Sacred Texts  Bible  Index 
1 Corinthians Index
  Previous  Next 

1 Corinthians 11

GNT

1 μιμηταί μου γίνεσθε, καθὼς κἀγὼ χριστοῦ.

2 ἐπαινῶ δὲ ὑμᾶς ὅτι πάντα μου μέμνησθε καὶ καθὼς παρέδωκα ὑμῖν τὰς παραδόσεις κατέχετε.

3 θέλω δὲ ὑμᾶς εἰδέναι ὅτι παντὸς ἀνδρὸς ἡ κεφαλὴ ὁ χριστός ἐστιν, κεφαλὴ δὲ γυναικὸς ὁ ἀνήρ, κεφαλὴ δὲ τοῦ χριστοῦ ὁ θεός.

4 πᾶς ἀνὴρ προσευχόμενος ἢ προφητεύων κατὰ κεφαλῆς ἔχων καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ·

5 πᾶσα δὲ γυνὴ προσευχομένη ἢ προφητεύουσα ἀκατακαλύπτῳ τῇ κεφαλῇ καταισχύνει τὴν κεφαλὴν αὐτῆς· ἓν γάρ ἐστιν καὶ τὸ αὐτὸ τῇ ἐξυρημένῃ.

6 εἰ γὰρ οὐ κατακαλύπτεται γυνή, καὶ κειράσθω· εἰ δὲ αἰσχρὸν γυναικὶ τὸ κείρασθαι ἢ ξυρᾶσθαι, κατακαλυπτέσθω.

7 ἀνὴρ μὲν γὰρ οὐκ ὀφείλει κατακαλύπτεσθαι τὴν κεφαλήν, εἰκὼν καὶ δόξα θεοῦ ὑπάρχων· ἡ γυνὴ δὲ δόξα ἀνδρός ἐστιν.

8 οὐ γάρ ἐστιν ἀνὴρ ἐκ γυναικός, ἀλλὰ γυνὴ ἐξ ἀνδρός·

9 καὶ γὰρ οὐκ ἐκτίσθη ἀνὴρ διὰ τὴν γυναῖκα, ἀλλὰ γυνὴ διὰ τὸν ἄνδρα.

10 διὰ τοῦτο ὀφείλει ἡ γυνὴ ἐξουσίαν ἔχειν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς διὰ τοὺς ἀγγέλους.

11 πλὴν οὔτε γυνὴ χωρὶς ἀνδρὸς οὔτε ἀνὴρ χωρὶς γυναικὸς ἐν κυρίῳ·

12 ὥσπερ γὰρ ἡ γυνὴ ἐκ τοῦ ἀνδρός, οὕτως καὶ ὁ ἀνὴρ διὰ τῆς γυναικός· τὰ δὲ πάντα ἐκ τοῦ θεοῦ.

13 ἐν ὑμῖν αὐτοῖς κρίνατε· πρέπον ἐστὶν γυναῖκα ἀκατακάλυπτον τῶ θεῶ προσεύχεσθαι;

14 οὐδὲ ἡ φύσις αὐτὴ διδάσκει ὑμᾶς ὅτι ἀνὴρ μὲν ἐὰν κομᾷ ἀτιμία αὐτῶ ἐστιν,

15 γυνὴ δὲ ἐὰν κομᾷ δόξα αὐτῇ ἐστιν; ὅτι ἡ κόμη ἀντὶ περιβολαίου δέδοται [αὐτῇ].

16 εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος εἶναι, ἡμεῖς τοιαύτην συνήθειαν οὐκ ἔχομεν, οὐδὲ αἱ ἐκκλησίαι τοῦ θεοῦ.

17 τοῦτο δὲ παραγγέλλων οὐκ ἐπαινῶ ὅτι οὐκ εἰς τὸ κρεῖσσον ἀλλὰ εἰς τὸ ἧσσον συνέρχεσθε.

18 πρῶτον μὲν γὰρ συνερχομένων ὑμῶν ἐν ἐκκλησίᾳ ἀκούω σχίσματα ἐν ὑμῖν ὑπάρχειν, καὶ μέρος τι πιστεύω.

19 δεῖ γὰρ καὶ αἱρέσεις ἐν ὑμῖν εἶναι, ἵνα [καὶ] οἱ δόκιμοι φανεροὶ γένωνται ἐν ὑμῖν.

