Sacred Texts  Bible  Index 
Galatians Index
  Previous  Next 

Galatians 4

GNT

1 λέγω δέ, ἐφ᾽ ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου κύριος πάντων ὤν,

2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶν καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.

3 οὕτως καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἤμεθα δεδουλωμένοι·

4 ὅτε δὲ ἦλθεν τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,

5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.

6 ὅτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ἡμῶν, κρᾶζον, αββα ὁ πατήρ.

7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος ἀλλὰ υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος διὰ θεοῦ.

8 ἀλλὰ τότε μὲν οὐκ εἰδότες θεὸν ἐδουλεύσατε τοῖς φύσει μὴ οὗσιν θεοῖς·

9 νῦν δὲ γνόντες θεόν, μᾶλλον δὲ γνωσθέντες ὑπὸ θεοῦ, πῶς ἐπιστρέφετε πάλιν ἐπὶ τὰ ἀσθενῆ καὶ πτωχὰ στοιχεῖα, οἷς πάλιν ἄνωθεν δουλεύειν θέλετε;

10 ἡμέρας παρατηρεῖσθε καὶ μῆνας καὶ καιροὺς καὶ ἐνιαυτούς.

11 φοβοῦμαι ὑμᾶς μή πως εἰκῇ κεκοπίακα εἰς ὑμᾶς.

12 γίνεσθε ὡς ἐγώ, ὅτι κἀγὼ ὡς ὑμεῖς, ἀδελφοί, δέομαι ὑμῶν. οὐδέν με ἠδικήσατε·

13 οἴδατε δὲ ὅτι δι᾽ ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν τὸ πρότερον,

14 καὶ τὸν πειρασμὸν ὑμῶν ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ ἐξουθενήσατε οὐδὲ ἐξεπτύσατε, ἀλλὰ ὡς ἄγγελον θεοῦ ἐδέξασθέ με, ὡς χριστὸν ἰησοῦν.

15 ποῦ οὗν ὁ μακαρισμὸς ὑμῶν; μαρτυρῶ γὰρ ὑμῖν ὅτι εἰ δυνατὸν τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν ἐξορύξαντες ἐδώκατέ μοι.

16 ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;

17 ζηλοῦσιν ὑμᾶς οὐ καλῶς, ἀλλὰ ἐκκλεῖσαι ὑμᾶς θέλουσιν, ἵνα αὐτοὺς ζηλοῦτε.

18 καλὸν δὲ ζηλοῦσθαι ἐν καλῶ πάντοτε, καὶ μὴ μόνον ἐν τῶ παρεῖναί με πρὸς ὑμᾶς,

19 τέκνα μου, οὓς πάλιν ὠδίνω μέχρις οὖ μορφωθῇ χριστὸς ἐν ὑμῖν·

20 ἤθελον δὲ παρεῖναι πρὸς ὑμᾶς ἄρτι, καὶ ἀλλάξαι τὴν φωνήν μου, ὅτι ἀποροῦμαι ἐν ὑμῖν.

21 λέγετέ μοι, οἱ ὑπὸ νόμον θέλοντες εἶναι, τὸν νόμον οὐκ ἀκούετε;

22 γέγραπται γὰρ ὅτι ἀβραὰμ δύο υἱοὺς ἔσχεν, ἕνα ἐκ τῆς παιδίσκης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.

23 ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐκ τῆς παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας δι᾽ ἐπαγγελίας.

24 ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα· αὖται γάρ εἰσιν δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ ὄρους σινᾶ, εἰς δουλείαν γεννῶσα, ἥτις ἐστὶν ἁγάρ.

25 τὸ δὲ ἁγὰρ σινᾶ ὄρος ἐστὶν ἐν τῇ ἀραβίᾳ, συστοιχεῖ δὲ τῇ νῦν ἰερουσαλήμ, δουλεύει γὰρ μετὰ τῶν τέκνων αὐτῆς.

26 ἡ δὲ ἄνω ἰερουσαλὴμ ἐλευθέρα ἐστίν, ἥτις ἐστὶν μήτηρ ἡμῶν·

27 γέγραπται γάρ, εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα· ῥῆξον καὶ βόησον, ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.

28 ὑμεῖς δέ, ἀδελφοί, κατὰ ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ.

29 ἀλλ᾽ ὥσπερ τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν τὸν κατὰ πνεῦμα, οὕτως καὶ νῦν.

30 ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; ἔκβαλε τὴν παιδίσκην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς, οὐ γὰρ μὴ κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς παιδίσκης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.

31 διό, ἀδελφοί, οὐκ ἐσμὲν παιδίσκης τέκνα ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.

