffer4722 all things,3956 lest3363 we should hinder1325 5100 1464 the3588 gospel2098 of Christ.5547

13  Do ye not3756 know1492 that3754 they which minister2038 about holy things2413 live2068 of the things of1537 the3588 temple?2411 and they which wait4332 at the3588 altar2379 are partakers with4829 the3588 altar?2379

14  Even2532 so3779 hath the3588 Lord2962 ordained1299 that they which preach2605 the3588 gospel2098 should live2198 of1537 the3588 gospel.2098

15  But1161 I1473 have used5530 none3762 of these things:5130 neither1161 3756 have I written1125 these things,5023 that2443 it should be so3779 done1096 unto1722 me:1698 for1063 it were better2570 for me3427 to3123 die,599 than2228 that2443 any man5100 should make my glorying void.2758 3450 2745

16  For1063 though1437 I preach the gospel,2097 I3427 have2076 nothing3756 to glory of:2745 for1063 necessity318 is laid upon1945 me;3427 yea,1161 woe3759 is2076 unto me,3427 if1437 I preach not the gospel!2097 3361

17  For1063 if1487 I do4238 this thing5124 willingly,1635 I have2192 a reward:3408 but1161 if1487 against my will,210 a dispensation3622 of the gospel is committed4100 unto me.

18  What5101 is2076 my3427 reward3408 then?3767 Verily that,2443 when I preach the gospel,2097 I may make5087 the3588 gospel2098 of Christ5547 without charge,77 that I abuse2710 not3361 my3450 power1849 in1722 the3588 gospel.2098

19  For1063 though I be5607 free1658 from1537 all3956 men, yet have I made myself servant1402 1683 unto all,3956 that2443 I might gain2770 the3588 more.4119

20  And2532 unto the3588 Jews2453 I became1096 as5613 a Jew,2453 that2443 I might gain2770 the Jews;2453 to them3588 that are under5259 the law,3551 as5613 under5259 the law,3551 that2443 I might gain2770 them3588 that are under5259 the law;3551

21  To them that are without law,459 as5613 without law,459 (being5607 not3361 without law459 to God,2316 but235 under the law1772 to Christ,)5547 that2443 I might gain2770 them that are without law.459

22  To the3588 weak772 became1096 I as5613 weak,772 that2443 I might gain2770 the3588 weak:772 I am made1096 all things3956 to all3956 men, that2443 I might by all means3843 save4982 some.5100

23  And1161 this5124 I do4160 for the gospel's sake,1223 3588 2098 that2443 I might be1096 partaker thereof with4791 846 you.

24  Know1492 ye not3756 that3754 they which run5143 in1722 a race4712 run5143 all,3956 3303 but1161 one1520 receiveth2983 the3588 prize?1017 So3779 run,5143 that2443 ye may obtain.2638

25  And1161 every man3956 that striveth for the mastery75 is temperate1467 in all things.3956 Now3767 they1565 do it3303 to2443 obtain2983 a corruptible5349 crown;4735 but1161 we2249 an incorruptible.862

26  I1473 therefore5106 so3779 run,5143 not3756 as5613 uncertainly;84 so3779 fight4438 I, not3756 as5613 one that beateth1194 the air:109

27  But235 I keepunder5299 my3450 body,4983 and2532 bring it into subjection:1396 lest that by any means,3381 when I have preached2784 to others,243 I myself848 should be1096 a castaway.96

Vul

1 Non sum liber? non sum Apostolus? nonne Christum Jesum Dominum nostrum vidi? nonne opus meum vos estis in Domino?

2 Et si aliis non sum Apostolus, sed tamen vobis sum: nam signaculum apostolatus mei vos estis in Domino.

3 Mea defensio apud eos qui me interrogant, hæc est:

4 Numquid non habemus potestatem manducandi et bibendi?

5 numquid non habemus potestatem mulierem sororem circumducendi sicut et ceteri Apostoli, et fratres Domini, et Cephas?

6 aut ego solus, et Barnabas, non habemus potestatem hoc operandi?

7 Quis militat suis stipendiis umquam? quis plantat vineam, et de fructu ejus non edit? quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat?

8 Numquid secundum hominem hæc dico? an et lex hæc non dicit?

9 Scriptum est enim in lege Moysi: Non alligabis os bovi trituranti. Numquid de bobus cura est Deo?

10 an propter nos utique hoc dicit? Nam propter nos scripta sunt: quoniam debet in spe qui arat, arare: et qui triturat, in spe fructus percipiendi.

11 Si nos vobis spiritualia seminavimus, magnum est si nos carnalia vestra metamus?

12 Si alii potestatis vestræ participes sunt, quare non potius nos? Sed non usi sumus hac potestate: sed omnia sustinemus, ne quod offendiculum demus Evangelio Christi.

13 Nescitis quoniam qui in sacrario operantur quæ de sacrario sunt, edunt: et qui altari deserviunt, cum altari participant?

14 Ita et Dominus ordinavit iis qui Evangelium annuntiant, de Evangelio vivere.

15 Ego autem nullo horum usus sum. Non autem scripsi hæc ut ita fiant in me: bonum est enim mihi magis mori, quam ut gloriam meam quis evacuet.

16 Nam si evangelizavero, non est mihi gloria: necessitas enim mihi incumbit: væ enim mihi est, si non evangelizavero.

17 Si enim volens hoc ago, mercedem habeo: si autem invitus, dispensatio mihi credita est.

18 Quæ est ergo merces mea? ut Evangelium prædicans, sine sumptu ponam Evangelium, ut non abutar potestate mea in Evangelio.

19 Nam cum liber essem ex omnibus, omnium me servum feci, ut plures lucrifacerem.

20 Et factus sum Judæis tamquam Judæus, ut Judæos lucrarer:

21 iis qui sub lege sunt, quasi sub lege essem (cum ipse non essem sub lege) ut eos qui sub lege erant, lucrifacerem: iis qui sine lege erant, tamquam sine lege essem (cum sine lege Dei non essem: sed in lege essem Christi) ut lucrifacerem eos qui sine lege erant.

22 Factus sum infirmis infirmus, ut infirmos lucrifacerem. Omnibus omnia factus sum, ut omnes facerem salvos.

23 Omnia autem facio propter Evangelium: ut particeps ejus efficiar.

24 Nescitis quod ii qui in stadio currunt, omnes quidem currunt, sed unus accipit bravium? Sic currite ut comprehendatis.

25 Omnis autem qui in agone contendit, ab omnibus se abstinet, et illi quidem ut corruptibilem coronam accipiant: nos autem incorruptam.

26 Ego igitur sic curro, non quasi in incertum: sic pugno, non quasi aërem verberans:

27 sed castigo corpus meum, et in servitutem redigo: ne forte cum aliis prædicaverim, ipse reprobus efficiar.


Next: 1 Corinthians 10