Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 7

GNT

1 οὖτος γὰρ ὁ μελχισέδεκ, βασιλεὺς σαλήμ, ἱερεὺς τοῦ θεοῦ τοῦ ὑψίστου, ὁ συναντήσας ἀβραὰμ ὑποστρέφοντι ἀπὸ τῆς κοπῆς τῶν βασιλέων καὶ εὐλογήσας αὐτόν,

2 ᾧ καὶ δεκάτην ἀπὸ πάντων ἐμέρισεν ἀβραάμ, πρῶτον μὲν ἑρμηνευόμενος βασιλεὺς δικαιοσύνης ἔπειτα δὲ καὶ βασιλεὺς σαλήμ, ὅ ἐστιν βασιλεὺς εἰρήνης,

3 ἀπάτωρ, ἀμήτωρ, ἀγενεαλόγητος, μήτε ἀρχὴν ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων, ἀφωμοιωμένος δὲ τῶ υἱῶ τοῦ θεοῦ, μένει ἱερεὺς εἰς τὸ διηνεκές.

4 θεωρεῖτε δὲ πηλίκος οὖτος ᾧ [καὶ] δεκάτην ἀβραὰμ ἔδωκεν ἐκ τῶν ἀκροθινίων ὁ πατριάρχης.

5 καὶ οἱ μὲν ἐκ τῶν υἱῶν λευὶ τὴν ἱερατείαν λαμβάνοντες ἐντολὴν ἔχουσιν ἀποδεκατοῦν τὸν λαὸν κατὰ τὸν νόμον, τοῦτ᾽ ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν, καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς ὀσφύος ἀβραάμ·

6 ὁ δὲ μὴ γενεαλογούμενος ἐξ αὐτῶν δεδεκάτωκεν ἀβραάμ, καὶ τὸν ἔχοντα τὰς ἐπαγγελίας εὐλόγηκεν.

7 χωρὶς δὲ πάσης ἀντιλογίας τὸ ἔλαττον ὑπὸ τοῦ κρείττονος εὐλογεῖται.

8 καὶ ὧδε μὲν δεκάτας ἀποθνῄσκοντες ἄνθρωποι λαμβάνουσιν, ἐκεῖ δὲ μαρτυρούμενος ὅτι ζῇ.

9 καὶ ὡς ἔπος εἰπεῖν, δι᾽ ἀβραὰμ καὶ λευὶ ὁ δεκάτας λαμβάνων δεδεκάτωται,

10 ἔτι γὰρ ἐν τῇ ὀσφύϊ τοῦ πατρὸς ἦν ὅτε συνήντησεν αὐτῶ μελχισέδεκ.

11 εἰ μὲν οὗν τελείωσις διὰ τῆς λευιτικῆς ἱερωσύνης ἦν, ὁ λαὸς γὰρ ἐπ᾽ αὐτῆς νενομοθέτηται, τίς ἔτι χρεία κατὰ τὴν τάξιν μελχισέδεκ ἕτερον ἀνίστασθαι ἱερέα καὶ οὐ κατὰ τὴν τάξιν ἀαρὼν λέγεσθαι;

12 μετατιθεμένης γὰρ τῆς ἱερωσύνης ἐξ ἀνάγκης καὶ νόμου μετάθεσις γίνεται.

13 ἐφ᾽ ὃν γὰρ λέγεται ταῦτα φυλῆς ἑτέρας μετέσχηκεν, ἀφ᾽ ἧς οὐδεὶς προσέσχηκεν τῶ θυσιαστηρίῳ·

14 πρόδηλον γὰρ ὅτι ἐξ ἰούδα ἀνατέταλκεν ὁ κύριος ἡμῶν, εἰς ἣν φυλὴν περὶ ἱερέων οὐδὲν μωϊσῆς ἐλάλησεν.

15 καὶ περισσότερον ἔτι κατάδηλόν ἐστιν, εἰ κατὰ τὴν ὁμοιότητα μελχισέδεκ ἀνίσταται ἱερεὺς ἕτερος,

16 ὃς οὐ κατὰ νόμον ἐντολῆς σαρκίνης γέγονεν ἀλλὰ κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου,

17 μαρτυρεῖται γὰρ ὅτι σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν μελχισέδεκ.

