Sacred Texts  Bible  Index 
Colossians Index
  Previous  Next 

Colossians 1

GNT

1 παῦλος ἀπόστολος χριστοῦ ἰησοῦ διὰ θελήματος θεοῦ καὶ τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς

2 τοῖς ἐν κολοσσαῖς ἁγίοις καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν χριστῶ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ θεοῦ πατρὸς ἡμῶν.

3 εὐχαριστοῦμεν τῶ θεῶ πατρὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν ἰησοῦ χριστοῦ πάντοτε περὶ ὑμῶν προσευχόμενοι,

4 ἀκούσαντες τὴν πίστιν ὑμῶν ἐν χριστῶ ἰησοῦ καὶ τὴν ἀγάπην ἣν ἔχετε εἰς πάντας τοὺς ἁγίους

5 διὰ τὴν ἐλπίδα τὴν ἀποκειμένην ὑμῖν ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἣν προηκούσατε ἐν τῶ λόγῳ τῆς ἀληθείας τοῦ εὐαγγελίου

6 τοῦ παρόντος εἰς ὑμᾶς, καθὼς καὶ ἐν παντὶ τῶ κόσμῳ ἐστὶν καρποφορούμενον καὶ αὐξανόμενον καθὼς καὶ ἐν ὑμῖν, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσατε καὶ ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ·

7 καθὼς ἐμάθετε ἀπὸ ἐπαφρᾶ τοῦ ἀγαπητοῦ συνδούλου ἡμῶν, ὅς ἐστιν πιστὸς ὑπὲρ ὑμῶν διάκονος τοῦ χριστοῦ,

8 ὁ καὶ δηλώσας ἡμῖν τὴν ὑμῶν ἀγάπην ἐν πνεύματι.

9 διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἠκούσαμεν, οὐ παυόμεθα ὑπὲρ ὑμῶν προσευχόμενοι καὶ αἰτούμενοι ἵνα πληρωθῆτε τὴν ἐπίγνωσιν τοῦ θελήματος αὐτοῦ ἐν πάσῃ σοφίᾳ καὶ συνέσει πνευματικῇ,

10 περιπατῆσαι ἀξίως τοῦ κυρίου εἰς πᾶσαν ἀρεσκείαν, ἐν παντὶ ἔργῳ ἀγαθῶ καρποφοροῦντες καὶ αὐξανόμενοι τῇ ἐπιγνώσει τοῦ θεοῦ,

11 ἐν πάσῃ δυνάμει δυναμούμενοι κατὰ τὸ κράτος τῆς δόξης αὐτοῦ εἰς πᾶσαν ὑπομονὴν καὶ μακροθυμίαν, μετὰ χαρᾶς

12 εὐχαριστοῦντες τῶ πατρὶ τῶ ἱκανώσαντι ὑμᾶς εἰς τὴν μερίδα τοῦ κλήρου τῶν ἁγίων ἐν τῶ φωτί·

13 ὃς ἐρρύσατο ἡμᾶς ἐκ τῆς ἐξουσίας τοῦ σκότους καὶ μετέστησεν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ υἱοῦ τῆς ἀγάπης αὐτοῦ,

14 ἐν ᾧ ἔχομεν τὴν ἀπολύτρωσιν, τὴν ἄφεσιν τῶν ἁμαρτιῶν·

15 ὅς ἐστιν εἰκὼν τοῦ θεοῦ τοῦ ἀοράτου, πρωτότοκος πάσης κτίσεως,

16 ὅτι ἐν αὐτῶ ἐκτίσθη τὰ πάντα ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ ἀόρατα, εἴτε θρόνοι εἴτε κυριότητες εἴτε ἀρχαὶ εἴτε ἐξουσίαι· τὰ πάντα δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται,

17 καὶ αὐτός ἐστιν πρὸ πάντων καὶ τὰ πάντα ἐν αὐτῶ συνέστηκεν.