20 συνερχομένων οὗν ὑμῶν ἐπὶ τὸ αὐτὸ οὐκ ἔστιν κυριακὸν δεῖπνον φαγεῖν,

21 ἕκαστος γὰρ τὸ ἴδιον δεῖπνον προλαμβάνει ἐν τῶ φαγεῖν, καὶ ὃς μὲν πεινᾷ, ὃς δὲ μεθύει.

22 μὴ γὰρ οἰκίας οὐκ ἔχετε εἰς τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν; ἢ τῆς ἐκκλησίας τοῦ θεοῦ καταφρονεῖτε, καὶ καταισχύνετε τοὺς μὴ ἔχοντας; τί εἴπω ὑμῖν; ἐπαινέσω ὑμᾶς; ἐν τούτῳ οὐκ ἐπαινῶ.

23 ἐγὼ γὰρ παρέλαβον ἀπὸ τοῦ κυρίου, ὃ καὶ παρέδωκα ὑμῖν, ὅτι ὁ κύριος ἰησοῦς ἐν τῇ νυκτὶ ᾗ παρεδίδετο ἔλαβεν ἄρτον

24 καὶ εὐχαριστήσας ἔκλασεν καὶ εἶπεν, τοῦτό μού ἐστιν τὸ σῶμα τὸ ὑπὲρ ὑμῶν· τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

25 ὡσαύτως καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, τοῦτο τὸ ποτήριον ἡ καινὴ διαθήκη ἐστὶν ἐν τῶ ἐμῶ αἵματι· τοῦτο ποιεῖτε, ὁσάκις ἐὰν πίνητε, εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν.

26 ὁσάκις γὰρ ἐὰν ἐσθίητε τὸν ἄρτον τοῦτον καὶ τὸ ποτήριον πίνητε, τὸν θάνατον τοῦ κυρίου καταγγέλλετε, ἄχρις οὖ ἔλθῃ.

27 ὥστε ὃς ἂν ἐσθίῃ τὸν ἄρτον ἢ πίνῃ τὸ ποτήριον τοῦ κυρίου ἀναξίως, ἔνοχος ἔσται τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ κυρίου.

28 δοκιμαζέτω δὲ ἄνθρωπος ἑαυτόν, καὶ οὕτως ἐκ τοῦ ἄρτου ἐσθιέτω καὶ ἐκ τοῦ ποτηρίου πινέτω·

29 ὁ γὰρ ἐσθίων καὶ πίνων κρίμα ἑαυτῶ ἐσθίει καὶ πίνει μὴ διακρίνων τὸ σῶμα.

30 διὰ τοῦτο ἐν ὑμῖν πολλοὶ ἀσθενεῖς καὶ ἄρρωστοι καὶ κοιμῶνται ἱκανοί.

31 εἰ δὲ ἑαυτοὺς διεκρίνομεν, οὐκ ἂν ἐκρινόμεθα·

32 κρινόμενοι δὲ ὑπὸ [τοῦ] κυρίου παιδευόμεθα, ἵνα μὴ σὺν τῶ κόσμῳ κατακριθῶμεν.

33 ὥστε, ἀδελφοί μου, συνερχόμενοι εἰς τὸ φαγεῖν ἀλλήλους ἐκδέχεσθε.

34 εἴ τις πεινᾷ, ἐν οἴκῳ ἐσθιέτω, ἵνα μὴ εἰς κρίμα συνέρχησθε. τὰ δὲ λοιπὰ ὡς ἂν ἔλθω διατάξομαι.

KJV

1  Be1096 ye followers3402 of me,3450 even as2531 I also2504 am of Christ.5547

2  Now1161 I praise1867 you,5209 brethren,80 that3754 ye remember3415 me3450 in all things,3956 and2532 keep2722 the3588 ordinances,3862 as2531 I delivered3860 them to you.5213

3  But1161 I would2309 have you5209 know,1492 that3754 the3588 head2776 of every3956 man435 is2076 Christ;5547 and1161 the head2776 of the woman1135 is the3588 man;435 and1161 the head2776 of Christ5547 is God.2316

4  Every3956 man435 praying4336 or2228 prophesying,4395 having2192 his head covered,2596 2776 dishonoreth2617 his848 head.2776

5  But1161 every3956 woman1135 that prayeth4336 or2228 prophesieth4395 with her head2776 uncovered177 dishonoreth2617 her1438 head:2776 for1063 that is2076 even all one1520 2532 848 as if she were shaven.3587

6  For1063 if1487 the3588 woman1135 be not3756 covered,2619 let her also2532 be shorn:2751 but1161 if1487 it be a shame149 for a woman1135 to be shorn2751 or2228 shaven,3587 let her be covered.2619