18 ἀθέτησις μὲν γὰρ γίνεται προαγούσης ἐντολῆς διὰ τὸ αὐτῆς ἀσθενὲς καὶ ἀνωφελές,

19 οὐδὲν γὰρ ἐτελείωσεν ὁ νόμος, ἐπεισαγωγὴ δὲ κρείττονος ἐλπίδος, δι᾽ ἧς ἐγγίζομεν τῶ θεῶ.

20 καὶ καθ᾽ ὅσον οὐ χωρὶς ὁρκωμοσίας, οἱ μὲν γὰρ χωρὶς ὁρκωμοσίας εἰσὶν ἱερεῖς γεγονότες,

21 ὁ δὲ μετὰ ὁρκωμοσίας διὰ τοῦ λέγοντος πρὸς αὐτόν, ὤμοσεν κύριος, καὶ οὐ μεταμεληθήσεται, σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα,

22 κατὰ τοσοῦτο [καὶ] κρείττονος διαθήκης γέγονεν ἔγγυος ἰησοῦς.

23 καὶ οἱ μὲν πλείονές εἰσιν γεγονότες ἱερεῖς διὰ τὸ θανάτῳ κωλύεσθαι παραμένειν·

24 ὁ δὲ διὰ τὸ μένειν αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα ἀπαράβατον ἔχει τὴν ἱερωσύνην·

25 ὅθεν καὶ σῴζειν εἰς τὸ παντελὲς δύναται τοὺς προσερχομένους δι᾽ αὐτοῦ τῶ θεῶ, πάντοτε ζῶν εἰς τὸ ἐντυγχάνειν ὑπὲρ αὐτῶν.

26 τοιοῦτος γὰρ ἡμῖν καὶ ἔπρεπεν ἀρχιερεύς, ὅσιος, ἄκακος, ἀμίαντος, κεχωρισμένος ἀπὸ τῶν ἁμαρτωλῶν, καὶ ὑψηλότερος τῶν οὐρανῶν γενόμενος·

27 ὃς οὐκ ἔχει καθ᾽ ἡμέραν ἀνάγκην, ὥσπερ οἱ ἀρχιερεῖς, πρότερον ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἁμαρτιῶν θυσίας ἀναφέρειν, ἔπειτα τῶν τοῦ λαοῦ· τοῦτο γὰρ ἐποίησεν ἐφάπαξ ἑαυτὸν ἀνενέγκας.

28 ὁ νόμος γὰρ ἀνθρώπους καθίστησιν ἀρχιερεῖς ἔχοντας ἀσθένειαν, ὁ λόγος δὲ τῆς ὁρκωμοσίας τῆς μετὰ τὸν νόμον υἱὸν εἰς τὸν αἰῶνα τετελειωμένον.

KJV

1  For1063 this3778 Melchizedek,3198 king935 of Salem,4532 priest2409 of the3588 most high5310 God,2316 who met4876 Abraham11 returning5290 from575 the3588 slaughter2871 of the3588 kings,935 and2532 blessed2127 him;846

2  To whom3739 also2532 Abraham11 gave3307 a tenth part1181 of575 all;3956 first4412 3303 being by interpretation2059 King935 of righteousness,1343 and1161 after that1899 also2532 King935 of Salem,4532 which is,3603 King935 of peace;1515

3  Without father,540 without mother,282 without descent,35 having2192 neither3383 beginning746 of days,2250 nor3383 end5056 of life;2222 but1161 made like unto871 the3588 Son5207 of God;2316 abideth3306 a priest2409 continually.1519 1336

4  Now1161 consider2334 how great4080 this man3778 was, unto whom3739 even2532 the3588 patriarch3966 Abraham11 gave1325 the tenth1181 of1537 the3588 spoils.205

5  And2532 verily3303 they3588 that are of1537 the3588 sons5207 of Levi,3017 who receive2983 the3588 office of the priesthood,2405 have2192 a commandment1785 to take tithes586 of the3588 people2992 according2596 to the3588 law,3551 that is,5123 of their848 brethren,80 though2539 they come1831 out of1537 the3588 loins3751 of Abraham:11

