Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 10

GNT

1 οὐ θέλω γὰρ ὑμᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί, ὅτι οἱ πατέρες ἡμῶν πάντες ὑπὸ τὴν νεφέλην ἦσαν καὶ πάντες διὰ τῆς θαλάσσης διῆλθον,

2 καὶ πάντες εἰς τὸν μωϊσῆν ἐβαπτίσθησαν ἐν τῇ νεφέλῃ καὶ ἐν τῇ θαλάσσῃ,

3 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν βρῶμα ἔφαγον,

4 καὶ πάντες τὸ αὐτὸ πνευματικὸν ἔπιον πόμα· ἔπινον γὰρ ἐκ πνευματικῆς ἀκολουθούσης πέτρας· ἡ πέτρα δὲ ἦν ὁ χριστός.

5 ἀλλ᾽ οὐκ ἐν τοῖς πλείοσιν αὐτῶν εὐδόκησεν ὁ θεός, κατεστρώθησαν γὰρ ἐν τῇ ἐρήμῳ.

6 ταῦτα δὲ τύποι ἡμῶν ἐγενήθησαν, εἰς τὸ μὴ εἶναι ἡμᾶς ἐπιθυμητὰς κακῶν, καθὼς κἀκεῖνοι ἐπεθύμησαν.

7 μηδὲ εἰδωλολάτραι γίνεσθε, καθώς τινες αὐτῶν· ὥσπερ γέγραπται, ἐκάθισεν ὁ λαὸς φαγεῖν καὶ πεῖν, καὶ ἀνέστησαν παίζειν.

8 μηδὲ πορνεύωμεν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπόρνευσαν, καὶ ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς χιλιάδες.

9 μηδὲ ἐκπειράζωμεν τὸν χριστόν, καθώς τινες αὐτῶν ἐπείρασαν, καὶ ὑπὸ τῶν ὄφεων ἀπώλλυντο.

10 μηδὲ γογγύζετε, καθάπερ τινὲς αὐτῶν ἐγόγγυσαν, καὶ ἀπώλοντο ὑπὸ τοῦ ὀλοθρευτοῦ.

11 ταῦτα δὲ τυπικῶς συνέβαινεν ἐκείνοις, ἐγράφη δὲ πρὸς νουθεσίαν ἡμῶν, εἰς οὓς τὰ τέλη τῶν αἰώνων κατήντηκεν.

12 ὥστε ὁ δοκῶν ἑστάναι βλεπέτω μὴ πέσῃ.

13 πειρασμὸς ὑμᾶς οὐκ εἴληφεν εἰ μὴ ἀνθρώπινος· πιστὸς δὲ ὁ θεός, ὃς οὐκ ἐάσει ὑμᾶς πειρασθῆναι ὑπὲρ ὃ δύνασθε, ἀλλὰ ποιήσει σὺν τῶ πειρασμῶ καὶ τὴν ἔκβασιν τοῦ δύνασθαι ὑπενεγκεῖν.

14 διόπερ, ἀγαπητοί μου, φεύγετε ἀπὸ τῆς εἰδωλολατρίας.

15 ὡς φρονίμοις λέγω· κρίνατε ὑμεῖς ὅ φημι.

16 τὸ ποτήριον τῆς εὐλογίας ὃ εὐλογοῦμεν, οὐχὶ κοινωνία ἐστὶν τοῦ αἵματος τοῦ χριστοῦ; τὸν ἄρτον ὃν κλῶμεν, οὐχὶ κοινωνία τοῦ σώματος τοῦ χριστοῦ ἐστιν;

17 ὅτι εἷς ἄρτος, ἓν σῶμα οἱ πολλοί ἐσμεν, οἱ γὰρ πάντες ἐκ τοῦ ἑνὸς ἄρτου μετέχομεν.

18 βλέπετε τὸν ἰσραὴλ κατὰ σάρκα· οὐχ οἱ ἐσθίοντες τὰς θυσίας κοινωνοὶ τοῦ θυσιαστηρίου εἰσίν;

19 τί οὗν φημι; ὅτι εἰδωλόθυτόν τί ἐστιν; ἢ ὅτι εἴδωλόν τί ἐστιν;

20 ἀλλ᾽ ὅτι ἃ θύουσιν, δαιμονίοις καὶ οὐ θεῶ [θύουσιν], οὐ θέλω δὲ ὑμᾶς κοινωνοὺς τῶν δαιμονίων γίνεσθαι.

