Sacred Texts  Bible  Index 
Hebrews Index
  Previous  Next 

Hebrews 10

GNT

1 σκιὰν γὰρ ἔχων ὁ νόμος τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, οὐκ αὐτὴν τὴν εἰκόνα τῶν πραγμάτων, κατ᾽ ἐνιαυτὸν ταῖς αὐταῖς θυσίαις ἃς προσφέρουσιν εἰς τὸ διηνεκὲς οὐδέποτε δύναται τοὺς προσερχομένους τελειῶσαι·

2 ἐπεὶ οὐκ ἂν ἐπαύσαντο προσφερόμεναι, διὰ τὸ μηδεμίαν ἔχειν ἔτι συνείδησιν ἁμαρτιῶν τοὺς λατρεύοντας ἅπαξ κεκαθαρισμένους;

3 ἀλλ᾽ ἐν αὐταῖς ἀνάμνησις ἁμαρτιῶν κατ᾽ ἐνιαυτόν,

4 ἀδύνατον γὰρ αἷμα ταύρων καὶ τράγων ἀφαιρεῖν ἁμαρτίας.

5 διὸ εἰσερχόμενος εἰς τὸν κόσμον λέγει, θυσίαν καὶ προσφορὰν οὐκ ἠθέλησας, σῶμα δὲ κατηρτίσω μοι·

6 ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ εὐδόκησας.

7 τότε εἶπον, ἰδοὺ ἥκω, ἐν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπται περὶ ἐμοῦ, τοῦ ποιῆσαι, ὁ θεός, τὸ θέλημά σου.

8 ἀνώτερον λέγων ὅτι θυσίας καὶ προσφορὰς καὶ ὁλοκαυτώματα καὶ περὶ ἁμαρτίας οὐκ ἠθέλησας οὐδὲ εὐδόκησας, αἵτινες κατὰ νόμον προσφέρονται,

9 τότε εἴρηκεν, ἰδοὺ ἥκω τοῦ ποιῆσαι τὸ θέλημά σου. ἀναιρεῖ τὸ πρῶτον ἵνα τὸ δεύτερον στήσῃ·

10 ἐν ᾧ θελήματι ἡγιασμένοι ἐσμὲν διὰ τῆς προσφορᾶς τοῦ σώματος ἰησοῦ χριστοῦ ἐφάπαξ.

11 καὶ πᾶς μὲν ἱερεὺς ἕστηκεν καθ᾽ ἡμέραν λειτουργῶν καὶ τὰς αὐτὰς πολλάκις προσφέρων θυσίας, αἵτινες οὐδέποτε δύνανται περιελεῖν ἁμαρτίας.

12 οὖτος δὲ μίαν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν προσενέγκας θυσίαν εἰς τὸ διηνεκὲς ἐκάθισεν ἐν δεξιᾷ τοῦ θεοῦ,

13 τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως τεθῶσιν οἱ ἐχθροὶ αὐτοῦ ὑποπόδιον τῶν ποδῶν αὐτοῦ·

14 μιᾷ γὰρ προσφορᾷ τετελείωκεν εἰς τὸ διηνεκὲς τοὺς ἁγιαζομένους.

15 μαρτυρεῖ δὲ ἡμῖν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· μετὰ γὰρ τὸ εἰρηκέναι,

16 αὕτη ἡ διαθήκη ἣν διαθήσομαι πρὸς αὐτοὺς μετὰ τὰς ἡμέρας ἐκείνας, λέγει κύριος, διδοὺς νόμους μου ἐπὶ καρδίας αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὴν διάνοιαν αὐτῶν ἐπιγράψω αὐτούς,

17 καὶ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν καὶ τῶν ἀνομιῶν αὐτῶν οὐ μὴ μνησθήσομαι ἔτι.

18 ὅπου δὲ ἄφεσις τούτων, οὐκέτι προσφορὰ περὶ ἁμαρτίας.

