Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 9

GNT

1 εἶχε μὲν οὗν [καὶ] ἡ πρώτη δικαιώματα λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν.

2 σκηνὴ γὰρ κατεσκευάσθη ἡ πρώτη ἐν ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ ἡ τράπεζα καὶ ἡ πρόθεσις τῶν ἄρτων, ἥτις λέγεται ἅγια·

3 μετὰ δὲ τὸ δεύτερον καταπέτασμα σκηνὴ ἡ λεγομένη ἅγια ἁγίων,

4 χρυσοῦν ἔχουσα θυμιατήριον καὶ τὴν κιβωτὸν τῆς διαθήκης περικεκαλυμμένην πάντοθεν χρυσίῳ, ἐν ᾗ στάμνος χρυσῆ ἔχουσα τὸ μάννα καὶ ἡ ῥάβδος ἀαρὼν ἡ βλαστήσασα καὶ αἱ πλάκες τῆς διαθήκης,

5 ὑπεράνω δὲ αὐτῆς χερουβὶν δόξης κατασκιάζοντα τὸ ἱλαστήριον· περὶ ὧν οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ μέρος.

6 τούτων δὲ οὕτως κατεσκευασμένων, εἰς μὲν τὴν πρώτην σκηνὴν διὰ παντὸς εἰσίασιν οἱ ἱερεῖς τὰς λατρείας ἐπιτελοῦντες,

7 εἰς δὲ τὴν δευτέραν ἅπαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ μόνος ὁ ἀρχιερεύς, οὐ χωρὶς αἵματος, ὃ προσφέρει ὑπὲρ ἑαυτοῦ καὶ τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων,

8 τοῦτο δηλοῦντος τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου, μήπω πεφανερῶσθαι τὴν τῶν ἁγίων ὁδὸν ἔτι τῆς πρώτης σκηνῆς ἐχούσης στάσιν,

9 ἥτις παραβολὴ εἰς τὸν καιρὸν τὸν ἐνεστηκότα, καθ᾽ ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι προσφέρονται μὴ δυνάμεναι κατὰ συνείδησιν τελειῶσαι τὸν λατρεύοντα,

10 μόνον ἐπὶ βρώμασιν καὶ πόμασιν καὶ διαφόροις βαπτισμοῖς, δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ διορθώσεως ἐπικείμενα.

11 χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν γενομένων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς οὐ χειροποιήτου, τοῦτ᾽ ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως,

12 οὐδὲ δι᾽ αἵματος τράγων καὶ μόσχων διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος, εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ἅγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος.

13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα τράγων καὶ ταύρων καὶ σποδὸς δαμάλεως ῥαντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα,

14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ χριστοῦ, ὃς διὰ πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῶ θεῶ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ἡμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν θεῶ ζῶντι.

15 καὶ διὰ τοῦτο διαθήκης καινῆς μεσίτης ἐστίν, ὅπως θανάτου γενομένου εἰς ἀπολύτρωσιν τῶν ἐπὶ τῇ πρώτῃ διαθήκῃ παραβάσεων τὴν ἐπαγγελίαν λάβωσιν οἱ κεκλημένοι τῆς αἰωνίου κληρονομίας.

16 ὅπου γὰρ διαθήκη, θάνατον ἀνάγκη φέρεσθαι τοῦ διαθεμένου·

17 διαθήκη γὰρ ἐπὶ νεκροῖς βεβαία, ἐπεὶ μήποτε ἰσχύει ὅτε ζῇ ὁ διαθέμενος.

18 ὅθεν οὐδὲ ἡ πρώτη χωρὶς αἵματος ἐγκεκαίνισται·

19 λαληθείσης γὰρ πάσης ἐντολῆς κατὰ τὸν νόμον ὑπὸ μωϊσέως παντὶ τῶ λαῶ, λαβὼν τὸ αἷμα τῶν μόσχων [καὶ τῶν τράγων] μετὰ ὕδατος καὶ ἐρίου κοκκίνου καὶ ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον καὶ πάντα τὸν λαὸν ἐρράντισεν,

20 λέγων, τοῦτο τὸ αἷμα τῆς διαθήκης ἧς ἐνετείλατο πρὸς ὑμᾶς ὁ θεός·

21 καὶ τὴν σκηνὴν δὲ καὶ πάντα τὰ σκεύη τῆς λειτουργίας τῶ αἵματι ὁμοίως ἐρράντισεν.