21 οὐ δύνασθε ποτήριον κυρίου πίνειν καὶ ποτήριον δαιμονίων· οὐ δύνασθε τραπέζης κυρίου μετέχειν καὶ τραπέζης δαιμονίων.

22 ἢ παραζηλοῦμεν τὸν κύριον; μὴ ἰσχυρότεροι αὐτοῦ ἐσμεν;

23 πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα συμφέρει. πάντα ἔξεστιν, ἀλλ᾽ οὐ πάντα οἰκοδομεῖ.

24 μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου.

25 πᾶν τὸ ἐν μακέλλῳ πωλούμενον ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν,

26 τοῦ κυρίου γὰρ ἡ γῆ καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς.

27 εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς τῶν ἀπίστων καὶ θέλετε πορεύεσθαι, πᾶν τὸ παρατιθέμενον ὑμῖν ἐσθίετε μηδὲν ἀνακρίνοντες διὰ τὴν συνείδησιν.

28 ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ, τοῦτο ἱερόθυτόν ἐστιν, μὴ ἐσθίετε δι᾽ ἐκεῖνον τὸν μηνύσαντα καὶ τὴν συνείδησιν _

29 συνείδησιν δὲ λέγω οὐχὶ τὴν ἑαυτοῦ ἀλλὰ τὴν τοῦ ἑτέρου. ἱνατί γὰρ ἡ ἐλευθερία μου κρίνεται ὑπὸ ἄλλης συνειδήσεως;

30 εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω, τί βλασφημοῦμαι ὑπὲρ οὖ ἐγὼ εὐχαριστῶ;

31 εἴτε οὗν ἐσθίετε εἴτε πίνετε εἴτε τι ποιεῖτε, πάντα εἰς δόξαν θεοῦ ποιεῖτε.

32 ἀπρόσκοποι καὶ ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ ἕλλησιν καὶ τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ θεοῦ,

33 καθὼς κἀγὼ πάντα πᾶσιν ἀρέσκω, μὴ ζητῶν τὸ ἐμαυτοῦ σύμφορον ἀλλὰ τὸ τῶν πολλῶν, ἵνα σωθῶσιν.

KJV

1  Moreover,1161 brethren,80 I would2309 not3756 that ye5209 should be ignorant,50 how that3754 all3956 our2257 fathers3962 were2258 under5259 the3588 cloud,3507 and2532 all3956 passed1330 through1223 the3588 sea;2281

2  And2532 were all3956 baptized907 unto1519 Moses3475 in1722 the3588 cloud3507 and2532 in1722 the3588 sea;2281

3  And2532 did all3956 eat5315 the3588 same846 spiritual4152 meat;1033

4  And2532 did all3956 drink4095 the3588 same846 spiritual4152 drink:4188 for1063 they drank4095 of1537 that spiritual4152 Rock4073 that followed190 them: and1161 that Rock4073 was2258 Christ.5547

5  But235 with1722 many4119 of them846 God2316 was not well pleased:2106 3756 for1063 they were overthrown2693 in1722 the3588 wilderness.2048

6  Now1161 these things5023 were1096 our2257 examples,5179 to the intent we2248 should not lust after1511 3361 1938 evil things,2556 as2531 they also2548 lusted.1937

7  Neither3366 be1096 ye idolaters,1496 as2531 were some5100 of them;846 as5613 it is written,1125 The3588 people2992 sat down2523 to eat5315 and2532 drink,4095 and2532 rose up450 to play.3815

8  Neither3366 let us commit fornication,4203 as2531 some5100 of them846 committed,4203 and2532 fell4098 in1722 one3391 day2250 three and twenty thousand.5140 1501 5505

9  Neither3366 let us tempt1598 Christ,5547 as2531 some5100 of them846 also2532 tempted,3985 and2532 were destroyed622 of5259 serpents.3789