6  But1161 he whose descent is not counted1075 3361 from1537 them846 received tithes1183 of Abraham,11 and2532 blessed2127 him that had2192 the3588 promises.1860

7  And1161 without5565 all3956 contradiction485 the3588 less1640 is blessed2127 of5259 the3588 better.2909

8  And2532 here5602 3303 men444 that die599 receive2983 tithes;1181 but1161 there1563 he receiveth them, of whom it is witnessed3140 that3754 he liveth.2198

9  And2532 as I may so say,5613 2031 2036 Levi3017 also,2532 who receiveth2983 tithes,1181 paid tithes1183 in1223 Abraham.11

10  For1063 he was2258 yet2089 in1722 the3588 loins3751 of his father,3962 when3753 Melchizedek3198 met4876 him.846

11  If1487 3303 therefore3767 perfection5050 were2258 by1223 the3588 Levitical3020 priesthood,2420 (for1063 under1909 it846 the3588 people2992 received the law,)3549 what5101 further2089 need5532 was there that another2087 priest2409 should rise450 after2596 the3588 order5010 of Melchizedek,3198 and2532 not3756 be called3004 after2596 the3588 order5010 of Aaron?2

12  For1063 the3588 priesthood2420 being changed,3346 there is made1096 of1537 necessity318 a change3331 also2532 of the law.3551

13  For1063 he of1909 whom3739 these things5023 are spoken3004 pertaineth3348 to another2087 tribe,5443 of575 which3739 no man3762 gave attendance4337 at the3588 altar.2379

14  For1063 it is evident4271 that3754 our2257 Lord2962 sprang393 out of1537 Judah;2455 of1519 which3739 tribe5443 Moses3475 spake2980 nothing3762 concerning4012 priesthood.2420

15  And2532 it is2076 yet2089 far more4054 evident:2612 for that1487 after2596 the3588 similitude3665 of Melchizedek3198 there ariseth450 another2087 priest,2409

16  Who3739 is made,1096 not3756 after2596 the law3551 of a carnal4559 commandment,1785 but235 after2596 the power1411 of an endless179 life.2222

17  For1063 he testifieth,3140 Thou4771 art a priest2409 forever1519 165 after2596 the3588 order5010 of Melchizedek.3198

18  For1063 there is1096 verily3303 a disannulling115 of the commandment1785 going before4254 for1223 the3588 weakness772 and2532 unprofitableness512 thereof.846

19  For1063 the3588 law3551 made nothing perfect,5048 3762 but1161 the bringing in1898 of a better2909 hope1680 did; by1223 the which3739 we draw nigh1448 unto God.2316

20  And2532 inasmuch as2596 3745 not3756 without5565 an oath3728 he was made priest:

21  (For1063 those priests2409 3303 were1526 made1096 without5565 an oath;3728 but1161 this3588 with3326 an oath3728 by1223 him that said3004 unto4314 him,846 The Lord2962 swore3660 and2532 will not3756 repent,3338 Thou4771 art a priest2409 forever1519 165 after2596 the3588 order5010 of Melchizedek:)3198

22  By2596 so much5118 was Jesus2424 made1096 a surety1450 of a better2909 testament.1242

23  And2532 they3588 truly3303 were1526 many4119 priests,2409 because they were not suffered2967 to continue3887 by reason of death:2288

24  But1161 this3588 man, because he846 continueth3306 ever,1519 165 hath2192 an unchangeable531 priesthood.2420

25  Wherefore3606 he is able1410 also2532 to save4982 them to1519 the3588 uttermost3838 that come4334 unto God2316 by1223 him,846 seeing he ever3842 liveth2198 to make intercession1793 for5228 them.846

26  For1063 such5108 a high priest749 became4241 us,2254 who is holy,3741 harmless,172 undefiled,283 separate5563 from575 sinners,268 and2532 made1096 higher5308 than the3588 heavens;3772