7  For1063 a man435 indeed3303 ought3784 not3756 to cover2619 his head,2776 forasmuch as he is5225 the image1504 and2532 glory1391 of God:2316 but1161 the woman1135 is2076 the glory1391 of the man.435

8  For1063 the man435 is2076 not3756 of1537 the woman;1135 but235 the woman1135 of1537 the man.435

1063 Neither2532 3756 was the man435 created2936 for1223 the3588 woman;1135 but235 the woman1135 for1223 the3588 man.435

10  For this cause1223 5124 ought3784 the3588 woman1135 to have2192 power1849 on1909 her head2776 because1223 of the3588 angels.32

11  Nevertheless4133 neither3777 is the man435 without5565 the woman,1135 neither3777 the woman1135 without5565 the man,435 in1722 the Lord.2962

12  For1063 as5618 the3588 woman1135 is of1537 the3588 man,435 even so3779 is the3588 man435 also2532 by1223 the3588 woman;1135 but1161 all things3956 of1537 God.2316

13  Judge2919 in1722 yourselves:5213 846 is2076 it comely4241 that a woman1135 pray4336 unto God2316 uncovered?177

14  Doth2228 not even3761 nature5449 itself846 teach1321 you,5209 that,3754 if1437 a man435 have long hair,2863 it is2076 a shame819 unto him?846

15  But1161 if1437 a woman1135 have long hair,2863 it is2076 a glory1391 to her:846 for3754 her hair2864 is given1325 her846 for473 a covering.4018

16  But1161 if1487 any man5100 seem1380 to be1511 contentious,5380 we2249 have2192 no3756 such5108 custom,4914 neither3761 the3588 churches1577 of God.2316

17  Now1161 in this5124 that I declare3853 unto you I praise1867 you not,3756 that3754 ye come together4905 not3756 for1519 the3588 better,2909 but235 for1519 the3588 worse.2276

18  For1063 first of all,4412 when3303 ye5216 come together4905 in1722 the3588 church,1577 I hear191 that there be5225 divisions4978 among1722 you;5213 and2532 I partly3313 5100 believe4100 it.

19  For1063 there must1163 be1511 also2532 heresies139 among1722 you,5213 that2443 they which are approved1384 may be made1096 manifest5318 among1722 you.5213

20  When ye5216 come together4905 therefore3767 into1909 one place,846 this is2076 not3756 to eat5315 the Lord's2960 supper.1173

21  For1063 in1722 eating5315 every one1538 taketh before4301 other his own2398 supper:1173 and2532 one3739 3303 is hungry,3983 and1161 another3739 is drunken.3184

22  What?1063 3361 have2192 ye not3756 houses3614 to eat2068 and2532 to drink4095 in? or2228 despise2706 ye the3588 church1577 of God,2316 and2532 shame2617 them that have2192 not?3361 What5101 shall I say2036 to you?5213 shall I praise1867 you5209 in1722 this?5129 I praise1867 you not.3756

23  For1063 I1473 have received3880 of575 the3588 Lord2962 that which3739 also2532 I delivered3860 unto you,5213 That3754 the3588 Lord2962 Jesus2424 the3588 same night3571 in which3739 he was betrayed3860 took2983 bread:740

24  And2532 when he had given thanks,2168 he broke2806 it, and2532 said, Take,2036 2983 eat:5315 this5124 is2076 my3450 body,4983 which is broken2806 for5228 you:5216 this5124 do4160 in1519 remembrance364 of me.1699

25  After3326 the same manner5615 also2532 he took the3588 cup,4221 when he had supped,1172 saying,3004 This5124 cup4221 is2076 the3588 new2537 testament1242 in1722 my1699 blood:129 this5124 do4160 ye, as oft as3740 ye drink4095 302 it, in1519 remembrance364 of me.1699

26  For1063 as often as3740 ye eat2068 302 this5126 bread,740 and2532 drink4095 302 this5124 cup,4221 ye do show2605 the3588 Lord's2962 death2288 till891 3757 he come.2064

27  Wherefore5620 whosoever3739 302 shall eat2068 this5126 bread,740 and2228 drink4095 this cup4221 of the3588 Lord,2962 unworthily,371 shall be2071 guilty1777 of the3588 body4983 and2532 blood129 of the3588 Lord.2962

28  But1161 let a man444 examine1381 himself,1438 and2532 so3779 let him eat2068 of1537 that bread,740 and2532 drink4095 of1537 that cup.4221

29  For1063 he that eateth2068 and2532 drinketh4095 unworthily,371 eateth2068 and2532 drinketh4095 damnation2917 to himself,1438 not3361 discerning1252 the3588 Lord's2962 body.4983