18 καὶ αὐτός ἐστιν ἡ κεφαλὴ τοῦ σώματος, τῆς ἐκκλησίας· ὅς ἐστιν ἀρχή, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα γένηται ἐν πᾶσιν αὐτὸς πρωτεύων,

19 ὅτι ἐν αὐτῶ εὐδόκησεν πᾶν τὸ πλήρωμα κατοικῆσαι

20 καὶ δι᾽ αὐτοῦ ἀποκαταλλάξαι τὰ πάντα εἰς αὐτόν, εἰρηνοποιήσας διὰ τοῦ αἵματος τοῦ σταυροῦ αὐτοῦ, [δι᾽ αὐτοῦ] εἴτε τὰ ἐπὶ τῆς γῆς εἴτε τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

21 καὶ ὑμᾶς ποτε ὄντας ἀπηλλοτριωμένους καὶ ἐχθροὺς τῇ διανοίᾳ ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς πονηροῖς,

22 νυνὶ δὲ ἀποκατήλλαξεν ἐν τῶ σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ τοῦ θανάτου, παραστῆσαι ὑμᾶς ἁγίους καὶ ἀμώμους καὶ ἀνεγκλήτους κατενώπιον αὐτοῦ,

23 εἴ γε ἐπιμένετε τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι καὶ ἑδραῖοι καὶ μὴ μετακινούμενοι ἀπὸ τῆς ἐλπίδος τοῦ εὐαγγελίου οὖ ἠκούσατε, τοῦ κηρυχθέντος ἐν πάσῃ κτίσει τῇ ὑπὸ τὸν οὐρανόν, οὖ ἐγενόμην ἐγὼ παῦλος διάκονος.

24 νῦν χαίρω ἐν τοῖς παθήμασιν ὑπὲρ ὑμῶν, καὶ ἀνταναπληρῶ τὰ ὑστερήματα τῶν θλίψεων τοῦ χριστοῦ ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ τοῦ σώματος αὐτοῦ, ὅ ἐστιν ἡ ἐκκλησία,

25 ἧς ἐγενόμην ἐγὼ διάκονος κατὰ τὴν οἰκονομίαν τοῦ θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι εἰς ὑμᾶς πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ,

26 τὸ μυστήριον τὸ ἀποκεκρυμμένον ἀπὸ τῶν αἰώνων καὶ ἀπὸ τῶν γενεῶν _ νῦν δὲ ἐφανερώθη τοῖς ἁγίοις αὐτοῦ,

27 οἷς ἠθέλησεν ὁ θεὸς γνωρίσαι τί τὸ πλοῦτος τῆς δόξης τοῦ μυστηρίου τούτου ἐν τοῖς ἔθνεσιν, ὅ ἐστιν χριστὸς ἐν ὑμῖν, ἡ ἐλπὶς τῆς δόξης·

28 ὃν ἡμεῖς καταγγέλλομεν νουθετοῦντες πάντα ἄνθρωπον καὶ διδάσκοντες πάντα ἄνθρωπον ἐν πάσῃ σοφίᾳ, ἵνα παραστήσωμεν πάντα ἄνθρωπον τέλειον ἐν χριστῶ·

29 εἰς ὃ καὶ κοπιῶ ἀγωνιζόμενος κατὰ τὴν ἐνέργειαν αὐτοῦ τὴν ἐνεργουμένην ἐν ἐμοὶ ἐν δυνάμει.

KJV

1  Paul,3972 an apostle652 of Jesus2424 Christ5547 by1223 the will2307 of God,2316 and2532 Timothy5095 our brother,80

2  To the3588 saints40 and2532 faithful4103 brethren80 in1722 Christ5547 which are at1722 Colosse:2857 Grace5485 be unto you,5213 and2532 peace,1515 from575 God2316 our2257 Father3962 and2532 the Lord2962 Jesus2424 Christ.5547

3  We give thanks2168 to God2316 and2532 the Father3962 of our2257 Lord2962 Jesus2424 Christ,5547 praying4336 always3842 for4012 you,5216

4  Since we heard191 of your5216 faith4102 in1722 Christ5547 Jesus,2424 and2532 of the3588 love26 which ye3588 have to1519 all3956 the3588 saints.40

5  For1223 the3588 hope1680 which is laid up606 for you5213 in1722 heaven,3772 whereof3739 ye heard before4257 in1722 the3588 word3056 of the3588 truth225 of the3588 gospel;2098

6  Which is come3918 unto1519 you,5209 as2531 it2532 is in1722 all3956 the3588 world;2889 and2532 2076 bringeth forth fruit,2592 as2531 it doth also2532 in1722 you,5213 since575 the3739 day2250 ye heard191 of it, and2532 knew1921 the3588 grace5485 of God2316 in1722 truth:225

