Sacred Texts  Bible  Index 
Galatians Index
  Previous  Next 

Galatians 3

GNT

1 ὦ ἀνόητοι γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανεν, οἷς κατ᾽ ὀφθαλμοὺς ἰησοῦς χριστὸς προεγράφη ἐσταυρωμένος;

2 τοῦτο μόνον θέλω μαθεῖν ἀφ᾽ ὑμῶν, ἐξ ἔργων νόμου τὸ πνεῦμα ἐλάβετε ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

3 οὕτως ἀνόητοί ἐστε; ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε;

4 τοσαῦτα ἐπάθετε εἰκῇ; εἴ γε καὶ εἰκῇ.

5 ὁ οὗν ἐπιχορηγῶν ὑμῖν τὸ πνεῦμα καὶ ἐνεργῶν δυνάμεις ἐν ὑμῖν ἐξ ἔργων νόμου ἢ ἐξ ἀκοῆς πίστεως;

6 καθὼς ἀβραὰμ ἐπίστευσεν τῶ θεῶ, καὶ ἐλογίσθη αὐτῶ εἰς δικαιοσύνην.

7 γινώσκετε ἄρα ὅτι οἱ ἐκ πίστεως, οὖτοι υἱοί εἰσιν ἀβραάμ.

8 προϊδοῦσα δὲ ἡ γραφὴ ὅτι ἐκ πίστεως δικαιοῖ τὰ ἔθνη ὁ θεὸς προευηγγελίσατο τῶ ἀβραὰμ ὅτι ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ ἔθνη.

9 ὥστε οἱ ἐκ πίστεως εὐλογοῦνται σὺν τῶ πιστῶ ἀβραάμ.

10 ὅσοι γὰρ ἐξ ἔργων νόμου εἰσὶν ὑπὸ κατάραν εἰσίν· γέγραπται γὰρ ὅτι ἐπικατάρατος πᾶς ὃς οὐκ ἐμμένει πᾶσιν τοῖς γεγραμμένοις ἐν τῶ βιβλίῳ τοῦ νόμου τοῦ ποιῆσαι αὐτά.

11 ὅτι δὲ ἐν νόμῳ οὐδεὶς δικαιοῦται παρὰ τῶ θεῶ δῆλον, ὅτι ὁ δίκαιος ἐκ πίστεως ζήσεται·

12 ὁ δὲ νόμος οὐκ ἔστιν ἐκ πίστεως, ἀλλ᾽ ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς.

13 χριστὸς ἡμᾶς ἐξηγόρασεν ἐκ τῆς κατάρας τοῦ νόμου γενόμενος ὑπὲρ ἡμῶν κατάρα, ὅτι γέγραπται, ἐπικατάρατος πᾶς ὁ κρεμάμενος ἐπὶ ξύλου,

14 ἵνα εἰς τὰ ἔθνη ἡ εὐλογία τοῦ ἀβραὰμ γένηται ἐν χριστῶ ἰησοῦ, ἵνα τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ πνεύματος λάβωμεν διὰ τῆς πίστεως.

15 ἀδελφοί, κατὰ ἄνθρωπον λέγω· ὅμως ἀνθρώπου κεκυρωμένην διαθήκην οὐδεὶς ἀθετεῖ ἢ ἐπιδιατάσσεται.

16 τῶ δὲ ἀβραὰμ ἐρρέθησαν αἱ ἐπαγγελίαι καὶ τῶ σπέρματι αὐτοῦ. οὐ λέγει, καὶ τοῖς σπέρμασιν, ὡς ἐπὶ πολλῶν, ἀλλ᾽ ὡς ἐφ᾽ ἑνός, καὶ τῶ σπέρματί σου, ὅς ἐστιν χριστός.

17 τοῦτο δὲ λέγω· διαθήκην προκεκυρωμένην ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὁ μετὰ τετρακόσια καὶ τριάκοντα ἔτη γεγονὼς νόμος οὐκ ἀκυροῖ, εἰς τὸ καταργῆσαι τὴν ἐπαγγελίαν.