30  For this cause1223 5124 many4183 are weak772 and2532 sickly732 among1722 you,5213 and2532 many2425 sleep.2837

31  For1063 if1487 we would judge1252 ourselves,1438 we should not3756 be judged.2919

32  But1161 when we are judged,2919 we are chastened3811 of5259 the Lord,2962 that2443 we should not3361 be condemned2632 with4862 the3588 world.2889

33  Wherefore,5620 my3450 brethren,80 when ye come together4905 to eat,5315 tarry1551 one for another.240

34  And1161 if1487 any man5100 hunger,3983 let him eat2068 at1722 home;3624 that2443 ye come not together4905 3361 unto1519 condemnation.2917 And1161 the3588 rest3062 will I set in order1299 when5613 302 I come.2064

Vul

1 Imitatores mei estote, sicut et ego Christi.

2 Laudo autem vos fratres quod per omnia mei memores estis: et sicut tradidi vobis, præcepta mea tenetis.

3 Volo autem vos scire quod omnis viri caput, Christus est: caput autem mulieris, vir: caput vero Christi, Deus.

4 Omnis vir orans, aut prophetans velato capite, deturpat caput suum.

5 Omnis autem mulier orans, aut prophetans non velato capite, deturpat caput suum: unum enim est ac si decalvetur.

6 Nam si non velatur mulier, tondeatur. Si vero turpe est mulieri tonderi, aut decalvari, velet caput suum.

7 Vir quidem non debet velare caput suum: quoniam imago et gloria Dei est, mulier autem gloria viri est.

8 Non enim vir ex muliere est, sed mulier ex viro.

9 Etenim non est creatus vir propter mulierem, sed mulier propter virum.

10 Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter angelos.

11 Verumtamen neque vir sine muliere: neque mulier sine viro in Domino.

12 Nam sicut mulier de viro, ita et vir per mulierem: omnia autem ex Deo.

13 Vos ipsi judicate: decet mulierem non velatam orare Deum?

14 Nec ipsa natura docet vos, quod vir quidem si comam nutriat, ignominia est illi:

15 mulier vero si comam nutriat, gloria est illi: quoniam capilli pro velamine ei dati sunt.

16 Si quis autem videtur contentiosus esse: nos talem consuetudinem non habemus, neque ecclesia Dei.

17 Hoc autem præcipio: non laudans quod non in melius, sed in deterius convenitis.

18 Primum quidem convenientibus vobis in ecclesiam, audio scissuras esse inter vos, et ex parte credo.

19 Nam oportet et hæreses esse, ut et qui probati sunt, manifesti fiant in vobis.

20 Convenientibus ergo vobis in unum, jam non est Dominicam cœnam manducare.

21 Unusquisque enim suam cœnam præsumit ad manducandum, et alius quidem esurit, alius autem ebrius est.

22 Numquid domos non habetis ad manducandum, et bibendum? aut ecclesiam Dei contemnitis, et confunditis eos qui non habent? Quid dicam vobis? laudo vos? in hoc non laudo.

23 Ego enim accepi a Domino quod et tradidi vobis, quoniam Dominus Jesus in qua nocte tradebatur, accepit panem,

24 et gratias agens fregit, et dixit: Accipite, et manducate: hoc est corpus meum, quod pro vobis tradetur: hoc facite in meam commemorationem.

25 Similiter et calicem, postquam cœnavit, dicens: Hic calix novum testamentum est in meo sanguine: hoc facite quotiescumque bibetis, in meam commemorationem.

26 Quotiescumque enim manducabitis panem hunc, et calicem bibetis, mortem Domini annuntiabitis donec veniat.

27 Itaque quicumque manducaverit panem hunc, vel biberit calicem Domini indigne, reus erit corporis et sanguinis Domini.

28 Probet autem seipsum homo: et sic de pane illo edat, et de calice bibat.

29 Qui enim manducat et bibit indigne, judicium sibi manducat et bibit, non dijudicans corpus Domini.

30 Ideo inter vos multi infirmi et imbecilles, et dormiunt multi.

31 Quod si nosmetipsos dijudicaremus, non utique judicaremur.

32 Dum judicamur autem, a Domino corripimur, ut non cum hoc mundo damnemur.

33 Itaque fratres mei, cum convenitis ad manducandum, invicem exspectate.

34 Si quis esurit, domi manducet, ut non in judicium conveniatis. Cetera autem, cum venero, disponam.


Next: 1 Corinthians 12