7  As2531 ye also2532 learned3129 of575 Epaphras1889 our2257 dear27 fellow servant,4889 who3739 is2076 for5228 you5216 a faithful4103 minister1249 of Christ;5547

8  Who3588 also2532 declared1213 unto us2254 your5216 love26 in1722 the Spirit.4151

9  For1223 this cause5124 we2249 also,2532 since575 the3739 day2250 we heard191 it, do not3756 cease3973 to pray4336 for5228 you,5216 and2532 to desire154 that2443 ye might be filled4137 with the3588 knowledge1922 of his846 will2307 in1722 all3956 wisdom4678 and2532 spiritual4152 understanding;4907

10  That ye5209 might walk4043 worthy516 of the3588 Lord2962 unto1519 all3956 pleasing,699 being fruitful2592 in1722 every3956 good18 work,2041 and2532 increasing837 in1519 the3588 knowledge1922 of God;2316

11  Strengthened1412 with1722 all3956 might,1411 according2596 to his846 glorious1391 power,2904 unto1519 all3956 patience5281 and2532 longsuffering3115 with3326 joyfulness;5479

12  Giving thanks2168 unto the3588 Father,3962 which hath made us meet2427 2248 to be partakers1519 3310 of the3588 inheritance2819 of the3588 saints40 in1722 light:5457

13  Who3739 hath delivered4506 us2248 from1537 the3588 power1849 of darkness,4655 and2532 hath translated3179 us into1519 the3588 kingdom932 of his848 dear26 Son:5207

14  In1722 whom3739 we have2192 redemption629 through1223 his846 blood,129 even the3588 forgiveness859 of sins:266

15  Who3739 is2076 the image1504 of the3588 invisible517 God,2316 the firstborn4416 of every3956 creature:2937

16  For3754 by1722 him846 were all things3956 created,2936 that3588 are in1722 heaven,3772 and2532 that3588 are in1909 earth,1093 visible3707 and2532 invisible,517 whether1535 they be thrones,2362 or1535 dominions,2963 or1535 principalities,746 or1535 powers:1849 all things3956 were created2936 by1223 him,846 and2532 for1519 him:846

17  And2532 he846 is2076 before4253 all things,3956 and2532 by1722 him846 all things3956 consist.4921

18  And2532 he846 is2076 the3588 head2776 of the3588 body,4983 the3588 church:1577 who3739 is2076 the beginning,746 the firstborn4416 from1537 the3588 dead;3498 that2443 in1722 all3956 things he846 might have1096 the preeminence.4409

19  For3754 it pleased2106 the Father that in1722 him846 should all3956 fullness4138 dwell;2730

20  And,2532 having made peace1517 through1223 the3588 blood129 of his846 cross,4716 by1223 him846 to reconcile604 all things3956 unto1519 himself;848 by1223 him,846 I say, whether1535 they be things3588 in1909 earth,1093 or1535 things3588 in1722 heaven.3772

21  And2532 you,5209 that were5607 sometime4218 alienated526 and2532 enemies2190 in your mind1271 by1722 wicked4190 works,2041 yet1161 now3570 hath he reconciled604

22  In1722 the3588 body4983 of his848 flesh4561 through1223 death,2288 to present3936 you5209 holy40 and2532 unblamable299 and2532 unreprovable410 in his sight:2714 848

23  If1489 ye continue1961 in the3588 faith4102 grounded2311 and2532 settled,1476 and2532 be not3361 moved away3334 from575 the3588 hope1680 of the3588 gospel,2098 which3739 ye have heard,191 and which was preached2784 to1722 every3956 creature2937 which3588 is under5259 heaven;3772 whereof3739 I1473 Paul3972 am made1096 a minister;1249

24  Who3739 now3568 rejoice5463 in1722 my3450 sufferings3804 for5228 you,5216 and2532 fill up466 that which is behind5303 of the3588 afflictions2347 of Christ5547 in1722 my3450 flesh4561 for his body's sake,5228 846 4983 which is3603 the3588 church:1577

25  Whereof3739 I1473 am made1096 a minister,1249 according2596 to the3588 dispensation3622 of God2316 which is given1325 to me3427 for1519 you,5209 to fulfill4137 the3588 word3056 of God;2316

26  Even the3588 mystery3466 which hath been hid613 from575 ages165 and2532 from575 generations,1074 but1161 now3570 is made manifest5319 to his846 saints:40