27  Who3739 needeth2192 318 not3756 daily,2596 2250 as5618 those high priests,749 to offer up399 sacrifice,2378 first4386 for5228 his own2398 sins,266 and then1899 for3588 the3588 people's:2992 for1063 this5124 he did4160 once,2178 when he offered up399 himself.1438

28  For1063 the3588 law3551 maketh2525 men444 high priests749 which have2192 infirmity;769 but1161 the3588 word3056 of the3588 oath,3728 which3588 was since3326 the3588 law,3551 maketh the Son,5207 who is consecrated5048 forevermore.1519 165

Vul

1 Hic enim Melchisedech, rex Salem, sacerdos Dei summi, qui obviavit Abrahæ regresso a cæde regum, et benedixit ei:

2 cui et decimas omnium divisit Abraham: primum quidem qui interpretatur rex justitiæ: deinde autem et rex Salem, quod est, rex pacis,

3 sine patre, sine matre, sine genealogia, neque initium dierum, neque finem vitæ habens, assimilatus autem Filio Dei, manet sacerdos in perpetuum.

4 Intuemini autem quantus sit hic, cui et decimas dedit de præcipuis Abraham patriarcha.

5 Et quidem de filiis Levi sacerdotium accipientes, mandatum habent decimas sumere a populo secundum legem, id est, a fratribus suis: quamquam et ipsi exierint de lumbis Abrahæ.

6 Cujus autem generatio non annumeratur in eis, decimas sumpsit ab Abraham, et hunc, qui habebat repromissiones, benedixit.

7 Sine ulla autem contradictione, quod minus est, a meliore benedicitur.

8 Et hic quidem, decimas morientes homines accipiunt: ibi autem contestatur, quia vivit.

9 Et (ut ita dictum sit) per Abraham, et Levi, qui decimas accepit, decimatus est:

10 adhuc enim in lumbis patris erat, quando obviavit ei Melchisedech.

11 Si ergo consummatio per sacerdotium Leviticum erat (populus enim sub ipso legem accepit) quid adhuc necessarium fuit secundum ordinem Melchisedech, alium surgere sacerdotem, et non secundum ordinem Aaron dici?

12 Translato enim sacerdotio, necesse erat ut et legis translatio fiat.

13 In quo enim hæc dicuntur, de alia tribu est, de qua nullus altari præsto fuit.

14 Manifestum est enim quod ex Juda ortus sit Dominus noster: in qua tribu nihil de sacerdotibus Moyses locutus est.

15 Et amplius adhuc manifestum est: si secundum similitudinem Melchisedech exsurgat alius sacerdos,

16 qui non secundum legem mandati carnalis factus est, sed secundum virtutem vitæ insolubilis.

17 Contestatur enim: Quoniam tu es sacerdos in æternum, secundum ordinem Melchisedech.

18 Reprobatio quidem fit præcedentis mandati, propter infirmitatem ejus, et inutilitatem:

19 nihil enim ad perfectum adduxit lex: introductio vero melioris spei, per quam proximamus ad Deum.

20 Et quantum est non sine jurejurando (alii quidem sine jurejurando sacerdotes facti sunt,

21 hic autem cum jurejurando per eum, qui dixit ad illum: Juravit Dominus, et non pœnitebit eum: tu es sacerdos in æternum):

22 in tantum melioris testamenti sponsor factus est Jesus.

23 Et alii quidem plures facti sunt sacerdotes, idcirco quod morte prohiberentur permanere:

24 hic autem eo quod maneat in æternum, sempiternum habet sacerdotium.

25 Unde et salvare in perpetuum potest accedentes per semetipsum ad Deum: semper vivens ad interpellandum pro nobis.

26 Talis enim decebat ut nobis esset pontifex, sanctus, innocens, impollutus, segregatus a peccatoribus, et excelsior cælis factus:

27 qui non habet necessitatem quotidie, quemadmodum sacerdotes, prius pro suis delictis hostias offerre, deinde pro populi: hoc enim fecit semel, seipsum offerendo.

28 Lex enim homines constituit sacerdotes infirmitatem habentes: sermo autem jurisjurandi, qui post legem est, Filium in æternum perfectum.


Next: Hebrews 8