19 ἔχοντες οὗν, ἀδελφοί, παρρησίαν εἰς τὴν εἴσοδον τῶν ἁγίων ἐν τῶ αἵματι ἰησοῦ,

20 ἣν ἐνεκαίνισεν ἡμῖν ὁδὸν πρόσφατον καὶ ζῶσαν διὰ τοῦ καταπετάσματος, τοῦτ᾽ ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ,

21 καὶ ἱερέα μέγαν ἐπὶ τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ,

22 προσερχώμεθα μετὰ ἀληθινῆς καρδίας ἐν πληροφορίᾳ πίστεως, ῥεραντισμένοι τὰς καρδίας ἀπὸ συνειδήσεως πονηρᾶς καὶ λελουσμένοι τὸ σῶμα ὕδατι καθαρῶ·

23 κατέχωμεν τὴν ὁμολογίαν τῆς ἐλπίδος ἀκλινῆ, πιστὸς γὰρ ὁ ἐπαγγειλάμενος·

24 καὶ κατανοῶμεν ἀλλήλους εἰς παροξυσμὸν ἀγάπης καὶ καλῶν ἔργων,

25 μὴ ἐγκαταλείποντες τὴν ἐπισυναγωγὴν ἑαυτῶν, καθὼς ἔθος τισίν, ἀλλὰ παρακαλοῦντες, καὶ τοσούτῳ μᾶλλον ὅσῳ βλέπετε ἐγγίζουσαν τὴν ἡμέραν.

26 ἑκουσίως γὰρ ἁμαρτανόντων ἡμῶν μετὰ τὸ λαβεῖν τὴν ἐπίγνωσιν τῆς ἀληθείας, οὐκέτι περὶ ἁμαρτιῶν ἀπολείπεται θυσία,

27 φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως καὶ πυρὸς ζῆλος ἐσθίειν μέλλοντος τοὺς ὑπεναντίους.

28 ἀθετήσας τις νόμον μωϊσέως χωρὶς οἰκτιρμῶν ἐπὶ δυσὶν ἢ τρισὶν μάρτυσιν ἀποθνῄσκει·

29 πόσῳ δοκεῖτε χείρονος ἀξιωθήσεται τιμωρίας ὁ τὸν υἱὸν τοῦ θεοῦ καταπατήσας, καὶ τὸ αἷμα τῆς διαθήκης κοινὸν ἡγησάμενος ἐν ᾧ ἡγιάσθη, καὶ τὸ πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας;

30 οἴδαμεν γὰρ τὸν εἰπόντα, ἐμοὶ ἐκδίκησις, ἐγὼ ἀνταποδώσω· καὶ πάλιν, κρινεῖ κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ.

31 φοβερὸν τὸ ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος.

32 ἀναμιμνῄσκεσθε δὲ τὰς πρότερον ἡμέρας, ἐν αἷς φωτισθέντες πολλὴν ἄθλησιν ὑπεμείνατε παθημάτων,

33 τοῦτο μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν θεατριζόμενοι, τοῦτο δὲ κοινωνοὶ τῶν οὕτως ἀναστρεφομένων γενηθέντες·

34 καὶ γὰρ τοῖς δεσμίοις συνεπαθήσατε, καὶ τὴν ἁρπαγὴν τῶν ὑπαρχόντων ὑμῶν μετὰ χαρᾶς προσεδέξασθε, γινώσκοντες ἔχειν ἑαυτοὺς κρείττονα ὕπαρξιν καὶ μένουσαν.

35 μὴ ἀποβάλητε οὗν τὴν παρρησίαν ὑμῶν, ἥτις ἔχει μεγάλην μισθαποδοσίαν,

36 ὑπομονῆς γὰρ ἔχετε χρείαν ἵνα τὸ θέλημα τοῦ θεοῦ ποιήσαντες κομίσησθε τὴν ἐπαγγελίαν.

37 ἔτι γὰρ μικρὸν ὅσον ὅσον, ὁ ἐρχόμενος ἥξει καὶ οὐ χρονίσει·

38 ὁ δὲ δίκαιός μου ἐκ πίστεως ζήσεται, καὶ ἐὰν ὑποστείληται, οὐκ εὐδοκεῖ ἡ ψυχή μου ἐν αὐτῶ.