18 εἰ γὰρ ἐκ νόμου ἡ κληρονομία, οὐκέτι ἐξ ἐπαγγελίας· τῶ δὲ ἀβραὰμ δι᾽ ἐπαγγελίας κεχάρισται ὁ θεός.

19 τί οὗν ὁ νόμος; τῶν παραβάσεων χάριν προσετέθη, ἄχρις οὖ ἔλθῃ τὸ σπέρμα ᾧ ἐπήγγελται, διαταγεὶς δι᾽ ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου.

20 ὁ δὲ μεσίτης ἑνὸς οὐκ ἔστιν, ὁ δὲ θεὸς εἷς ἐστιν.

21 ὁ οὗν νόμος κατὰ τῶν ἐπαγγελιῶν [τοῦ θεοῦ]; μὴ γένοιτο· εἰ γὰρ ἐδόθη νόμος ὁ δυνάμενος ζῳοποιῆσαι, ὄντως ἐκ νόμου ἂν ἦν ἡ δικαιοσύνη.

22 ἀλλὰ συνέκλεισεν ἡ γραφὴ τὰ πάντα ὑπὸ ἁμαρτίαν ἵνα ἡ ἐπαγγελία ἐκ πίστεως ἰησοῦ χριστοῦ δοθῇ τοῖς πιστεύουσιν.

23 πρὸ τοῦ δὲ ἐλθεῖν τὴν πίστιν ὑπὸ νόμον ἐφρουρούμεθα συγκλειόμενοι εἰς τὴν μέλλουσαν πίστιν ἀποκαλυφθῆναι.

24 ὥστε ὁ νόμος παιδαγωγὸς ἡμῶν γέγονεν εἰς χριστόν, ἵνα ἐκ πίστεως δικαιωθῶμεν·

25 ἐλθούσης δὲ τῆς πίστεως οὐκέτι ὑπὸ παιδαγωγόν ἐσμεν.

26 πάντες γὰρ υἱοὶ θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

27 ὅσοι γὰρ εἰς χριστὸν ἐβαπτίσθητε, χριστὸν ἐνεδύσασθε·

28 οὐκ ἔνι ἰουδαῖος οὐδὲ ἕλλην, οὐκ ἔνι δοῦλος οὐδὲ ἐλεύθερος, οὐκ ἔνι ἄρσεν καὶ θῆλυ· πάντες γὰρ ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν χριστῶ ἰησοῦ.

29 εἰ δὲ ὑμεῖς χριστοῦ, ἄρα τοῦ ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ, κατ᾽ ἐπαγγελίαν κληρονόμοι.

KJV

1  O5599 foolish453 Galatians,1052 who5101 hath bewitched940 you,5209 that ye should not3361 obey3982 the3588 truth,225 before2596 whose3739 eyes3788 Jesus2424 Christ5547 hath been evidently set forth,4270 crucified4717 among1722 you?5213

2  This5124 only3440 would2309 I learn3129 of575 you,5216 Received2983 ye the3588 Spirit4151 by1537 the works2041 of the law,3551 or2228 by1537 the hearing189 of faith?4102

3  Are2075 ye so3779 foolish?453 having begun1728 in the Spirit,4151 are ye now3568 made perfect2005 by the flesh?4561

4  Have ye suffered3958 so many things5118 in vain?1500 if1489 it be yet2532 in vain.1500

5  He therefore that ministereth2023 3767 to you5213 the3588 Spirit,4151 and2532 worketh1754 miracles1411 among1722 you,5213 doeth he it by1537 the works2041 of the law,3551 or2228 by1537 the hearing189 of faith?4102

6  Even as2531 Abraham11 believed4100 God,2316 and2532 it was accounted3049 to him846 for1519 righteousness.1343

7  Know1097 ye therefore686 that3754 they3588 which are of1537 faith,4102 the same3778 are1526 the children5207 of Abraham.11