22 καὶ σχεδὸν ἐν αἵματι πάντα καθαρίζεται κατὰ τὸν νόμον, καὶ χωρὶς αἱματεκχυσίας οὐ γίνεται ἄφεσις.

23 ἀνάγκη οὗν τὰ μὲν ὑποδείγματα τῶν ἐν τοῖς οὐρανοῖς τούτοις καθαρίζεσθαι, αὐτὰ δὲ τὰ ἐπουράνια κρείττοσιν θυσίαις παρὰ ταύτας.

24 οὐ γὰρ εἰς χειροποίητα εἰσῆλθεν ἅγια χριστός, ἀντίτυπα τῶν ἀληθινῶν, ἀλλ᾽ εἰς αὐτὸν τὸν οὐρανόν, νῦν ἐμφανισθῆναι τῶ προσώπῳ τοῦ θεοῦ ὑπὲρ ἡμῶν·

25 οὐδ᾽ ἵνα πολλάκις προσφέρῃ ἑαυτόν, ὥσπερ ὁ ἀρχιερεὺς εἰσέρχεται εἰς τὰ ἅγια κατ᾽ ἐνιαυτὸν ἐν αἵματι ἀλλοτρίῳ,

26 ἐπεὶ ἔδει αὐτὸν πολλάκις παθεῖν ἀπὸ καταβολῆς κόσμου· νυνὶ δὲ ἅπαξ ἐπὶ συντελείᾳ τῶν αἰώνων εἰς ἀθέτησιν [τῆς] ἁμαρτίας διὰ τῆς θυσίας αὐτοῦ πεφανέρωται.

27 καὶ καθ᾽ ὅσον ἀπόκειται τοῖς ἀνθρώποις ἅπαξ ἀποθανεῖν, μετὰ δὲ τοῦτο κρίσις,

28 οὕτως καὶ ὁ χριστός, ἅπαξ προσενεχθεὶς εἰς τὸ πολλῶν ἀνενεγκεῖν ἁμαρτίας, ἐκ δευτέρου χωρὶς ἁμαρτίας ὀφθήσεται τοῖς αὐτὸν ἀπεκδεχομένοις εἰς σωτηρίαν.

KJV

1  Then3767 verily3303 the3588 first4413 covenant had2192 also2532 ordinances1345 of divine service,2999 and5037 a worldly2886 sanctuary.39

2  For1063 there was a tabernacle4633 made;2680 the3588 first,4413 wherein1722 3739 was the5037 3739 candlestick,3087 and2532 the3588 table,5132 and2532 the3588 shewbread;4286 740 which3748 is called3004 the sanctuary.39

3  And1161 after3326 the3588 second1208 veil,2665 the tabernacle4633 which is called3004 the holiest of all;39 39

4  Which had2192 the golden5552 censer,2369 and2532 the3588 ark2787 of the3588 covenant1242 overlaid4028 round about3840 with gold,5552 wherein1722 3739 was the golden5553 pot4713 that had2192 manna,3131 and2532 Aaron's2 rod4464 that budded,985 and2532 the3588 tables4109 of the3588 covenant;1242

5  And1161 over5231 it846 the cherubim5502 of glory1391 shadowing2683 the3588 mercy seat;2435 of4012 which3739 we cannot2076 3756 now3568 speak3004 particularly.2596 3313

6  Now1161 when these things5130 were thus3779 ordained,2680 the3588 priests2409 went1524 always1275 into1519 3303 the3588 first4413 tabernacle,4633 accomplishing2005 the3588 service2999 of God.