39 ἡμεῖς δὲ οὐκ ἐσμὲν ὑποστολῆς εἰς ἀπώλειαν, ἀλλὰ πίστεως εἰς περιποίησιν ψυχῆς.

KJV

1  For1063 the3588 law3551 having2192 a shadow4639 of good things18 to come,3195 and not3756 the3588 very846 image1504 of the3588 things,4229 can1410 never3763 with those846 sacrifices2378 which3739 they offered4374 year by year2596 1763 continually1519 1336 make the comers thereunto perfect.5048 3588 4334

2  For then1893 would they not3756 have ceased3973 302 to be offered?4374 because that the3588 worshipers3000 once530 purged2508 should have had2192 no more2089 3367 conscience4893 of sins.266

3  But235 in1722 those846 sacrifices there is a remembrance again364 made of sins266 every year.2596 1763

4  For1063 it is not possible102 that the blood129 of bulls5022 and2532 of goats5131 should take away851 sins.266

5  Wherefore1352 when he cometh1525 into1519 the3588 world,2889 he saith,3004 Sacrifice2378 and2532 offering4376 thou wouldest2309 not,3756 but1161 a body4983 hast thou prepared2675 me:3427

6  In burnt offerings3646 and2532 sacrifices for4012 sin266 thou hast had no pleasure.2106 3756

7  Then5119 said2036 I, Lo,2400 I come2240 (in1722 the volume2777 of the book975 it is written1125 of4012 me,) to1700 do4160 thy4675 will,2307 O God.2316

8  Above511 when he said,3004 Sacrifice2378 and2532 offering4374 and2532 burnt offerings3646 and2532 offering for4012 sin266 thou wouldest2309 not,3756 neither3761 hadst pleasure2106 therein; which3748 are offered4376 by2596 the3588 law;3551

9  Then5119 said2046 he, Lo,2400 I come2240 to do4160 thy4675 will,2307 O God.2316 He taketh away337 the3588 first,4413 that2443 he may establish2476 the3588 second.1208

10  By1722 the which3739 will2307 we are2070 sanctified37 through1223 the3588 offering4376 of the3588 body4983 of Jesus2424 Christ5547 once2178 for all.

11  And2532 every3956 3303 priest2409 standeth2476 daily2596 2250 ministering3008 and2532 offering4374 oftentimes4178 the3588 same846 sacrifices,2378 which3748 can1410 never3763 take away4014 sins:266

12  But1161 this man,846 after he had offered4374 one3391 sacrifice2378 for5228 sins266 forever,1519 1336 sat down2523 on1722 the right hand1188 of God;2316

13  From henceforth3063 expecting1551 till2193 his846 enemies2190 be made5087 his footstool.5286 846 4228

14  For1063 by one3391 offering4376 he hath perfected5048 forever1519 1336 them that are sanctified.37

15  Whereof1161 the3588 Holy40 Ghost4151 also2532 is a witness3140 to us:2254 for1063 after3326 that he had said before,4280

16  This3778 is the3588 covenant1242 that3739 I will make1303 with4314 them846 after3326 those1565 days,2250 saith3004 the Lord,2962 I will put1325 my3450 laws3551 into1909 their846 hearts,2588 and2532 in1909 their846 minds1271 will I write1924 them;846

17  And2532 their846 sins266 and2532 iniquities458 will I remember3415 no more.3364 2089

18  Now1161 where3699 remission859 of these5130 is, there is no more3765 offering4376 for4012 sin.266

19  Having2192 therefore,3767 brethren,80 boldness3954 to enter into1519 1529 the3588 holiest39 by1722 the3588 blood129 of Jesus,2424

20  By a new4372 and2532 living2198 way,3598 which3739 he hath consecrated1457 for us,2254 through1223 the3588 veil,2665 that is to say,5123 his848 flesh;4561