8  And1161 the3588 Scripture,1124 foreseeing4275 that3754 God2316 would justify1344 the3588 heathen1484 through1537 faith,4102 preached before the gospel4283 unto Abraham,11 saying, In1722 thee4671 shall all3956 nations1484 be blessed.1757

9  So then5620 they3588 which be of1537 faith4102 are blessed2127 with4862 faithful4103 Abraham.11

10  For1063 as many as3745 are1526 of1537 the works2041 of the law3551 are1526 under5259 the curse:2671 for1063 it is written,1125 Cursed1944 is every one3956 that3739 continueth1696 not3756 in1722 all things3956 which are written1125 in1722 the3588 book975 of the3588 law3551 to do4160 them.846

11  But1161 that3754 no man3762 is justified1344 by1722 the law3551 in the sight3844 of God,2316 it is evident:1212 for,3754 The3588 just1342 shall live2198 by1537 faith.4102

12  And1161 the3588 law3551 is2076 not3756 of1537 faith:4102 but,235 The3588 man444 that doeth4160 them846 shall live2198 in1722 them.846

13  Christ5547 hath redeemed1805 us2248 from1537 the3588 curse2671 of the3588 law,3551 being made1096 a curse2671 for5228 us:2257 for1063 it is written,1125 Cursed1944 is every one3956 that hangeth2910 on1909 a tree:3586

14  That2443 the3588 blessing2129 of Abraham11 might come1096 on1519 the3588 Gentiles1484 through1722 Jesus2424 Christ;5547 that2443 we might receive2983 the3588 promise1860 of the3588 Spirit4151 through1223 faith.4102

15  Brethren,80 I speak3004 after the manner2596 of men;444 Though3676 it be but a man's444 covenant,1242 yet if it be confirmed,2964 no man3762 disannulleth,114 or2228 addeth thereto.1928

16  Now1161 to Abraham11 and2532 his846 seed4690 were the3588 promises1860 made.4483 He saith3004 not,3756 And2532 to seeds,4690 as5613 of1909 many;4183 but235 as5613 of1909 one,1520 And2532 to thy4675 seed,4690 which3739 is2076 Christ.5547

17  And1161 this5124 I say,3004 that the covenant,1242 that was confirmed before4300 of5259 God2316 in1519 Christ,5547 the3588 law,3551 which was1096 four hundred5071 and2532 thirty5144 years2094 after,3326 cannot disannul,208 3756 that it should make the promise of none effect.2673 3588 1860

18  For1063 if1487 the3588 inheritance2817 be of1537 the law,3551 it is no more3765 of1537 promise:1860 but1161 God2316 gave5483 it to Abraham11 by1223 promise.1860

19  Wherefore5101 then3767 serveth the3588 law?3551 It was added4369 because5484 of transgressions,3847 till891 3757 the3588 seed4690 should come2064 to whom3739 the promise was made;1861 and it was ordained1299 by1223 angels32 in1722 the hand5495 of a mediator.3316

20  Now1161 a mediator3316 is2076 not3756 a mediator of one,1520 but1161 God2316 is2076 one.1520

21  Is the3588 law3551 then3767 against2596 the3588 promises1860 of God?2316 God forbid:1096 3361 for1063 if1487 there had been a law3551 given1325 which could1410 have given life,2227 verily3689 302 righteousness1343 should have been2258 by1537 the law.3551

22  But235 the3588 Scripture1124 hath concluded4788 all3956 under5259 sin,266 that2443 the3588 promise1860 by1537 faith4102 of Jesus2424 Christ5547 might be given1325 to them that believe.4100

23  But1161 before faith4102 came,2064 we were kept5432 under5259 the law,3551 shut up4788 unto1519 the3588 faith4102 which should afterwards3195 be revealed.601

24  Wherefore5620 the3588 law3551 was1096 our2257 schoolmaster3807 to bring us unto1519 Christ,5547 that2443 we might be justified1344 by1537 faith.4102