7  But1161 into1519 the3588 second1208 went the3588 high priest749 alone3441 once530 every year,1763 not3756 without5565 blood,129 which3739 he offered4374 for5228 himself,1438 and2532 for the3588 errors51 of the3588 people:2992

8  The3588 Holy40 Ghost4151 this5124 signifying,1213 that the3588 way3598 into the3588 holiest of all39 was not yet3380 made manifest,5319 while as the3588 first4413 tabernacle4633 was2192 yet2089 standing:4714

9  Which3748 was a figure3850 for1519 the3588 time2540 then present,1764 in2596 which3739 were offered4374 both5037 gifts1435 and2532 sacrifices,2378 that could1410 not3361 make him that did the service perfect,5048 3588 3000 as pertaining2596 to the conscience;4893

10  Which stood only3440 in1909 meats1033 and2532 drinks,4188 and2532 divers1313 washings,909 and2532 carnal4561 ordinances,1345 imposed1945 on them until3360 the time2540 of reformation.1357

11  But1161 Christ5547 being come3854 a high priest749 of good things18 to come,3195 by1223 a greater3187 and2532 more perfect5046 tabernacle,4633 not3756 made with hands,5499 that is to say,5123 not3756 of this5026 building;2937

12  Neither3761 by1223 the blood129 of goats5131 and2532 calves,3448 but1161 by1223 his own2398 blood129 he entered in1525 once2178 into1519 the3588 holy place,39 having obtained2147 eternal166 redemption3085 for us.

13  For1063 if1487 the3588 blood129 of bulls5022 and2532 of goats,5131 and2532 the ashes4700 of a heifer1151 sprinkling4472 the3588 unclean,2840 sanctifieth37 to4314 the3588 purifying2514 of the3588 flesh:4561

14  How much4214 more3123 shall the3588 blood129 of Christ,5547 who3739 through1223 the eternal166 Spirit4151 offered4374 himself1438 without spot299 to God,2316 purge2511 your5216 conscience4893 from575 dead3498 works2041 to serve3000 the living2198 God?2316

15  And2532 for this cause1223 5124 he is2076 the mediator3316 of the new2537 testament,1242 that3704 by means of death,2288 1096 for1519 the redemption629 of the3588 transgressions3847 that were under1909 the3588 first4413 testament,1242 they which are called2564 might receive2983 the3588 promise1860 of eternal166 inheritance.2817

16  For1063 where3699 a testament1242 is, there must also of necessity318 be5342 the death2288 of the3588 testator.1303

17  For1063 a testament1242 is of force949 after men are dead:1909 3498 otherwise1893 it is of no strength at all2480 3379 while3753 the3588 testator1303 liveth.2198

18  Whereupon3606 neither3761 the3588 first4413 testament was dedicated1457 without5565 blood.129

19  For1063 when5259 Moses3475 had spoken2980 every3956 precept1785 to all3956 the3588 people2992 according2596 to the law,3551 he took2983 the3588 blood129 of calves3448 and2532 of goats,5131 with3326 water,5204 and2532 scarlet2847 wool,2053 and2532 hyssop,5301 and sprinkled4472 both5037 the3588 book,975 and2532 all3956 the3588 people,2992

20  Saying,3004 This5124 is the3588 blood129 of the3588 testament1242 which3739 God2316 hath enjoined1781 unto4314 you.5209

21  Moreover3668 he sprinkled4472 with blood129 both1161 the3588 tabernacle,4633 and2532 all3956 the3588 vessels4632 of the3588 ministry.3009

22  And2532 almost4975 all things3956 are by2596 the3588 law3551 purged2511 with1722 blood;129 and2532 without5565 shedding of blood130 is1096 no3756 remission.859

23  It was therefore3767 necessary318 that the3588 3303 patterns5262 of things3588 in1722 the3588 heavens3772 should be purified2511 with these;5125 but1161 the3588 heavenly things2032 themselves846 with better2909 sacrifices2378 than3844 these.5025

24  For1063 Christ5547 is not3756 entered1525 into1519 the holy places39 made with hands,5499 which are the figures499 of the3588 true;228 but235 into1519 heaven3772 itself,846 now3568 to appear1718 in the3588 presence4383 of God2316 for5228 us:2257

25  Nor3761 yet that2443 he should offer4374 himself1438 often,4178 as5618 the3588 high priest749 entereth1525 into1519 the3588 holy place39 every year2596 1763 with1722 blood129 of others;245

26  For then1893 must1163 he846 often4178 have suffered3958 since575 the foundation2602 of the world:2889 but1161 now3568 once530 in1909 the end4930 of the3588 world165 hath he appeared5319 to put away1519 115 sin266 by1223 the3588 sacrifice2378 of himself.848

