Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 8

GNT

1 κεφάλαιον δὲ ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, τοιοῦτον ἔχομεν ἀρχιερέα, ὃς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θρόνου τῆς μεγαλωσύνης ἐν τοῖς οὐρανοῖς,

2 τῶν ἁγίων λειτουργὸς καὶ τῆς σκηνῆς τῆς ἀληθινῆς, ἣν ἔπηξεν ὁ κύριος, οὐκ ἄνθρωπος.

3 πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς εἰς τὸ προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας καθίσταται· ὅθεν ἀναγκαῖον ἔχειν τι καὶ τοῦτον ὃ προσενέγκῃ.

4 εἰ μὲν οὗν ἦν ἐπὶ γῆς, οὐδ᾽ ἂν ἦν ἱερεύς, ὄντων τῶν προσφερόντων κατὰ νόμον τὰ δῶρα·

5 οἵτινες ὑποδείγματι καὶ σκιᾷ λατρεύουσιν τῶν ἐπουρανίων, καθὼς κεχρημάτισται μωϊσῆς μέλλων ἐπιτελεῖν τὴν σκηνήν, ὅρα γάρ, φησίν, ποιήσεις πάντα κατὰ τὸν τύπον τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῶ ὄρει·

6 νυν[ὶ] δὲ διαφορωτέρας τέτυχεν λειτουργίας, ὅσῳ καὶ κρείττονός ἐστιν διαθήκης μεσίτης, ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν ἐπαγγελίαις νενομοθέτηται.

7 εἰ γὰρ ἡ πρώτη ἐκείνη ἦν ἄμεμπτος, οὐκ ἂν δευτέρας ἐζητεῖτο τόπος·

8 μεμφόμενος γὰρ αὐτοὺς λέγει, ἰδοὺ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει κύριος, καὶ συντελέσω ἐπὶ τὸν οἶκον ἰσραὴλ καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον ἰούδα διαθήκην καινήν,

9 οὐ κατὰ τὴν διαθήκην ἣν ἐποίησα τοῖς πατράσιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἐπιλαβομένου μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν αὐτοὺς ἐκ γῆς αἰγύπτου, ὅτι αὐτοὶ οὐκ ἐνέμειναν ἐν τῇ διαθήκῃ μου, κἀγὼ ἠμέλησα αὐτῶν, λέγει κύριος.

10 ὅτι αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι τῶ οἴκῳ ἰσραὴλ μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου εἰς τὴν διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς εἰς θεὸν καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι εἰς λαόν.

11 καὶ οὐ μὴ διδάξωσιν ἕκαστος τὸν πολίτην αὐτοῦ καὶ ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, λέγων, γνῶθι τὸν κύριον, ὅτι πάντες εἰδήσουσίν με ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν.

12 ὅτι ἵλεως ἔσομαι ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν, καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθῶ ἔτι.

13 ἐν τῶ λέγειν καινὴν πεπαλαίωκεν τὴν πρώτην· τὸ δὲ παλαιούμενον καὶ γηράσκον ἐγγὺς ἀφανισμοῦ.

KJV

1  Now1161 of1909 the things which we have spoken3004 this is the sum:2774 We have2192 such5108 a high priest,749 who3739 is set2523 on1722 the right hand1188 of the3588 throne2362 of the3588 Majesty3172 in1722 the3588 heavens;3772

2  A minister3011 of the3588 sanctuary,39 and2532 of the3588 true228 tabernacle,4633 which3739 the3588 Lord2962 pitched,4078 and2532 not3756 man.444

3  For1063 every3956 high priest749 is ordained2525 to offer4374 5037 gifts1435 and2532 sacrifices:2378 wherefore3606 it is of necessity316 that this man5126 have2192 somewhat5100 3739 also2532 to offer.4374

4  For1063 if1487 he3303 were2258 on1909 earth,1093 he should not3761 be2258 302 a priest,2409 seeing that there are5607 priests2409 that offer4374 gifts1435 according2596 to the3588 law:3551

5  Who3748 serve3000 unto the example5262 and2532 shadow4639 of heavenly things,2032 as2531 Moses3475 was admonished of God5537 when he was about3195 to make2005 the3588 tabernacle:4633 for,1063 See,3708 saith5346 he, that thou make4160 all things3956 according2596 to the3588 pattern5179 showed1166 to thee4671 in1722 the3588 mount.3735