10  Neither3366 murmur1111 ye, as2531 some5100 of them846 also2532 murmured,1111 and2532 were destroyed622 of5259 the3588 destroyer.3644

11  Now1161 all3956 these things5023 happened4819 unto them1565 for examples:5179 and1161 they are written1125 for4314 our2257 admonition,3559 upon1519 whom3739 the3588 ends5056 of the3588 world165 are come.2658

12  Wherefore5620 let him that thinketh1380 he standeth2476 take heed991 lest3361 he fall.4098

13  There hath no3756 temptation3986 taken2983 you5209 but1508 such as is common to man:442 but1161 God2316 is faithful,4103 who3739 will not3756 suffer1439 you5209 to be tempted3985 above5228 that3739 ye are able;1410 but235 will with4862 the3588 temptation3986 also2532 make4160 a way to escape,1545 that ye5209 may be able1410 to bear5297 it.

14  Wherefore,1355 my3450 dearly beloved,27 flee5343 from575 idolatry.1495

15  I speak3004 as5613 to wise men;5429 judge2919 ye5210 what3739 I say.5346

16  The3588 cup4221 of blessing2129 which3739 we bless,2127 is2076 it not3780 the communion2842 of the3588 blood129 of Christ?5547 The3588 bread740 which3739 we break,2806 is2076 it not3780 the communion2842 of the3588 body4983 of Christ?5547

17  For3754 we being many4183 are2070 one1520 bread,740 and one1520 body:4983 for1063 we are all partakers3348 3956 of1537 that one1520 bread.740

18  Behold991 Israel2474 after2596 the flesh:4561 are1526 not3780 they which eat2068 of the3588 sacrifices2378 partakers2844 of the3588 altar?2379

19  What5101 say5346 I then?3767 that3754 the idol1497 is2076 any thing,5100 or2228 3754 that which is offered in sacrifice to idols1494 is2076 any thing?5100

20  But235 I say, that3754 the things which3739 the3588 Gentiles1484 sacrifice,2380 they sacrifice2380 to devils,1140 and2532 not3756 to God:2316 and1161 I would2309 not3756 that ye5209 should have1096 fellowship2844 with devils.1140

21  Ye cannot1410 3756 drink4095 the cup4221 of the Lord,2962 and2532 the cup4221 of devils:1140 ye cannot1410 3756 be partakers3348 of the Lord's2962 table,5132 and2532 of the table5132 of devils.1140

22  Do we2228 provoke the Lord to jealousy?3863 3588 2962 are2070 we3361 stronger2478 than he?846

23  All things3956 are lawful1832 for me,3427 but235 all things3956 are not expedient:4851 3756 all things3956 are lawful1832 for me,3427 but235 all things3956 edify3618 not.3756

24  Let no man3367 seek2212 his own,1438 but235 every man1538 another's2087 wealth.

25  Whatsoever3956 is sold4453 in1722 the meat market,3111 that eat,2068 asking no question350 3367 for conscience sake:1223 4893

26  For1063 the3588 earth1093 is the3588 Lord's,2962 and2532 the3588 fullness4138 thereof.848

27  1161 If1487 any5100 of them that believe not571 bid2564 you5209 to a feast, and2532 ye be disposed2309 to go;4198 whatsoever3956 is set before3908 you,5213 eat,2068 asking no question350 3367 for conscience sake.1223 4893

28  But1161 if1437 any man5100 say2036 unto you,5213 This5124 is2076 offered in sacrifice unto idols,1494 eat2068 not3361 for his sake1223 1565 that showed3377 it, and2532 for conscience4893 sake: for1063 the3588 earth1093 is the3588 Lord's,2962 and2532 the3588 fullness4138 thereof:848

29  1161 Conscience,4893 I say,3004 not3780 thine own,1438 but235 of3588 the3588 other:2087 for1063 why2444 is my3450 liberty1657 judged2919 of5259 another243 man's conscience?4893

30  For1161 if1487 I1473 by grace5485 be a partaker,3348 why5101 am I evil spoken of987 for5228 that3739 for which I1473 give thanks?2168