21  And2532 having a high3173 priest2409 over1909 the3588 house3624 of God;2316

22  Let us draw near4334 with3326 a true228 heart2588 in1722 full assurance4136 of faith,4102 having our hearts2588 sprinkled4472 from575 an evil4190 conscience,4893 and2532 our bodies4983 washed3068 with pure2513 water.5204

23  Let us hold fast2722 the3588 profession3671 of our faith1680 without wavering;186 (for1063 he is faithful4103 that promised;)1861

24  And2532 let us consider2657 one another240 to provoke unto1519 3948 love26 and2532 to good2570 works:2041

25  Not3361 forsaking1459 the3588 assembling of ourselves together,1997 1438 as2531 the manner1485 of some5100 is; but235 exhorting3870 one another: and2532 so much5118 the more,3123 as3745 ye see991 the3588 day2250 approaching.1448

26  For1063 if we2257 sin264 willfully1596 after that we have received2983 the3588 knowledge1922 of the3588 truth,225 there remaineth620 no more3765 sacrifice2378 for4012 sins,266

27  But1161 a certain5100 fearful5398 looking for1561 of judgment2920 and2532 fiery4442 indignation,2205 which shall3195 devour2068 the3588 adversaries.5227

28  He5100 that despised114 Moses'3475 law3551 died599 without5565 mercy3628 under1909 two1417 or2228 three5140 witnesses:3144

29  Of how much4214 sorer5501 punishment,5098 suppose1380 ye, shall he be thought worthy,515 who hath trodden under foot2662 the3588 Son5207 of God,2316 and2532 hath counted2233 the3588 blood129 of the3588 covenant,1242 wherewith1722 3739 he was sanctified,37 an unholy thing,2839 and2532 hath done despite1796 unto the3588 Spirit4151 of grace?5485

30  For1063 we know1492 him that hath said,2036 Vengeance1557 belongeth unto me,1698 I1473 will recompense,467 saith3004 the Lord.2962 And2532 again,3825 The Lord2962 shall judge2919 his848 people.2992

31  It is a fearful thing5398 to fall1706 into1519 the hands5495 of the living2198 God.2316

32  But1161 call to remembrance363 the3588 former4386 days,2250 in1722 which,3739 after ye were illuminated,5461 ye endured5278 a great4183 fight119 of afflictions;3804

33  Partly,5124 3303 whilst ye were made a gazingstock2301 both5037 by reproaches3680 and2532 afflictions;2347 and1161 partly,5124 whilst ye became1096 companions2844 of them that were so used.390 3779

34  For1063 ye had compassion4834 2532 of me in my3450 bonds,1199 and2532 took4327 joyfully3326 5479 the3588 spoiling724 of your5216 goods,5224 knowing1097 in1722 yourselves1438 that ye have2192 in1722 heaven3772 a better2909 and2532 an enduring3306 substance.5223

35  Cast not away577 3361 therefore3767 your5216 confidence,3954 which3748 hath2192 great3173 recompense of reward.3405

36  For1063 ye have2192 need5532 of patience,5281 that,2443 after ye have done4160 the3588 will2307 of God,2316 ye might receive2865 the3588 promise.1860

37  For1063 yet,2089 a little while,3397 3745 3745 and he that shall come2064 will come,2240 and2532 will not3756 tarry.5549

38  Now1161 the3588 just1342 shall live2198 by1537 faith:4102 but2532 if1437 any man draw back,5288 my3450 soul5590 shall have no pleasure2106 3756 in1722 him.846

39  But1161 we2249 are2070 not3756 of them who draw back5289 unto1519 perdition;684 but235 of them that believe4102 to the saving1519 4047 of the soul.5590

Vul

1 Umbram enim habens lex futurorum bonorum, non ipsam imaginem rerum: per singulos annos, eisdem ipsis hostiis quas offerunt indesinenter, numquam potest accedentes perfectos facere:

2 alioquin cessassent offerri: ideo quod nullam haberent ultra conscientiam peccati, cultores semel mundati:

3 sed in ipsis commemoratio peccatorum per singulos annos fit.