KJV

1  Now1161 I say,3004 That the3588 heir,2818 as long as3745 he5550 is2076 a child,3516 differeth1308 nothing3762 from a servant,1401 though he be5607 lord2962 of all;3956

2  But235 is2076 under5259 tutors2012 and2532 governors3623 until891 the3588 time appointed4287 of the3588 father.3962

3  Even2532 so3779 we,2249 when3753 we were2258 children,3516 were2258 in bondage1402 under5259 the3588 elements4747 of the3588 world:2889

4  But1161 when3753 the3588 fullness4138 of the3588 time5550 was come,2064 God2316 sent forth1821 his848 Son,5207 made1096 of1537 a woman,1135 made1096 under5259 the law,3551

5  To2443 redeem1805 them3588 that were under5259 the law,3551 that2443 we might receive618 the3588 adoption of sons.5206

6  And1161 because3754 ye are2075 sons,5207 God2316 hath sent forth1821 the3588 Spirit4151 of his848 Son5207 into1519 your5216 hearts,2588 crying,2896 Abba,5 Father.3962

7  Wherefore5620 thou art1488 no more3765 a servant,1401 but235 a son;5207 and1161 if1487 a son,5207 then2532 an heir2818 of God2316 through1223 Christ.5547

8  Howbeit235 then,5119 when3303 ye knew1492 not3756 God,2316 ye did service1398 unto them which by nature5449 are5607 no3361 gods.2316

9  But1161 now,3568 after that ye have known1097 God,2316 or1161 rather3123 are known1097 of5259 God,2316 how4459 turn1994 ye again3825 to1909 the3588 weak772 and2532 beggarly4434 elements,4747 whereunto3739 ye3825 desire2309 again509 to be in bondage?1398

10  Ye observe3906 days,2250 and2532 months,3376 and2532 times,2540 and2532 years.1763

11  I am afraid5399 of you,5209 lest3381 I have bestowed upon you labor2872 1519 5209 in vain.1500

12  Brethren,80 I beseech1189 you,5216 be1096 as5613 I1473 am; for3754 I2504 am as5613 ye5210 are: ye have not injured me at all.3762 91 3165

13  Ye1161 know1492 how3754 through1223 infirmity769 of the3588 flesh4561 I preached the gospel2097 unto you5213 at the first.4386

14  And2532 my3450 temptation3986 which3588 was in1722 my3450 flesh4561 ye despised1848 not,3756 nor3761 rejected;1609 but235 received1209 me3165 as5613 an angel32 of God,2316 even as5613 Christ5547 Jesus.2424

15  Where5101 is2258 then3767 the3588 blessedness3108 ye5216 spake of? for1063 I bear you record,3140 5213 that,3754 if1487 it had been possible,1415 ye would have plucked out1846 302 your own5216 eyes,3788 and have given1325 them to me.3427

16  Am I therefore5620 become1096 your5216 enemy,2190 because I tell you the truth?226 5213

17  They zealously affect2206 you,5209 but not3756 well;2573 yea,235 they would2309 exclude1576 you,5209 that2443 ye might affect2206 them.846

18  But1161 it is good2570 to be zealously affected2206 always3842 in1722 a good2570 thing, and2532 not3361 only3440 when I3165 am present3918 with4314 you.5209

19  My3450 little children,5040 of whom3739 I travail in birth5605 again3825 until891 3757 Christ5547 be formed3445 in1722 you,5213

20  I1161 desire2309 to be present3918 with4314 you5209 now,737 and2532 to change236 my3450 voice;5456 for3754 I stand in doubt639 of1722 you.5213

21  Tell3004 me,3427 ye that desire2309 to be1511 under5259 the law,3551 do ye not3756 hear191 the3588 law?3551

22  For1063 it is written,1125 that3754 Abraham11 had2192 two1417 sons,5207 the one1520 by1537 a bondmaid,3814 the2532 other1520 by1537 a freewoman.1658

23  But235 he3588 3303 who was of1537 the3588 bondwoman3814 was born1080 after2596 the flesh;4561 but1161 he3588 of1537 the3588 freewoman1658 was by1223 promise.1860

24  Which things3748 are2076 an allegory:238 for1063 these3778 are1526 the3588 two1417 covenants;1242 the one3391 3303 from575 the mount3735 Sinai,4614 which engendereth1080 to1519 bondage,1397 which3748 is2076 Hagar.28

25  For1063 this Hagar28 is2076 mount3735 Sinai4614 in1722 Arabia,688 and1161 answereth to4960 Jerusalem2419 which now3568 is, and1161 is in bondage1398 with3326 her848 children.5043

