Sacred Texts  Bible  Index 
Galatians Index
  Previous  Next 

Galatians 2

GNT

1 ἔπειτα διὰ δεκατεσσάρων ἐτῶν πάλιν ἀνέβην εἰς ἱεροσόλυμα μετὰ βαρναβᾶ, συμπαραλαβὼν καὶ τίτον·

2 ἀνέβην δὲ κατὰ ἀποκάλυψιν· καὶ ἀνεθέμην αὐτοῖς τὸ εὐαγγέλιον ὃ κηρύσσω ἐν τοῖς ἔθνεσιν, κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς δοκοῦσιν, μή πως εἰς κενὸν τρέχω ἢ ἔδραμον.

3 ἀλλ᾽ οὐδὲ τίτος ὁ σὺν ἐμοί, ἕλλην ὤν, ἠναγκάσθη περιτμηθῆναι·

4 διὰ δὲ τοὺς παρεισάκτους ψευδαδέλφους, οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι τὴν ἐλευθερίαν ἡμῶν ἣν ἔχομεν ἐν χριστῶ ἰησοῦ, ἵνα ἡμᾶς καταδουλώσουσιν·

5 οἷς οὐδὲ πρὸς ὥραν εἴξαμεν τῇ ὑποταγῇ, ἵνα ἡ ἀλήθεια τοῦ εὐαγγελίου διαμείνῃ πρὸς ὑμᾶς.

6 ἀπὸ δὲ τῶν δοκούντων εἶναί τι _ ὁποῖοί ποτε ἦσαν οὐδέν μοι διαφέρει· πρόσωπον [ὁ] θεὸς ἀνθρώπου οὐ λαμβάνει _ ἐμοὶ γὰρ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο,

7 ἀλλὰ τοὐναντίον ἰδόντες ὅτι πεπίστευμαι τὸ εὐαγγέλιον τῆς ἀκροβυστίας καθὼς πέτρος τῆς περιτομῆς,

8 ὁ γὰρ ἐνεργήσας πέτρῳ εἰς ἀποστολὴν τῆς περιτομῆς ἐνήργησεν καὶ ἐμοὶ εἰς τὰ ἔθνη,

9 καὶ γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι, ἰάκωβος καὶ κηφᾶς καὶ ἰωάννης, οἱ δοκοῦντες στῦλοι εἶναι, δεξιὰς ἔδωκαν ἐμοὶ καὶ βαρναβᾷ κοινωνίας, ἵνα ἡμεῖς εἰς τὰ ἔθνη, αὐτοὶ δὲ εἰς τὴν περιτομήν·

10 μόνον τῶν πτωχῶν ἵνα μνημονεύωμεν, ὃ καὶ ἐσπούδασα αὐτὸ τοῦτο ποιῆσαι.

11 ὅτε δὲ ἦλθεν κηφᾶς εἰς ἀντιόχειαν, κατὰ πρόσωπον αὐτῶ ἀντέστην, ὅτι κατεγνωσμένος ἦν.

12 πρὸ τοῦ γὰρ ἐλθεῖν τινας ἀπὸ ἰακώβου μετὰ τῶν ἐθνῶν συνήσθιεν· ὅτε δὲ ἦλθον, ὑπέστελλεν καὶ ἀφώριζεν ἑαυτόν, φοβούμενος τοὺς ἐκ περιτομῆς.

13 καὶ συνυπεκρίθησαν αὐτῶ [καὶ] οἱ λοιποὶ ἰουδαῖοι, ὥστε καὶ βαρναβᾶς συναπήχθη αὐτῶν τῇ ὑποκρίσει.

14 ἀλλ᾽ ὅτε εἶδον ὅτι οὐκ ὀρθοποδοῦσιν πρὸς τὴν ἀλήθειαν τοῦ εὐαγγελίου, εἶπον τῶ κηφᾷ ἔμπροσθεν πάντων, εἰ σὺ ἰουδαῖος ὑπάρχων ἐθνικῶς καὶ οὐχὶ ἰουδαϊκῶς ζῇς, πῶς τὰ ἔθνη ἀναγκάζεις ἰουδαΐζειν;

15 ἡμεῖς φύσει ἰουδαῖοι καὶ οὐκ ἐξ ἐθνῶν ἁμαρτωλοί,

16 εἰδότες [δὲ] ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως ἰησοῦ χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς χριστὸν ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, ὅτι ἐξ ἔργων νόμου οὐ δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ.