25  But1161 after that faith4102 is come,2064 we are2070 no longer3765 under5259 a schoolmaster.3807

26  For1063 ye are2075 all3956 the children5207 of God2316 by1223 faith4102 in1722 Christ5547 Jesus.2424

27  For1063 as many3745 of you as have been baptized907 into1519 Christ5547 have put on1746 Christ.5547

28  There is1762 neither3756 Jew2453 nor3761 Greek,1672 there is1762 neither3756 bond1401 nor3761 free,1658 there is1762 neither3756 male730 nor2532 female:2338 for1063 ye5210 are2075 all3956 one1520 in1722 Christ5547 Jesus.2424

29  And1161 if1487 ye5210 be Christ's,5547 then686 are2075 ye Abraham's11 seed,4690 and2532 heirs2818 according2596 to the promise.1860

Vul

1 O insensati Galatæ, quis vos fascinavit non obedire veritati, ante quorum oculos Jesus Christus præscriptus est, in vobis crucifixus?

2 Hoc solum a vobis volo discere: ex operibus legis Spiritum accepistis, an ex auditu fidei?

3 sic stulti estis, ut cum Spiritu cœperitis, nunc carne consummemini?

4 tanta passi estis sine causa? si tamen sine causa.

5 Qui ergo tribuit vobis Spiritum, et operatur virtutes in vobis: ex operibus legis, an ex auditu fidei?

6 Sicut scriptum est: Abraham credidit Deo, et reputatum est illi ad justitiam:

7 cognoscite ergo quia qui ex fide sunt, ii sunt filii Abrahæ.

8 Providens autem Scriptura quia ex fide justificat gentes Deus, prænuntiavit Abrahæ: Quia benedicentur in te omnes gentes.

9 Igitur qui ex fide sunt, benedicentur cum fideli Abraham.

10 Quicumque enim ex operibus legis sunt, sub maledicto sunt. Scriptum est enim: Maledictus omnis qui non permanserit in omnibus quæ scripta sunt in libro legis ut faciat ea.

11 Quoniam autem in lege nemo justificatur apud Deum, manifestum est: quia justus ex fide vivit.

12 Lex autem non est ex fide, sed: Qui fecerit ea, vivet in illis.

13 Christus nos redemit de maledicto legis, factus pro nobis maledictum: quia scriptum est: Maledictus omnis qui pendet in ligno:

14 ut in gentibus benedictio Abrahæ fieret in Christo Jesu, ut pollicitationem Spiritus accipiamus per fidem.

15 Fratres (secundum hominem dico) tamen hominis confirmatum testamentum nemo spernit, aut superordinat.

16 Abrahæ dictæ sunt promissiones, et semini ejus. Non dicit: Et seminibus, quasi in multis: sed quasi in uno: Et semini tuo, qui est Christus.

17 Hoc autem dico, testamentum confirmatum a Deo: quæ post quadringentos et triginta annos facta est lex, non irritum facit ad evacuandam promissionem.

18 Nam si ex lege hæreditas, jam non ex promissione. Abrahæ autem per repromissionem donavit Deus.

19 Quid igitur lex? Propter transgressiones posita est donec veniret semen, cui promiserat, ordinata per angelos in manu mediatoris.

20 Mediator autem unius non est: Deus autem unus est.

21 Lex ergo adversus promissa Dei? Absit. Si enim data esset lex, quæ posset vivificare, vere ex lege esset justitia.

22 Sed conclusit Scriptura omnia sub peccato, ut promissio ex fide Jesu Christi daretur credentibus.

23 Prius autem quam veniret fides, sub lege custodiebamur conclusi in eam fidem quæ revelanda erat.

24 Itaque lex pædagogus noster fuit in Christo, ut ex fide justificemur.

25 At ubi venit fides, jam non sumus sub pædagogo.

26 Omnes enim filii Dei estis per fidem, quæ est in Christo Jesu.

27 Quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis.

28 Non est Judæus, neque Græcus: non est servus, neque liber: non est masculus, neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu.

29 Si autem vos Christi, ergo semen Abrahæ estis, secundum promissionem hæredes.


Next: Galatians 4