27  And2532 as2596 3745 it is appointed606 unto men444 once530 to die,599 but1161 after3326 this5124 the judgment:2920

28  So3779 Christ5547 was once530 offered4374 to bear399 the sins266 of many;4183 and unto them that look for553 him846 shall he appear3700 the1537 second time1208 without5565 sin266 unto1519 salvation.4991

Vul

1 Habuit quidem et prius justificationes culturæ, et Sanctum sæculare.

2 Tabernaculum enim factum est primum, in quo erant candelabra, et mensa, et propositio panum, quæ dicitur Sancta.

3 Post velamentum autem secundum, tabernaculum, quod dicitur Sancta sanctorum:

4 aureum habens thuribulum, et arcam testamenti circumtectam ex omni parte auro, in qua urna aurea habens manna, et virga Aaron, quæ fronduerat, et tabulæ testamenti,

5 superque eam erant cherubim gloriæ obumbrantia propitiatorium: de quibus non est modo dicendum per singula.

6 His vero ita compositis, in priori quidem tabernaculo semper introibant sacerdotes, sacrificiorum officia consummantes:

7 in secundo autem semel in anno solus pontifex non sine sanguine, quem offert pro sua et populi ignorantia:

8 hoc significante Spiritu Sancto, nondum propalatam esse sanctorum viam, adhuc priore tabernaculo habente statum:

9 quæ parabola est temporis instantis: juxta quam munera, et hostiæ offeruntur, quæ non possunt juxta conscientiam perfectum facere servientem, solummodo in cibis, et in potibus,

10 et variis baptismatibus, et justitiis carnis usque ad tempus correctionis impositis.

11 Christus autem assistens pontifex futurorum bonorum, per amplius et perfectius tabernaculum, non manufactum, id est, non hujus creationis:

12 neque per sanguinem hircorum aut vitulorum, sed per proprium sanguinem introivit semel in Sancta, æterna redemptione inventa.

13 Si enim sanguis hircorum et taurorum, et cinis vitulæ aspersus inquinatos sanctificat ad emundationem carnis:

14 quanto magis sanguis Christi, qui per Spiritum Sanctum semetipsum obtulit immaculatum Deo, emundabit conscientiam nostram ab operibus mortuis, ad serviendum Deo viventi?

15 Et ideo novi testamenti mediator est: ut morte intercedente, in redemptionem earum prævaricationum, quæ erant sub priori testamento, repromissionem accipiant qui vocati sunt æternæ hæreditatis.

16 Ubi enim testamentum est, mors necesse est intercedat testatoris.

17 Testamentum enim in mortuis confirmatum est: alioquin nondum valet, dum vivit qui testatus est.

18 Unde nec primum quidem sine sanguine dedicatum est.

19 Lecto enim omni mandato legis a Moyse universo populo, accipiens sanguinem vitulorum et hircorum cum aqua, et lana coccinea, et hyssopo, ipsum quoque librum, et omnem populum aspersit,

20 dicens: Hic sanguis testamenti, quod mandavit ad vos Deus.

21 Etiam tabernaculum et omnia vasa ministerii sanguine similiter aspersit.

22 Et omnia pene in sanguine secundum legem mundantur: et sine sanguinis effusione non fit remissio.

23 Necesse est ergo exemplaria quidem cælestium his mundari: ipsa autem cælestia melioribus hostiis quam istis.

24 Non enim in manufacta Sancta Jesus introivit exemplaria verorum: sed in ipsum cælum, ut appareat nunc vultui Dei pro nobis:

25 neque ut sæpe offerat semetipsum, quemadmodum pontifex intrat in Sancta per singulos annos in sanguine alieno:

26 alioquin oportebat eum frequenter pati ab origine mundi: nunc autem semel in consummatione sæculorum, ad destitutionem peccati, per hostiam suam apparuit.

27 Et quemadmodum statutum est hominibus semel mori, post hoc autem judicium:

28 sic et Christus semel oblatus est ad multorum exhaurienda peccata: secundo sine peccato apparebit exspectantibus se, in salutem.


Next: Hebrews 10