17 εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν χριστῶ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; μὴ γένοιτο.

18 εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνιστάνω.

19 ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον ἵνα θεῶ ζήσω. χριστῶ συνεσταύρωμαι·

20 ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

21 οὐκ ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ· εἰ γὰρ διὰ νόμου δικαιοσύνη, ἄρα χριστὸς δωρεὰν ἀπέθανεν.

KJV

1  Then1899 fourteen1180 years2094 after1223 I went up305 again3825 to1519 Jerusalem2414 with3326 Barnabas,921 and took Titus with4838 5103 me also.2532

2  And1161 I went up305 by2596 revelation,602 and2532 communicated394 unto them846 that gospel2098 which3739 I preach2784 among1722 the3588 Gentiles,1484 but1161 privately2596 2398 to them which were of reputation,1380 lest by any means3381 I should run,5143 or2228 had run,5143 in1519 vain.2756

3  But235 neither3761 Titus,5103 who3588 was with4862 me,1698 being5607 a Greek,1672 was compelled315 to be circumcised:4059

4  And1161 that because1223 of false brethren5569 unawares brought in,3920 who3748 came in privily3922 to spy out2684 our2257 liberty1657 which3739 we have2192 in1722 Christ5547 Jesus,2424 that2443 they might bring us into bondage:2615 2248

5  To whom3739 we gave place1502 by subjection,5292 no, not3761 for4314 an hour;5610 that2443 the3588 truth225 of the3588 gospel2098 might continue1265 with4314 you.5209

6  But1161 of575 these3588 who seemed1380 to be1511 somewhat,5100 (whatsoever3697 4218 they were,2258 it maketh no matter1308 3762 to me:3427 God2316 accepteth2983 no3756 man's444 person:)4383 for1063 they who seemed1380 to be somewhat in conference added4323 nothing3762 to me:1698

7  But235 contrariwise,5121 when they saw1492 that3754 the3588 gospel2098 of the3588 uncircumcision203 was committed4100 unto me, as2531 the gospel of the3588 circumcision4061 was unto Peter;4074

8  (For1063 he that wrought effectually1754 in Peter4074 to1519 the apostleship651 of the3588 circumcision,4061 the same was mighty1754 in2532 me1698 toward1519 the3588 Gentiles:)1484

9  And2532 when James,2385 2532 Cephas,2786 and2532 John,2491 who seemed1380 to be1511 pillars,4769 perceived1097 the3588 grace5485 that was given1325 unto me,3427 they gave1325 to me1698 and2532 Barnabas921 the right hands1188 of fellowship;2842 that2443 we2249 should go unto1519 the3588 heathen,1484 and1161 they846 unto1519 the3588 circumcision.4061

10  Only3440 they would that2443 we should remember3421 the3588 poor;4434 the same846 5124 which3739 I also2532 was forward4704 to do.4160

11  But1161 when3753 Peter4074 was come2064 to1519 Antioch,490 I withstood436 him846 to2596 the face,4383 because3754 he was2258 to be blamed.2607

12  For1063 before that certain5100 came2064 from575 James,2385 he did eat4906 with3326 the3588 Gentiles:1484 but1161 when3753 they were come,2064 he withdrew5288 and2532 separated873 himself,1438 fearing5399 them3588 which were of1537 the circumcision.4061

13  And2532 the3588 other3062 Jews2453 dissembled likewise with4942 2532 him;846 insomuch that5620 Barnabas921 also2532 was carried away with4879 their846 dissimulation.5272

14  But235 when3753 I saw1492 that3754 they walked not uprightly3716 3756 according4314 to the3588 truth225 of the3588 gospel,2098 I said2036 unto Peter4074 before1715 them all,3956 If1487 thou,4771 being5225 a Jew,2453 livest2198 after the manner of Gentiles,1483 and2532 not3756 as do the Jews,2452 why5101 compellest315 thou the3588 Gentiles1484 to live as do the Jews?2450

15  We2249 who are Jews2453 by nature,5449 and2532 not3756 sinners268 of1537 the Gentiles,1484

16  Knowing1492 that3754 a man444 is not3756 justified1344 by1537 the works2041 of the law,3551 but3362 by1223 the faith4102 of Jesus2424 Christ,5547 even2532 we2249 have believed4100 in1519 Jesus2424 Christ,5547 that2443 we might be justified1344 by1537 the faith4102 of Christ,5547 and2532 not3756 by1537 the works2041 of the law:3551 for1360 by1537 the works2041 of the law3551 shall no3756 flesh4561 be justified.1344