4 Impossibile enim est sanguine taurorum et hircorum auferri peccata.

5 Ideo ingrediens mundum dicit: Hostiam et oblationem noluisti: corpus autem aptasti mihi:

6 holocautomata pro peccato non tibi placuerunt.

7 Tunc dixi: Ecce venio: in capite libri scriptum est de me: Ut faciam, Deus, voluntatem tuam.

8 Superius dicens: Quia hostias, et oblationes, et holocautomata pro peccato noluisti, nec placita sunt tibi, quæ secundum legem offeruntur,

9 tunc dixi: Ecce venio, ut faciam, Deus, voluntatem tuam: aufert primum, ut sequens statuat.

10 In qua voluntate sanctificati sumus per oblationem corporis Jesu Christi semel.

11 Et omnis quidem sacerdos præsto est quotidie ministrans, et easdem sæpe offerens hostias, quæ numquam possunt auferre peccata:

12 hic autem unam pro peccatis offerens hostiam, in sempiternum sedet in dextera Dei,

13 de cetero exspectans donec ponantur inimici ejus scabellum pedum ejus.

14 Una enim oblatione, consummavit in sempiternum sanctificatos.

15 Contestatur autem nos et Spiritus Sanctus. Postquam enim dixit:

16 Hoc autem testamentum, quod testabor ad illos post dies illos, dicit Dominus, dando leges meas in cordibus eorum, et in mentibus eorum superscribam eas:

17 et peccatorum, et iniquitatum eorum jam non recordabor amplius.

18 Ubi autem horum remissio: jam non est oblatio pro peccato.

19 Habentes itaque, fratres, fiduciam in introitu sanctorum in sanguine Christi,

20 quam initiavit nobis viam novam, et viventem per velamen, id est, carnem suam,

21 et sacerdotem magnum super domum Dei:

22 accedamus cum vero corde in plenitudine fidei, aspersi corda a conscientia mala, et abluti corpus aqua munda,

23 teneamus spei nostræ confessionem indeclinabilem (fidelis enim est qui repromisit),

24 et consideremus invicem in provocationem caritatis, et bonorum operum:

25 non deserentes collectionem nostram, sicut consuetudinis est quibusdam, sed consolantes, et tanto magis quanto videritis appropinquantem diem.

26 Voluntarie enim peccantibus nobis post acceptam notitiam veritatis, jam non relinquitur pro peccatis hostia,

27 terribilis autem quædam exspectatio judicii, et ignis æmulatio, quæ consumptura est adversarios.

28 Irritam quis faciens legem Moysi, sine ulla miseratione duobus vel tribus testibus moritur:

29 quanto magis putatis deteriora mereri supplicia qui Filium Dei conculcaverit, et sanguinem testamenti pollutum duxerit, in quo sanctificatus est, et spiritui gratiæ contumeliam fecerit?

30 Scimus enim qui dixit: Mihi vindicta, et ego retribuam. Et iterum: Quia judicabit Dominus populum suum.

31 Horrendum est incidere in manus Dei viventis.

32 Rememoramini autem pristinos dies, in quibus illuminati, magnum certamen sustinuistis passionum:

33 et in altero quidem opprobriis et tribulationibus spectaculum facti: in altero autem socii taliter conversantium effecti.

34 Nam et vinctis compassi estis, et rapinam bonorum vestrorum cum gaudio suscepistis, cognoscentes vos habere meliorem et manentem substantiam.

35 Nolite itaque amittere confidentiam vestram, quæ magnam habet remunerationem.

36 Patientia enim vobis necessaria est: ut voluntatem Dei facientes, reportetis promissionem.

37 Adhuc enim modicum aliquantulum, qui venturus est, veniet, et non tardabit.

38 Justus autem meus ex fide vivit: quod si subtraxerit se, non placebit animæ meæ.

39 Nos autem non sumus subtractionis filii in perditionem, sed fidei in acquisitionem animæ.


Next: Hebrews 11