26  But1161 Jerusalem2419 which is above507 is2076 free,1658 which3748 is2076 the mother3384 of us2257 all.3956

27  For1063 it is written,1125 Rejoice,2165 thou barren4723 that bearest5088 not;3756 break forth4486 and2532 cry,994 thou that travailest5605 not;3756 for3754 the3588 desolate2048 hath2192 many4183 more3123 children5043 than2228 she which hath2192 a husband.435

28  Now1161 we,2249 brethren,80 as2596 Isaac2464 was, are2070 the children5043 of promise.1860

29  But235 as5618 then5119 he that was born1080 after2596 the flesh4561 persecuted1377 him3588 that was born after2596 the Spirit,4151 even2532 so3779 it is now.3568

30  Nevertheless235 what5101 saith3004 the3588 Scripture?1124 Cast out1544 the3588 bondwoman3814 and2532 her846 son:5207 for1063 the3588 son5207 of the3588 bondwoman3814 shall not3364 be heir2816 with3326 the3588 son5207 of the3588 freewoman.1658

31  So then,686 brethren,80 we are2070 not3756 children5043 of the bondwoman,3814 but235 of the3588 free.1658

Vul

1 Dico autem: quanto tempore hæres parvulus est, nihil differt a servo, cum sit dominus omnium:

2 sed sub tutoribus et actoribus est usque ad præfinitum tempus a patre:

3 ita et nos cum essemus parvuli, sub elementis mundi eramus servientes.

4 At ubi venit plenitudo temporis, misit Deus Filium suum factum ex muliere, factum sub lege,

5 ut eos, qui sub lege erant, redimeret, ut adoptionem filiorum reciperemus.

6 Quoniam autem estis filii, misit Deus Spiritum Filii sui in corda vestra, clamantem: Abba, Pater.

7 Itaque jam non est servus, sed filius: quod si filius, et hæres per Deum.

8 Sed tunc quidem ignorantes Deum, iis, qui natura non sunt dii, serviebatis.

9 Nunc autem cum cognoveritis Deum, immo cogniti sitis a Deo: quomodo convertimini iterum ad infirma et egena elementa, quibus denuo servire vultis?

10 Dies observatis, et menses, et tempora, et annos.

11 Timeo vos, ne forte sine causa laboraverim in vobis.

12 Estote sicut ego, quia et ego sicut vos: fratres, obsecro vos. Nihil me læsistis.

13 Scitis autem quia per infirmitatem carnis evangelizavi vobis jampridem: et tentationem vestram in carne mea

14 non sprevistis, neque respuistis: sed sicut angelum Dei excepistis me, sicut Christum Jesum.

15 Ubi est ergo beatitudo vestra? testimonium enim perhibeo vobis, quia, si fieri posset, oculos vestros eruissetis, et dedissetis mihi.

16 Ergo inimicus vobis factus sum, verum dicens vobis?

17 Æmulantur vos non bene: sed excludere vos volunt, ut illos æmulemini.

18 Bonum autem æmulamini in bono semper: et non tantum cum præsens sum apud vos.

19 Filioli mei, quos iterum parturio, donec formetur Christus in vobis:

20 vellem autem esse apud vos modo, et mutare vocem meam: quoniam confundor in vobis.

21 Dicite mihi qui sub lege vultis esse: legem non legistis?

22 Scriptum est enim: Quoniam Abraham duos filios habuit: unum de ancilla, et unum de libera.

23 Sed qui de ancilla, secundum carnem natus est: qui autem de libera, per repromissionem:

24 quæ sunt per allegoriam dicta. Hæc enim sunt duo testamenta. Unum quidem in monte Sina, in servitutem generans, quæ est Agar:

25 Sina enim mons est in Arabia, qui conjunctus est ei quæ nunc est Jerusalem, et servit cum filiis suis.

26 Illa autem, quæ sursum est Jerusalem, libera est, quæ est mater nostra.

27 Scriptum est enim: [Lætare sterilis, quæ non paris;
erumpe et clama, quæ non parturis:
quia multi filii desertæ,
magis quam ejus quæ habet virum.]

28 Nos autem, fratres, secundum Isaac promissionis filii sumus.

29 Sed quomodo tunc is, qui secundum carnem natus fuerat, persequebatur eum qui secundum spiritum: ita et nunc.

30 Sed quid dicit Scriptura? Ejice ancillam, et filium ejus: non enim hæres erit filius ancillæ cum filio liberæ.

31 Itaque, fratres, non sumus ancillæ filii, sed liberæ: qua libertate Christus nos liberavit.


Next: Galatians 5