17  But1161 if,1487 while we seek2212 to be justified1344 by1722 Christ,5547 we846 ourselves also2532 are found2147 sinners,268 is therefore687 Christ5547 the minister1249 of sin?266 God forbid.1096 3361

18  For1063 if1487 I build3618 again3825 the things5023 which3739 I destroyed,2647 I make4921 myself1683 a transgressor.3848

19  For1063 I1473 through1223 the law3551 am dead599 to the law,3551 that2443 I might live2198 unto God.2316

20  I am crucified with4957 Christ:5547 nevertheless1161 I live;2198 yet not3765 I,1473 but1161 Christ5547 liveth2198 in1722 me:1698 and1161 the life which3739 I now3568 live2198 in1722 the flesh4561 I live2198 by1722 the faith4102 of3588 the3588 Son5207 of God,2316 who loved25 me,3165 and2532 gave3860 himself1438 for5228 me.1700

21  I do not3756 frustrate114 the3588 grace5485 of God:2316 for1063 if1487 righteousness1343 come by1223 the law,3551 then686 Christ5547 is dead599 in vain.1432

Vul

1 Deinde post annos quatuordecim, iterum ascendi Jerosolymam cum Barnaba, assumpto et Tito.

2 Ascendi autem secundum revelationem: et contuli cum illis Evangelium, quod prædico in gentibus, seorsum autem iis qui videbantur aliquid esse: ne forte in vacuum currerem, aut cucurrissem.

3 Sed neque Titus, qui mecum erat, cum esset gentilis, compulsus est circumcidi:

4 sed propter subintroductos falsos fratres, qui subintroierunt explorare libertatem nostram, quam habemus in Christo Jesu, ut nos in servitutem redigerent.

5 Quibus neque ad horam cessimus subjectione, ut veritas Evangelii permaneat apud vos:

6 ab iis autem, qui videbantur esse aliquid (quales aliquando fuerint, nihil mea interest: Deus personam hominis non accipit): mihi enim qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt.

7 Sed e contra cum vidissent quod creditum est mihi Evangelium præputii, sicut et Petro circumcisionis

8 (qui enim operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus est et mihi inter gentes):

9 et cum cognovissent gratiam, quæ data est mihi, Jacobus, et Cephas, et Joannes, qui videbantur columnæ esse, dextras dederunt mihi, et Barnabæ societatis: ut nos in gentes, ipsi autem in circumcisionem:

10 tantum ut pauperum memores essemus, quod etiam sollicitus fui hoc ipsum facere.

11 Cum autem venisset Cephas Antiochiam, in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat.

12 Prius enim quam venirent quidam a Jacobo, cum gentibus edebat: cum autem venissent, subtrahebat, et segregabat se, timens eos qui ex circumcisione erant.

13 Et simulationi ejus consenserunt ceteri Judæi, ita ut et Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem.

14 Sed cum vidissem quod non recte ambularent ad veritatem Evangelii, dixi Cephæ coram omnibus: Si tu, cum Judæus sis, gentiliter vivis, et non judaice: quomodo gentes cogis judaizare?

15 Nos natura Judæi, et non ex gentibus peccatores.

16 Scientes autem quod non justificatur homo ex operibus legis, nisi per fidem Jesu Christi: et nos in Christo Jesu credimus, ut justificemur ex fide Christi, et non ex operibus legis: propter quod ex operibus legis non justificabitur omnis caro.

17 Quod si quærentes justificari in Christo, inventi sumus et ipsi peccatores, numquid Christus peccati minister est? Absit.

18 Si enim quæ destruxi, iterum hæc ædifico: prævaricatorem me constituo.

19 Ego enim per legem, legi mortuus sum, ut Deo vivam: Christo confixus sum cruci.

20 Vivo autem, jam non ego: vivit vero in me Christus. Quod autem nunc vivo in carne: in fide vivo Filii Dei, qui dilexit me, et tradidit semetipsum pro me.

21 Non abjicio gratiam Dei. Si enim per legem justitia, ergo gratis Christus mortuus est.


Next: Galatians 3