6  But1161 now3570 hath he obtained5177 a more excellent1313 ministry,3009 by how much3745 also2532 he is2076 the mediator3316 of a better2909 covenant,1242 which3748 was established3549 upon1909 better2909 promises.1860

7  For1063 if1487 that1565 first4413 covenant had been2258 faultless,273 then should no3756 302 place5117 have been sought2212 for the second.1208

8  For1063 finding fault3201 with them,846 he saith,3004 Behold,2400 the days2250 come,2064 saith3004 the Lord,2962 when2532 I will make4931 a new2537 covenant1242 with1909 the3588 house3624 of Israel2474 and2532 with1909 the3588 house3624 of Judah:2455

9  Not3756 according2596 to the3588 covenant1242 that3739 I made4160 with their846 fathers3962 in1722 the day2250 when I3450 took1949 them846 by the3588 hand5495 to lead1806 them846 out of1537 the land1093 of Egypt;125 because3754 they846 continued1696 not3756 in1722 my3450 covenant,1242 and I2504 regarded them not,272 846 saith3004 the Lord.2962

10  For3754 this3778 is the3588 covenant1242 that3739 I will make1303 with the3588 house3624 of Israel2474 after3326 those1565 days,2250 saith3004 the Lord;2962 I will put1325 my3450 laws3551 into1519 their846 mind,1271 and2532 write1924 them846 in1909 their846 hearts:2588 and2532 I will be2071 to them846 a1519 God,2316 and2532 they846 shall be2071 to me3427 a1519 people:2992

11  And2532 they shall not3364 teach1321 every man1538 his848 neighbor,4139 and2532 every man1538 his848 brother,80 saying,3004 Know1097 the3588 Lord:2962 for3754 all3956 shall know1492 me,3165 from575 the least3398 846 to2193 the greatest.3173 846

12  For3754 I will be2071 merciful2436 to their846 unrighteousness,93 and2532 their846 sins266 and2532 their846 iniquities458 will I remember3415 no more.3364 2089

13  In that he saith,3004 A new2537 covenant, he hath made the first old.3822 3588 4413 Now1161 that which decayeth3822 and2532 waxeth old1095 is ready to vanish away.1451 854

Vul

1 Capitulum autem super ea quæ dicuntur: Talem habemus pontificem, qui consedit in dextera sedis magnitudinis in cælis,

2 sanctorum minister, et tabernaculi veri, quod fixit Dominus, et non homo.

3 Omnis enim pontifex ad offerendum munera, et hostias constituitur: unde necesse est et hunc habere aliquid, quod offerat.

4 Si ergo esset super terram, nec esset sacerdos: cum essent qui offerent secundum legem munera,

5 qui exemplari, et umbræ deserviunt cælestium. Sicut responsum est Moysi, cum consummaret tabernaculum: Vide (inquit) omnia facito secundum exemplar, quod tibi ostensum est in monte.

6 Nunc autem melius sortitus est ministerium, quanto et melioris testamenti mediator est, quod in melioribus repromissionibus sancitum est.

7 Nam si illud prius culpa vacasset, non utique secundi locus inquireretur.

8 Vituperans enim eos dicit: Ecce dies venient, dicit Dominus: et consummabo super domum Israël, et super domum Juda, testamentum novum,

9 non secundum testamentum quod feci patribus eorum in die qua apprehendi manum eorum ut educerem illos de terra Ægypti: quoniam ipsi non permanserunt in testamento meo: et ego neglexi eos, dicit Dominus.

10 Quia hoc est testamentum quod disponam domui Israël post dies illos, dicit Dominus: dando leges meas in mentem eorum, et in corde eorum superscribam eas: et ero eis in Deum, et ipsi erunt mihi in populum:

11 et non docebit unusquisque proximum suum, et unusquisque fratrem suum, dicens: Cognosce Dominum: quoniam omnes scient me a minore usque ad majorem eorum:

12 quia propitius ero iniquitatibus eorum, et peccatorum eorum jam non memorabor.

13 Dicendo autem novum: veteravit prius. Quod autem antiquatur, et senescit, prope interitum est.


Next: Hebrews 9