27  To whom3739 God2316 would2309 make known1107 what5101 is the3588 riches4149 of the3588 glory1391 of this5127 mystery3466 among1722 the3588 Gentiles;1484 which3739 is2076 Christ5547 in1722 you,5213 the3588 hope1680 of glory:1391

28  Whom3739 we2249 preach,2605 warning3560 every3956 man,444 and2532 teaching1321 every3956 man444 in1722 all3956 wisdom;4678 that2443 we may present3936 every3956 man444 perfect5046 in1722 Christ5547 Jesus:2424

29  Whereunto1519 3739 I also2532 labor,2872 striving75 according2596 to his846 working,1753 which worketh1754 in1722 me1698 mightily.1722 1411

Vul

1 Paulus Apostolus Jesu Christi per voluntatem Dei, et Timotheus frater:

2 eis, qui sunt Colossis, sanctis, et fidelibus fratribus in Christo Jesu.

3 Gratia vobis, et pax a Deo Patre nostro, et Domino Jesu Christo.
Gratias agimus Deo, et Patri Domini nostri Jesu Christi semper pro vobis orantes:

4 audientes fidem vestram in Christo Jesu, et dilectionem quam habetis in sanctos omnes

5 propter spem, quæ reposita est vobis in cælis: quam audistis in verbo veritatis Evangelii:

6 quod pervenit ad vos, sicut et in universo mundo est, et fructificat, et crescit sicut in vobis, ex ea die, qua audistis, et cognovistis gratiam Dei in veritate,

7 sicut didicistis ab Epaphra carissimo conservo nostro, qui est fidelis pro vobis minister Christi Jesu,

8 qui etiam manifestavit nobis dilectionem vestram in spiritu.

9 Ideo et nos ex qua die audivimus, non cessamus pro vobis orantes, et postulantes ut impleamini agnitione voluntatis ejus, in omni sapientia et intellectu spiritali:

10 ut ambuletis digne Deo per omnia placentes: in omni opere bono fructificantes, et crescentes in scientia Dei:

11 in omni virtute confortati secundum potentiam claritatis ejus, in omni patientia et longanimitate cum gaudio,

12 gratias agentes Deo Patri, qui dignos nos fecit in partem sortis sanctorum in lumine:

13 qui eripuit nos de potestate tenebrarum, et transtulit in regnum filii dilectionis suæ,

14 in quo habemus redemptionem per sanguinem ejus, remissionem peccatorum:

15 qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturæ:

16 quoniam in ipso condita sunt universa in cælis, et in terra, visibilia, et invisibilia, sive throni, sive dominationes, sive principatus, sive potestates: omnia per ipsum et in ipso creata sunt:

17 et ipse est ante omnes, et omnia in ipso constant.

18 Et ipse est caput corporis Ecclesiæ, qui est principium, primogenitus ex mortuis: ut sit in omnibus ipse primatum tenens:

19 quia in ipso complacuit, omnem plenitudinem inhabitare:

20 et per eum reconciliare omnia in ipsum, pacificans per sanguinem crucis ejus, sive quæ in terris, sive quæ in cælis sunt.

21 Et vos cum essetis aliquando alienati, et inimici sensu in operibus malis:

22 nunc autem reconciliavit in corpore carnis ejus per mortem, exhibere vos sanctos, et immaculatos, et irreprehensibiles coram ipso:

23 si tamen permanetis in fide fundati, et stabiles, et immobiles a spe Evangelii, quod audistis, quod prædicatum est in universa creatura, quæ sub cælo est, cujus factus sum ego Paulus minister.

24 Qui nunc gaudeo in passionibus pro vobis, et adimpleo ea quæ desunt passionem Christi, in carne mea pro corpore ejus, quod est Ecclesia:

25 cujus factus sum ego minister secundum dispensationem Dei, quæ data est mihi in vos, ut impleam verbum Dei:

26 mysterium, quod absconditum fuit a sæculis, et generationibus, nunc autem manifestatum est sanctis ejus,

27 quibus voluit Deus notas facere divitias gloriæ sacramenti hujus in gentibus, quod est Christus, in vobis spes gloriæ,

28 quem nos annuntiamus, corripientes omnem hominem, et docentes omnem hominem, in omni sapientia, ut exhibeamus omnem hominem perfectum in Christo Jesu:

29 in quo et laboro, certando secundum operationem ejus, quam operatur in me in virtute.


Next: Colossians 2