31  Whether1535 therefore3767 ye eat,2068 or1535 drink,4095 or1535 whatsoever5100 ye do,4160 do4160 all3956 to the1519 glory1391 of God.2316

32  Give none offense,1096 677 neither2532 to the Jews,2453 nor2532 to the Gentiles,1672 nor2532 to the3588 church1577 of God:2316

33  Even as I2504 2531 please700 all3956 men in all3956 things, not3361 seeking2212 mine own1683 profit,4851 but235 the3588 profit of many,4183 that2443 they may be saved.4982

Vul

1 Nolo enim vos ignorare fratres, quoniam patres nostri omnes sub nube fuerunt, et omnes mare transierunt,

2 et omnes in Moyse baptizati sunt in nube, et in mari:

3 et omnes eamdem escam spiritalem manducaverunt,

4 et omnes eumdem potum spiritalem biberunt (bibebant autem de spiritali, consequente eos, petra: petra autem erat Christus):

5 sed non in pluribus eorum beneplacitum est Deo: nam prostrati sunt in deserto.

6 Hæc autem in figura facta sunt nostri, ut non simus concupiscentes malorum, sicut et illi concupierunt.

7 Neque idololatræ efficiamini, sicut quidam ex ipsis: quemadmodum scriptum est: Sedit populus manducare, et bibere, et surrexerunt ludere.

8 Neque fornicemur, sicut quidam ex ipsis fornicati sunt, et ceciderunt una die viginti tria millia.

9 Neque tentemus Christum, sicut quidam eorum tentaverunt, et a serpentibus perierunt.

10 Neque murmuraveritis, sicut quidam eorum murmuraverunt, et perierunt ab exterminatore.

11 Hæc autem omnia in figura contingebant illis: scripta sunt autem ad correptionem nostram, in quos fines sæculorum devenerunt.

12 Itaque qui se existimat stare, videat ne cadat.

13 Tentatio vos non apprehendat nisi humana: fidelis autem Deus est, qui non patietur vos tentari supra id quod potestis, sed faciet etiam cum tentatione proventum ut possitis sustinere.

14 Propter quod, carissimi mihi, fugite ab idolorum cultura:

15 ut prudentibus loquor, vos ipsi judicate quod dico.

16 Calix benedictionis, cui benedicimus, nonne communicatio sanguinis Christi est? et panis quem frangimus, nonne participatio corporis Domini est?

17 Quoniam unus panis, unum corpus multi sumus, omnes qui de uno pane participamus.

18 Videte Israël secundum carnem: nonne qui edunt hostias, participes sunt altaris?

19 Quid ergo? dico quod idolis immolatum sit aliquid? aut quod idolum, sit aliquid?

20 Sed quæ immolant gentes, dæmoniis immolant, et non Deo. Nolo autem vos socios fieri dæmoniorum:

21 non potestis calicem Domini bibere, et calicem dæmoniorum; non potestis mensæ Domini participes esse, et mensæ dæmoniorum.

22 An æmulamur Dominum? numquid fortiores illo sumus? Omnia mihi licent, sed non omnia expediunt.

23 Omnia mihi licent, sed non omnia ædificat.

24 Nemo quod suum est quærat, sed quod alterius.

25 Omne quod in macello venit, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam.

26 Domini est terra, et plenitudo ejus.

27 Si quis vocat vos infidelium, et vultis ire: omne quod vobis apponitur, manducate, nihil interrogantes propter conscientiam.

28 Si quis autem dixerit: Hoc immolatum est idolis: nolite manducare propter illum qui indicavit, et propter conscientiam:

29 conscientiam autem dico non tuam, sed alterius. Ut quid enim libertas mea judicatur ab aliena conscientia?

30 Si ego cum gratia participo, quid blasphemor pro eo quod gratias ago?

31 Sive ergo manducatis, sive bibitis, sive aliud quid facitis: omnia in gloriam Dei facite.

32 Sine offensione estote Judæis, et gentibus, et ecclesiæ Dei:

33 sicut et ego per omnia omnibus placeo, non quærens quod mihi utile est, sed quod multis: ut salvi fiant.


Next: 1 Corinthians 11